Zmluvné podmienky spoločnosti Ancestry

Dátum účinnosti: 17. január 2024

 

Súhrn zmien

Tento súhrn má za cieľ pomôcť vám lepšie pochopiť najnovšie zmeny v Zmluvných podmienkach spoločnosti Ancestry a to, aký vplyv môžu na vás tieto zmeny mať. Odporúčame vám prečítať si úplné znenie Zmluvných podmienok spolu s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Najnovšie zmeny:

 • Doplnili sme pokyny, ktoré lepšie vysvetľujú ako sa obsah, ktorý nahráte, používa v službách Ancestry® Services a vaše povinnosti za takýto obsah na zachovanie bezpečnosti našej platformy.
 • Doplnili sme pokyny, ktoré sa týkajú nových funkcií v rámci služby zhody AncestryDNA® a funkcií alebo služieb AncestryDNA®, ktoré budú vydané v budúcnosti.
 • Doplnili sme pokyny, ktoré objasňujú podmienky týkajúce sa vášho používania služieb.
 • Doplnili sme pokyny, ktoré opisujú, ako používame systémy odporúčaní.

Vitajte na stránke Ancestry®, najväčšom svetovom online zdroji rodinnej histórie, kde si môžete zostaviť rodostrom, vyhľadať nových predkov a zdieľať svoje zistenia s rodinnými príslušníkmi. Pozorne si prečítajte tieto Zmluvné podmienky, pretože upravujú vaše používanie produktov a služieb spoločnosti Ancestry a našich pridružených spoločností. Tieto Zmluvné podmienky sme rozdelili do nasledujúcich častí, aby sa dali ľahšie čítať:

 

1.   Úvod a Služby
2.   Obsah Ancestry
3.   Váš obsah
4.   Obnovenia a zrušenia služieb Ancestry
5.   Zrušenie alebo pozastavenie vášho účtu
6.   Žiadne záruky ani ručenia
7.   Obmedzená zodpovednosť spoločnosti Ancestry
8.   Vaše odškodnenie
9.   Služby ponúkané inými spoločnosťami
10.   Riešenie sporov, arbitráž a zrieknutie sa hromadnej žaloby
11.   Rôzne

1.  Úvod a Služby:

Používaním ľubovoľných webových stránok, služieb a mobilných aplikácií, na ktoré odkazujú tieto Zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky“) – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives®, and WeRemember® – ako aj ďalších súvisiacich značiek (ďalej len „služby“) súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami. Akékoľvek nové funkcie začlenené do Služieb v budúcnosti budú tiež podliehať týmto Podmienkam.

Tieto podmienky uzatvárate s konkrétnym subjektom spoločnosti Ancestry v závislosti od toho, akú službu používate a kde sa nachádzate. Zoznam subjektov Ancestry podľa Služby a geografickej oblasti nájdete tu. Všetky odkazy na „Ancestry“, „nás“, „my“ alebo „naše“ vo všetkých gramatických tvaroch v týchto podmienkach označujú príslušný subjekt spoločnosti Ancestry na danom zozname. Vyhradzujeme si právo  kedykoľvek zmeniť subjekt spoločnosti Ancestry, ktorý je zmluvnou stranou týchto Zmluvných podmienok.

Tieto Zmluvné podmienky odkazujú na ďalšie zásady a usmernenia, ktoré zahŕňajú Pravidlá komunity, Pravidlá súborov cookie, Zásady autorských práv, Podmienky obnovenia a zrušenia, ako aj naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, ako získavame a používame vaše osobné údaje. Pozorne si prečítajte všetky tieto dokumenty, aby ste pochopili svoje práva a povinnosti pri používaní služieb. Ak nesúhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami, nemali by ste používať naše služby.

Dodatočné podmienky sa môžu vzťahovať, ak sa zaregistrujete do novej služby alebo využijete akciu alebo špeciálnu ponuku. Tieto podmienky vám oznámime vopred a stanú sa súčasťou vašej zmluvy s nami. Ak sú ľubovoľné dodatočné podmienky v rozpore s týmito Podmienkami, budú mať prednosť tieto dodatočné podmienky.

Ak máte nejaké otázky o týchto Podmienkach alebo našich Službách, kontaktujte nás.

1.1 Neočakávané výsledky

Pri používaní našich služieb sa môžete o sebe a svojej rodine dozvedieť nečakané skutočnosti. Môžete tiež naraziť na obsah, ktorý považujete za urážlivý, nepresný alebo inak nevhodný. Hoci môžete zažívať silné emocionálne reakcie, rovnako ako aj tí, s ktorými zdieľate tieto zistenia, výslovne súhlasíte s tým, že prevezmete všetky riziká spojené so svojím používaním služieb a nebudete brať Ancestry na zodpovednosť za akékoľvek sociálne, emocionálne alebo právne dôsledky takýchto zistení alebo stretnutí. Ďalšie informácie o obmedzenej zodpovednosti spoločnosti Ancestry nájdete v Časti 7 týchto Zmluvných podmienok.

1.2 Oprávnenosť na používanie Služieb

Každý používateľ služieb, či už neregistrovaný hosť, bezplatný registrovaný hosť, platený odberateľ alebo kupujúci či registrujúci súpravu AncestryDNA, sa bude považovať za „používateľa“. Používatelia si budú musieť zaregistrovať účet, aby mohli používať určité služby, preto vyjadrujete súhlas s tým, že pri registrácii poskytnete presné, úplné a aktuálne informácie.

Služby sú určené pre tie osoby, ktoré dosiahli vek pohlavnej dospelosti, ak im boli služby ponúknuté. Ak ste vo veku od 13 rokov do veku pohlavnej dospelosti v mieste vášho bydliska, môžete používať služby (okrem služieb spojených s DNA) so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Deťom mladším ako 13 rokov nie je dovolené vytvárať účty, môžu však používať aplikáciu AncestryClassroom prostredníctvom školy (ak je to vhodné) a so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.

1.3  Používanie Služieb

Výmenou za prístup k Službám súhlasíte, že:

 • budete dodržiavať Pravidlá komunity Ancestry, Pravidlá súborov cookie, Zásady autorských práv a Podmienky obnovenia a zrušenia;
 • budete dodržiavať všetky platné zákony;
 • budete zodpovedať za každé použitie a aktivitu v službách spojenú s vaším účtom alebo s vašimi prihlasovacími údajmi;
 •  budete nás kontaktovať , ak máte podozrenie, že sa váš účet používal bez vášho oprávnenia alebo sa domnievate, že vaše prihlasovacie údaje boli odcudzené;
 • nebudete ďalej predávať služby ani ďalej predávať, rozmnožovať či zverejňovať akýkoľvek obsah alebo informácie nachádzajúce sa v službách okrem prípadov, ktoré sú výslovne opísané v týchto Zmluvných podmienkach;
 • nebudete obchádzať, zakazovať ani inak zasahovať do bezpečnostných funkcií služieb, vrátane umožnenia prístupu k službám pomocou vašich prihlasovacích údajov neoprávneným tretím stranám;
 • nebudete zdieľať, pristupovať k údajom zo služieb alebo ich získavať ako celok ani sa nebudete pokúšať o prístup k údajom bez povolenia – či už ručne alebo automatizovanými prostriedkami. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na, používanie akejkoľvek umelej inteligencie, botov, prehľadávačov, pavúkov, data-minerov alebo scraperov a
 • nebudete používať služby v súvislosti so žiadnym súdnym konaním.

