Ancestrys guide för polismyndigheter

Den här guiden är avsedd för polismyndigheter i USA och runt om i världen som söker information som hänför sig till konton i, eller användare av, något av våra Ancestry-företag. Ytterligare information finns i tillämpliga villkor och sekretesspolicyer som finns på våra webbplatser.

De tjänster vi erbjuder
Ancestry.com och internationella webbplatser som Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, och Ancestry.ca, ger användare möjlighet att skapa släktträd, läsa historiska dokument, och hitta och kommunicera med släktingar på nätet.

Archives.com är en tjänst som ger tillgång till miljontals digitaliserade offentliga register och bilder för släktforskning.

AncestryDNA® är en tjänst för DNA-tester som matchar autosomala testresultat med vår DNA-databas för att bedöma en användares etnicitet och identifiera relationer med okända släktingar.

Vi erbjuder ytterligare produkter och tjänster såsom Fold3, Newspapers.com och AncestryAcademy. Om du vill ha mer information klickar du här.

Tillgänglig information hos Ancestry
Vi samlar in användaruppgifter i enlighet med tillämpliga villkor och sekretesspolicyer.

Begäran om information om Ancestry-användare
Ancestry samarbetar inte utan anledning med polisen. För att kunna ge våra användare bästa möjliga skydd enligt gällande lag, kräver vi att alla myndigheter som vill ha åtkomst till Ancestrys kunddata ska följa gällande lagstiftning och vi tillåter inte att polisen använder Ancestrys tjänster för att undersöka brott eller för att identifiera mänskliga kvarlevor.

Begäranden från polismyndigheter utanför USA:
Beroende på den begärande polismyndighetens jurisdiktion, kan en begäran i enlighet med ett fördrag om ömsesidig rättslig hjälp eller en begäran om rättsligt bistånd från domstol krävas för att tvinga fram utlämningen av uppgifter. Detta beror på att våra användares kontoinformation endast kan nås av Ancestry.com Operations Inc. (som ligger i USA) och Ancestry Ireland Unlimited Company (som ligger i Irland). Internationella polismyndigheter kan även sända begäranden om akut utlämnande. Vi kommer att tillhandahålla efterfrågade uppgifter i enlighet med tillämplig lag och våra policyer.

Begäranden från polismyndigheter inom USA:
Ancestry kommer endast att lämna ut grundläggande abonnentinformation om Ancestry-användare enligt definitionen i 18 USC § 2703(c)(2) till polismyndigheter som svar på en giltig rättegång, åtalsjury eller administrativ stämning.

Ancestry kommer endast att lämna ut ytterligare kontouppgifter eller transaktionsuppgifter som hänför sig till ett konto (såsom söktermer, men inte innehållet i meddelanden) som svar på en domstolsorder som utfärdats i enlighet med 18 USC § 2703(d).

Innehåll i meddelanden och eventuella uppgifter om en Ancestry-användares DNA kommer endast att lämnas ut i enlighet med en giltig husrannsakningsorder från en statlig myndighet med rätt behörighet.

Om vi får en enligt amerikansk lag giltig begäran om att bevara register som utgör potentiellt relevanta bevis i rättsliga förfaranden, kommer vi att bevara, men inte lämna ut, en tillfällig ögonblicksbild av berörda kontoposter i 90 dagar i avvaktan på delgivning av giltig juridisk process som beskrivits ovan.

Hur vi besvarar rättsliga begäranden
Respekt för privatlivet och säkerheten för våra användares kontouppgifter styr vårt sätt att uppfylla rättsliga begäranden om information. När vi får en förfrågan granskar vårt team den för att se till att den uppfyller lagkrav och våra policyer. Om vi anser att en förfrågan är alltför omfattande, kommer vi att försöka begränsa den, i den utsträckning det är lagligt tillåtet.

Hur man begär information om Ancestry-användare
Ancestry svarar på giltig juridisk process som utfärdats i enlighet med tillämplig lag.

