Hur vi behandlar uppgifter från icke-använare

Vilka uppgifter har Ancestry® om användare som inte använder Ancestry?

Ancestry hjälper människor att göra personliga upptäckter som berikar liv. Ancestry ger användarna möjlighet att undersöka sitt förflutna och sina förfäder, och samarbeta med andra användare, vilket möjliggör ett utbyte av forskningsresultat och mer omfattande upptäckter. Användare samarbetar och skapar virtuella släktträd via vår plattform och får tillgång till en stor mängd historisk dokumentation i Ancestrys tjänster (enligt definitionen i Ancestrys villkor). Mer än 40 års investering och forskning har använts till Ancestrys tjänster för att skapa världens största samling av släktforskningsregister online och tillgodose efterfrågan på de släktforskningstjänster som Ancestry tillhandahåller.

Det finns två källor till uppgifter på vår webbplats om personer som inte använder Ancestry: (i) uppgifter som användare har laddat upp till sina träd som foton, namn, födelsedatum, platser, betydelsefulla händelser, berättelser och annat innehåll (kallat ”Ditt innehåll” i våra villkor) och (ii) register som Ancestry har erhållit från tredje part (t.ex. register från arkiv, eller som förvaltas av lokala myndigheter, såsom födelse-, äktenskaps- eller dödsregister, register över militärtjänst, eller folkräkningsuppgifter) som eventuellt relaterar till levande individer, både användare och personer som inte använder Ancestry. Sekretess är av högsta prioritet för Ancestry, så vi tillämpar kontroller för att säkerställa att dessa uppgifter skyddas.

 

Släktträd

Ancestry-plattformen gör det möjligt för användare att skapa släktträd för att visa släktförhållanden på ett användarvänligt sätt. Ancestry-användare kan också lägga upp ytterligare personuppgifter (enligt definitionen i vår integritetspolicy) om sig själva i sin Ancestry-användarprofil som kan ses av andra Ancestry-användare. Detta innehåll läggs till av användare när de gör släktforskning och registrerar och delar sina upptäckter.

Användarinnehåll liknar poster som genereras av användare på alla plattformar där människor delar information med andra, t.ex. anslagstavlor eller sociala medier. Eftersom Ancestrys affärsverksamhet är att underlätta släktforskning och bygga upp släktträd, anser Ancestry att behandlingen av uppgifter om levande personer som läggs till av användare på dess tjänster ligger i dess berättigade intresse.

Ancestry tillåter dess användare att avgöra huruvida de ska hålla sina släktträd offentliga vilket hjälper andra Ancestry-användare att hitta information om deras förfäder, och att i annat fall underlätta deras forskning. Samarbetet med andra användare är en av Ancestrys främsta värdeskapande faktorer. Ancestry tillåter även sina användare att välja att hålla sina träd privata. Ancestry-användare kan också skicka meddelanden till andra användare och kommentera särskilt innehåll (såsom register eller andra användares träd) vilket hjälper till att underlätta forskning och samarbete. Övriga uppgifter om levande människor kan vara synliga (inklusive icke-användare) om de inkluderas i ett offentligt mediagalleri, eller om användare väljer att publicera uppgifterna utanför deras träd. Om användare delar uppgifter om sin släkthistoria utanför tjänsterna gör de det på egen risk.

Ancestry strävar dock efter att skydda levande personers uppgifter genom olika kontroller. När en Ancestry-användare till exempel lägger till en person i ett träd, är det Ancestry-användaren som anger om den tillagda personen lever eller är avliden. Levande personer är endast synliga för trädägaren och för personer som trädägaren delar trädet med som ”redaktör”, eller som trädägaren ger tillstånd till att kunna se trädets levande personer. Samtliga andra användare kommer att se den levande personen märkt som ”privat”. Användare kan också när som helst ändra inställningarna för släktträdet, för att göra hela trädet privat.

 

Register/Arkiv

Släktforskning kan vara en svår och tidskrävande verksamhet, eftersom de uppgifter som krävs för att fastställa släktförhållanden och bygga upp en släkthistorik, historiskt sett har varit svåra att tillgå och måste sammanställas för att kunna ge ett värde. Därför kan användare, arkiv och samhället i stort dra nytta av Ancestrys löpande investering att under mer än 40 år skapa en registersamling, som vi har samlat in, skannat, digitaliserat, indexerat och tillgängliggjort via våra tjänster. Ancestry tillhandahåller dessutom digitaliserings- och indexeringstjänster till arkiv för att stödja och förbättra underhållet, administrationen och kunskapsvärdet av dessa arkiv för deras ägare/administratörer. Med Ancestrys expertis och kunskap bevaras historiska dokument, som ofta är skadade och oåtkomliga, och görs tillgängliga för den breda allmänheten.

Den största delen av dokumenten på våra tjänster är relaterade till avlidna personer, vilket minimerar integritetsproblem och dataskyddslagstiftningens inverkan. Vissa register/arkiv kan dock fortfarande innehålla uppgifter om levande personer. Ofta är det uppgifter som har offentliggjorts av statliga organ eller publicerats av andra grupper.

Precis som de uppgifter som Ancestry-användare tillhandahåller genom sina släktträd, förlitar sig Ancestry också på sina berättigade intressen för att behandla personuppgifter från register och andra källor. Dessa register förvärvas ofta genom vårt team för innehållsförvärv, som köper eller licensierar rättigheterna att samla in, lagra, publicera och behandla arkiverat innehåll genom Ancestrys tjänster. Innan vi publicerar uppgifter tar vi hänsyn till ett antal faktorer, inklusive branschriktlinjer, regler, bästa praxis, lagar och förordningar och användarbehov, vilket omfattar att vi säkerställer att vi väger individers intressen, fri- och rättigheter mot andra intressen.

