Zmluvné podmienky spoločnosti Ancestry

Dátum platnosti: 15. august 2022

 

Súhrn zmien

Tento súhrn má za cieľ pomôcť vám lepšie pochopiť najnovšie zmeny v Zmluvných podmienkach spoločnosti Ancestry a to, aký vplyv môžu na vás tieto zmeny mať. Odporúčame vám prečítať si úplné znenie Zmluvných podmienok spolu s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Najnovšie zmeny:

 • V častiach 2 a 3 sme spresnili výrazy týkajúce sa prístupu a používania Obsahu spoločnosti Ancestry a vášho obsahu;
 • V časti 10 sme aktualizovali našu dohodu o rozhodovaní sporov, ktoré nemožno vyriešiť neformálne; a
 • Zlepšili sme čitateľnosť a zjednodušili sme Zmluvné podmienky

Vitajte na stránke Ancestry®, najväčšom svetovom online zdroji rodinnej histórie, kde si môžete zostaviť rodostrom, vyhľadať nových predkov a zdieľať svoje zistenia s rodinnými príslušníkmi. Pozorne si prečítajte tieto Zmluvné podmienky, pretože upravujú vaše používanie produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Ancestry a našimi pridruženými spoločnosťami. Tieto Zmluvné podmienky sme rozdelili do nasledujúcich častí, aby sa dali ľahšie čítať:

 

1.   Úvod a Služby
2.   Obsah Ancestry
3.   Váš obsah
4.   Obnovenia a zrušenia služieb Ancestry
5.   Zrušenie alebo pozastavenie vášho účtu
6.   Žiadne záruky ani ručenia
7.   Obmedzená zodpovednosť spoločnosti Ancestry
8.   Vaše odškodnenie
9.   Služby ponúkané inými spoločnosťami
10.   Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby
11.   Rôzne

1.  Úvod a Služby:

Používaním ľubovoľných webových stránok, služieb a mobilných aplikácií Ancestry, na ktoré odkazujú tieto podmienky – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® a WeRemember® – ako aj ďalších súvisiacich značiek (ďalej len „Služby") súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“). Akékoľvek nové funkcie začlenené do Služieb v budúcnosti budú tiež podliehať týmto Podmienkam.

Upozorňujeme, že tieto Podmienky odkazujú na ďalšie zásady a usmernenia, ktoré zahŕňajú Pravidlá komunityZásady používania súborov cookie, Zásady autorských právPodmienky obnovenia a zrušenia,  ako aj naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, ako získavame a používame vaše osobné údaje. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali všetky tieto dokumenty a pochopili svoje práva a povinnosti pri používaní Služieb.

Dodatočné podmienky sa môžu vzťahovať, ak sa zaregistrujete do novej Služby alebo využijete novú akciu alebo špeciálnu ponuku. Tieto podmienky vám budú zverejnené a stanú sa súčasťou vašej zmluvy s nami, ak budete používať tieto Služby, propagačné akcie alebo ponuky. Ak sú ľubovoľné dodatočné podmienky v rozpore s týmito Podmienkami, budú mať prednosť tieto dodatočné podmienky. 

Ak máte nejaké otázky o týchto Podmienkach alebo našich Službách, kontaktujte nás.

1.1 Neočakávané výsledky. Pri používaní našich Služieb môžete objaviť neočakávané fakty o sebe alebo o svojej rodine vo verejných záznamoch, v obsahu Ancestry, vo výsledkoch DNA alebo v obsahu iného používateľa. Beriete na vedomie, že takéto zistenia môžu mať silný emocionálny dosah na vás a ostatných, s ktorými sa o tieto zistenia podelíte. Vyjadrujete svoj výslovný súhlas s tým, že prevezmete všetky riziká spojené s vaším používaním Služieb, a že spoločnosť Ancestry nenesie zodpovednosť za žiadne sociálne, emocionálne alebo právne následky takýchto zistení.

1.2  Oprávnenosť na používanie Služieb. Každý používateľ Služieb, či už neregistrovaný hosť, bezplatný registrovaný hosť, platený odberateľ alebo kupujúci či aktivátor súpravy DNA, bude „používateľ“. Na používanie určitých Služieb si používatelia budú musieť vytvoriť účet. Pri registrácii používatelia musia uviesť presné, úplné a aktuálne informácie.

Služby sú určené pre tie osoby, ktorí dosiahli vek pohlavnej dospelosti, ak im boli Služby ponúknuté. Ak ste vo veku od 13 rokov do veku pohlavnej dospelosti v mieste vášho bydliska, môžete používať Služby (okrem Služieb vyžadujúcich test DNA) so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Deťom mladším ako 13 rokov nie je dovolené vytvárať účty, môžu však používať aplikáciu AncestryClassroom™ prostredníctvom školy a so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.

