Oświadczenie Ancestry o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2024 r.

Podsumowanie zmian

Poniżej podsumowano najnowsze zmiany, jakie wprowadzono w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Ancestry oraz sposobu, w jaki te zmiany mogą wpłynąć na Pana/Panią.

 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu dokładniejsze wyjaśnienie, w jaki sposób przesyłane przez Pana/Panią treści są wykorzystywane do świadczenia Usług Ancestry® oraz jakie są Pana/Pani obowiązki w odniesieniu do takich treści, aby nasza platforma była bezpieczna.
 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu uwzględnienie nowych funkcji w ramach usługi dopasowywania AncestryDNA® i funkcji lub usług AncestryDNA®, które mogą zostać udostępnione w przyszłości.
 • Dodaliśmy sformułowania mające na celu wyjaśnienie warunków korzystania z Usług.
 • Dodaliśmy informacje o możliwościach rezygnacji z reklam ukierunkowanych za pomocą ustawień konta.

Pana/Pani prywatność jest w firmie Ancestry najważniejsza. Firma Ancestry zobowiązuje się dobrze rozporządzać Pana/Pani Danymi osobowymi (zdefiniowanymi poniżej), obchodząc się z nimi w sposób odpowiedzialny i zabezpieczając je za pomocą zabezpieczeń administracyjnych, technicznych, organizacyjnych i fizycznych.

Wierzymy w bycie uczciwym, bezpośrednim i przejrzystym, jeśli chodzi o Pana/Pani dane. Pod tym względem Ancestry kieruje się trzema zasadami przewodnimi:

 • Przejrzystość. Ciężko pracujemy, abyśmy byli przejrzyści w sprawie Danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy.
 • Prostota. Staramy się wykorzystywać łatwą do zrozumienia treść w celu opisania naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, aby pomóc Panu/Pani w podejmowaniu świadomych wyborów, oraz
 • Kontrola. Dajemy Panu/Pani kontrolę nad Danymi osobowymi, które Pan/Pani nam przekazuje, w tym Pana/Pani Danymi DNA (zgodnie z definicją poniżej) oraz sposobami ich wykorzystywania, udostępniania i przechowywania.

 

Podczas korzystania z naszych Usług

Zachowuje Pan/Pani kontrolę nad pobranymi od Pana/Pani Próbkami biologicznymi i Danymi DNA oraz może nimi zarządzać, usuwać albo niszczyć je w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Podczas korzystania z naszych usług może Pan/Pani odkryć nieoczekiwane fakty na temat siebie lub swojej rodziny. Po dokonaniu odkryć nie możemy ich cofnąć.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do witryn internetowych, usług i aplikacji mobilnych firmy Ancestry, które zawierają odnośniki do tego Oświadczenia o ochronie prywatności, w tym Ancestry®; AncestryDNA®; Fold3®; Newspapers.com™; Archives®; We Remember®; Forces War Records™; oraz Find a Grave®. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności określamy te witryny internetowe, usługi i aplikacje mobilne jako „Ancestry”.

Klienci z USA. Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych zawiera dodatkowe informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych w stanach Kalifornia, Kolorado, Connecticut, Utah i Wirginia.

Klienci spoza USA. Ancestry Ireland Unlimited Company jest podmiotem kontrolującym Pana/Pani Dane osobowe, natomiast w punkcie 8 zawarto informacje dotyczące przysługujących Panu/Pani praw.

 

Spis treści

 
1.   Wstęp
2.   Tworzenie konta i korzystanie przez Pana/Panią z Usług firmy Ancestry
3.   Jakie Dane osobowe firma Ancestry pobiera od Pana/Pani?
4.   Jakie informacje firma Ancestry zbiera, gdy korzysta Pan/Pani z Usług?
5.   Informacje, jakie pobieramy z innych źródeł
6.   W jaki sposób firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Dane osobowe?
7.   Jakie informacje udostępniamy, kiedy je udostępniamy i kto je otrzymuje?
8.   Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani Danych osobowych
9.   Jakie praktyki przechowywania stosujemy?
10.   Jak mogę usunąć swoje Dane osobowe?
11.   Bezpieczeństwo
12.   Przekazywanie Danych do innych krajów
13.   Zmiany wprowadzane w niniejszym Oświadczeniu
14.   Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych mieszkańców UE, zgodna z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
15.   Dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu kontrolującego Dane
16.   Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych (wyłącznie Kalifornii, Kolorado, Connecticut i Wirginii)
17.    Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Australii
18.   Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Brazylii

 

1.  Wstęp

W celu udostępniania i doskonalenia witryn internetowych, aplikacji mobilnych i usług (zwanych dalej łącznie „Usługami”) gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy w inny sposób Dane osobowe, które są informacjami umożliwiającymi bezpośrednie albo pośrednie ustalenie Pana/Pani tożsamości, jak opisano dalej w punkcie 3. Dane osobowe obejmują Pana/Pani imię i nazwisko, adres, adres e-mail albo wszelkie informacje, które można by w uzasadniony sposób powiązać z Panem/Panią, w tym Pana/Pani Informacje genetyczne. zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, informacji o osobach zmarłych nie uznaje się za Dane osobowe. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano nasze praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania w inny sposób Danych osobowych oraz mechanizmy kontroli, które udostępniamy, aby umożliwić Panu/Pani zarządzanie nimi w naszych Usługach, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania. Ponadto niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera naszą Polityką dotyczącą plików cookie, w której opisano wykorzystywanie przez nas plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia w przeglądarkach.

 

2.  Tworzenie konta i korzystanie przez Pana/Panią z Usług firmy Ancestry

Po utworzeniu konta w Ancestry będziemy zbierać, przetwarzać i udostępniać Pana/Pani Dane osobowe (w tym Pana/Pani Informacje genetyczne, jeśli przeprowadzi Pan/Pani test AncestryDNA lub udostępni wyniki badania DNA) w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

3.  Jakie Dane osobowe firma Ancestry pobiera od Pana/Pani?

Rodzaje Danych osobowych, które otrzymujemy od Pana/Pani i gromadzimy, zależą od sposobu korzystania przez Pana/Panią z Usług; te kategorie informacji zostały opisane poniżej. W celu świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem Ancestry wymagamy określonych Informacji dotyczących konta, bez czego nie będziemy w stanie świadczyć Panu/Pani naszych Usług.

Kategoria Danych Opis
Informacje dotyczące konta
 • Pana/’Pani imię i nazwisko (wymagane);
 • Adres e-mail (wymagany);
 • Utworzone przez Pana/Panią hasło (wymagane);
 • Określone marki firmy Ancestry obsługują zewnętrzne usługi logowania, takie jak Facebook, Google i Apple. Usługi te mogą dostarczać Ancestry Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie profilowe; oraz
 • Może Pan/Pani podać numer telefonu, abyśmy mogli (i) przedstawiać powiadomienia o statusie wyników badania AncestryDNA; (ii) zapewnić pomoc w przypadku kontaktu z Działem Obsługi Członków Ancestry (zwanym dalej „Działem Obsługi Członków”), (iii) umożliwić włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego.
Dane płatności/karty kredytowej

Dane do płatności i rozliczeń, takie jak numer karty kredytowej oraz adres rozliczeniowy i wysyłkowy podawane podczas rejestracji na potrzeby bezpłatnego okresu próbnego albo dokonania zakupu, np. subskrypcji albo zestawu testowego AncestryDNA.

Informacje dotyczące rejestracji zestawu testowego AncestryDNA Podczas rejestracji zestawu testowego AncestryDNA albo przesyłania Danych DNA gromadzimy następujące dane:
 • kod rejestracyjny powiązany z zestawem testowym AncestryDNA (jeśli dotyczy);
 • Płeć przypisaną Panu/Pani w momencie narodzin; oraz
 • Pana/Pani datę urodzenia.
Dane profilowe

Gromadzimy dane, które podaje Pan/Pani podczas tworzenia profilu użytkownika. Informacje te obejmują zdjęcie profilowe, Pana/Pani imię i nazwisko, nazwę użytkownika, dane biograficzne, wiek, lokalizację i nazwy użytkownika powiązanych kont. Dane profilu użytkownika, jaki posiada Pan/Pani w firmie Ancestry, są widoczne dla innych Użytkowników (zdefiniowanych w naszym Regulaminie), więc w celu ochrony swojej prywatności należy rozważyć ograniczenie ich ilości oraz użycie nazwy użytkownika innej niż Pana/Pani prawdziwe imię i nazwisko.

Twoje Treści

Dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem treści, które dobrowolnie udostępnia Pan/Pani w Usługach, w tym (i) drzew genealogicznych, (ii) pamiątek rodzinnych, takich jak zdjęcia, nagrania audio/wideo i historie, (iii) adnotacji do dokumentów, wiadomości i (iv) informacji zwrotnych przekazywanych Ancestry.

Informacje genetyczne Kiedy wykonuje Pan/Pani badanie AncestryDNA, dokonujemy izolacji DNA z pobranej od Pana/Pani próbki i przekształcamy je w nadające się do odczytu maszynowego dane DNA (zwane dalej „Danymi DNA”). Wszelkie pliki zawierające Pana/Pani Dane DNA przesłane z innej platformy oferującej usługi badań DNA również stanowią Dane DNA, do których stosowanie ma niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Przetwarzamy Pana/Pani Dane DNA, aby przedstawić Panu/Pani szacunkowe pochodzenie etniczne oraz sugestie dotyczące społeczności osób powiązanych genetycznie Genetic Communities®. Pana/Pani Dane DNA przetwarzamy również, aby za pośrednictwem naszego portalu przedstawiać Panu/Pani informacje o stopniu pokrewieństwa z innymi użytkownikami w naszej bazie danych DNA oraz niektórych markerach genetycznych związanych z określonymi cechami biologicznymi, fizjologicznymi i behawioralnymi bądź innymi cechami, takimi jak grubość włosów i kolor oczu czy cechy związane z preferencjami i samopoczuciem. Zgodnie z postanowieniami w punkcie 7, może Pan/Pani zdecydować się na udostępnienie niektórych z tych informacji innym użytkownikom Ancestry.