Om du hittar information på vår webbsida om dig själv eller personer i ditt hushåll som oroar dig, och du vill göra en begäran om radering på vår webbplats, ska du klicka här för bästa sätt att skicka in denna begäran.

 

Hur skyddar Ancestry DNA-data från personer som inte använder Ancestry?

Ancestry har inte DNA från personer som inte använder Ancestry i vår Ancestry®-databas. Du måste vara en registrerad Ancestry-användare och ha gjort ett AncestryDNA-test eller laddat upp dina DNA-data för att Ancestry ska inneha DNA-data om dig. Det är mycket viktigt att skydda våra användares integritet. Eftersom resultat från DNA-test vanligtvis tillhör levande människor, följer här några specifika sätt på vilka vi skyddar användarnas genetiska data:

  • Ancestry ombesörjer fullständig radering av resultat från DNA-test, salivprover, träd och en användares hela konto vid vilken tidpunkt som helst genom våra sekretessinställningar.
  • Det förekommer ingen ”sökning” efter personer med resultat av DNA-test – för att en person ska kunna se någon annans DNA-resultat måste den personen göra ett AncestryDNA-test och antingen:
    • a.    Utgöra en DNA-matchning till en annan användare som har gjort ett DNA–prov, och den personen uttryckligen har valt att visa sina DNA-matchningar (potentiella släktingar i vår AncestryDNA-databas): eller
    • b.    Be en annan användare som har tagit ett DNA-test att uttryckligen dela sina DNA-resultat med en sådan person (som också kommer att tillåta den som DNA-resultaten delas med att se potentiella DNA-matchningar för personen som delar sina DNA-resultat).
  • AncestryDNA-användare väljer sina egna visningsnamn för sin användarprofil på AncestryDNA, vilket kan vara vad som helst (så länge det inte är stötande) – till och med bara initialer. Prov som hanteras av förälder eller vårdnadshavare till ett minderårigt barn, kommer att visa föräldern eller vårdnadshavaren som ”Hanterare” av provet, och vid DNA-matchningar visas endast barnets initialer tillsammans med förälderns valda visningsnamn. Visningsnamn för AncestryDNA kan när som helst ändras av användaren i DNA-inställningarna.

 

DNA-matchning

För att kunna förmedla många av de insikter som görs tillgängliga för AncestryDNA-användare, såsom AncestryDNA-grupper och matchningar, jämför Ancestry DNA från användare med andra användare i vår DNA-databas. Den resulterande listan över Ancestry-användare med vilka någon delar ett DNA-släktförhållande, kallar vi ”DNA-matchningar”, och tillhandahålls om en sådan användare uttryckligen väljer att se (och bli visad av) sina DNA-matchningar. Med förbehåll för de integritetsinställningar som framgår av vår integritetspolicy omfattar DNA-matchningar såväl användare som har gjort ett AncestryDNA-test som användare som har laddat upp DNA-data. Om en AncestryDNA-användare väljer att inte se (och bli visad av) sina DNA-matchningar, kommer inga andra AncestryDNA-användare att se den användaren i en DNA-matchningslista. Användare kan välja sina visningsinställningar för DNA-matchning under aktiveringen av AncestryDNA-testkitet, och kan sedan när som helst ändra visningsinställningarna i sina kontoinställningar.

DNA-matchningar kan avslöja oväntade släktförhållanden, inklusive genetiska släktförhållanden som motsäger befintliga släktförhållanden som kan förekomma i ett släktträd (t.ex. i fall av adoption eller donatorbefruktning där sperma, ägg eller embryodonation användes). Ibland avslöjar detta att en användares härkomst skiljer sig från vad användaren tidigare har trott om sin härkomst. Om användare är oroliga över konsekvenserna av DNA-matchningar, kan de välja att inte se eller visas för DNA-matchningar i sina DNA-inställningar.

Eftersom vissa potentiella negativa effekter kan uppstå till följd av avslöjandet av okända genetiska släktförhållanden, uppmanar Ancestry användarna att noggrant överväga om salivprover ska skickas in för behandling. Befintliga användare som får fram överraskande resultat, kan också överväga att ändra sina visningsinställningar eller till och med fullständigt radera resultatet av sina DNA-test.

Vi tar vårt ansvar och den potentiella effekten av komplexa upptäckter på största allvar. Ancestry arbetar hårt för att hjälpa till att förklara för våra användare att de kan göra vissa oväntade upptäckter. Vi har ett särskilt team av kundtjänstrepresentanter som utbildats för att hjälpa användare att använda och förstå Ancestrys tjänster. För användare med känsligare frågor erbjuder vi en liten, dedikerad grupp av mycket erfarna representanter som kan hjälpa till att vägleda användare till egna upptäckter.

Externa support- och rådgivningstjänster som påverkas av detta finns tillgängliga i flera länder, inklusive:

För invånare i USA

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

För invånare i Storbritannien

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

För bosatta i Kanada

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

För bosatta i Australien

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (or your local Federal equivalent).

 

Radera personuppgifter

För information om hur du begär radering av uppgifter som du hittar på vår webbplats om dig själv eller personer i ditt hushåll, klicka här.