1.4 Dodatočné podmienky vzťahujúce sa na používanie Služieb DNA

Účelom služieb DNA je poskytovať genetické a genealogické výsledky a súvisiace správy na vaše informačné, rekreačné, vzdelávacie a osobné výskumné použitie. V týchto Zmluvných podmienkach sa „služby DNA“ týkajú používania a registrácie testovacej súpravy AncestryDNA alebo nahrania svojich údajov DNA, spracovania a genetického testovania vašej vzorky, uchovávania vašej vzorky a akejkoľvek extrahovanej DNA (podľa potreby) a našich nástrojoch založených na webe alebo mobilnej aplikácii, ktoré vám poskytnú odhady etnickej príslušnosti, informácie o vlastnostiach a ďalšie geneticky súvisiace výsledky a súvisiace služby.

1.4.1 Oprávnenosť na používanie Služieb DNA

Služby DNA sú určené pre tých, ktorí dosiahli vek pohlavnej dospelosti, keď sú služby DNA ponúkané. Na zakúpenie alebo registráciu testovacej súpravy AncestryDNA alebo nahranie údajov DNA musíte spĺňať aspoň tento vek. Každá dospelá osoba, ktorá odošle vzorku na DNA test alebo nahrá údaje DNA, si musí vytvoriť vlastný účet a registrovať vlastný test. Pomáha nám to zaistiť integritu a kvalitu našej databázy a chrániť vaše súkromie. Počas registrácie musíte vyjadriť výslovný súhlas so spracúvaním citlivých osobných údajov. Ako rodič alebo zákonný zástupca nám môžete poskytnúť osobné údaje o svojom maloletom dieťati a pomocou svojho účtu môžete odsúhlasiť služby DNA v mene svojho maloletého dieťaťa. Registrovaním DNA testu pre maloletú osobu alebo odoslaním akýchkoľvek osobných údajov o nej vyjadrujete, že ste jej rodičom alebo zákonným zástupcom. Súhlasíte tiež, že ste o DNA službách hovorili s maloletou osobou a táto súhlasila s odberom a spracovaním jej vzorky.

1.4.2 Vaše používanie DNA Služieb

Okrem požiadaviek vo vyššie uvedenej časti 1.3 tiež súhlasíte, že:

 • nebudete ďalej predávať testovacie súpravy AncestryDNA,
 • akákoľvek vzorka, ktorú poskytnete, je buď vaša vlastná alebo poskytnutá osobou, ktorej ste rodičom alebo zákonným zástupcom,
 • všetky údaje DNA, ktoré nahráte, patria vám,
 • nám nebudete posielať vzorku v rozpore so zákazom vývozu alebo iným zákonom,
 • poskytnutím vzorky nezískavate žiadne práva na akýkoľvek výskum alebo komerčné produkty vyvinuté nami alebo našimi spolupracovníkmi/partnermi a nedostanete žiadnu odmenu súvisiacu s takýmto výskumom alebo vývojom produktov, a
 • nebudete používať informácie získané zo služieb DNA (vrátane akýchkoľvek stiahnutých údajov DNA) vcelku, čiastočne a/alebo v spojení s akoukoľvek inou databázou alebo službou na akýkoľvek účel lekárskeho, diagnostického testovania alebo testovania otcovstva, v ľubovoľnom súdnom konaní ani na ľubovoľný diskriminačný účel či nezákonnú činnosť.

1.4.3 Poskytovanie Služieb DNA spoločnosti Ancestry

Súhlasíte s tým, že na uľahčenie vášho používania služieb DNA môžeme priamo alebo prostredníctvom iných spoločností, ktoré nám pomáhajú poskytovať Služby DNA:

 • poskytnúť vašu vzorku iným spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby DNA, ako sú naše partnerské laboratóriá alebo biobanky;
 • extrahovať DNA z vašej vzorky;
 • uskutočňovať genetické testy v USA (alebo v budúcnosti v iných krajinách) na základe extrahovanej DNA pomocou metód testovania dostupných v súčasnosti alebo vyvinutých v minulosti;
 • porovnávať vaše údaje DNA s údajmi DNA iných používateľov na poskytovanie služieb DNA vrátane priraďovania vás k iným osobám v našej databáze, s ktorými zdieľate DNA (vy máte pod kontrolou, či môžete vidieť a či vás môžu alebo nemôžu vidieť vaše zhody DNA);
 • prezradiť vám a iným osobám, ktorým dáte oprávnenie, výsledky uskutočnených testov;
 • uchovávať vaše údaje DNA;
 • uchovávať vašu vzorku a akúkoľvek extrahovanú DNA v biobanke umiestnenej v Spojených štátoch alebo zničiť akúkoľvek zostatkovú vzorku a extrahovanú DNA po spracovaní vašej vzorky; po odoslaní vám vašu vzorku vrátane extrahovanej DNA nebudeme môcť vrátiť. Môžete nás požiadať o zničenie vašej vzorky a akejkoľvek extrahovanej DNA. V určitých prípadoch môžeme zničiť vzorky a/alebo extrahovanú DNA, aby sme zachovali úroveň kvality biobanky;
 • umožniť niektorým našim laboratórnym partnerom používať časť aktivovaných alebo inaktivovaných vzoriek na kalibráciu alebo overovanie prístrojov, vybavenia alebo laboratórnych metód používaných pri poskytovaní služieb DNA; a
 • používať vaše Genetické informácie a iné Osobné údaje, ako uvádzame v týchto Podmienkach a Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

1.4.4 Sťahovanie Údajov DNA

Vaše informácie chránime tak, ako opisujeme v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete stiahnuť si kópiu svojich Údajov DNA, táto kópia nie je chránená našimi bezpečnostnými opatreniami a vy máte výlučnú zodpovednosť za uchovávanie, zabezpečenie a ochranu týchto stiahnutých údajov. Ancestry nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa rozhodnete zdieľať alebo previesť svoje stiahnuté Údaje DNA na iné osoby, či už úmyselne, alebo omylom. Vaše Údaje DNA sú určené iba na vaše súkromné použitie.

1.4.5 Upozornenie pre používateľov, ktorí dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek

Ak ste dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek, vami poskytnutá vzorka môže obsahovať bunky s vašou DNA, ako aj bunky s DNA darcu. DNA na genetické testovanie sa extrahuje z buniek vo vašej vzorke a kombinácia zdrojov DNA môže viesť k neúspešnému testu alebo výsledkom, ktoré sú založené na DNA vášho darcu. Z tohto dôvodu odporúčame osobám, ktoré dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek, aby neabsolvovali test AncestryDNA. Ak ste už test absolvovali, kontaktujte nás na získanie ďalšej pomoci.

