Allmänna Villkor

Ikraftträdandedatum: 15 aug 2022

 

Sammanfattning av ändringar

Denna sammanfattning är avsedd att bättre hjälpa dig förstå de senaste ändringarna i Ancestrys allmänna villkor och hur de kan påverka dig. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren i dess helhet samt vårt integritetsmeddelande.

De senaste ändringarna:

 • I avsnitt 2 och 3 har vi förtydligat språket gällande åtkomst och användningen av Ancestry-innehåll och Ditt innehåll;
 • I avsnitt 10 har vi uppdaterat vårt avtal om förlikning av tvister som inte kan lösas informellt; och
 • Förbättrat läsbarheten och i övrigt förenklat villkoren

Välkommen till Ancestry®, världens största onlineresurs för släkthistorik där du kan skapa ett släktträd, hitta nya förfäder och dela upptäckter med familjen. Läs igenom följande villkor noggrant eftersom de styr din användning av Ancestrysoch våra dotterbolags produkter och tjänster. För att du lättare ska kunna läsa dessa Villkor har de delats in i följande avsnitt:

 

1.   Inledning till Tjänsterna
2.   Ancestry-innehåll
3.   Ditt innehåll
4.   Förnyelse och uppsägning av Ancestrys Tjänster
5.   Uppsägning eller spärrande av ditt konto
6.   Inga garantier
7.   Ancestrys begränsade ansvar
8.   Din ersättningsskyldighet
9.   Tjänster som erbjuds av andra företag
10.   Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan
11.   Övrigt

1.  Inledning och tjänster:

Genom att använda någon av Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som kopplas till dessa villkor – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3.com®, Archives® och WeRemember® – samt andra relaterade varumärken (”Tjänsterna"), samtycker du till dessa villkor (”Villkoren”). Alla nya funktioner som inkluderas i Tjänsterna i framtiden kommer också att omfattas av dessa Villkor.

Observera att dessa villkor införlivar genom hänvisning ytterligare policyer och vägledningar, inklusive GemenskapsreglerCookiepolicy, Copyright-policyFörnyelse- och uppsägningsvillkor,  samt vårt Integritetsmeddelande, som förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom alla dessa dokument noggrant för att förstå dina rättigheter och skyldigheter när du använder Tjänsterna.

Ytterligare villkor kan gälla när du registrerar dig för en ny Tjänst eller drar nytta av en ny kampanj eller ett specialerbjudande. Dessa villkor kommer att meddelas till dig och bli en del av ditt avtal med oss om du använder sådana Tjänster, kampanjer eller erbjudanden. Om några ytterligare villkor strider mot dessa Villkor kommer de ytterligare villkoren att ha företräde. 

Om du har några frågor om dessa Villkor eller våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss.

1.1 Oväntade resultat. När du använder våra Tjänster kan du komma att upptäcka oväntade fakta om dig själv eller din familj i offentliga register, Ancestry-innehåll, DNA-resultat och annat Användarinnehåll. Du bekräftar att sådana upptäckter kan ha en stark känslomässig inverkan på dig och andra med vilka du delar dessa upptäckter. Du samtycker uttryckligen till att ta alla risker i samband med din användning av tjänsterna och att Ancestry inte ska hållas ansvarigt för några sociala, känslomässiga eller juridiska följder av sådana upptäckter.

1.2  Behörighet att använda Tjänsterna. Alla som använder Tjänsterna, oavsett om det är en oregistrerad gäst, gratis registrerad gäst, betald abonnent eller en köpare eller aktiverare av ett DNA-kit, är en "Användare". Användare kan behöva skapa ett konto för att använda vissa Tjänster. Användare måste ange korrekta, fullständiga och aktuella uppgifter när de registrerar sig.

Tjänsterna är avsedda för personer som har uppnått samtyckesålder där de får erbjudandet. Om du är mellan 13 år och samtyckesålder där du bor kan du använda Tjänsterna (exklusive eventuella Tjänster som kräver ett DNA-test) med dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Barn under 13 års ålder får inte skapa konton, men de är tillåtna att använda AncestryClassroom™ i skolan och med deras föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd.

1.3 Användning av Tjänsterna. I utbyte mot din åtkomst till Tjänsterna samtycker du till att:

 • Följa  Ancestrys gemenskapsregler, cookiepolicy, upphovsrättspolicy, och förnyelse- och uppsägningsvillkor;
 • Följa alla tillämpliga lagar;
 • Ansvara  för all användning av och aktiviteter på Tjänsterna som förekommer via ditt konto eller med din inloggningsinformation;
 •  Kontakta oss  om du misstänker att ditt konto har använts utan din tillåtelse, eller om du tror att ditt användarnamn och lösenord har stulits;
 • Inte  återförsälja Tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera innehåll eller information som förekommer i Tjänsterna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa Villkor;
 • Inte  kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna; och
 • Inte  komma åt eller samla in data i bulk eller med hjälp av automatiserade metoder, eller försöka komma åt data utan tillstånd. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla bots, sökrobotar, spindlar, dataminerare och skrapor.