Pana/Pani Dane DNA oraz wszelkie informacje uzyskane na ich podstawie, takie jak szacunkowe pochodzenie etniczne, sugestie dotyczące społeczności osób powiązanych genetycznie Genetic Communities, cechy, dopasowanie do krewnych genetycznych, informacje o odziedziczonym DNA i powiązane spostrzeżenia, stanowią Dane osobowe określane jako „Informacje genetyczne”.

Pobrana od Pana/Pani próbka i wyizolowane DNA. Próbka przekazana przy użyciu zestawu testowego AncestryDNA ani DNA wyizolowane z pobranej od Pana/Pani próbki (zwane dalej łącznie „Próbkami biologicznymi”) nie stanowią Danych osobowych w rozumieniu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Wedle własnego uznania może Pan/Pani wyrazić zgodę na przechowywanie pobranych od Pana/Pani Próbek biologicznych w naszym banku materiału biologicznego na potrzeby prowadzonych w przyszłości badań. Testy i badania naukowe mogą być realizowane w przyszłości, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę w ramach Świadomej zgody na badania albo wyrazi Pan/Pani zgodę na inne badania pobranych od Pana/Pani Próbek biologicznych. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przechowywanie pobranych od Pana/Pani Próbek biologicznych, zniszczymy je. W punktach 8 i 10 opisano sposób, w jaki może Pan/Pani kontrolować pobrane od Pana/Pani Próbki biologiczne. Może Pan/Pani zażądać zniszczenia przez Ancestry Pana/Pani Próbek biologiczne, kontaktując się z Działem Obsługi Członków lub usuwając swoje konto Ancestry. Wedle własnego uznania możemy zniszczyć Próbki biologiczne, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych.

Ankiety DNA Jeśli zgodzi się Pan/Pani na wypełnienie ankiet DNA, zgromadzimy informacje z ankiet, na które Pan/Pani odpowie i wykorzystamy je do dalszego rozwoju i doskonalenia funkcji AncestryDNA, takich jak cechy. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w badaniu, Pana/Pani odpowiedzi udzielone w ankiecie mogą również zostać wykorzystane do celów badawczych.
Informacje dotyczące zdrowia Firma Ancestry nie jest objęta przepisami Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPPA”), a ustawa ta nie chroni żadnych treści przekazanych przez Pana/Panią.
Prowadzona przez Pana/Panią komunikacja Hostujemy i przechowujemy Pana/Pani komunikację z innymi użytkownikami i umożliwiamy jej prowadzenia za pośrednictwem funkcji komunikacyjnych na naszej platformie. Zbieramy również Pana/Pani dane, gdy komunikuje się Pan/Pani z Działem Obsługi Członków oraz zespołami wsparcia w zakresie naszych pozostałych Usług, w tym poprzez dane audio i wideo (takie jak nagrania rozmów z Działem Obsługi Członków lub informacje przekazane dobrowolnie podczas udziału w badaniach opinii konsumentów).
Konkursy i promocje Gromadzimy Dane osobowe, gdy będzie Pan/Pani dobrowolnie uczestniczyć w konkursach i promocjach specjalnych, jakie będziemy przeprowadzać lub sponsorować – szczegółowe informacje na ich temat zostają przekazane w momencie rozpoczęcia udziału.
Zdjęcia w usłudze Find a Grave i dobrowolne przekazywanie zdjęć W ramach usługi Find a Grave gromadzimy metadane związane ze zdjęciami cyfrowymi, przesyłanymi do usługi Find a Grave, w tym lokalizację oraz datę i godzinę wykonania zdjęcia. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na dobrowolne przekazywanie zdjęć do usługi Find a Grave, będzie Pan/Pani przekazywać nam swoją lokalizację, którą będzie Pan mógł/Pani mogła zmienić lub usunąć w dowolnym momencie.
Klasyfikacje chronione i dane wrażliwe W zależności od sposobu korzystania z Usług gromadzimy informacje związane z pewnymi chronionymi klasyfikacjami, takimi jak płeć, rasa czy pochodzenie etniczne. Na przykład, w przypadku korzystania z usług AncestryDNA, wykorzystujemy dane dotyczące Pana/Pani DNA do oszacowania pochodzenia etnicznego. Na podstawie treści dobrowolnie udostępnianych w Usługach można wywnioskować inne dane wrażliwe.

Informacje dotyczące Danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ancestry w odniesieniu do osób, które nie korzystają z jej produktów i usług można znaleźć, klikając tutaj

 

4.  Jakie informacje firma Ancestry zbiera, gdy korzysta Pan/Pani z Usług?

Kategoria Danych Opis
Dane komputera i urządzenia mobilnego

Firma Ancestry zbiera informacje na temat sposobów, w jakie uzyskuje Pan/Pani dostęp do naszych Usług, w tym witryny internetowej, odwiedzonej przez Pana/Panią przed i po przejściu na witrynę firmy Ancestry.

Zbieramy również adres IP, pod którym Pana/Pani komputer, urządzenie mobilne lub serwer proxy uzyskuje dostęp do Internetu, oprócz innych informacji technicznych, takich jak:

 • System operacyjny komputera;
 • Przeglądarka internetowa;
 • Identyfikator urządzenia mobilnego, zapewniony przez system operacyjny tego urządzenia i system operacyjny urządzenia mobilnego; oraz
 • Nazwa dostawcy usług dostępu do Internetu lub operatora komórkowego.

Za Pana/Pani zgodą firma Ancestry pobiera dane geolokalizacyjne z Pana/Pani urządzenia.

Informacje z plików cookie i podobnych technologii Firma Ancestry wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, a także powiązania techniczne z partnerami od marketingu i reklamy, jak opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, która stanowi część niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, w której przedstawiono nasze praktyki i mechanizmy kontroli, które Panu/Pani zapewniamy.
Informacje udostępniane za pośrednictwem funkcji mediów społecznościowych

W przypadku interakcji z mediami społecznościowymi, prowadzonych za pośrednictwem Usług, takich jak łącza „Udostępnij”, „Opublikuj”, „Wyślij tweet”, „Przypnij” lub „Śledź nas”, które prowadzą do takich witryn, jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram oraz YouTube, firma Ancestry będzie zbierać te interakcje i wszelkie dane konta, jakie zostaną nam udostępnione w ramach tych usług, zależnie od ustawień dotyczących prywatności, jakie określi Pan/Pani u danego podmiotu zewnętrznego.

Pana/Pani interakcje z takimi funkcjami podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności określonym przez odpowiedni podmiot zewnętrzny.

Może mieć Pan/Pani możliwość logowania się do usług Ancestry przy pomocy swojego konta w sieciach społecznościowych, np. konta Google albo Apple. Po udzieleniu stosownych zgód pozyskamy informacje na Pana/Pani temat z konta w sieci społecznościowej, które Ancestry wykorzysta w celu utworzenia Pana/Pani konta i budowania Pana/Pani profilu, np. Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie profilowe.

Informacje wynikające z korzystania przez Pana/Panią z Usług Zbieramy informacje dotyczące korzystania przez Pana/Panią z Usług, na przykład podczas wyszukiwania przez Pana/Panią dokumentacji lub publicznych drzew genealogicznych, lub uzyskiwania do nich dostępu, dotyczące przeglądanych przez Pana/Panią stron, klikanych łączy lub podczas dodawania przez Pana/Panią osób do swojego drzewa itp. Informacje takie wykorzystujemy do pozyskiwania szczegółów dotyczących Pana/Pani jako klienta oraz Pana/Pani zainteresowań, aby zapewnić Panu/Pani lepsze doświadczenia w ramach, na przykład, sugestii wyświetlanych podczas wyszukiwania.

 

5.  Informacje, jakie pobieramy z innych źródeł

Kategoria Danych Opis sposobów wykorzystywania
Informacje z dokumentów publicznych i historycznych Firma Ancestry gromadzi dokumenty z różnych źródeł, zwykle z oficjalnych źródeł dokumentów, w tym gazet, a także dokumentacji dotyczącej narodzin, śmierci i związków małżeńskich, które mogą zawierać Dane osobowe dotyczące Pana/Pani. Dokumenty publiczne i historyczne mogą także zawierać Dane osobowe odnoszące się do osób, które nie korzystają z produktów i usług firmy Ancestry. Dokumenty te są zwykle udostępniane użytkownikom w ramach Usług firmy Ancestry opartych na subskrypcji.
Informacje od podmiotów zewnętrznych

Otrzymujemy również informacje dotyczące Pana/Pani osoby od podmiotów zewnętrznych. Przykładowo, okazjonalnie uzupełniamy dane, które zbieramy, informacjami potwierdzonymi przez podmioty zewnętrzne w celu personalizowania Usług i ofert, które składamy Panu/Pani.

W przypadku zakupu subskrypcji jako upominku lub zestawu testowego AncestryDNA na prezent, zbierzemy Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko odbiorcy, adres do wysyłki, adres e-mail oraz niezbędne informacje dotyczące zakupu, aby przygotować upominek i powiadomić odbiorcę.