Om information om användarkonto begärs, vänligen inkludera:

 • Om tillgängligt/känt, den aktuella Ancestry-kontoinnehavarens fullständiga namn, kontoinnehavarens användarnamn och den e-post- och/eller postadress som är kopplad till kontot(-na).
 • Information om vilka specifika uppgifter som begärs (t.ex. grundläggande information) om abonnenten och dess relation till undersökningen.
 • Vi kan inte behandla alltför omfattande eller vaga begäranden.
 • En giltig officiell e-postadress (t.ex. [email protected]) så vi kan kontakta dig efter mottagandet av din juridiska process.

Begäranden ska göras skriftligen och sändas i ett rekommenderat brev, med expressbud eller lämnas personligen på de adresser som anges nedan; och en extra kopia kan skickas via e-post. Vi accepterar inte juridisk process via e-post eller fax såvida begärandet inte är en akut begäran. Våra kontaktuppgifter finns längst ned i denna guide. Skriftliga begäranden måste göras på den polismyndighets brevpapper och undertecknas av den ansvarige för den brottsbekämpande myndigheten.

Vi kommer att meddela användare om begäranden såvida vi inte är förbjudna att göra det
Vår policy för alla begäranden är att meddela användare om begärandet och tillhandahålla en kopia av begärandet före utlämnandet, såvida vi inte är juridiskt begränsade från att göra det. I USA, kan tjänstemän på polismyndigheter förhindra detta utlämnande genom att skicka in ett domstolsbeslut i enlighet med 18 U.S.C. § 2705(b) eller motsvarande beslut som är undertecknat av en domare i en delstat i USA. Vi kommer att utvärdera begäranden från polismyndigheter utanför USA, om att inte meddela användare, enligt tillämplig lag. För alla begäranden, kan vi även, enligt eget gottfinnande, besluta att inte meddela användaren om detta skulle vara kontraproduktivt och vi har laglig rätt att inte meddela användaren.

Akuta begäranden
Om det finns en omedelbar akutsituation som innebär risk för död eller allvarlig kroppsskada på en person och Ancestry kan ha nödvändig information för att avstyra detta, kan tjänstemän på polismyndigheter lämna in en begäran om akut utlämnande med post eller e-post till [email protected] med ämnet ”Begäran om utlämnande i akutsituation” från en giltig officiell e-postadress. Vi kan meddela användaren om en sådan begäran i efterhand i enlighet med vår policy enligt ovan.

Vänligen inkludera all följande information i en begäran om akut utlämnande:

 • Tydlig indikation på ditt försättsblad, som måste vara på polismyndighets brevpapper, att du skickar in en begäran om utlämnande i en akutsituation.
 • Identiteten på den person som är i livsfara eller riskerar allvarlig kroppsskada.
 • Vilken typ av akutsituation (t.ex. rapport om självmord, bombhot).
 • Om tillgängligt/känt, kontoinnehavarens fullständiga namn, kontoinnehavarens användarnamn och den e-post- och/eller postadress som är kopplad till kontot(-na) vars uppgifter är nödvändiga för att avstyra nödsituationen.
 • De specifika uppgifter som begärs och varför dessa uppgifter är nödvändiga för att avstyra akutsituationen.
 • Underskrift av tjänstemannen på polismyndigheten och
 • en giltig officiell e-postadress (t.ex. [email protected]) och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

Alla andra tillgängliga uppgifter eller kontext för de särskilda omständigheterna.

Inlämnande av begäranden
Observera att vi kanske inte svarar på e-postkorrespondens som skickats till nedanstående e-postadress från tjänstemän på icke-brottsbekämpande myndigheter.

Begäranden om användaruppgifter från polismyndigheter i USA skall ställas till:

Ancestry.com Operations Inc.
Att: Legal Department, Law Enforcement Request
1300 W Traverse Parkway
Lehi, Utah 84043
USA

E-postadress: [email protected]

Begäranden om användaruppgifter från polismyndigheter utanför USA skall ställas till:

Ancestry Ireland Unlimited Company
Att: Legal Department, Law Enforcement Request
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Republiken Irland

E-postadress: [email protected]

Mottagningskvitto på sänd korrespondens skickas endast som en service och innebär inte något avstående från några invändningar, inklusive bristande jurisdiktion eller korrekt delgivning.