1.4 Ytterligare Villkor för din användning av DNA-tjänster. Syftet med DNA-tjänsterna är att ge genetiska och genealogiska resultat och tillhörande rapporter i informationssyfte, för nöjesbruk eller utbildnings- och forskningsanvändning. Begreppet ”DNA-tjänster”, såsom det används i dessa Villkor, hänvisar till användningen av vårt DNA-testkit, behandling och hantering av ditt DNA-prov, genetisk testning av ditt DNA-prov och våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som tillhandahåller etnisk tillhörighet och andra genetiskt relaterade resultat och tillhörande tjänster till dig.

1.4.1 Behörighet att använda DNA-tjänsterna. Du måste vara minst 18 år för att få köpa eller aktivera ett DNA-testkit. För att hjälpa oss säkerställa integriteten och kvaliteten i vår databas och skydda din integritet måste alla vuxna som skickar in ett salivprov för ett DNA-test skapa sina egna konton och aktivera sina egna test. Personer som aktiverar sitt DNA-test måste också uttryckligen godkänna behandlingen av känsliga personuppgifter. En förälder eller vårdnadshavare kan aktivera ett DNA-test, tillhandahålla oss Personuppgifter och skicka in salivprov från sitt eget minderåriga barn för behandling genom att använda sitt konto. Genom att aktivera ett DNA-test för, eller skicka in Personuppgifter om en minderårig, intygar du att du är förälder eller vårdnadshavare till den minderårige. Du intygar även att du har diskuterat DNA-testet med den minderårige och att han/hon har samtyckt till att lämna salivprov och den vidare behandlingen av det.

1.4.2 Din användning av DNA-tjänsterna. Utöver kraven i avsnitt 1.3 ovan samtycker du även till att:

 • Inte sälja DNA-testkit vidare;
 • Alla  salivprov som du lämnar är antingen din egen saliv eller saliv från en person till vilken du är förälder eller vårdnadshavare;
 • Inte skicka oss prover som bryter mot något exportförbud eller annan lag;
 • Du inte, genom att tillhandahålla ett salivprov till oss, förvärvar några rättigheter i forsknings- eller kommersiella produkter som har utvecklats av oss eller våra samarbetspartner och inte kommer att få någon ersättning relaterad till sådan forskning eller produktutveckling; och
 • Inte använda information som erhålls från DNA-tjänsterna (inklusive eventuella nedladdade  DNA-data (som definieras i integritetsmeddelandet)) helt, delvis eller i kombination med någon annan databas för några medicinska, diagnostiska eller faderskapstestrelaterade ändamål, i något juridiskt förfarande eller i diskrimineringssyfte eller för olaglig verksamhet.

1.4.3 Ancestrys tillhandahållande av DNA-tjänster. För att vi ska kunna underlätta din användning av DNA-tjänsterna samtycker du till att vi kan, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna:

 • Lämna ut  ditt salivprov och DNA till andra företag som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna, som t.ex. laboratorier;
 • Extrahera ditt DNA från din saliv;
 • Utföra  genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på det resulterande DNA med hjälp av testmetoder som är tillgängliga nu eller utvecklas i framtiden;
 • Jämföra  dina DNA-resultat med andra DNA-data i Ancestrys databas för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive jämföra dig med andra i vår databas som du delar DNA med (du har kontroll över om du vill se eller ses av dina DNA-matchningar eller inte);
 • Lämna ut resultat av testanalyserna som genomförts till dig och andra som du bemyndigar;
 • Lagra dina DNA-resultat;
 • Lagra  din saliv och eventuellt extraherat DNA i USA eller förstöra all(a) kvarvarande saliv- eller DNA-prov efter att ditt prov har behandlats, när din saliv och ditt DNA-prov har skickats in till oss, kan de inte returneras till dig (observera dock att du kan begära att vi förstör ditt prov, och i vissa fall kan vi förstöra biologiska prover för att behålla kvalitetsnivån i vår biobank);
 • Ge tillstånd till  vissa av våra laboratoriepartners att använda en del av aktiverade eller inaktiverade salivprov för att kalibrera eller validera instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används i tillhandahållandet av DNA-tjänsterna; och
 • Använda din Genetiska information och andra Personuppgifter som beskrivs i dessa Villkor och i Integritetsmeddelandet.