 

6.  W jaki sposób firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Dane osobowe?

Kategoria Danych Opis sposobów wykorzystywania
Dane osobowe ogółem Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu udostępniania, personalizowania, ulepszania, aktualizowania i rozbudowywania naszych Usług. Obejmuje to:
 • Uwierzytelnianie Pana/Pani dostępu do Usług i zwiększanie bezpieczeństwa danych firmy Ancestry;
 • Przetwarzanie płatności związanych z Pana/Pani subskrypcjami, usługami AncestryDNA oraz innymi produktami i usługami;
 • Tworzenie nowych i ulepszanie istniejących Usług;
 • Klasyfikowanie, tworzenie modeli obrazów i indeksowanie Twoich Treści (które mogą obejmować Dane osobowe) w celu organizacji Pana/Pani mediów; pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej platformy oraz identyfikowanie Pana/Pani przodków, znaczących miejsc i innych wspomnień;
 • Łączenie Twoich Treści z danymi w bazach danych Ancestry w celu formułowania wniosków, aby pomóc użytkownikom w budowaniu ich drzew genealogicznych;
 • Wydawanie ankiet i kwestionariuszy przeznaczonych do wykorzystania w Usługach, a także realizacja inicjatyw związanych z badaniami i opracowywaniem produktów;
 • Prowadzenie badań naukowych, statystycznych i historycznych;
 • Wykrywanie i ochrona przed błędami, oszustwami lub innymi działaniami przestępczymi albo złośliwymi; oraz
 • Egzekwowanie naszego Regulaminu.
Komunikacja Wykorzystujemy Pana/Pani Dane osobowe w celu komunikowania się z Panem/Panią w sprawie Usług, na przykład w następujących przypadkach:
 • odpowiadanie na zapytania zgłoszone przez Pana/Panią do Działu Obsługi Członków;
 • powiadamianie o osobach potencjalnie spokrewnionych genetycznie, które zidentyfikowano na podstawie dopasowania DNA albo za pośrednictwem naszych usług dotyczących historii rodziny (na przykład poinformowanie o występowaniu potencjalnych przodków w naszej bazie danych za pośrednictwem „Ancestry Hints®”) albo o aktualizacji wyników badań DNA (na przykład o szacowanym pochodzeniu etnicznym i społecznościach osób powiązanych genetycznie);
 • powiadamianie o znajdujących się w naszej bazie danych dokumentach albo „wskazówkach” dotyczących osób z Pana/Pani drzewa genealogicznego albo osób, z którymi może Pan/Pani być spokrewniony/spokrewniona;
 • informowanie Pana/Pani o zmianach w Usługach lub Nowych Usługach;
 • zwracanie się do Pana/Pani z prośbą o udział w produkcjach medialnych, reklamach, badaniach opinii konsumentów firmy Ancestry lub przekazanie referencji; oraz
 • przekazywanie Panu/Pani informacji lub zwracanie się do Pana/Pani z prośbą o podjęcie działań w odpowiedzi na problemy techniczne, związane z bezpieczeństwem i inne problemy operacyjne.
Reklamowanie produktów i ofert udostępnianych przez nas lub naszych partnerów biznesowych

Wykorzystujemy pewne Dane osobowe (na przykład informacje demograficzne dostępne w źródłach zewnętrznych lub w częściach firmy Ancestry (profil, drzewa itp.)) do reklamowania produktów i ofert udostępnianych przez nas lub naszych partnerów biznesowych. Takie reklamowanie obejmuje reklamy oparte na Pana/Pani zainteresowaniach.

Firma Ancestry nie udostępnia Pana/Pani Informacji genetycznych zewnętrznym firmom marketingowym, towarzystwom ubezpieczeniowym ani pracodawcom, a także nie będziemy wykorzystywać Pana/Pani Informacji genetycznych w celach marketingowych oraz reklamy spersonalizowanej bez Pana/Pani odrębnej, wyraźnej zgody.

W przypadku wszelkiej działalności marketingowej opartej na udzielonej przez Pana/Panią zgodzie, prowadzonej przez nas poprzez pocztę elektroniczną i wiadomości tekstowe, może Pan/Pani kontrolować sposób, w jaki przedstawiamy Panu/Pani informacje marketingowe, korzystając z łącza do anulowania subskrypcji zawartego w każdej marketingowej wiadomości e-mail, jaką Pan/Pani otrzyma, zmieniając ustawienia komunikacji lub postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w komunikatach marketingowych, które Pan/Pani otrzymuje. Mechanizmy kontroli, przewidziane dla marek związanych z firmą Ancestry, są dostępne w ramach oferowanych przez nie ustawień i wyszczególniono je w tym miejscu. W przypadku określonych reklam platform zewnętrznych polegamy na naszym uzasadnionym interesie, który stanowi podstawę prawną (patrz punkt 7), a swoje preferencje marketingowe należy kontrolować bezpośrednio na tych platformach.

Informacje genetyczne Firma Ancestry wykorzystuje Pana/Pani Informacje genetyczne w następujących celach:
 • Dostarczanie wyników związanych z pochodzeniem etnicznym, dopasowań DNA (np. bliska rodzina, dalsza rodzina lub dalecy krewni) z naszej bazy danych oraz inne informacji, aby pomóc Panu/Pani i innym użytkownikom dowiedzieć się więcej na temat siebie samych, siebie nawzajem, potencjalnych członków rodziny, krewnych genetycznych i grup rodzinnych;
 • Łączenie Pana/Pani i pomaganie Panu/Pani w poznaniu swoich krewnych genetycznych, zawartych w naszej bazie danych, poprzez funkcje, takie jak dopasowywanie DNA lub inne funkcje produktów;
 • przekazywanie Panu/Pani, za pośrednictwem naszego portalu, innych informacji o Pana/Pani cechach i samopoczuciu wynikających z Pana/Pani DNA;
 • dostarczanie odpowiednich wyników, aby pomóc Panu/Pani w odkryciu wspólnych przodków i innych szczegółów związanych z Pana/Pani historią rodzinną, a także pomaganie Panu/Pani w nawiązywaniu kontaktu ze znajomymi i rodziną;
 • analizowanie zagregowanych informacji genetycznych w celu lepszego zrozumienia stanu zdrowia, samopoczucia, procesów starzenia się lub warunków fizycznych związanych z populacją i pochodzeniem etnicznym, jeśli wyraził Pan/wyraziła Pani zgodę na udział za pośrednictwem naszego Dokumentu świadomej zgody na badania;
 • Prowadzenie badań naukowych, statystycznych i historycznych; oraz
 • poprawa funkcji i funkcjonalności naszych istniejących produktów związanych z DNA, poprawianie wrażeń klientów korzystających z Usług firmy Ancestry, poprawianie jakości naszych technologii i procesów laboratoryjnych oraz tworzenie nowych produktów i usług.

 

7.  Jakie informacje udostępniamy, kiedy je udostępniamy i kto je otrzymuje?

Firma Ancestry nie udostępnia Pana/Pani indywidualnych Informacji genetycznych (w tym Pana/Pani Informacji genetycznych) podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem sytuacji opisanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub za Pana/Pani dodatkową zgodą. Nie udostępniamy dobrowolnie Pana/Pani danych organom egzekucyjnym. Nie będziemy również udostępniać Pana/Pani Informacji genetycznych towarzystwom ubezpieczeniowym, pracodawcom ani zewnętrznym firmom marketingowym bez Pana/Pani wyraźnej zgody.

Informacje dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ancestry podaje tutaj. Poniżej wyjaśniono okoliczności, w których dochodzi do ujawnienia Danych:

 
Podmioty, którym mogą być ujawniane Pana/Pani Dane/okoliczności, w których dochodzi do ujawnienia Danych Opis
Spółki Ancestry

Udostępniamy Pana/Pani dane grupie spółek Ancestry, w tym Ancestry.com Operations Inc i spółkom wyszczególnionym wyszczególnionych tutaj („Spółki Ancestry”) w celu świadczenia naszych Usług i ich ulepszania.

Przekazujemy Pana/Pani Dane osobowe i Informacje genetyczne między irlandzką spółką Ancestry a amerykańskimi spółkami Ancestry. Więcej informacji na temat tej kwestii można znaleźć w punkcie 12.

Inni użytkownicy lub podmioty, w przypadku których może Pan/Pani zdecydować o udostępnieniu swoich Danych

W związku z korzystaniem przez Pana/Panią z Usług ma Pan/Pani możliwość dodania lub udostępnienia danych wszystkim Użytkownikom Usługi lub za pośrednictwem funkcji udostępniania pojedynczych Użytkownikom i osobom, które nie korzystają z produktów ani usług firmy Ancestry. W niektórych Usługach, na przykład AncestryDNA, mogą być dostępne dodatkowe opcje udostępniania (patrz poniżej).

Informacje w profilach publicznych będą widoczne dla wszystkich innych użytkowników, podobnie jak ogólnodostępne informacje dotyczące drzewa genealogicznego. Domyślnie profile uwzględnionych w drzewie genealogicznym osób żyjących są widoczne tylko dla Pana/Pani i osób, którym udostępni Pan/Pani swoje drzewo genealogiczne z uprawnieniami do „edycji” albo które upoważni Pan/Pani do wyświetlania uwzględnionych w Pana/Pani drzewie genealogicznym osób żyjących. Inne informacje na temat żyjących osób mogą być widoczne dla innych osób jeżeli znajdują się w ogólnodostępnej galerii mediów albo jeżeli zdecyduje Pan/Pani o opublikowaniu informacji poza swoim drzewem genealogicznym.

Może Pan/Pani udostępnić swoją aktywność w zależności od sposobu interakcji z dokumentami w serwisie Ancestry albo treściami innego użytkownika, na przykład, jeśli zamieści Pan/Pani informacje w drzewie genealogicznym innego użytkownika albo skomentuje dokument bądź treść innego użytkownika. W przypadku włączenia funkcji Recent Viewers (Osoby, które niedawno przeglądały informacje) w ustawieniach konta, możemy pokazać właścicielom drzew genealogicznych, że przeglądał Pan/przeglądała Pani ich drzewo genealogiczne. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani przeglądać i być widocznym/widoczną dla osób z dopasowanym DNA, Pan/Pani i te osoby będziecie mogli zobaczyć określone Dane osobowe dotyczące siebie nawzajem, w tym:

 • nazwy użytkownika;
 • potencjalne powiązania pomiędzy Panem/Panią i Pana/Pani dopasowaniami, w tym to, jak wpisujecie się w swoje drzewa genealogiczne;
 • informację, czy powiązał Pan/powiązała Pani drzewo genealogiczne ze swoim DNA;
 • wszystkie lub tylko wspólne (wedle własnego uznania) regiony i społeczności osób powiązanych genetycznie Genetic Communities oraz
 • Pana/Pani cechy (chyba że zrezygnuje Pan/Pani z udostępniania swoich cech).