2. Obsah Ancestry

Služby obsahujú fotografie, videá, dokumenty, záznamy, registre obsahu a ďalší obsah poskytnutý vám spoločnosťou Ancestry („obsah Ancestry“), ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predplatného a polohy. Okrem záznamov WebSearch, ktoré upravujú podmienky tretích strán, ktoré tieto záznamy hostia, sa všetok Obsah Ancestry môže sa používať iba v súlade s týmito Podmienkami vrátane Obsahu Ancestry, ktorý môže byť vo verejnej doméne („Obsah vo verejnej doméne “).

2.1 Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Obsahu Ancestry

Všetky prvky Služieb, ktoré vytvárame my alebo sú vytvárané pod naším vedením, alebo ak nám boli autorské práva postúpené alebo licencované, podliehajú celosvetovej ochrane autorských práv špecifických pre danú krajinu a medzinárodným dohovorom. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich Zásadách autorských práv, kliknite sem. Služby tiež zahŕňajú ochranné známky, ktoré vlastníme a ktoré sú chránené podľa zákonov a zmlúv o ochranných známkach špecifických pre krajinu a región. Všetky použitia našich ochranných známok a z toho vyplývajúci goodwill budú slúžiť v náš prospech. Služby a produkty spojené s našimi Službami sú tiež chránené patentmi v USA a ďalších krajinách po celom svete. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich patentoch, kliknite sem. My a naši poskytovatelia licencií si ponechávame vlastníctvo a všetky práva na využívanie Služieb a ich komponentov.

2.2 Vaše používanie Obsahu Ancestry

Pri prístupe k obsahu Ancestry súhlasíte, že:

 • budete používať obsah Ancestry iba v súvislosti s vaším osobným používaním služieb alebo profesionálnym výskumom rodinnej histórie;
 • budete sťahovať obsah Ancestry iba v súvislosti s výskumom rodinnej histórie alebo ak to spoločnosť Ancestry výslovne povoľuje;
 • nebudete odstraňovať autorské práva alebo iné chránené upozornenia na akýkoľvek obsah Ancestry;
 • nebudete používať významné časti obsahu Ancestry mimo služieb alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s vaším predplatným; a
 • budete nás  kontaktovať, aby ste získali písomné povolenie na použitie väčšieho počtu fotografií a dokumentov, ktoré patria do obsahu verejnej domény.

2.3 Systémy odporúčaní

Spoločnosť Ancestry prevádzkuje určité systémy odporúčaní. Patria tu služby Ancestry Hints, Ancestry Search a My Ancestry Feed. Naše systémy odporúčaní filtrujú obsah Ancestry a používateľský obsah na zlepšenie vášho používateľského zážitku a návrh pre vás relevantného obsahu. Služba Ancestry Hints funguje tak, že navrhuje záznamy, ktoré sa môžu týkať jednotlivcov, ktorých používateľ zahrnul do svojho rodokmeňa Ancestry, a umožňuje používateľovi uložiť tento záznam do svojho rodokmeňa. Služba Search on Ancestry umožňuje používateľovi vyhľadávať záznamy v zbierke záznamov Ancestry. Vďaka službe My Ancestry Feed sú používatelia informovaní o najnovších udalostiach súvisiacich s ich rodokmeňmi a rodinnými skupinami. Niektoré z našich služieb vám poskytujú personalizovanú reklamu a ďalšie odporúčania na základe údajov, ktoré zhromažďujeme, ako je vysvetlené v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

3. Váš obsah

Niektoré Služby vám môžu umožniť prispievať obsahom, okrem iného vrátane: (i) rodostromov, (ii) rodinných spomienok, napríklad fotografií, audio/video nahrávok a príbehov, (iii) poznámok k záznamom, komentárov, správ a (iv) spätnej väzby poskytnutej Ancestry o službách (ďalej len „Váš obsah“). Váš obsah, ktorý obsahuje osobné údaje, bude spracovaný v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

3.1 Vy máte kontrolu nad svojím obsahom

Spoločnosť Ancestry si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na Váš obsah, neriadi spôsob, akým sa rozhodnete zdieľať svoj obsah v rámci služieb, ani neobmedzuje spôsob zdieľania Vášho obsahu mimo služieb spoločnosti Ancestry. Svoj obsah môžete odstrániť buď podľa pokynov uvedených v rámci Služieb, alebo sa prihlásite do Nastavenia účtu a vymažete svoj účet. Ak však odošlete spätnú väzbu, záznamy s poznámkami alebo návrhy týkajúce sa spoločnosti Ancestry alebo našich Služieb, beriete na vedomie, že sa to nebude považovať za dôverné a chránené informácie. Vašu spätnú väzbu, záznamy s poznámkami alebo návrhy môžeme použiť na akýkoľvek účel bez akejkoľvek povinnosti alebo odmeny voči vám.

3.2 Používanie vášho obsahu

Odoslaním vášho Obsahu udeľujete spoločnosti Ancestry nevýhradnú, sublicencovateľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na hosťovanie, ukladanie, indexovanie, kopírovanie, publikovanie, distribúciu, poskytovanie prístupu k vášmu obsahu, vytváranie odvodených diel a iné používanie vášho obsahu na poskytovanie, propagáciu alebo zlepšovanie Služieb v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov a zdieľania. Licenciu spoločnosti Ancestry môžete ukončiť vymazaním Vášho obsahu s výnimkou prípadov, keď ste zdieľali svoj obsah s ostatnými a oni ho použili. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť Ancestry vlastní všetky registre a kompilácie, ktoré zahŕňajú váš obsah, a môže ich používať po odstránení vášho obsahu.

3.3 Vaša zodpovednosť za váš obsah

Za rozhodnutie vytvoriť, odovzdať, uverejniť alebo zdieľať Váš obsah nesiete zodpovednosť vy. Prispievaním alebo prístupom k Vášmu obsahu súhlasíte, že:

 • máte všetky potrebné zákonné práva na nahrávanie, zverejnenie alebo poskytovanie svojho obsahu;
 • váš obsah neporušuje žiadne platné zákony;
 • váš obsah, ktorý verejne zdieľate, nebude obsahovať osobné údaje, ktoré sú uvedené v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov o žijúcej osobe bez jej súhlasu. V prípade žijúcich maloletých získate súhlas od ich rodiča alebo opatrovníka;
 • všetok Váš obsah bude v súlade s Pravidlami komunity;
 • ak zdieľate svoj obsah verejne, ostatní používatelia môžu pristupovať k vášmu obsahu a používať ho ako súčasť alebo v spojení so službami. Po verejnom zdieľaní nie sme povinní odstraňovať akýkoľvek váš obsah;
 • obsah iných Používateľov budete používať iba v rámci Služieb Ancestry a v súlade s týmito Podmienkami a ostatnými pravidlami zahrnutými formou odkazu;
 • spoločnosť Ancestry si vyhradzuje právo prezerať si váš obsah a kontrolovať nezákonný obsah z hľadiska porušenia týchto Zmluvných podmienok vrátane Pravidiel komunity a odstrániť alebo zakázať prístup k nezákonnému obsahu alebo vášmu obsahu, o ktorom sa domnievame, že porušuje tieto Zmluvné podmienky. váš obsah odstránime aj v reakcii na platný súdny príkaz alebo ak to vyžaduje príslušný zákon a
 • závažné alebo opakované porušenia alebo priestupky budú mať za následok pozastavenie alebo ukončenie účtu v súlade so zásadami úpravy obsahu Ancestry. Postup hodnotenia a odstraňovania obsahu Ancestry je uvedený tu.