1.4.4 Nedladdning av dina DNA-data. Vi skyddar dina uppgifter såsom det beskrivs i vårt Integritetsmeddelande. Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-data skyddas inte kopian av våra säkerhetsfunktioner och du ansvarar för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Ancestry ansvarar inte för om du väljer att dela eller överföra dina nedladdade DNA-data med andra, varken avsiktligt eller oavsiktligt. Dina DNA-data är endast avsedda för ditt personliga bruk.

1.4.5 Anmärkning till Användare som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation. Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt AncestryDNA-test ge oväntade resultat eftersom din saliv dels kan innehålla celler med ditt DNA, dels celler med donatorns DNA. DNA i provet extraheras från cellerna och kombinationen av DNA-källor kan leda till ett felaktigt provresultat eller ett resultat som baseras på donatorns DNA. Därför rekommenderar vi alla som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation att inte ta AncestryDNA-test. Om du redan har tagit testet ber vid dig att kontakta oss för vidare hjälp.

2. Ancestry-innehåll

Tjänsterna innehåller bilder, videor, dokument, inlägg, innehållsförteckning och annat innehåll som Ancestry har tillhandahållit dig (”Ancestry-innehåll”) och som kan variera beroende på ditt abonnemang. Med undantag för poster vid webbsökningar som regleras av de tredje parter som hyser dessa poster, får allt Ancestry-innehåll endast användas i enlighet med dessa Villkor, inklusive Ancestry-innehåll som kan finnas i offentliga register (”Innehåll från offentliga register”).

2.1 Immateriella rättigheter till Ancestry-innehåll. Alla delar av tjänsterna som skapas av oss eller under vår ledning, eller där upphovsrätten har tilldelats eller licensierats till oss, är föremål för landspecifikt upphovsrättsskydd runtom i världen och internationella konventioner. För ytterligare information om vår upphovsrättspolicy, klicka här. Tjänsterna inkluderar även varumärken som ägs av oss och skyddas av lands- och regionspecifika varumärkeslagar och fördrag. All användning av våra varumärken och all goodwill som härrör från detta kommer att vara till vår fördel. Tjänsterna och produkterna som är förknippade med våra tjänster skyddas även av patent i USA och andra länder runtom i världen. Klicka här för mer information om Ancestrys patent. Vi och våra licensgivare behåller äganderätten och alla rättigheter i utnyttjandet av tjänsterna och dess beståndsdelar.

2.2 Din användning av Ancestry-innehåll.

När du kommer åt Ancestry-innehåll samtycker du till att:

 • Endast  använda Ancestry-innehållet efter behov för ditt personliga bruk av Tjänsterna eller din professionella släktforskning;
 • Endast  ladda ner Ancestry-innehåll i samband med din släktforskning eller där det uttryckligen tillåts av Ancestry;
 • Inte  ta bort några upphovsrätts- eller andra äganderättsmeddelanden på något Ancestry-innehåll;
 • Inte  använda väsentliga delar av Ancestry-innehållet utanför Tjänsterna eller på ett sätt som är oförenligt med ditt abonnemang; och
 •  Kontakta oss för att  få skriftligt tillstånd att använda mer än ett mindre antal bilder och dokument som är allmängods

3. Ditt innehåll

Vissa tjänster kan tillåta dig att bidra med innehåll, inklusive men inte begränsat till släktträd, bilder, ljud-/videoinspelningar, berättelser, skriva anteckningar, kommentarer, meddelanden och feedback som ges till Ancestry om tjänsterna ("Ditt innehåll"). Ditt innehåll som består av personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vårt Integritetsmeddelande.

3.1 Din kontroll över ditt innehåll. Ancestry gör inte anspråk på någon äganderätt till ditt innehåll, kontrollerar inte hur du väljer att dela ditt innehåll inom tjänsterna eller begränsar hur du delar ditt innehåll utanför Ancestrys tjänster. Du kan radera ditt innehåll antingen genom att följa anvisningarna i tjänsterna eller genom att logga in på dina kontoinställningar och ta bort ditt konto. Men om du skickar feedback, skriver anteckningar eller förslag om Ancestry eller våra tjänster, bekräftar du att det anses vara icke-konfidentiellt och icke-proprietärt och vi kan använda din feedback, anteckningar eller förslag i vilket syfte som helst utan någon skyldighet eller ersättning till dig.

3.2 Användning av ditt innehåll. Genom att skicka in ditt innehåll ger du Ancestry en icke-exklusiv, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens att vara värd för, lagra, indexera, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till, skapa härledda verk av och på annat sätt använda ditt innehåll för att tillhandahålla, marknadsföra eller förbättra tjänsterna, i enlighet med dina integritets- och delningsinställningar. Du kan säga upp Ancestrys licens genom att radera ditt innehåll, förutom i den utsträckning du har delat ditt innehåll med andra och de har använt ditt innehåll. Du samtycker också till att Ancestry äger alla index som inkluderar ditt innehåll och kan använda dem efter att ditt innehåll har raderats.