Z zastrzeżeniem Pana/Pani wyborów dotyczących prywatności opisanych powyżej, dopasowania DNA obejmują zarówno użytkowników, którzy wykonali badanie AncestryDNA, jak i użytkowników, którzy przesłali Dane DNA.

Jeśli udostępni Pan/Pani szczegóły dotyczące Pana/Pani historii rodzinnej lub doświadczeń związanych z DNA poza Usługami, zrobi to Pan/Pani na własne ryzyko.

Dostawcy usług

Podczas świadczenia i reklamowania Usług współpracujemy z innymi firmami. W wyniku tego te firmy będą miały dostęp do Pana/Pani danych lub będą posiadały pewne takie dane, w tym niektóre Pana/Pani Dane osobowe, w swoich systemach. Takie firmy podlegają zobowiązaniom umownym w zakresie prywatności, bezpieczeństwa danych i poufności, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa. Te firmy i dane osobowe, do których mogą mieć dostęp, obejmują nasze następujące podmioty:

 • partnerów laboratoryjnych (np. Próbki biologiczne);
 • dostawców usług wysyłania zestawu testowego AncestryDNA (na przykład Pana/Pani imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu);
 • podmioty przetwarzające płatności (na przykład Dane do płatności);
 • dostawców infrastruktury usług w chmurze (internetowe i mobilne usługi Ancestry to usługi w chmurze; wszystkie Pana/Pani dane są przechowywane przez naszych dostawców usług w chmurze);
 • dostawców, którzy pomagają nam w analizach marketingowych i badaniach konsumentów, zapobieganiu oszustwom i zapewnianiu bezpieczeństwa (np. adres e-mail);
 • Dostawców infrastruktury komunikacyjnej (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail); oraz
 • Dostawców, którzy pomagają nam świadczyć pewne funkcje związane z obsługą członków, takie jak wsparcie telefoniczne lub narzędzia związane z ankietami (na przykład Dane konta lub imię i nazwisko albo adres e-mail).
Partnerzy w zakresie analiz i reklamy Prowadzimy współpracę z zewnętrznymi partnerami dla celów związanych z analizami i reklamą. Gromadząc i udostępniając określone Dane osobowe, dostawcy ci pomagają nam w lepszej personalizacji reklam tak, aby pasowały do Pana/Pani zainteresowań. Pomagają nam także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i jest wykorzystywani do przedstawiania Panu/Pani bardziej dopasowanych reklam.
Partnerzy badawczy i dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację Informacje genetyczne pozbawione elementów umożliwiających identyfikację udostępniamy partnerom badawczym tylko, jeżeli udzieli nam Pan/Pani na to wyraźnej zgody za pośrednictwem naszej Świadomej zgody na badania. Jeżeli nie zaakceptuje Pan/Pani Świadomej zgody na badania, Pana/Pani dane nie będą uwzględniane w danych udostępnianych tym badaczom. Udostępnianie wszelkie takich informacji genetycznych i informacji fenotypowych pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację podmiotom zewnętrznym do celów badawczych odbywa się zgodnie z przepisami Części 46 (począwszy od ustępu 46.101) Tytułu 45 Kodeksu przepisów federalnych.

Do partnerów badawczych zalicza się organizacje komercyjne oraz non-profit, które prowadzą lub wspierają badania naukowe, opracowywanie leków, wyrobów medycznych lub powiązanych materiałów do leczenia, diagnozowania bądź przewidywania schorzeń. W niektórych okolicznościach partner badawczy lub firma Ancestry może mieć finansowy interes w działalności badawczej. Listę naszych partnerów badawczych można znaleźć tutaj.

Organy egzekucyjne

Firma Ancestry nie przekazuje dobrowolnie danych żadnego rodzaju organom rządowym ani sądowniczym ani organom porządkowym. Aby zapewnić naszym Użytkownikom największą ochronę, jaka jest przewidziana w przepisach prawa, wymagamy od wszystkich agencji rządowych, które chcą uzyskać wgląd w dane klientów firmy Ancestry, przestrzegania odpowiedniego procesu prawnego. Nie umożliwiamy organom porządkowym korzystania z usług w celu dochodzenia przestępstw ani identyfikacji szczątków ludzkich.

Jeśli dostaniemy nakaz ujawnienia Pana/Pani Danych osobowych organom egzekucyjnym, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powiadomić Pana/Pani o tym z wyprzedzeniem, chyba że będzie to zabronione w przepisach prawa. Ancestry tworzy Raport dotyczący przejrzystości, w którym wyszczególniany liczbę prawidłowych wniosków organów egzekucyjnych o dostęp do danych użytkowników, otrzymanych we wszystkich naszych lokalizacjach.

Inny proces prawny lub regulacyjny Możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe, jeśli uznamy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne do:
 • Zachowania zgodności z właściwymi procesami prawnymi (np. wezwaniami, nakazami);
 • Egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu;
 • Ochrony bezpieczeństwa lub integralności Usług; albo
 • Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Ancestry, naszych pracowników lub Użytkowników.
Jeśli firma Ancestry zostanie przejęta W przypadku przejęcia lub przekazania firmy Ancestry albo jej spółek (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem), możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe podmiotowi przejmującemu lub otrzymującemu. Obietnice zawarte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą miały zastosowanie w odniesieniu do Pana/Pani Danych osobowych przekazanych nowemu podmiotowi.
Dane zagregowane Ancestry ujawnia dotyczące użytkowników informacje w zagregowanej, pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację formie w ramach Usług albo marketingu bądź w publikacjach naukowych publikowanych przez nas albo naszych partnerów badawczych. Możemy na przykład podać procent imigrantów z określonego kraju lub regionu geograficznego, którzy znajdują się w Stanie. W takim przypadku nigdy nie ujawniamy Danych osobowych i nie będziemy ponownie włączać do nich elementów umożliwiających identyfikację.

 

8.  Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani Danych osobowych

Wszyscy Użytkownicy (zgodnie z definicją podaną w naszym Regulaminie) mogą używać naszych narzędzi internetowych do 1) składania prośby o przekazanie raportu dotyczącego Danych osobowych, które nam przekazali, 2) pobierania kopii swoich Danych DNA lub drzew genealogicznych oraz 3) usuwania swoich drzew genealogicznych, wyników testu DNA lub swojego konta.

Ponadto niektóre przepisy prawa o ochronie prywatności, np. przepisy RODO obowiązujące w EOG/UE, brytyjska ustawa RODO i brazylijska ustawa LGPD, nadają osobom fizycznym określone prawa w zakresie ich Danych osobowych. Na przykład:

Prawo do wglądu/poznania.  może przysługiwać Panu/Pani prawo do żądania wglądu w swoje Dane osobowe oraz otrzymania kopii określonych informacji, w tym kategorii Danych osobowych, jakie gromadzimy i ujawniamy. W celu złożenia prośby o otrzymanie takiej kopii prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich Danych DNA, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich drzew genealogicznych, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek.

Prawo do poprawiania. może przysługiwać Panu/Pani prawo do żądania, abyśmy poprawili niedokładne Dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby.

Prawo do wymazania/usunięcia. ma Pan/Pani prawo do żądania w określonych przypadkach, abyśmy ograniczyli (zaprzestali aktywnego przetwarzania) albo usunęli Pana/Pani Dane osobowe, pod warunkiem że będą istniały uzasadnione przesłanki, abyśmy to zrobili, i że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące sposobu, w jaki można usunąć swoje Dane osobowe, znajdują się w punkcie 10.

Prawo do sprzeciwu . Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu prowadzonego w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jeśli takie działania mają wpływ na Pana/Pani prawa i wolności jako osoby fizycznej. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu można wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Prawo do ograniczenia . Ma Pan/Pani prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Pana/Pani Danych osobowych, na przykład jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane dane nie są dokładne albo nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Prawo do przenoszenia danych.  może przysługiwać Panu/Pani prawo do otrzymania pewnych swoich Danych osobowych w formacie, który będzie można przesłać do innego administratora danych.

Prawo do złożenia skargi. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (Komisarza ds. Ochrony Danych | odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg, prowadzenie czynności wyjaśniających oraz egzekwowanie przepisów w przypadku osób fizycznych) albo innego właściwego organu nadzorczego w kraju zamieszkania.


W celu skorzystania z tych praw może Pan/Pani użyć narzędzi opisanych poniżej lub skontaktować się z firmą Ancestry. W punkcie 15 podano szczegółowe informacje i wyszczególniono opcje związane z uzyskiwaniem dostępu do tych informacji.