1.3 Používanie Služieb. Výmenou za prístup k Službám súhlasíte, že:

 • budete dodržiavať Pravidlá komunity Ancestry, Zásady používania súborov cookie, Zásady autorských práv a Podmienky obnovenia a zrušenia;
 • budete dodržiavať všetky platné zákony;
 • budete zodpovedať za každé použitie a aktivitu v Službách spojenú s vaším účtom alebo s vašimi prihlasovacími údajmi;
 •  budete nás kontaktovať i, ak máte podozrenie, že sa váš účet používal bez vášho oprávnenia alebo si myslíte, že vaše používateľské meno a heslo boli odcudzené;
 • nebudete ďalej predávať Služby ani ďalej predávať, rozmnožovať či zverejňovať akýkoľvek obsah alebo informácie nachádzajúce sa v Službách okrem prípadov, ktoré sú výslovne opísané v týchto Podmienkach;
 • nebudete obchádzať, deaktivovať ani inak zasahovať do funkcií súvisiacich so zabezpečením Služieb; a
 • nebudete pristupovať ani získavať údaje hromadne alebo pomocou automatizovaných prostriedkov, ani sa pokúšať o prístup k údajom bez povolenia. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na, akékoľvek roboty, prehľadávače, pavúky, data-minery alebo scrapery.

1.4 Dodatočné podmienky vzťahujúce sa na používanie Služieb DNA. Účelom Služieb DNA je poskytovať genetické a genealogické výsledky a súvisiace správy na vaše informačné, rekreačné, vzdelávacie a výskumné použitie. V týchto podmienkach sa „Služby DNA“ vzťahujú na používanie našej súpravy testu AncestryDNA, spracovanie a manipuláciu s vašou vzorkou DNA, genetické testovanie vašej vzorky DNA a naše webové nástroje alebo nástroje založené na mobilných aplikáciách, ktoré vám poskytujú výsledky súvisiace s etnickým pôvodom a iné geneticky súvisiace výsledky a pridružené služby.

1.4.1 Oprávnenosť na používanie Služieb DNA. Na zakúpenie alebo aktiváciu testovacej súpravy DNA musíte mať aspoň 18 rokov. Každá dospelá osoba, ktorá odošle vzorku slín na DNA test, si musí vytvoriť vlastný účet a aktivovať vlastný test. Pomáha nám to zaistiť integritu a kvalitu našej databázy a chrániť vaše súkromie. Aktivátori testov DNA tiež musia výslovne súhlasiť so spracovaním citlivých osobných údajov. Rodič alebo zákonný zástupca môže aktivovať DNA test, poskytnúť nám Osobné údaje a poslať nám vzorku slín svojho vlastného maloletého dieťaťa na spracovanie pomocou svojho účtu. Aktivovaním DNA testu pre maloletú osobu alebo odoslaním akýchkoľvek Osobných údajov o nej vyjadrujete, že ste jej rodičom alebo zákonným zástupcom. Súhlasíte tiež, že ste o DNA teste hovorili s maloletou osobou a táto súhlasila s odberom a spracovaním svojich slín.

1.4.2 Vaše používanie DNA Služieb. Okrem požiadaviek vo vyššie uvedenej časti 1.3 tiež súhlasíte, že:

 • nebudete ďalej predávať testovacie súpravy DNA,
 • akákoľvek vzorka slín, ktorú poskytnete, je buď vaša vlastná, alebo ide o sliny osoby, ktorej ste rodičom alebo zákonným zástupcom,
 • nám nebudete posielať vzorku v rozpore so zákazom vývozu alebo iným zákonom,
 • poskytnutím vzorky slín nezískavate žiadne práva na akýkoľvek výskum alebo komerčné produkty vyvinuté nami alebo našimi spolupracovníkmi/partnermi a nedostanete žiadnu odmenu súvisiacu s takýmto výskumom alebo vývojom produktov, a
 • nebudete používať informácie získané zo Služieb DNA (vrátane akýchkoľvek stiahnutých Údajov DNA (definované vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov)) vcelku, čiastočne a/alebo v kombinácii s akoukoľvek inou databázou, na akýkoľvek účel lekárskeho, diagnostického testovania alebo testovania otcovstva, v ľubovoľnom súdnom konaní ani na ľubovoľný diskriminačný účel či nezákonnú činnosť.