3.4 Hlásenie porušení týchto Zmluvných podmienok

Spoločnosť Ancestry upovedomí každého používateľa, ktorý nás upozornil na obsah, ktorý porušuje rozhodnutie spoločnosti Ancestry podniknúť akékoľvek kroky proti obsahu uvedené v Zmluvných podmienkach, a v prípade potreby upozorní používateľa, ktorý obsah poskytol, o rozhodnutí odstrániť obsah alebo obmedziť k nemu prístup. Akákoľvek osoba dotknutá rozhodnutím spoločnosti Ancestry o obsahu môže kontaktovať spoločnosť Ancestry tu a v súvislosti s rozhodnutím sa odvolať alebo požiadať o nápravu, ak ste používateľom so sídlom v EÚ.

Ak máte obavy, že akýkoľvek obsah porušuje Pravidlá komunity, porušuje vaše práva, obsahuje nezákonný materiál alebo inak porušuje tieto Zmluvné podmienky, kontaktujte nás alebo to nahláste online. Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa porušenia autorských práv alebo odoslať oznámenie o porušení autorských práv a žiadosť o ich odstránenie, vrátane tých, ktoré sú podané v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act v USA, kliknite tu.

4. Obnovenia a zrušenia služieb Ancestry

Váš nákup(y) a predplatné akýchkoľvek Služieb podliehajú Podmienkam obnovenia a zrušenia.

5. Zrušenie alebo pozastavenie vášho účtu

Vyhradzujeme si právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k službám, ak porušíte tieto Zmluvné podmienky vrátane Pravidiel komunity. Ak tieto práva uplatníme, poskytneme vám dôvod nášho rozhodnutia. Ak je rozhodnutie založené na nezákonnosti vášho obsahu, vysvetlíme tiež, prečo sa domnievame, že je nezákonný. Ak príslušné zákony v krajine vášho bydliska vyžadujú dodatočné oznámenie alebo postup, poskytneme vám takéto upozornenie a postup. Pokiaľ príslušný zákon nevyžaduje inak, nevraciame poplatky za predplatné ani kúpnu cenu súpravy na testovanie DNA, ak stratíte prístup k službám z dôvodu porušenia Zmluvných podmienok vrátane Pravidiel komunity.

Ak máte predplatné a zrušíte si účet na základe nášho porušenia týchto Zmluvných podmienok, a po poskytnutí 30-dňovej lehoty na nápravu, počas ktorej nebudeme schopní nápravy, vám vrátime všetky poplatky za predplatné na pomernej báze.

6. Žiadne záruky ani ručenia

S výhradou Časti 10.2.1 vám poskytujeme služby a obsah Ancestry „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, čo znamená bez akejkoľvek záruky alebo ručenia. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom odmietame všetky záruky, výslovné či odvodené vrátane odvodených záruk na neporušovanie, obchodovateľnosť a vhodnosť na konkrétny účel. Nedávame žiadne sľuby a) týkajúce sa Obsahu Ancestry, b) Vášho obsahu, c) špecifickej funkcionality Služieb, d) kvality, presnosti, spoľahlivosti alebo dostupnosti Obsahu či služieb Ancestry, alebo e) že Služby nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Neustále sa snažíme zlepšovať svoje služby. Spoločnosť Ancestry často vykonáva experimenty a testuje nové funkcie, ktoré nemusia byť dostupné pre každého. Spoločnosť Ancestry nesľubuje, že experimenty alebo nové funkcie zostanú dostupné alebo budú rozšírené. Spoločnosť Ancestry môže pridávať alebo odstraňovať funkčnosť alebo funkcie zo služieb alebo upravovať dostupné služby na základe typu vášho účtu. Ďalšie informácie o vašich právach nájdete v časti 10 a v Podmienkach obnovenia a zrušenia.

7. Obmedzená zodpovednosť spoločnosti Ancestry

Používaním Služieb súhlasíte s tým, že zodpovednosť spoločnosti Ancestry je obmedzená v plnom rozsahu povolenom zákonom. Nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek neúmyselnú škodu, akúkoľvek skutočnú, náhodnú alebo následnú škodu, alebo za akúkoľvek stratu či nárok ľubovoľného druhu. Ak máte bydlisko v jurisdikcii, ktorá nám neumožňuje široko obmedziť našu zodpovednosť, niektoré z týchto obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať.

Ak nie ste spokojní s niektorou časťou Služieb alebo s ľubovoľným ustanovením v týchto Podmienkach, vaším jediným prostriedkom je prestať tieto Služby používať a ak používate niektoré naše predplatené Služby, zrušte svoje predplatné podľa opisu uvedeného tu. Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek veci súvisiacej so Službami alebo týmito Podmienkami je obmedzená na celkovú sumu, ktorú ste nám zaplatili počas 12-mesačného obdobia pred vznikom zodpovednosti. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu uplatňuje na obyvateľov New Jersey.

8. Vaše odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Ancestry a jej pridružené a dcérske spoločnosti ich príslušných pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov (ďalej len „strany spoločnosti Ancestry“) v prípade akýchkoľvek nárokov, škôd alebo iných výdavkov (vrátane poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vyplývajú z vášho používania Služieb a (a) vášho porušenia týchto Podmienok alebo iných dokumentov alebo zásad, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu; (b) vaše porušenie práv inej osoby; alebo (c) akýkoľvek nárok súvisiaci s vaším Obsahom vrátane nároku, že váš Obsah spôsobil škodu inej osobe. Táto povinnosť odškodnenia bude platiť aj potom, čo prestanete používať Služby. Okrem toho sa zriekate všetkých reklamácií, nárokov, krokov alebo žalôb proti Stranám spoločnosti Ancestry v súvislosti so Svojím obsahom vrátane akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s naším používaním či nepoužívaním Vášho obsahu, nárokov za ohováranie, zasahovanie do súkromia, práva na publicitu, emočnú úzkosť alebo ekonomickú stratu.

9. Služby ponúkané inými spoločnosťami

Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ale to nepredstavuje sponzorstvo, podporu, schválenie ani zodpovednosť. Spoločnosť Ancestry neručí za žiadne ponuky ani neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa stránok tretích strán, ich obsahu, produktov alebo služieb. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky a dokumentáciu o ochrane osobných údajov pre všetky stránky tretích strán, pretože sa môžu podstatne líšiť od stránok Ancestry.

10. Riešenie sporov, arbitráž a zrieknutie sa hromadnej žaloby

TÚTO ČASŤ SI PREČÍTAJTE STAROSTLIVO. MÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA NA PODANIE ŽALOBY NA SÚDE.

Tvrdo pracujeme na udržiavaní spokojnosti našich zákazníkov. Ak medzi vami a spoločnosťou Ancestry vznikne nejaký spor, naším cieľom je poskytnúť nákladovo efektívny spôsob rýchleho vyriešenia sporu. Ak máte akúkoľvek obavu či nárok súvisiaci so Službami, súhlasíte, že nárok sa najprv pokúsite vyriešiť neformálne tým, že nás kontaktujete.