Typ Opcje wyboru
Ancestry Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Danych osobowych (takich jak Pana/Pani adres e-mail, nazwa użytkownika, dane profilowe itp.), przekazanych przez Pana/Panią firmie Ancestry oraz zaktualizować je w dowolnym momencie, w następujących sekcjach ustawień prywatności: Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami prywatności w odniesieniu do drzew genealogicznych tworzonych przez Pana/Panią w serwisie Ancestry, proszę przejść do ustawień drzewa genealogicznego lub kliknąć tutaj.
Powiązane marki Firma Ancestry stara się uprościć Panu/Pani zarządzanie swoją prywatnością w Usługach. Ustawieniami prywatności, odnoszącymi się do naszych marek, można zarządzać tutaj.
Aplikacje mobilne Ma Pan/Pani także możliwość kontroli nad swoimi danymi za pomocą ustawień dostępnych w naszych aplikacjach mobilnych, takich jak Ancestry czy Find a Grave.
Reklama Wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne technologie śledzenia i powiązania z partnerami od marketingu i reklamy do zbierania danych na temat Pana/Pani zainteresowań lub zachowań w celu dostarczania Panu/Pani ukierunkowanych reklam. Ma Pan/Pani możliwość zmiany ustawień w sposób opisany w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Informacje dotyczące opcji „Nie śledź” można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Pobieranie informacji z drzewa genealogicznego Firma Ancestry umożliwia pobieranie informacji o drzewie genealogicznym w standardowym formacie pliku GEDCOM w ustawieniach drzewa genealogicznego. Tutaj znajdują się informacje, jak to zrobić.
Pobieranie danych DNA Możesz pobrać plik ze swoimi Danymi DNA. Pobiera Pan/Pani Dane DNA na własne ryzyko. Informacje na temat sposobu pobierania i więcej informacji na temat tego, co obejmuje pobieranie Danych DNA można znaleźć tutaj.

 

9.  Jakie praktyki przechowywania stosujemy?

Usługi firmy Ancestry opierają się na podstawowym założeniu, że osobista podróż odkrywania siebie nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz trwa znacznie dłużej – być może przez całe życie. Ponadto, szczególnie dzięki osobom korzystającym z naszych subskrypcji oraz klientom przekazującym nam swoje DNA, którzy uiszczają opłaty lub kupują subskrypcje, ciągłe ulepszanie naszych kolekcji dokumentów historycznych i funkcji DNA zapewnia z czasem korzyści i informacje dla naszych Użytkowników. W wyniku tego ta ciągła wartość znajduje swoje odzwierciedlenie w utrzymywaniu kont użytkowników w naszym systemie do momentu aż nasi Użytkownicy powiadomią nas, że chcą usunąć swoje dane lub zamknąć swoje konta.

Kategoria Danych Okres przechowywania
Konto i profil Firma Ancestry będzie przechowywać Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią podczas tworzenia konta oraz profilu do momentu, aż usunie Pan/Pani swoje konto.
Drzewo genealogiczne Ze względu na znaczenie drzew genealogicznych dla wielu pokoleń, firma Ancestry będzie przechowywać dane Pana/Pani drzewa genealogicznego w celu zapewniania Panu/Pani ciągłego dostępu, aktualnych funkcji i możliwości ulepszania swojego drzewa genealogicznego. Dane Pana/Pani drzewa genealogicznego są przechowywane do momentu, aż usunie Pan/Pani to drzewo lub konto.
DNA

Firma Ancestry przechowuje Pana/Pani Dane DNA, aby zapewniać Panu/Pani zakupione (albo otrzymane w prezencie) funkcje i funkcjonalność, w tym ciągle aktualizowane funkcje, coraz bardziej szczegółowe oszacowania dotyczące pochodzenia etnicznego oraz ulepszone regiony i społeczności, jak również inne funkcje w oparciu o Pana/Pani Dane DNA. Pana/Pani Dane DNA są przechowywane do momentu, aż usunie Pan/Pani swoje konto lub wyniki testu DNA.

Jeśli był(a) Pan/Pani klientem AncestryHealth, nasze laboratoria partnerskie AncestryHealth są zobowiązane do przechowywania Pana/Pani Danych DNA i wyników testu przez przynajmniej siedem lat lub okres wymagany przez prawo stanowe oraz w Ustawie w sprawie poprawek dla laboratoriów klinicznych (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) oraz wytycznych odnoszących się do laboratoriów certyfikowanych przez College of American Pathologists (CAP).

Powiązane marki Niektóre powiązane z nami marki (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, and Find a Grave) mają własne loginy do kont i będą przechowywać Dane osobowe podane przez Pana/Panią podczas tworzenia konta i profilu stosownie do potrzeb w związku z zapewnianiem Panu/Pani ciągłych i aktualnych Usług do momentu, aż poprosi nas Pan/Pani o ich usunięcie.
Informacje dotyczące użytkowania Przechowujemy informacje dotyczące użytkowania (np. wizyt na witrynach) w formie zagregowanej i pozbawionej elementów odnoszących się do konkretnej osoby. Takie dane po zagregowaniu przestają być Danymi osobowymi i nie będą podlegać wnioskom użytkowników o ich usunięcie danych.

 

10.  Jak mogę usunąć swoje Dane osobowe?

Może Pan/Pani usunąć swoje Dane osobowe z firmy Ancestry w dowolnym momencie.

Kategoria Danych Sposób usunięcia
Dane osobowe

Może Pan/Pani usunąć swoje Dane osobowe z firmy Ancestry, postępując zgodnie z tymi wskazówkami.

Jeśli udostępnił(a) Pan/Pani informacje innym Użytkownikom (na przykład poprzez upublicznienie swoich drzew genealogicznych lub bezpośrednie udostępnienie swoich Wyników DNA innym Użytkownikom), firma Ancestry nie będzie w stanie usunąć żadnych kopii informacji, które mogli zachować inni Użytkownicy, a ich usunięcie będzie możliwe tylko przez skontaktowanie się z innym Użytkownikiem o poproszeniem go o ich usunięcie.

Wszelkie prośby o usunięcie informacji z powiązanych dokumentów archiwalnych należy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za archiwa.

Prośby o usunięcie Danych osobowych z indeksów dokumentów, które można przeszukiwać i które znajdują się w naszym posiadaniu, będziemy rozpatrywać indywidualnie i zgodnie z przepisami prawa.

Informacje dotyczące Danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ancestry w odniesieniu do osób, które nie korzystają z jej produktów i usług można znaleźć, klikając tutaj

Informacje genetyczne

Jeśli poprosi Pan/Pani firmę Ancestry o usunięcie Pana/Pani Danych DNA, usuniemy wszystkie Informacje genetyczne z naszych systemów produkcyjnych, rozwojowych, analitycznych i badawczych w ciągu 30 dni.

Aby poprosić o zniszczenie swoich Próbek biologicznych, musi Pan/Pani skontaktować się z Działem Obsługi Członków. W przypadku zaakceptowania naszego Dokumentu świadomej zgody na badania, nie będzie w stanie usunąć Pana/Pani Informacji genetycznych z aktywnych lub zakończonych projektów badawczych, ale nie będziemy wykorzystywać ich w żadnych nowych projektach badawczych.

Informacje ogólne Usunięcie Pana/Pani Danych osobowych z naszych systemów kopii zapasowych po usunięciu ich z naszych systemów produkcyjnych, rozwojowych, analitycznych i badawczych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Nasze laboratoria partnerskie mogą także przechowywać otrzymane od nas dane zgodnie z przepisami prawa, które mogą nakładać na nie taki obowiązek, w tym z przepisami ustawy o udoskonalaniu laboratoriów klinicznych podlegającymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Firma Ancestry przechowuje również określone informacje, które będą w uzasadniony sposób potrzebne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (w tym próśb organów egzekucyjnych), rozwiązania sporów, zachowania bezpieczeństwa, uniknięcia oszustwa lub nadużycia, a także w celu spełnienia wymogów dotyczących podatków, branży płatniczej, papierów wartościowych i regulacji klinicznych.
Powiązane marki W celu usunięcia informacji przechowywanych przez nasze powiązane marki (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, and Find a Grave), może się Pan/Pani skontaktować z daną marką i poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych z danej usługi. W ramach niektórych Usług może być także dostępny internetowy formularz prośby, który można znaleźć w menu ustawień konta danej usługi oraz wyświetlić tutaj.

 

11.   Bezpieczeństwo

Firma Ancestry prowadzi kompleksowy program bezpieczeństwa informacji, którego celem jest ochrona Danych osobowych naszych klientów z wykorzystaniem zabezpieczeń administracyjnych, fizycznych oraz technicznych.

Konkretne środki bezpieczeństwa, jakie są wykorzystywane, opierają się na wrażliwości zbieranych Danych osobowych. Posiadamy środki zapewniające ochronę przed nieodpowiednim dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą Danych osobowych (w tym Informacji genetycznych), jakie znajdują się pod naszą kontrolą.

Zespół ds. bezpieczeństwa z firmy Ancestry przeprowadza regularne przeglądy naszych praktyk w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz ulepsza je zgodnie z potrzebą, aby pomóc zapewnić integralność naszych systemów i Pana/Pani Danych osobowych.

Wykorzystujemy bezpieczne oprogramowanie serwerowe do szyfrowania Danych osobowych (w tym Informacji genetycznych) i współpracujemy wyłącznie z takimi firmami zajmującymi się zabezpieczeniami, które spełniają i angażują się w nasze standardy bezpieczeństwa. Choć nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania ani zmiany danych, podejmujemy odpowiednie wysiłki, aby temu zapobiec.

Ważne jest również, aby chronił(a) się Pan/Pani przed nieuprawnionym dostępem do swoich Danych osobowych, wykorzystując silne hasła oraz chroniąc się przed nieupoważnionym korzystaniem ze swojego komputera lub urządzenia.

 

12.  Przekazywanie Danych do innych krajów

Jesteśmy firmą globalną i będziemy przekazywać Pana/Pani Dane osobowe do krajów innych niż Pana/Pani kraj, w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje spoza EOG, Szwajcaria oraz Wielka Brytania mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak Pana/Pani kraj ojczysty. Przy przekazywaniu Pana/Pani Danych osobowych (w tym Informacji genetycznych) pomiędzy spółką Ancestry z siedzibą w Irlandii a spółkami Ancestry z siedzibami w Stanach Zjednoczonych na potrzeby przetwarzania w Stanach Zjednoczonych opieramy się na ustanowionych mechanizmach przekazywania danych, takich jak Standardowe klauzule umowne czy program Ramy ochrony danych (Data Privacy Framework). Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wtórne przekazywanie programu Ramy ochrony danych Ancestry w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za wszelkie Pana/Pani Dane osobowe udostępnione podmiotom zewnętrznym na potrzeby przetwarzania zewnętrznego w naszym imieniu.