3.3 Ditt ansvar för ditt innehåll. Du är ansvarig för beslutet att skapa, ladda upp, publicera eller dela ditt innehåll. Genom att bidra med eller komma åt ditt innehåll samtycker du till att:

 • Du  har alla nödvändiga lagliga rättigheter för att ladda upp, publicera eller dela ditt innehåll;
 • Ditt  innehåll inte omfattar någon levande person utan deras samtycke. För levande minderåriga kommer du att inhämta samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare;
 • Allt ditt innehåll kommer att följa gemenskapsreglerna;
 • Om du delar ditt innehåll offentligt kan andra användare komma åt och använda ditt innehåll som en del av, eller i samband med, tjänsterna. Vi är inte skyldiga att ta bort något av ditt innehåll när det har delats offentligt.
 • Du kommer endast att använda andra användares innehåll inom Ancestrys tjänster och i enlighet med dessa villkor och de andra policyerna som införlivas genom hänvisning; 
 • Ancestry förbehåller sig rätten att övervaka ditt innehåll för brott mot dessa villkor, inklusive gemenskapsreglerna, och att ta bort eller inaktivera åtkomst till ditt innehåll efter eget gottfinnande; och
 • Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att utsätta den ansvariga Användaren för kontouppsägning, enligt Ancestrys gottfinnande.

3.4  Rapportering av brott mot dessa Villkor. Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du oroar dig över att något innehåll bryter mot gemenskapsreglerna,  gör intrång på dina rättigheter, innehåller illegalt material eller bryter mot dessa Villkor ska du kontakta oss. För klagomål angående upphovsrättsintrång eller för att skicka in ett meddelande om upphovsrättsintrång och begäran om borttagning, inklusive de som görs i enlighet med U.S. Digital Millennium Copyright Act klickar du här.

4. Förnyelse och uppsägning av Ancestrys Tjänster

Dina köp av och ditt abonnemang på någon av Tjänsterna är föremål för förnyelse- och uppsägningsvillkoren.

5. Uppsägning eller spärrande av ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, spärra eller avsluta din tillgång till Tjänsterna om du bryter eller strider mot dessa Villkor, inklusive gemenskapsreglerna. I sådana fall har du inte rätt till återbetalning av abonnemangsavgifter eller köpeskillingen för ett DNA-kit.

6. Inga garantier

Utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor tillhandahåller vi Tjänsterna och Ancestry-innehåll till dig i ”befintligt skick”, vilket innebär utan några garantier. I den utsträckning som medges enligt lag frånsäger vi oss alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet och ändamålsenlighet. Vi gör inga utfästelser om (a) Ancestry-innehållet, (b) ditt innehåll, (c) Tjänsternas specifika funktioner, (d) Ancestry-Tjänsternas eller -innehållets kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet eller tillgänglighet eller (e) att Tjänsterna kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi förändrar och förbättrar ständigt våra tjänster. Därmed kan Ancestry lägga till eller ta bort funktionalitet eller funktioner från tjänsterna eller till och med stänga av eller stoppa en tjänst helt och hållet.

7. Ancestrys begränsade ansvar

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att Ancestrys ansvar är begränsat i den utsträckning som lagen tillåter. Vi ansvarar inte för oavsiktliga skador, eventuella faktiska eller oförutsedda skador eller följdskador eller för förluster eller anspråk av något som helst slag. Om du bor i en jurisdiktion som inte tillåter oss att generellt begränsa vårt ansvar kanske vissa av dessa begränsningar inte gäller dig.

Om du är missnöjd med någon del av Tjänsterna eller med någon av lydelserna i dessa Villkor är din enda gottgörelse att sluta använda Tjänsterna och, om du använder någon av våra abonnemangstjänster, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här. Vårt totala ersättningsansvar i frågor som rör Tjänsterna eller dessa Villkor begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat till oss under den 12-månaders period som föregick händelsen som gav upphov till ersättningsansvaret. Denna begränsning av ersättningsansvaret gäller fullt ut för personer bosatta i New Jersey.

8. Din ersättningsskyldighet

Du samtycker till att gottgöra och hålla Ancestry och dess dotterbolag och närstående företag, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, efterträdare och rättsinnehavare (”Ancestrys parter”) skadeslösa mot alla anspråk, skadestånd eller andra kostnader (inklusive advokatarvoden) som uppstår som resultat av din användning av Tjänsterna och (a) ditt brott mot dessa Villkor eller andra dokument införlivade häri genom hänvisning (b) ditt intrång i en annan persons rättigheter eller (c) alla anspråk förknippade med ditt Användarinnehåll, inklusive anspråk om att ditt Användarinnehåll orsakat skada för en annan person. Denna ersättningsskyldighet kommer att fortsätta att gälla efter att du slutat använda Tjänsterna. Du befriar vidare Ancestry från alla anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller stämningar i samband med ditt  Användarinnehåll, inklusive eventuellt ersättningsansvar som härrör vår användning eller icke-användning av ditt Användarinnehåll, påståenden om förtal, integritetskränkning, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust.