10.1 Zákazníci v Spojených štátoch

Vy a Ancestry súhlasíte, že tieto Podmienky sa týkajú medzištátneho obchodu a že federálny zákon o rozhodcovskom konaní (Federal Arbitration Act) upravuje výklad a vynucovanie týchto ustanovení o rozhodcovskom konaní.

Význam výrazu „spor“, ako sa používa v tejto zmluve, má byť taký široký, ako je to právne prípustné, a zahŕňa okrem iného všetky spory medzi vami a akoukoľvek inou osobou, v ktorej mene ste na jednej strane komunikovali so spoločnosťou Ancestry a spoločnosťou Ancestry, vrátane akýchkoľvek jej materských, dcérskych spoločností, predchodcov, nástupcov, postupníkov alebo pridružených spoločností na strane druhej, ktoré vyplývajú z Podmienok, tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní alebo vašej komunikácie alebo vzťahu so spoločnosťou Ancestry alebo s nimi akýmkoľvek spôsobom súvisia. Ďalej, ak máte alebo budete používať Služby spoločnosti Ancestry alebo inak komunikovať so spoločnosťou Ancestry v mene maloletého alebo iného jednotlivca, ktorého ste rodičom alebo zákonným zástupcom, súhlasíte v mene maloletej alebo inej osoby, že akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo súvisiaci s takýmto používaním Služieb spoločnosti Ancestry alebo inou komunikáciou so spoločnosťou Ancestry budú predmetom rozhodcovského konania, ako je uvedené v tomto dokumente, a budú podliehať iným dohodám uvedeným v tomto dokumente (vrátane, ale nie výlučne, skupinovej žaloby); ďalej vyhlasujete, že máte oprávnenie uzavrieť takúto zmluvu v mene maloletého alebo inej osoby. Akýkoľvek spor medzi nami bude vyriešený konečným a záväzným rozhodcovským konaním v súlade s podmienkami tejto zmluvy, s nasledujúcimi tromi výnimkami:

 • Každá zmluvná strana bude mať možnosť vyriešiť akýkoľvek spor, ak spĺňa podmienky, na súde sporov s nízkou hodnotou, ktorý je príslušný podľa miesta vášho bydliska. Ak akýkoľvek spor zahŕňa nároky na 1) peňažnú náhradu škody alebo nápravu a 2) spravodlivú alebo prikázanú nápravu, v rozsahu, v akom príslušný súd sporov s nízkou hodnotou nevyrieši nároky na nápravu spravodlivého alebo súdneho príkazu, každá strana bude mať možnosť vyriešiť nároky na peňažnú nápravu alebo náhradu škody na súde sporov s nízkou hodnotou a akýkoľvek nárok na spravodlivé alebo súdne nariadenie sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní podľa tejto zmluvy. Ak nároky v akejkoľvek žiadosti alebo žiadosti o rozhodcovské konanie mohli byť podané na súde sporov s nízkou hodnotou, potom sa ktorákoľvek strana môže rozhodnúť, že nároky prerokuje na súde sporov s nízkou hodnotou, a nie v rozhodcovskom konaní, a to kedykoľvek pred vymenovaním rozhodcu písomným oznámením tejto voľby druhej strane (alebo stranám). Ak sa zistí, že toto ustanovenie alebo obmedzenie podávania žalôb na súde sporov s nízkou hodnotou je neplatné, bude toto ustanovenie oddeliteľné a vec sa bude riešiť v rozhodcovskom konaní; toto ustanovenie v žiadnom prípade neumožňuje podať žalobu na skupinovom, zastupiteľskom alebo konsolidovanom základe.
 • Každá zmluvná strana môže podať žalobu na súd v štáte Utah len za nárok porušenia patentu alebo autorských práv.
 • Ak nárok spĺňa podmienky, môžete ho vzniesť v príslušnej federálnej, štátnej alebo miestnej agentúre, ktorá sa môže vo vašom mene usilovať o nápravu pri konaní vedenému proti nám.

10.1.1 Použitie Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní (FAA)

Táto rozhodcovská zmluva a akákoľvek pochybnosť alebo nárok vyplývajúci z tejto rozhodcovskej zmluvy alebo s ňou súvisiaci alebo porušenie ktoréhokoľvek jej ustanovenia sa riadia hmotnoprávnymi a procesnými ustanoveniami Federálneho zákona o rozhodcovskom konaní (Federal Arbitration Act, FAA) (9 U.S.C. § 1 a nasl.). Zmluvné strany rozumejú a súhlasia s tým, že výklad a výkon tejto rozhodcovskej zmluvy sa riadi výlučne federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní a že hmotnoprávne alebo procesné ustanovenia inej jurisdikcie sa nevzťahujú na výklad alebo presadzovanie tejto rozhodcovskej zmluvy ani na akýkoľvek spor alebo pochybnosť týkajúcu sa výkladu alebo výkonu tejto rozhodcovskej zmluvy.

10.1.2 Predarbitrážne riešenie sporov

Ak má ktorákoľvek strana v úmysle usilovať sa o rozhodcovské konanie podľa tejto dohody, strana, ktorá žiada o toto konanie, musí najskôr písomne informovať druhú stranu o spore najmenej 60 dní pred začatím konania. Počas tohto 60-dňového obdobia bude spoplatnená akákoľvek uplatniteľná premlčacia lehota. Oznámenie o rozhodcovskom konaní by malo byť zaslané spoločnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Oznámenie vám bude zaslané pomocou kontaktných informácií, ktoré máte v evidencii spoločnosti Ancestry, alebo ak takéto informácie nie sú dostupné alebo nie sú aktuálne, prostredníctvom osobných služieb. Oznámenie od ktorejkoľvek strany musí obsahovať dostatok informácií, ktoré prijímajúcej strane umožnia identifikovať váš účet (vrátane mena a e-mailovej adresy použitej pre účet), ako aj posúdiť a pokúsiť sa vyriešiť nárok, vrátane popisu nároku, konkrétne podporné skutočnosti nároku, požadovaná náhrada škody a požadované odškodnenie. Táto požiadavka na oznámenie je navrhnutá tak, aby ktorákoľvek strana mohla predložiť spravodlivú ponuku na vyrovnanie založenú na faktoch, ak sa tak strana rozhodne urobiť. Žiadna zo strán nemôže začať rozhodcovské konanie, pokiaľ najskôr neposkytne tieto informácie. V rozsahu sporu týkajúceho sa dostatočnosti tohto oznámenia musí o tejto veci rozhodnúť súd príslušnej jurisdikcie pred podaním akejkoľvek žiadosti o rozhodcovské konanie. Ak strana poskytne tieto informácie a spor sa nevyrieši do 60 dní, ktorákoľvek strana môže následne podať žiadosť o rozhodcovské konanie.