Spółka Ancestry i jej jednostki zależne (mianowicie Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc oraz iArchives Inc.) przestrzegają zasad programu Ramy ochrony danych UE-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, DPF UE-USA), aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii i programu Ramy ochrony danych Szwajcaria-USA (DPF Szwajcaria-USA) zgodnie z postanowieniami Departamentu Handlu USA. Spółka Ancestry poświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad programu Ramy ochrony prywatności UE-USA (Zasady DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymywanych z Unii Europejskiej w oparciu o DPF UE-USA oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o aneks DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii. Spółka Ancestry poświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad programu Ramy ochrony danych Szwajcaria-USA (Zasady DPF Szwajcaria-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymywanych ze Szwajcarii w oparciu o DPF Szwajcaria-USA. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Zasadami DPF UE-USA lub Szwajcaria-USA, Zasady te mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Ramy ochrony danych (DPF) i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić witrynę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zgodnie z postanowieniami DPF UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz DPF Szwajcaria-USA Ancestry zobowiązuje się rozstrzygnąć związane z zasadami DPF skargi dotyczące gromadzenia i wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych. Osoby fizyczne z UE i Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii, które mają pytania albo skargi dotyczące naszego postępowania z Danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o postanowienia DPF UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz DPF Szwajcaria-USA powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Ancestry pod adresem: [email protected].

Zgodnie z postanowieniami DPF UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz DPF Szwajcaria-USA Ancestry zobowiązuje się współpracować i postępować zgodnie z zaleceniami panelu ustanowionego przez organy ochrony danych (data protection authorities, DPA) UE, brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO), Organ regulacyjny Gibraltaru (Gibraltar Regulatory Authority, GRA) i szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o postanowienia DPF UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz DPF Szwajcaria-USA.

Jak określono w Załączniku I do Zasad DPF, w określonych okolicznościach osoba fizyczna ma prawo powołać się na wiążący arbitraż w celu rozstrzygnięcia skarg, których nie rozstrzygnięto w inny sposób. Organem właściwym w kwestii zgodności działań Ancestry z postanowieniami programu Ramy ochrony danych UE-USA i aneksu do DPF UE-USA w sprawie Wielkiej Brytanii oraz DPF Szwajcaria-USA jest Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission).

 

13.  Zmiany wprowadzane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnej chwili, ale będzie wyraźnie informowali z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności na przykład poprzez wysłanie powiadomienia w ramach Usług, na naszych witrynach internetowych lub wysłanie do Pana/Pani wiadomości e-mail, w celu zapewnienia Panu/Pani możliwości zapoznania się ze zmianami i zdecydowania, czy chce Pan/Pani nadal korzystać z Usług.

Będziemy również informowali Pana/Panią o wszelkich nieistotnych zmianach wprowadzonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w dniu ich wejścia w życia, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem Usług, na naszych witrynach internetowych lub wysyłając do Pana/Pani wiadomość e-mail.

Jeśli nie zgodzi się Pan/Pani na jakiekolwiek zmiany, będzie Pan mógł/Pani mogła usunąć swoje konto w sposób opisany w punkcie 10.

 

14.  Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych mieszkańców UE, zgodna z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Wielkiej Brytanii, jesteśmy zobowiązani określić cele, w jakich przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opieramy te działania. Firma Ancestry polega na kilku podstawach prawnych w odniesieniu do zbierania i przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych oraz Informacji genetycznych. Szczegółowe informacje na temat naszych podstaw prawnych znajdują się tutaj.

 

15.  Dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu kontrolującego Dane

Klienci ze Stanów Zjednoczonych

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, firmy Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. i Ancestry.com DNA, LLC są odpowiedzialne za wykorzystywanie Pana/Pani danych oraz odpowiadanie na wszelkie prośby dotyczące Pana/Pani Danych osobowych.

 

  E-mail Adres pocztowy
W przypadku użytkowników ze Stanów Zjednoczonych [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Wnioski dotyczące prywatności – Stany Zjednoczone [email protected] ND.
Wsparcie upoważnionego agenta [email protected] ND.

 

Klienci spoza Stanów Zjednoczonych

Jeśli mieszka Pan/Pani poza Stanami Zjednoczonymi, podmiotem kontrolującym Pana/Pani dane jest firma Ancestry Ireland Unlimited Company.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą skontaktować się z Irish Data Protection Commission lub lokalnym organem odpowiedzialnym za ochronę danych.

 

  E-mail Adres pocztowy
W przypadku użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Dział ds. Ochrony Prywatności
10th floor, EXO BUILDING
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Irlandia

 

W przypadku klientów firmy Ancestry. Szczegółowe informacje na temat sposobu skontaktowania się z nami można uzyskać klikając tutaj albo przesyłając pytania za pośrednictwem czatu.

Prośby od organów egzekucyjnych. Prośby dotyczące informacji, pochodzące od organów porządkowych, powinny być zgodne z Przewodnikiem firmy Ancestry dla organów egzekucyjnych.

 

16.  Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Ancestry publikuje niniejsze Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Stanów Zjednoczonych („Oświadczenie dotyczące USA”), dotyczące mieszkańców Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah, Wirginii i innych stanów USA, dodatkowo wobec naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, w celu przekazania informacji dotyczących tego, w jaki sposób może Pan/Pani korzystać ze swoich praw wynikających z ustawy stanu Kalifornia dotyczącej ochrony prywatności konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act, „CCPA”), ustawy stanu Colorado dotyczącej prywatności (Colorado Privacy Act, „CPA”), ustawy stanu Connecticut dotyczącej prywatności (Connecticut Data Privacy Act, „CTDPA”), ustawy stanu Virginia dotyczącej ochrony danych konsumentów (Virginia Consumer Data Protection Act „VCDPA”) oraz ustawy stanu Utah dotyczącej ochrony prywatności konsumentów (Utah Consumer Privacy Act, „UCPA”). Niniejsze Oświadczenie dotyczące USA obejmuje wszystkie witryny internetowe, usługi i aplikacje mobilne Ancestry, które zawierają odnośniki do niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA, w tym Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We RememberFind a Grave (w całości, łącznie, „Ancestry” „my” lub „nasz”). Dotyczy ono Danych osobowych (zdefiniowanych powyżej), które pobieramy w ramach korzystania przez Pana/Panią z naszych Usług oraz innych kontaktów, jakie nawiązuje Pan/Pani z nami.

16.1  Kategorie Danych osobowych

Firma Ancestry gromadzi obecnie i gromadziła przez 12 miesięcy przed datą wejścia niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA w życie Dane osobowe zaliczane do następujących kategorii:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, unikalny identyfikator osoby, identyfikator internetowy, adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, adres e-mail, nazwa konta, prawo jazdy.
 • Kategorie danych osobowych opisane w podpunkcie (e) paragrafu 1798.80, nieobjęte istniejącą kategorią (informacje medyczne, opis lub cechy fizyczne).
 • Cechy chronione na mocy obowiązujących przepisów stanowych albo federalnych, takie jak zgłaszana samodzielnie płeć przypisana w momencie narodzin i data urodzenia. Obejmuje to również ujawniane nam „Twoje Treści” (w rozumieniu naszego Regulaminu), które uznawane są za chronione obowiązującym prawem stanowym lub federalnym.
 • Informacje komercyjne: takie jak kupowane, pozyskiwane lub rozważane produkty lub usługi albo inne zakupy lub historia bądź tendencje konsumpcyjne.
 • Informacje związane z korzystaniem z Internetu, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania i informacje dotyczące Pana/Pani interakcji z naszymi witrynami i reklamami.
 • Dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja Pana/Pani urządzenia lub komputera oraz wszelkie metadane powiązane ze zdjęciami cyfrowymi przesyłanymi do usługi Find a Grave, w tym miejsce, data i godzina wykonania zdjęcia.
 • Dane sensoryczne, takie jak informacje audio, elektroniczne i wizualne (np. nagrania audio i wideo przesyłane przez Pana/Panią, nagrania rozmów z Działem Obsługi Członków firmy Ancestry lub informacje, które ujawnia Pan/Pani dobrowolnie podczas udziału w naszych badaniach opinii konsumentów).
 • Wnioski wyciągane z Danych osobowych, takie jak wnioski wykorzystywane do przekazywania sugestii relacji rodzinnych oraz tworzenia profili konsumentów dla celów badań, marketingu i opracowywania produktów, oraz
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje dotyczące prawa jazdy, dane logowania do konta, informacje dotyczące pochodzenia rasowego albo etnicznego oraz dane genetyczne, w zależności od sposobu korzystania z Usług. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Wrażliwych danych osobowych w celu wywnioskowania cech innych niż te, które stanowią nieodłączną część usług Ancestry, takich jak szacowane pochodzenie etniczne, cechy i społeczności osób powiązanych genetycznie Genetic Communities.

Dane z pewnych kategorii są zbierane tylko w przypadku gdy korzysta Pan/Pani z pewnych naszych Usług.

16.2  Cele biznesowe

Firma Ancestry wykorzystuje Dane osobowe zaliczane do kategorii opisanych w punkcie 16.1 w następujących celach biznesowych:

 • Dostarczanie, personalizowanie, ulepszanie , aktualizowanie i rozwijanie Usług firmy Ancestry;
 • Komunikowanie się z Panem/Panią w sprawie Usług;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Usług oraz
 • Reklamowanie nowych produktów i ofert od naszych partnerów biznesowych w oparciu o Pana/Pani zainteresowania.