9. Tjänster som erbjuds av andra företag

Våra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part men det utgör inte sponsring, stöd, godkännande eller ansvar. Ancestry erbjuder inga garantier eller ger några garantier om tredjepartswebbplatser, deras innehåll, produkter eller tjänster. Läs noga igenom användarvillkoren och integritetsmeddelanden för alla Tredje parts webbplatser eftersom de kan skilja sig väsentligen från Ancestry.

10. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Vi är mycket måna om att hålla kunderna nöjda. Om en tvist uppstår mellan dig och Ancestry är det vårt mål att tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att snabbt lösa tvisten. Om du är bekymrad över något eller har en tvist som rör Tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.

10.1 För kunder i USA. Du och Ancestry är eniga om att dessa Villkor påverkar handeln mellan delstater och godtar att den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act) reglerar tolkning och tillämpning av dessa skiljedomsbestämmelser.

Som det används i detta avtal är begreppet "tvist" avsedd att vara så bred som juridiskt tillåten och omfattar, men begränsas inte till, alla tvister mellan dig och någon annan person för vars räkning du har interagerat med Ancestry, å ena sidan, och Ancestry, inklusive någon av dess moderbolag, dotterbolag, föregångare, efterträdare, tilldelade eller dotterbolag, å andra sidan, som uppstår ur eller på något sätt gäller Villkoren, detta skiljedomsavtal eller din interaktion eller relation med Ancestry. Vidare, om du har eller kommer att använda Ancestrys tjänster eller på annat sätt interagerar med Ancestry på uppdrag av en minderårig eller annan person till vilken du är förälder eller vårdnadshavare, samtycker du på den minderåriges eller annan persons vägnar att varje tvist som uppstår ur eller som hänför sig till sådan användning av Ancestrys tjänster eller annan interaktion med Ancestry ska vara föremål för skiljedom, enligt vad som anges häri, och föremål för de andra avtalen som anges häri (inklusive, men inte begränsat till, avståendet från grupptalan); du intygar vidare att du har befogenhet att ingå ett sådant avtal på den minderåriges eller annan persons vägnar. Eventuella tvister mellan oss kommer att lösas genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande i enlighet med villkoren i detta avtal, med följande tre undantag:

 • Vardera  parten i detta avtal ska ha möjligheten att lösa eventuella tvister, om de är kvalificerade, i domstolen för småmål med jurisdiktion över din hemort. Om någon tvist involverar anspråk på både (1) ekonomiskt skadestånd eller lättnad och (2) skälig lättnad eller föreläggande, i den mån domstolen för småmål med jurisdiktion inte kommer att lösa anspråk på skälig lättnad eller föreläggande, ska vardera parten ha möjligheten att lösa anspråken på ekonomisk lättnad eller skadestånd i domstol för småmål, och alla anspråk på skälig lättnad eller föreläggande ska lösas genom skiljedom i enlighet med detta avtal. Om yrkandena i en begäran eller begäran om skiljedom kunde ha väckts vid domstol för småmål, kan vilken part som helst välja att få anspråken prövade i småmålsdomstol, snarare än i skiljedom, när som helst innan skiljemannen utses, genom att skriftligen underrätta den andra parten (eller parterna) om detta val. Om denna bestämmelse eller begränsningen av att väcka talan i småmålsdomstol anses vara ogiltig ska denna bestämmelse vara särskiljbar och ärendet kommer att gå vidare i skiljedom; på inget sätt kommer denna bestämmelse att tillåta att en talan väcks på grupp-, representant- eller konsoliderad basis.
 • Vardera  parten får väcka talan vid domstol i delstaten Utah endast för patentanspråk eller intrång i upphovsrätten. I så fall avstår båda parterna från all rätt till en juryrättegång.
 • Om anspråket uppfyller kriterierna för det kan du föra ett anspråk till tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighets kännedom som kan söka upprättelse mot oss för din räkning.

Om  du har ett abonnemang och säger upp det på grund av vår överträdelse, efter att ha gett oss en 30-dagars åtgärdsperiod under vilken vi inte lyckades åtgärda överträdelsen, återbetalar vi alla avgifter som erlagts i förskott på proportionell basis.