10.1.3 Pravidlá rozhodcovského konania

Okrem toho, ako je uvedené v Časti 10.1.4 nižšie, bude rozhodcovské konanie viesť JAMS v súlade s Pravidlami zjednodušeného rozhodcovského konania JAMS pre nároky, ktoré nepresahujú 250 000 USD a Pravidlami a postupmi komplexného rozhodcovského konania JAMS pre nároky presahujúce 250 000 USD platnými v čas začatia rozhodcovského konania, s výnimkou akýchkoľvek pravidiel alebo postupov, ktorými sa riadia alebo povoľujú skupinové žaloby. Akékoľvek rozhodcovské konanie vedené JAMS bude prebiehať individuálne pred jedným arbitrom a nebude zlúčené s nárokmi iných jednotlivcov. Ak žiadne zverejnené nároky alebo protinároky nepresiahnu 25 000 $ (okrem akéhokoľvek nároku na poplatky za právne zastupovanie), spor sa vyrieši iba predložením dokumentov jediným/sekundárnym rozhodcovským konaním, pokiaľ rozhodca nezistí dobrý dôvod na živé vypočutie. Každá zo strán môže v rozhodcovskom konaní podať dispozitívne návrhy vrátane okrem iného návrhu na zamietnutie a/alebo návrhu na skrátený rozsudok, pričom rozhodca bude uplatňovať normy upravujúce takéto návrhy podľa federálnych pravidiel občianskeho súdneho konania. Rozhodca, nie akýkoľvek federálny, štátny alebo miestny súd alebo úrad, má výlučnú právomoc riešiť všetky spory vyplývajúce z alebo súvisiace s výkladom, uplatniteľnosťou, vymáhateľnosťou alebo tvorbou tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní, Podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek nároku, že všetky alebo ktorákoľvek časť Podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je neplatná alebo napadnuteľná, či už je nárok predmetom konania alebo otázky zrieknutia sa konaním v rámci súdneho sporu. Rozhodca bude mať splnomocnenie udeliť akúkoľvek pomoc, ktorá by bola k dispozícii na súde podľa zákona alebo po práve. Odmena rozhodcu bude zapísaná a bude pre strany záväzná a môže byť zaznamenaná ako rozsudok na ľubovoľnom súde oprávnenej jurisdikcie.

Ak chcete začať rozhodcovské konanie v súlade s Časťou 10.1.3, musíte: a) napísať žiadosť o konanie, ktorá obsahuje popis nároku a výšku škody, ktorú chcete získať späť (kópiu žiadosti o konanie môžete nájsť na www.jamsadr.com); b) zaslať tri kópie žiadosti o konanie s príslušným poplatkom za podanie na adresu JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; a c) zaslať jednu kópiu žiadosti o konanie spoločnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Rozhodcovské konanie môže prebiehať v krajine, kde bývate v čase podania. Vy a spoločnosť Ancestry ďalej súhlasíte, že sa podriadite osobnej jurisdikcii akéhokoľvek federálneho alebo štátneho súdu v okrese San Francisco, Kalifornia, ak si budete chcieť vynútiť rozhodcovské konanie, zastaviť konania čakajúce na rozhodnutie alebo potvrdiť, upraviť, zrušiť alebo vykonať rozsudok o odmene zaznamenanej rozhodcom.

Zmluvné strany vyberú rozhodcu po vzájomnej dohode. Ak si zmluvné strany navzájom nedokážu vybrať rozhodcu, výber rozhodcu sa uskutoční takto: JAMS poskytne každej zmluvnej strane zoznam deviatich (9) rozhodcov vybraných zo svojho zoznamu rozhodcov. Každá zmluvná strana bude mať desať (10) kalendárnych dní na to, aby označila všetky mená na zozname, ktoré považuje za neprijateľné. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán zostane len jedno spoločné meno, táto osoba bude určená ako rozhodca. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán zostane viac ako jedno meno, zmluvné strany budú škrtať mená striedavo zo zoznamu mien prostredníctvom telefonickej konferencie spravovanej JAMS, pričom žiadateľ bude škrtať ako prvý, pokiaľ nezostane len jedno meno. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán nezostane žiadne spoločné meno, JAMS poskytne dodatočný zoznam deviatich (9) rozhodcov, z ktorých zmluvné strany budú škrtať striedavo prostredníctvom telefonickej konferencie riadenej JAMS, pričom žalobca bude škrtať ako prvý, kým nezostane iba jedno meno. Táto osoba bude určená za rozhodcu. Ak vybraná osoba nemôže zastávať túto funkciu, JAMS vydá ďalší zoznam deviatich (9) rozhodcov a zopakuje alternatívny výberový proces.

Na začatie rozhodcovského konania proti nám budete musieť zaplatiť 250 USD – alebo sumu, ktorá sa inak vyžaduje podľa v tom čase platných pravidiel JAMS. Ak rozhodca vyhodnotí konanie ako dôvodné, Ancestry uhradí všetky ostatné poplatky fakturované spoločnosťou JAMS vrátane poplatkov za podanie a nákladov rozhodcu a za konanie. Vy nesiete zodpovednosť za poplatky svojich vlastných právnikov, ak pravidlá konania a/alebo príslušný zákon nestanovuje inak.

10.1.4 Viacnásobné nároky

Ak viac ako 25 osôb iniciujúcich oznámenie o spore so spoločnosťou Ancestry vznesie podobné nároky, a právny zástupca jednotlivcov vznášajúcich nároky sa zhoduje alebo jeho konanie je koordinované pre tieto osoby v rozsahu, v akom žaloby prebiehajú v rozhodcovskom konaní, ich prípad sa nepostúpi pred JAMS podľa JAMS pravidiel, ale pred Americkú arbitrážnu asociáciu (“AAA”), ako je uvedené nižšie.

V prvej fáze bude prebiehať 12 rozhodcovských konaní podľa pravidiel rozhodcovského konania AAA pre spotrebiteľa, každé pred jedným rozhodcom. Nároky akýchkoľvek iných osôb, ktoré vzniesli podobné nároky a ktoré sú zastúpené zhodným alebo koordinovaným právnym zástupcom, nebudú podané v AAA, pokiaľ nebude ukončené toto počiatočné určujúce konanie a globálna mediácia opísaná nižšie. Akákoľvek uplatniteľná premlčacia lehota bude spoplatnená od dátumu oznámenia o spore opísaného v Časti 10.1.2 až do ukončenia tohto postupu a globálnej mediácie opísanej nižšie.

Právny zástupca spoločnosti Ancestry a právni zástupcovia osôb iniciujúcich nároky vyberú 6 prípadov, ktoré sa budú konať najskôr v rozhodcovskom konaní v rámci týchto individuálnych určujúcich konaní. Každé z týchto 12 rozhodcovských konaní bude prebiehať pred samostatným rozhodcom. AAA poskytne zoznam navrhovaných rozhodcov pre každé z týchto 12 rozhodcovských konaní. Ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na rozhodcoch z týchto zoznamov, každá zmluvná strana bude mať 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania zoznamu na to, aby označila najviac dve mená, proti ktorým má námietky, očíslovala zostávajúce mená v poradí podľa preferencie a vrátila zoznam AAA. AAA potom vymenuje najvyššie postaveného, zostávajúceho oprávneného rozhodcu z každého zoznamu, ktorý bude predsedať každému z 12 rozhodcovských konaní.