16.3  Kategorie źródeł Danych osobowych

Firma Ancestry gromadzi i gromadziła w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do kategorii opisanych w punkcie 16.1 z następujących kategorii źródeł:

 • Pan/Pani, nasz użytkownik/gość – to źródło Danych osobowych zależy od korzystania przez Pana/Panią z Usług, w tym przesyłania danych w części „Twoje Treści” (w rozumieniu naszego Regulaminu);
 • Spółki należące do firmy Ancestry (zdefiniowane w punkcie 7);
 • Dokumenty publiczne;
 • Dokumenty historyczne; oraz
 • Podmioty zewnętrzne.

16.4  Ujawnianie Danych osobowych w Celach biznesowych

Firma Ancestry ujawnia i ujawniała w celach biznesowych, w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do odpowiednich kategorii podmiotom zewnętrznym z następujących kategorii:

Kategorie podmiotów zewnętrznych  Kategorie Danych osobowych, które ujawniamy
Inni użytkownicy firmy Ancestry (w przypadku ujawnienia swoich Danych osobowych w firmie Ancestry)
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego; oraz
 • Cechy klas chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego.
Spółki Ancestry
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego;
 • Cechy klas chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego;
 • Informacje komercyjne;
 • Dane DNA nadające się do odczytu maszynowego (tylko pomiędzy Ancestry i AncestryDNA);
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane geolokalizacyjne;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Dostawcy usług
 • Identyfikatory i kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, takie jak adres e-mail i unikalne identyfikatory osób generowane przez firmę Ancestry (kod probówki);
 • Próbki biologiczne;
 • Cechy należące do klas chronionych na mocy mających zastosowanie przepisów prawa stanowego albo federalnego (przekazywana samodzielnie informacja na temat płci przypisanej w momencie narodzin, data urodzenia) są ujawniane naszym laboratoriom partnerskim;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane geolokalizacyjne;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Partnerzy badawczy Informacje na temat tego, co udostępnia się partnerom badawczym, można znaleźć w Dokumencie świadomej zgody na badania; zakres ujawnianych danych obejmuje:
 • Identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych opisane w paragrafie 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego;
 • Cechy klas chronionych na mocy prawa stanowego lub federalnego;
 • Informacje komercyjne;
 • Dane DNA nadające się do odczytu maszynowego;
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Dane sensoryczne; oraz
 • Wnioski.
Organy egzekucyjne lub inne organy regulacyjne Nie ujawniamy dobrowolnie Pana/Pani Danych osobowych organom porządkowym ani regulacyjnym. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych organom egzekucyjnym wymagamy od nich przeprowadzenia prawidłowego procesu prawnego, który opisano w punkcie 7. Informacje na temat ujawnionych danych można znaleźć w naszym dwuletnim Raporcie dotyczącym przejrzystości.

16.5  Preferencje dotyczące ujawniania i reklam

Firma Ancestry udostępnia i udostępniała na potrzeby reklam ukierunkowanych, w okresie 12 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszego Oświadczenia dotyczącego USA Dane osobowe zaliczane do odpowiednich kategorii podmiotom zewnętrznym z następujących kategorii:

Kategorie podmiotów zewnętrznych  Kategorie Danych osobowych, które ujawniamy
Partnerzy marketingowi i reklamowi
 • Identyfikatory;
 • Informacje komercyjne;
 • Informacje dotyczące korzystania z Internetu;
 • Wnioski.

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii śledzących do ujawniania informacji naszym usługodawcom oraz partnerom zewnętrznym z szeregu powodów, w tym w celu dokonywania pomiarów, określania odbiorcy docelowego i wyświetlania reklam w sposób opisany szerzej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w niektórych systemach prawnych Stanów Zjednoczonych ma Pan/Pani prawo zrezygnować z udostępniania przez nas Pana/Pani Danych osobowych w celach związanych z internetowymi reklamami ukierunkowanymi. Ancestry nie sprzedaje ani nie udostępnia Pana/Pani Danych osobowych w innych celach. Może Pan/Pani dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk i udostępnianych przez nas środków kontroli albo wyrazić sprzeciw wobec niektórych typów takiego udostępniania korzystając ze strony naszej Polityki plików cookie. Preferencje dotyczące reklam ukierunkowanych można zmienić na naszej stronie Do Not Sell or Share my Personal Information/Opt Out of Targeted Advertising (Sprzeciw wobec sprzedaży albo udostępniania moich danych osobowych/rezygnacja z reklam ukierunkowanych) albo korzystając z łącza „Do Not Sell or Share My Personal Information” (Sprzeciw wobec sprzedaży albo udostępniania moich danych osobowych), które znajduje się w stopce niektórych z naszych witryn.

W przypadku wylogowanych użytkowników opcje te zależą od przeglądarki i urządzenia. W przypadku korzystania z wielu urządzeń, takich jak smartfon, laptop czy tablet, podczas korzystania z Usług Ancestry, należy wciąż określić swoje wybory w odniesieniu do każdego urządzenia. Usunięcie plików cookie z pamięci podręcznej przeglądarki powoduje usunięcie preferencji dotyczących rezygnacji ze sprzedaży albo udostępniania, w związku z czym konieczne będzie ich ponowne ustawienie.

W przypadku zalogowanych użytkowników Ancestry będzie przechowywać Pana/Pani wybory zarówno lokalnie na urządzeniu, jak i centralnie w usługach Ancestry za pośrednictwem Pana/Pani konta. Zaktualizujemy Pana/Pani lokalny wybór dotyczący zgody na podstawie najnowszego wyboru dotyczącego zgody przechowywanego centralnie. Jeśli zostanie Pan wylogowany/Pani wylogowana i później się Pan/Pani zaloguje, wybór dokonany po wylogowaniu zostanie przesłany do usługi Ancestry i będzie obowiązywał na Pana/Pani koncie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wyborami obowiązywać będzie wybór dokonany najpóźniej.

Niektóre przeglądarki i wtyczki korzystają z rozwiązania do sterowania ustawieniami w zakresie prywatności Global Privacy Control (GPC), o którym więcej informacji można znaleźć na stronie https://globalprivacycontrol.org. Wykrycie przez naszą witrynę sygnału GPC z Pana/Pani urządzenia zinterpretujemy jako żądanie dotyczące rezygnacji ze sprzedaży albo udostępniania Pana/Pani Danych osobowych oraz rezygnacji z reklam ukierunkowanych. W przypadku zrezygnowania przez Pana/Panią z reklam ukierunkowanych przy użyciu GPC albo ustawień preferencji dotyczących rezygnacji na stronie Do Not Sell or Share my Personal Information/Opt Out of Targeted Advertising nadal możemy przedstawiać Panu/Pani reklamy, które nie są oparte na Pana/Pani Danych osobowych.

Firma Ancestry nie sprzedaje ani nie udostępnia Pana/Pani Informacji genetycznych zewnętrznym firmom marketingowym, towarzystwom ubezpieczeniowym ani pracodawcom, a także nie będziemy wykorzystywać Pana/Pani Informacji genetycznych w celach marketingowych oraz reklamy spersonalizowanej bez uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody.

16.6  Korzystanie z przysługujących Panu/Pani praw

16.6.1  Prawo do wiedzy. Może mieć Pan/Pani prawo do zażądania udostępnienia informacji na temat tego, jakie Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy albo udostępniamy. Obejmuje ono prawo do zażądania ujawnienia kategorii, do których zalicza się Dane osobowe gromadzone na Pana/Pani temat, kategorii źródeł Danych osobowych, biznesowego celu gromadzenia, ujawniania albo udostępniania Danych osobowych, kategorii podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy albo udostępniamy Dane osobowe z tych kategorii oraz konkretnych Danych osobowych, jakie zgromadziliśmy na Pana/Pani temat.

Jeśli występuje Pan/Pani z żądaniem udostępnienia danych we własnym imieniu, może Pan/Pani przesłać takie żądanie online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu przesłania do firmy Ancestry internetowego wniosku o wgląd w dane należy postępować zgodnie z tymi szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi pobierania danych konta. Ten raport nie będzie zawierał kopii Pana/Pani Danych DNA ani drzew genealogicznych. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich drzew genealogicznych, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Jeśli zechce Pan/Pani otrzymać kopię swoich Danych DNA, prosimy postępować według tych szczegółowych wskazówek. Prosimy pamiętać, że pobiera Pan/Pani Dane DNA na własne ryzyko.

W przypadku przesyłania wniosku o wgląd w dane, dotyczącego marek powiązanych z nami (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember i Find a Grave), może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami poprzez powiązaną markę, a w przypadku niektórych Usług, w menu ustawień konta danej usługi może także być dostępny formularz internetowy (dane kontaktowe i łącze do internetowego formularza wniosku, jeśli jest dostępny, można znaleźć tutaj).

Wniosek o wgląd w dane należy wysłać na adres e-mail usprivacyrequests@ancestry.com. Przed przekazaniem Panu/Pani kopii Pana/Pani danych musimy zweryfikować Pana/Pani tożsamość. Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i aktualnego adresu (np. konieczne może być przedstawienie kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Jeżeli jest Pan/Pani „Upoważnionym agentem” w myśl ustawy CCPA/CPRA i składa Pan/Pani wniosek o wgląd w dane w imieniu jednego z naszych użytkowników, prosimy zapoznać się z punktem  16.6.3 .

16.6.2 Prawo do usunięcia. Może mieć Pan/Pani prawo zażądać usunięcia przez nas Pana/Pani Danych osobowych.

Może Pan/Pani złożyć wniosek o usunięcie dotyczących Pana/Pani danych przez Internet albo pocztą elektroniczną. W celu usunięcia Pana/Pani Danych osobowych musimy usunąć Pana/Pani konto oraz że usunięcie konta powoduje spełnienie tego wniosku i ten proces jest nieodwracalny. Pana/Pani dane (w tym drzewa genealogiczne, dokumenty, zdjęcia i Dane DNA) zostaną trwale usunięte.