10.1.1 Skiljedomsregler. Detta skiljedomsavtal regleras av den federala skiljedomslagen (9 U.S.C. § 1 och följande). Skiljedomsförfarandet kommer att ledas av JAMS i enlighet med JAMS förenklade procedurregler för skiljedomsförfarande (Streamlined Arbitration Procedure Rules) för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och i enlighet med JAMS fullständiga regler och procedurer för skiljedomsförfarande (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) för anspråk som överstiger 250 000 USD som gäller vid tidpunkten när skiljedomsförfarandet inleds, med undantag för regler och procedurer som reglerar eller tillåter grupptalan. Om inga avslöjade anspråk eller motkrav överstiger 25 000 USD (exklusive eventuella anspråk på advokatarvoden), ska tvisten lösas genom inlämnande av endast dokument/skriftlig skiljedom såvida inte skiljemannen finner goda skäl för en direktförhandling. Endera parten kan lämna in dispositiva yrkanden i skiljeförfarande, inklusive utan begränsning ett yrkande om avvisning och/eller ett yrkande om summarisk dom, och skiljemannen kommer att tillämpa standarder som styr sådana yrkanden enligt federala regler för civilprocess. Skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller upprättande av dessa Villkor eller Integritetsmeddelandet, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa Villkor eller Integritetsmeddelandet är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja sådan upprättelse som skulle stå att få i domstol enligt lag eller sedvanerätt. Skiljedomen ska vara skriftlig, bindande för parterna och kan avgöras som en dom i valfri domstol i behörig jurisdiktion.

Om någon part avser att ansöka om skiljeförfarande enligt detta avtal måste den part som ansöker om skiljedom först meddela den andra parten om tvisten skriftligen minst 60 dagar innan skiljeförfarandet inleds.  Meddelande till Ancestry ska skickas till Ancestry på Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA.  Meddelande till dig kommer att ges med hjälp av kontaktuppgifterna du har registrerat hos Ancestry eller, om sådana uppgifter inte är tillgängliga eller inte är uppdaterade, genom personlig service. Meddelandet från endera parten måste innehålla tillräckligt med information för att den mottagande parten ska kunna identifiera ditt konto (inklusive namn och e-postadress som används för kontot) samt för att bedöma och försöka lösa anspråket, inklusive en beskrivning av anspråket, specifika stödjande fakta för anspråket, det begärda skadeståndet och den begärda lättnaden.  Detta meddelande om krav är utformat för att tillåta endera parten att lämna ett rättvist, faktabaserat förlikningserbjudande om parten väljer att göra det.  Ingen av parterna får inleda ett skiljeförfarande om inte parten först tillhandahåller denna information.  I den mån det finns en tvist med avseende på tillräckligheten av detta meddelande måste ärendet avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion innan någon begäran om skiljedom lämnas in.  Om en part tillhandahåller denna information och tvisten inte löses inom 60 dagar kan endera parten då fortskrida med att begära skiljeförfarande.

För att inleda ett skiljedomsförfarande måste du göra följande: (a) skriva en begäran om skiljedomsförfarande som innehåller en beskrivning av anspråket och det skadeståndsbelopp som du söker som ersättning (en kopia av en begäran om skiljedomsförfarande finns på www.jamsadr.com) (b) skicka begäran om skiljedomsförfarandet i tre exemplar plus tillämplig registreringsavgift till JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, USA och (c) skicka en kopia av begäran om skiljedomsförfarandet till Ancestry på adressen Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 USA. Skiljedomsförfarandet kan ske i den kommun (county) där du bor vid tidpunkten för inlämnandet. Du och Ancestry är vidare överens om att underkasta er den specifika jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i San Francisco County, Kalifornien för att tvinga fram skiljedom, för att skjuta upp förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, upphäva eller avkunna utlåtande om utslag som fällts av skiljedomare.

Parterna ska välja skiljeman efter ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens om en skiljeman ska skiljemannen väljas enligt följande: JAMS kommer att ge varje part en lista med nio (9) skiljemän från dess panel av skiljemän. Vardera parten kommer att ha tio (10) kalenderdagar på sig att stryka alla namn på listan som den anser vara oacceptabel. Om endast ett gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer den personen att utses till skiljeman. Om mer än ett gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer parterna att stryka namn växelvis från listan över gemensamma namn via telefonkonferens som administreras av JAMS, med sökanden strykande först tills endast ett återstår. Om inget gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer JAMS att tillhandahålla en lista med ytterligare nio (9) skiljemän från vilka parterna kommer att stryka växelvis genom telefonkonferens som administreras av JAMS, med sökanden strykande först tills endast ett namn återstår. Den personen kommer att utses till skiljedomare. Om den utvalda personen inte kan anta uppdraget kommer JAMS att utfärda ytterligare en lista med nio (9) skiljemän och upprepa den alternativa urvalsprocessen.