Po vynesení konečného, písomného rozhodnutia v každom z týchto 12 rozhodcovských konaní sa spoločnosť Ancestry a všetky osoby, ktoré vzniesli podobné nároky a ktoré sú zastúpené zhodným alebo koordinovaným právnym zástupcom, zúčastnia na globálnej mediácii. Právny zástupca spoločnosti Ancestry a právny zástupca osôb, ktoré vzniesli podobné nároky, si vzájomne vyberú mediátora. V prípade, že sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na mediátorovi, právny zástupca spoločnosti Ancestry a právny zástupca osôb, ktoré vzniesli podobné nároky, navrhnú každý 4 potenciálnych mediátorov – tieto návrhy nesmú zahŕňať osobu, ktorá vystupovala v pozícii rozhodcu v 12 určujúcich konaniach. Právny zástupca a právny zástupca osôb, ktoré vzniesli podobné nároky, postupne vyškrtnú mediátorov z 8-menného zoznamu, počnúc právnym zástupcom osôb, ktorí vzniesli podobné nároky, pokiaľ nezostane jeden mediátor, ktorý bude vystupovať ako mediátor. Mediátor dostane primerane anonymizované verzie písomných rozhodcovských rozhodnutí vynesených v každom z 12 určujúcich rozhodcovských konaní. Poplatok za mediáciu zaplatí spoločnosť Ancestry. Zmluvné strany budú mať 90 dní na ukončenie mediácie, pokiaľ sa zmluvné strany vzájomne nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

V prípade, že mediácia nevyrieši všetky nároky, spoločnosť Ancestry alebo osoby, ktoré vzniesli podobné nároky (a ktorých nároky neboli posúdené v počiatočnom určujúcom konaní) sa môžu rozhodnúť, či prípad postúpia na súd alebo na individuálne rozhodcovské konanie v AAA. Ak sa spoločnosť Ancestry rozhodne obrátiť sa na súd, všetky prípady budú postúpené na súd. Ak sa spoločnosť Ancestry rozhodne pokračovať v rozhodcovskom konaní, každá osoba, ktorá vzniesla podobné nároky (a ktorých nároky neboli posúdené v počiatočnom určujúcom konaní), sa stále môže rozhodnúť postúpiť prípad na súd namiesto rozhodcovského konania. V rozsahu, v akom sa ktorákoľvek zmluvná strana rozhodne postúpiť prípad na súd, tieto nároky sa budú pojednávať na súde s príslušnou jurisdikciou v štáte Utah. Podľa Časti 10.1.5 nižšie takéto nároky, ktoré sa riešia na súde, sa nebudú konať formou hromadnej žaloby alebo žaloby v zastúpení.

Súd s príslušnou jurisdikciou bude mať právomoc presadzovať túto Časť 10.1.4 a ak je to potrebné, nariadiť hromadné podanie žiadostí o rozhodcovské konanie proti spoločnosti Ancestry, ak niektorá zo strán nedodrží postupy uvedené v tejto Časti 10.1.4. Rozhodca, nie akýkoľvek federálny, štátny alebo miestny súd alebo úrad, má výlučnú právomoc riešiť všetky spory vyplývajúce z alebo súvisiace s výkladom, uplatniteľnosťou, vymáhateľnosťou alebo tvorbou tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní, Podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vrátane najmä akéhokoľvek nároku, že všetky alebo ktorákoľvek časť Zmluvných podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je neplatná alebo napadnuteľná, či už je nárok predmetom konania alebo otázky zrieknutia sa konaním v rámci súdneho sporu.

10.1.5 Bez hromadnej žaloby

Toto ustanovenie sa bude označovať ako „Zrieknutie sa hromadnej žaloby“. Každá zo zmluvných strán súhlasí s tým, že každá z nich môže spory s druhou zmluvnou stranou riešiť len na individuálnom základe a nesmie podávať žalobu ako žalobca alebo člen skupiny v hromadnej žalobe alebo žalobe v zastúpení. Okrem toho, čo je výslovne uvedené v Časti 10.1.4 vyššie, spory jednej osoby nemožno spájať so spormi inej osoby. Toto ustanovenie sa vzťahuje tak na spory riešené v rozhodcovskom konaní, ako aj na všetky spory, ktoré sa riešia súdnou cestou, v rozsahu, v akom takéto spory vzniknú. Ak ktorýkoľvek súd alebo rozhodca rozhodne, že zrieknutie sa hromadnej žaloby uvedené v tomto odseku je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné alebo že konanie môže prebiehať na hromadnom základe alebo v zastúpení, potom sa ustanovenia o rozhodcovskom konaní uvedené vyššie budú považovať za neplatné v celom rozsahu, a má sa za to, že sa zmluvné strany nedohodli na rozhodcovskom konaní sporov. V takýchto prípadoch musí byť spor vedený na federálnom alebo štátnom súde príslušnej jurisdikcie so sídlom v štáte Utah – nie na rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské rozhodnutie a rozsudok, ktorý ho potvrdzuje, sa vzťahuje len na tento konkrétny prípad a v žiadnom inom prípade nie je záväzný pre žiadnu zo zmluvných strán.

10.1.6 Oddeliteľnosť

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní vyhlási za neplatné, nevykonateľné, bezdôvodné, neplatné či napadnuteľné, v celku alebo sčasti, inak ako je uvedené vo výnimke zo skupinovej žaloby, takéto rozhodnutie neovplyvní platnosť zvyšku zmluvy o rozhodcovskom konaní. Všetky zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti.

10.1.7 Zmeny v tejto časti

Ancestry upozorní v predstihu tridsiatich (30) dní na akékoľvek zmeny ovplyvňujúce podstatu tejto časti tak, že uverejní oznámenie o úpravách Podmienok v Službách, odošle vám správu, alebo vás inak upozorní počas vášho prihlásenia do vášho účtu. Zmeny nadobudnú platnosť tridsať (30) dní od ich zverejnenia v Službách alebo ich odoslania vám.

Zmeny v tejto časti sa budú inak vzťahovať do budúcnosti iba na nároky vznesené po tridsiatom (30.) dni. Ak súd alebo rozhodca rozhodne, že táto podčasť o „"Zmenách v tejto časti"“ nie je vymáhateľná alebo platná, potom sa táto podčasť oddelí od časti nazvanej „Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby“ a súd alebo rozhodca uplatní prvú časť Rozhodocovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby, ktorá existovala v čase, kedy ste začali používať Služby.

10.1.8 Pretrvanie

Táto časť Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby zostane platiť po akomkoľvek zrušení vášho účtu alebo Služieb.

10.2 Pre zákazníkov mimo Spojených štátov

Ak ste nespotrebiteľský zákazník s bydliskom v EÚ alebo bývate v inej krajine ako USA, súhlasíte s tým, že írske súdy budú mať výhradnú právomoc nad všetkými spormi (zmluvnými alebo mimozmluvnými) súvisiacimi s touto zmluvou.

10.2.1 Spotrebitelia v Európskej únii a Spojenom kráľovstve

Ak ste spotrebiteľom v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, budete môcť využívať všetky povinné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko, a nič v tejto zmluve neovplyvní vaše práva spotrebiteľa opierať sa o takéto povinné ustanovenia miestneho práva. Poskytujeme vám právnu záruku, že služba bude v čase poskytovania a počas trvania zmluvy s vami v súlade s právnymi predpismi. V rámci tejto právnej záruky budeme zodpovední za akýkoľvek nesúlad služby a podľa miestnych zákonov budete mať právo na nápravu. O akomkoľvek odstránení alebo pozastavení alebo zrušení služby alebo akejkoľvek funkčnosti alebo funkcie vás budeme informovať v takej miere, ako to bude primerane možné.