W celu przesłania do firmy Ancestry internetowego wniosku o usunięcie danych należy postępować zgodnie z tymi szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi usuwania konta. W przypadku przesyłania wniosku o usunięcie danych, dotyczącego marek powiązanych z nami (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember i Find a Grave), może Pan/Pani zawsze skontaktować się z nami poprzez powiązaną markę, a w przypadku niektórych Usług, w menu ustawień konta danej usługi może także być dostępny formularz internetowy (dane kontaktowe i łącze do internetowego formularza wniosku, jeśli jest dostępny, można znaleźć tutaj).

Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na adres e-mail usprivacyrequests@ancestry.com. Przed usunięciem Pana/Pani danych musimy zweryfikować Pana/Pani tożsamość. Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i aktualnego adresu (np. konieczne może być przedstawienie kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Jeżeli jest Pan/Pani „Upoważnionym agentem” w myśl ustawy CCPA/CPRA i składa Pan/Pani wniosek o wgląd w dane w imieniu jednego z naszych użytkowników, prosimy zapoznać się z punktem  16.6.3 .

16.6.3  Upoważnieni agenci. W odpowiednich jurysdykcjach mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą korzystać z usług „upoważnionych agentów” w celu składania wniosków o wgląd w dane i ich usunięcie. Aby skorzystać z takiej usługi, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Należy pamiętać, że nawet jeśli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z upoważnionego agenta w celu złożenia wniosku, może być konieczna dalsza bezpośrednia współpraca z nami w celu spełnienia poniższych warunków:

 • Podpisane upoważnienie od konsumenta, zgodnie z którym upoważniony agent może działać w jego imieniu.
 • Weryfikacja tożsamości konsumenta (przeprowadzana bezpośrednio przez konsumenta u nas). Będziemy wymagali od Pana/Pani przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania (np. kopii dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, która zostanie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji Pana/Pani tożsamości i adresu).

Raport zostanie dostarczony za pośrednictwem konta Ancestry. Raport nie zawiera kopii Danych DNA ani drzew genealogicznych konsumenta. Jeśli zechcesz pobrać swoje drzewa genealogiczne lub Dane DNA, zapoznaj się z punktem  16.6.1.

16.6.4 Prawo do odwołania. Zależnie od Pana/Pani miejsca zamieszkania może Panu/Pani przysługiwać prawo do odwołania w przypadku odrzucenia Pana/Pani wniosku dotyczącego dostępu do Pana/Pani danych albo ich usunięcia. Można je złożyć, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. W tytule należy umieścić wyrażenie „wniosek o odwołanie” i wyraźnie podać konkretne powody odwołania. Pana/Pani prośba zostanie rozpatrzona i poinformujemy Pana/Panią o naszej decyzji.

16.6.5 Prawo do sprostowania.Ma Pan/Pani prawo do sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat. Można je złożyć, wchodząc na stronę Ustawienia konta albo kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

16.7  Sprzedaż. Informacje na temat rezygnacji z reklamy ukierunkowanej znajdują się w punkcie 16.5.

16.8  Dane osobowe o charakterze wrażliwym. Przetwarzamy gromadzone na Pana/Pani temat dane osobowe o charakterze wrażliwym wyłącznie w celu świadczenia Usług, w tym w celu:

 • utrzymania jakości i bezpieczeństwa Usług;
 • doskonalenia Usług;
 • wykrywania naruszeń bezpieczeństwa;
 • zapobiegania złośliwym, mylącym, stanowiącym oszustwo albo nielegalnym działaniom wymierzonym w Ancestry i ścigania ich; oraz
 • utrzymywania albo obsługi kont, świadczenia usług klientom, obsługi albo realizacji zamówień i transakcji, weryfikacji informacji klienta, obsługi płatności, świadczenia usług analitycznych i umożliwienia przechowywania.

Możemy również przetwarzać te wrażliwe dane osobowe w sposób konieczny do umożliwienia zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa osób oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

16.9  Przeciwdziałanie dyskryminacji. Nie będziemy dyskryminować Pana/Pani z powodu skorzystania przez Pana/Panią z jakichkolwiek przysługujących Panu/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

16.10  Kalifornijska ustawa Shine the Light. Paragraf 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, znany jako prawo „Shine the Light”, pozwala Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na składanie wniosków i otrzymywanie od nas listy Danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy podmiotom zewnętrznym na potrzeby ich celów związanych z marketingiem bezpośrednim w poprzednim roku kalendarzowym wraz z nazwami i adresami tych podmiotów zewnętrznych. Wnioski takie można składać tylko raz w roku i są one bezpłatne. Zgodnie z paragrafem 1798.83, firma Ancestry aktualnie nie udostępnia Danych osobowych podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

16.11  Sprawozdania roczne. Prosimy kliknąć , aby zapoznać się z wnioskami o wgląd w dane i usunięcie kont, które otrzymaliśmy w ciągu roku na całym świecie.

16.12  Kontakt z nami. W razie pytań na temat naszych polityk czy praktyk w zakresie prywatności dotyczących Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt z nami pod adresem usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Powództwo dotyczące zadośćuczynienia.Pana/Pani Dane osobowe mogą podlegać ochronie na mocy różnych przepisów prawa federalnego, stanowego i miejscowego.

Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcą wnieść zarzuty dotyczące naruszenia przepisów kalifornijskiej ustawy dotyczącej ochrony informacji genetycznych (Genetic Information Privacy Act, GIPA), mogą złożyć skargę do prokuratora generalnego albo prokuratora okręgowego stanu Kalifornia. Mieszkańcy miast, których liczba mieszkańców wynosi więcej niż 750 000, mogą złożyć skargę do miejskiego radcy prawnego, a mieszkańcy miast, które posiadają prokuratorów pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, mogą złożyć skargę do prokuratora w swoim mieście. W celu złożenia skargi do prokuratora okręgowego, miejskiego radcy prawnego albo prokuratora miejskiego, należy skontaktować się z ich miejscowym biurem, aby uzyskać więcej informacji. Mieszkańcy Kalifornii, którzy uważają, że wykorzystano ich Dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą złożyć skargę do prokuratora generalnego stanu Kalifornia albo do Kalifornijskiej Agencji Ochrony Prywatności (California Privacy Protection Agency, CPPA).

Mieszkańcy Minnesoty, którzy chcą wnieść zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ustawy stanu Minnesota dotyczącej ochrony informacji genetycznych (Genetic Information Privacy Act, GIPA), mogą złożyć skargę do Departamentu Handlu stanu Minnesota zgodnie z przepisami prawa stany Minnesota Minn. Stat. § 45.027.

Mieszkańcy Wirginii, którzy chcą wnieść zarzuty dotyczące naruszenia przepisów stanu Wirginia Va. Code Ann. §59.1–593 do §59.1–602 z 2023 r. z późn. zm. (w odniesieniu do ochrony prywatności danych genetycznych) mogą złożyć skargę do prokuratora generalnego stanu Wirginia.

Mieszkańcy innych stanów, którzy uważają, że wykorzystano ich Dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą złożyć skargę do swojego prokuratora generalnego albo właściwego organu regulacyjnego.

 

17.  Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Australii

Jeśli australijska ustawa dotycząca prywatności z roku 1988 (Cth) (Ustawa dotycząca prywatności) ma zastosowanie wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych, obowiązują również poniższe postanowienia.

Informacje genetyczne są uznawane za „dane wrażliwe” w sposób określony w Ustawie dotyczącej prywatności. Będziemy gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane wrażliwe na Pana/Pani temat wyłącznie w sposób dozwolony przepisami prawa, na przykład jeśli otrzymamy Pana/Pani zgodę na to, bądź gdy gromadzenie takie jest wymagane prawem lub prawnie dopuszczalne.

W zakresie punktu 8 (Pana/Pani prawa i opcje wyboru w zakresie Pana/Pani danych osobowych), może przysługiwać Panu/Pani prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony prywatności lub danych osobowych w Pana/Pani jurysdykcji. Jednak w przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych albo przekonania, że nie przestrzegamy postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności albo przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w Pana/Pani jurysdykcji, prosimy skontaktować się najpierw w nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 15. Rozpatrzymy skargę i określimy ewentualne wymagane działania.

 

18.  Dodatkowe oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące mieszkańców Brazylii

Ten punkt dotyczy praw i obowiązków ustanowionych na mocy przepisów ustawy 13.709/2018 – brazylijskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("LGPD"), które mają zastosowanie w przypadku:

 • przetwarzania Danych osobowych w Brazylii;
 • oferowania produktów i usług w Brazylii;
 • gromadzenia Danych osobowych w Brazylii.

Ustawa przyznaje użytkownikom określone prawa, które opisano w punkcie 8. Oprócz praw przedstawionych w punkcie 8 ustawa LGPD przyznaje również inne prawa:

 • Informacja o podmiotach, którym administrator udostępnił dane. Może Pan/Pani poprosić Ancestry o przedstawienie informacji dotyczących udostępniania Danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 • Anonimizacja, blokowanie albo usuwanie danych zbędnych, nadmiernych albo przetwarzanych niezgodnie z prawem. Ze względu na zasady adekwatności i konieczności może Pan/Pani żądać od Ancestry anonimizacji, zablokowania albo usunięcia niepotrzebnych, nieuzasadnionych albo przetwarzanych niezgodnie z prawem Danych osobowych.
 • Wycofanie zgody. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać odwołania zgody udzielonej Ancestry na przetwarzanie Danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli jest niewłaściwe. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych.
 • Informacje na temat korzystania z któregokolwiek z tych praw można znaleźć w punkcie 8.