10.1.2 Avgifter. Du kommer att behöva betala 250 USD – eller det belopp som annars krävs enligt de då tillämpliga JAMS-reglerna – för att inleda en skiljedom mot oss. Om skiljedomaren anser att klagan har grund kommer Ancestry att erlägga övriga avgifter som faktureras av JAMS, inklusive registreringsavgifter och kostnader för skiljedomare och förhandling. Du ansvarar för dina egna advokatarvoden, såvida inte skiljedomsreglerna och/eller tillämplig lag föreskriver något annat.

10.1.3 Ingen grupptalan. Denna bestämmelse ska kallas för ”Avstående från grupptalan.” Parterna båda godtar att respektive part endast kan lösa tvister med den andra parten på individuell basis och inte genom talan som målsägande eller en medlem i grupptalan, grupprättegång eller förenad talan. Denna bestämmelse gäller både för tvister som avgörs i skiljeförfarande och för eventuella tvister som avgörs i domstol, i den mån sådana tvister uppstår. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att det avstående från grupptalan som framställs i denna punkt är ogiltigt eller icke genomdrivbart av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan fortsätta som grupptalan, ska ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande anses vara helt och hållet ogiltiga och parterna ska anses inte ha enats om ett skiljedomsförfarande för tvister. I sådana fall måste tvisten prövas i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion i delstaten Utah – inte i skiljedom.

10.1.4 Flera anspråk. Om 25 eller fler personer meddelar om tvistemål med Ancestry som tar upp liknande anspråk och ombudet för personerna som framställer anspråken är densamma eller har samordnat för dessa personer, i den mån anspråken går vidare i skiljedom, ska de gå vidare i ett samordnat förfarande. Ombud för Ancestry och ombud för de andra parterna ska vardera välja ut fem ärenden för att först gå vidare i skiljedom i ett bellwether-förfarande. De återstående ärendena ska inte lämnas in för skiljedom förrän de tio första har avgjorts. Om parterna inte kan lösa de återstående ärendena efter att bellwether-förfarandet har avslutats kan vardera sidan välja ytterligare fem ärenden som går vidare till skiljedom för ett andra bellwether-förfarande. Denna process ska fortsätta tills parterna kan lösa alla anspråk, antingen genom förlikning eller skiljedom. En domstol med behörig jurisdiktion ska ha behörigheten att genomdriva denna klausul och, om nödvändigt, ålägga massinlämnande av skiljedomskrav mot Ancestry.

En skiljedom och domslut som bekräftar det gäller endast det specifika ärendet. Den kan inte användas i något annat ärende förutom för att verkställa själva skiljedomen.

10.1.5 Avskiljbarhet. Annat än vad som anges i Avståendet från grupptalan, om någon bestämmelse i detta skiljeavtal bedöms vara ogiltigt, overkställbart, orimligt, helt eller delvis, ska sådan dom inte påverka giltigheten för resten av skiljeavtalet. Alla andra bestämmelser kommer att fortsätta gälla.

10.1.6 Ändringar i detta avsnitt. Ancestry ger trettio (30) dagars varsel om alla ändringar som påverkar innebörden i detta avsnitt genom att publicera meddelanden om ändringar av Villkoren på Tjänsterna, genom att skicka ett meddelande till dig eller på annat sätt meddela dig när du är inloggad på ditt konto. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har publicerats på Tjänsterna eller skickats till dig.

Ändringar i detta avsnitt kommer i övrigt endast att gälla framtida anspråk som uppkommer efter den trettionde (30:e) dagen. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att detta underavsnitt om "Ändringar i detta avsnitt" är icke verkställbart eller ogiltigt ska detta avsnitt avskiljas från avsnittet om tvistemål, lösning, skiljedom och avstående från grupptalan och domstolen eller skiljedomaren ska tillämpa den första förekomsten av avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan som var i kraft efter att du började använda Tjänsterna.

10.1.7 Överlevnad. Detta avsnitt om tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan ska fortleva uppsägningen av ditt konto eller Tjänsterna.

10.2 För kunder utanför USA. Om du är en icke-konsumentkund baserad inom EU eller bor någon annanstans utanför USA samtycker du till att de irländska domstolarna kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsmässiga eller icke-avtalsmässiga) relaterade till detta avtal.

10.2.1 Kunder inom Europeiska unionen. Om du är en konsument inom Europeiska unionen åtnjuter du alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt och inget i detta avtal påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag. Du har rätten att väcka alla rättsliga förfaranden som gäller detta avtal i behörig domstol på din hemort eller i behörig domstol på Ancestrys verksamhetsort i Irland. Om Ancestry försöker upprätthålla någon av sina rättigheter mot dig som konsument får vi endast göra det i domstolarna inom den jurisdiktion där du är bosatt. Inget i denna klausul ska begränsa Ancestrys rätt att driva processer i en annan jurisdiktion för att hävda sin rätt eller att söka interimistisk, skyddsmässig eller preliminär upprättelse i domstol i en annan jurisdiktion.