Ak ste spotrebiteľ s bydliskom v Európskej únii, máte právo začať akékoľvek súdne konanie týkajúce sa tejto zmluvy pred príslušným súdom v mieste vášho bydliska alebo príslušným súdom v mieste podnikania spoločnosti Ancestry v Írsku. Ak ste spotrebiteľ s bydliskom v Spojenom kráľovstve, máte právo začať akékoľvek súdne konanie týkajúce sa tejto zmluvy pred príslušným súdom Anglicka a Walesu, a súhlasíte s tým, že Anglicko a Wales budú mať výhradnú právomoc nad všetkými spormi (zmluvnými alebo mimozmluvnými) týkajúcimi sa tejto zmluvy. Ak sa spoločnosť Ancestry bude snažiť uplatniť akékoľvek zo svojich práv voči vám ako spotrebiteľovi, môžeme tak urobiť iba na súdoch v jurisdikcii krajiny vášho bydliska. S výhradou vyššie uvedeného nič uvedené v tomto odseku neobmedzuje naše práva začať exekučné konanie v inej jurisdikcii alebo žiadať o predbežné, ochranné alebo dočasné opatrenia na súdoch inej jurisdikcie.

Informácie pre spotrebiteľov z Európskej únie podľa nariadenia 524/2013: Ak ste spotrebiteľ v Európskej únii, Európska komisia vám poskytuje právo postúpiť spor na platformu EÚ pre riešenie sporov online (RSO), ktorá je k dispozícii na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Kontrolné právo

Ak pristupujete k Službám v Spojených štátoch, tieto Podmienky a používanie Služieb sa riadia zákonmi štátu Utah a podľa potreby zákonmi Spojených štátov amerických. Súhlasíte s tým, že všetky nároky, ktoré nepodliehajú rozhodcovskému konaniu a boli podané v Spojených štátoch, budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov príslušnej jurisdikcie so sídlom v štáte Utah. S výhradou ustanovenia 10.2.1, ak pristupujete k Službám kdekoľvek mimo Spojených štátov, tieto Podmienky sa riadia zákonmi Írska.

11. Rôzne

11.1 Úpravy

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek upraviť a súhlasíme s tým, že vás budeme informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách zverejnením informácií prostredníctvom Služieb alebo zaslaním e-mailu. Podstatné zmeny nadobudnú účinnosť tridsať dní po ich zverejnení, s výnimkou zmien týkajúcich sa nových služieb alebo právnych požiadaviek, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite. Ak neprerušíte používanie Služieb, bude to znamenať, že prijímate upravené Podmienky. Ak so zmenami nesúhlasíte, mali by ste prestať používať Služby a v prípade potreby zrušiť svoje predplatné.

11.2 Úplné znenie zmluvy

Tieto Podmienky a ďalšie dokumenty zahrnuté formou odkazu predstavujú úplné znenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Ancestry týkajúcu sa vášho používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy.

11.3 Prevod práv a povinností

Vyhradzujeme si právo prideliť alebo preniesť naše práva a záväzky na základe tejto Zmluvy. Ak bude spoločnosť Ancestry alebo akýkoľvek poskytovateľ služieb kúpený alebo prevedený na iný subjekt (úplne alebo čiastočne, a to aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním), súhlasíte s tým, že spoločnosť Ancestry môže poskytovať vaše osobné údaje a váš obsah tomuto subjektu. Bez písomného súhlasu spoločnosti Ancestry nesmiete postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv a povinností podľa týchto Podmienok. V týchto Podmienkach nie sú uvedení žiadni príjemcovia tretích strán.

11.4 Oddeliteľnosť

Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, vynútiteľnosť ľubovoľnej časti alebo doložky v týchto Podmienkach nebude mať vplyv na vynútiteľnosť ostatných Podmienok.

11.5 Žiadne vzdanie sa práv

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok neznamená vzdanie sa našich práv podľa tohto ustanovenia, preto si vyhradzujeme všetky práva, ktoré vám tu nie sú výslovne poskytnuté.

11.6 Maloleté osoby do 13 rokov.

Spoločnosť Ancestry vedome nevyhľadáva ani nezískava žiadne osobné údaje priamo od osoby mladšej ako 13 rokov a vynaloží komerčne primerané úsilie na odstránenie takýchto údajov z našich systémov.

11.7 Zákon o náležitom podávaní informácií o úverovej schopnosti zákazníkov

Spoločnosť Ancestry nie je úrad podávajúci správy o spotrebiteľoch, ako je definované v zákone o náležitom podávaní informácií o úverovej schopnosti zákazníkov (Fair Credit Reporting Act, „FCRA“), a informácie, ku ktorým môžete získať prístup v Službách, neboli získané vcelku alebo čiastočne na účel poskytovania správ o spotrebiteľoch, ako je definované v zákone FCRA. SLUŽBY NEBUDETE POUŽÍVAŤ AKO FAKTOR PRI (1) URČOVANÍ VHODNOSTI JEDNOTLIVCA NA ZÍSKANIE OSOBNÉHO ÚVERU ALEBO POISTENIA ANI NA HODNOTENIE RIZÍK SPOJENÝCH S EXISTUJÚCIMI ÚVEROVÝMI ZÁVÄZKAMI SPOTREBITEĽOV, (2) HODNOTENIE JEDNOTLIVCA Z HĽADISKA ZAMESTNANIA, POVÝŠENIA, PRERADENIA ALEBO PONECHANIA (OKREM INÉHO VRÁTANE ZAMESTNÁVANIA PRACOVNÍKOV V DOMÁCNOSTI, AKO SÚ OPATROVATEĽKY DETÍ, UPRATOVACÍ PERSONÁL, PESTÚNKY, DODÁVATELIA A INÉ OSOBY), ANI (3) AKEJKOĽVEK INEJ OSOBNEJ OBCHODNEJ TRANSAKCIE S INOU OSOBOU (OKREM INÉHO VRÁTANE PRENÁJMU BYTU).

11.8 Zásady predkladania nevyžiadaných nápadov

Spoločnosť Ancestry neprijíma, nekontroluje ani neposudzuje nevyžiadané nápady alebo materiály (vrátane okrem iného nových reklamných kampaní, nových propagačných akcií, nových produktov alebo technológií, procesov, materiálov, marketingových plánov alebo nových názvov produktov) okrem tých, o ktoré spoločnosť Ancestry konkrétne požiadala. Spoločnosti Ancestry ani nikomu zo spoločnosti Ancestry neposielajte nevyžiadané nápady alebo materiály. Ak ich odošlete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Ancestry bude považovať nevyžiadané nápady a materiály, ktoré odošlete, za dôverné a nechránené, a spoločnosť Ancestry bude mať nárok na neobmedzené používanie týchto nápadov a materiálov bez záväzkov, zmluvných alebo iných, a bez akejkoľvek odmeny pre vás.

 

Tieto Zmluvné podmienky boli zjednotené z oddelených predchádzajúcich verzií. Predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na služby nájdete tu.