Information enligt förordning 524/2013: Europeiska kommissionen ger dig som EU-konsument rätten att hänskjuta en tvist till EU:s plattform för onlinetvistlösning (ODR), tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Gällande lag. Om du använder Tjänsterna i USA ska lagarna i delstaten Utah och, i förekommande fall, lagarna i USA, reglera dessa Villkor och användningen av Tjänsterna. Du samtycker till att alla anspråk som inte är föremål för skiljedomsförfarande och framförs i USA är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i delstaten Utah. Föremål för 10.2.1, om du använder Tjänsterna någon annanstans än i USA gäller dessa Villkor under irländsk lag.

11. Övrigt

11.1 Ancestry-bolag. Du ingår dessa Villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken Tjänst du använder och var du befinner dig. Se listan över Ancestry-enheter indelade efter Tjänst och geografisk belägenhet här. Alla hänvisningar till ”Ancestry”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” i dessa villkor avser tillämplig Ancestry-enhet i denna lista. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Ancestry-enhetens part till dessa villkor.

11.2 Ändringar. Vi kan ändra dessa villkor när som helst och samtycker till att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera informationen via tjänsterna eller skicka dig ett e-postmeddelande. Väsentliga ändringar träder ikraft trettio dagar efter att de har publicerats, förutom ändringar som gäller nya tjänster eller juridiska krav, som träder ikraft omedelbart. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du accepterar de ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna ska du sluta använda tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp ditt abonnemang.

11.3 Hela avtalet. Dessa Villkor och andra dokument införlivade genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och Ancestry om din användning av Tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått gällande Tjänsterna.

11.4 Överföring av rättigheter och skyldigheter. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Om Ancestry eller någon tjänsteleverantör köps upp eller överförs till en annan enhet (helt eller delvis och inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden), samtycker du till att Ancestry kan dela dina Personuppgifter och ditt Användarinnehåll till den enheten. Dessa Villkor ska fortsätta att gälla för Tjänsterna tills dess att du meddelas om annat. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan skriftligt godkännande från Ancestry. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till dessa villkor.

11.5 Avskiljbarhet. Utöver vad som uttryckligen anges häri ska overkställbarheten av enskilda avsnitt eller klausuler i dessa Villkor inte påverka verkställbarheten av de återstående Villkoren.

11.6 Inget avstående. Vår underlåtenhet att verkställa enskilda bestämmelser i dessa Villkor utgör inget avstående av våra rättigheter enligt den bestämmelsen och vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckts till dig häri.

11.7 Minderåriga tretton år och yngre. Ancestry ber inte medvetet om eller samlar in personuppgifter direkt från någon under 13 år och kommer att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera sådan data från vårt system.

11.8 Fair Credit Reporting Act (Lagen om rättvis kreditupplysning). Ancestry är inte ett kreditupplysningsföretag enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (FCRA, lagen om rättvis kreditupplysning) och de uppgifter som du har tillgång till i Tjänsterna har inte samlats in, varken helt eller delvis, i syfte att tillhandahålla kreditupplysning enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR FÖR ATT 1) FASTSTÄLLA ENSKILDA INDIVIDERS LÄMPLIGHET FÖR PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER FÖR RISKBEDÖMNING FÖRKNIPPAD MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITSKYLDIGHETER, 2) UTVÄRDERA PERSONER FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARSTÅENDE I ANSTÄLLNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT I HUSHÅLLET, SOM BARNVAKTER, STÄDPERSONAL, BARNFLICKOR, HANTVERKARE OCH ANDRA) ELLER 3) ANDRA PRIVATA AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ANDRA PERSONER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HYRANDE AV LÄGENHET).

11.9 Policy för inlämning av oombedda idéer. Ancestry varken accepterar, granskar eller överväger oombedda idéer eller material (inklusive, utan begränsning, nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya produkter eller teknologier, rutiner, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn) annat än de som Ancestry specifikt har begärt. Skicka inte in oombedda idéer eller material till Ancestry eller till någon hos Ancestry. Om du gör det förstår och samtycker du till att Ancestry kommer att betrakta de oombedda idéerna och materialet som du skickar in som icke-konfidentiella och icke-proprietära, och Ancestry kommer att ha rätt till obegränsad användning av dessa idéer och material, utan förpliktelser, avtalsmässiga eller på annat sätt, och utan någon ersättning till dig.

 

Dessa Villkor har konsoliderats från tidigare separata versioner. För tidigare versioner av villkor som är tillämpliga på Tjänsterna klickar du här.