1.4.3 Poskytovanie Služieb DNA spoločnosti Ancestry. Súhlasíte s tým, že na uľahčenie vášho používania služieb DNA môžeme priamo alebo prostredníctvom iných spoločností, ktoré nám pomáhajú poskytovať Služby DNA:

 • poskytnúť vašu vzorku slín a DNA iným spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú poskytovať Služby, ako sú naše partnerské laboratóriá;
 • extrahovať vašu DNA z vašich slín;
 • uskutočňovať genetické testy v USA (alebo v budúcnosti v iných krajinách) na základe výslednej DNA pomocou testovacích metód v súčasnosti dostupných alebo vo vývoji;
 • porovnávať vaše výsledky DNA s inými Údajmi DNA v databáze Ancestry na poskytovanie Služieb vrátane priraďovania vás k iným osobám v našej databáze, s ktorými zdieľate DNA (vy rozhodujete, či budete alebo nebudete vidieť a či vás budú alebo nebudú vidieť na základe zhody vašej DNA);
 • prezradiť vám a iným osobám, ktorým dáte oprávnenie, výsledky uskutočnených testov;
 • uchovávať vaše výsledky DNA;
 • uchovávať vaše sliny a extrahovanú DNA v Spojených štátoch alebo zničiť akékoľvek zostatky slín či vzorku DNA po spracovaní vašej vzorky; po odoslaní vaše sliny a vzorky DNA nebude možné vrátiť (upozorňujeme však, že môžete požiadať o to, aby sme vašu vzorku zničili, a v určitých prípadoch môžeme ničiť biologické vzorky s cieľom udržania úrovne kvality biobanky);
 • umožniť niektorým našim partnerským laboratóriám používať časť aktivovaných alebo inaktivovaných vzoriek slín na kalibráciu alebo overovanie prístrojov, vybavenia alebo laboratórnych metód používaných pri poskytovaní Služieb DNA; a
 • používať vaše Genetické informácie a iné Osobné údaje, ako uvádzame v týchto Podmienkach a Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

1.4.4 Sťahovanie Údajov DNA. Vaše informácie chránime tak, ako opisujeme v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete stiahnuť si kópiu svojich Údajov DNA, táto kópia nie je chránená našimi bezpečnostnými opatreniami a vy máte výlučnú zodpovednosť za uchovávanie, zabezpečenie a ochranu týchto stiahnutých údajov. Ancestry nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa rozhodnete zdieľať alebo previesť svoje stiahnuté Údaje DNA na iné osoby, či už úmyselne, alebo omylom. Vaše Údaje DNA sú určené iba na vaše súkromné použitie.

1.4.5 Upozornenie pre používateľov, ktorí dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek. Ak ste dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek, váš test AncestryDNA môže vydať neočakávané výsledky, pretože vaše sliny môžu obsahovať bunky s vašou DNA, ako aj bunky s DNA darcu. DNA pre test sa extrahuje z buniek a kombinácia zdrojov DNA môže viesť k neúspešnému testu alebo testu, ktorého výsledky sú založené na DNA vášho darcu. Z tohto dôvodu odporúčame osobám, ktoré dostali kostnú dreň alebo transplantát kmeňových buniek, aby neabsolvovali test AncestryDNA. Ak ste už test absolvovali, kontaktujte nás na získanie ďalšej pomoci.

2. Obsah Ancestry

Služby obsahujú fotografie, videá, dokumenty, záznamy, registre obsahu a ďalší obsah poskytnutý vám spoločnosťou Ancestry („Obsah Ancestry“), ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho predplatného. Okrem záznamov WebSearch, ktoré upravujú podmienky tretích strán, ktoré tieto záznamy hostia, sa všetok Obsah Ancestry môže sa používať iba v súlade s týmito Podmienkami vrátane Obsahu Ancestry, ktorý môže byť vo verejnej doméne („Obsah vo verejnej doméne “).

2.1 Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Obsahu Ancestry. Všetky prvky Služieb, ktoré vytvárame my alebo sú vytvárané pod naším vedením, alebo ak nám boli autorské práva postúpené alebo licencované, podliehajú celosvetovej ochrane autorských práv špecifických pre danú krajinu a medzinárodným dohovorom. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich Zásadách autorských práv, kliknite sem. Služby tiež zahŕňajú ochranné známky, ktoré vlastníme a ktoré sú chránené podľa zákonov a zmlúv o ochranných známkach špecifických pre krajinu a región. Všetky použitia našich ochranných známok a z toho vyplývajúci goodwill budú slúžiť v náš prospech. Služby a produkty spojené s našimi Službami sú tiež chránené patentmi v USA a ďalších krajinách po celom svete. Ak chcete získať ďalšie informácie o patentoch spoločnosti Ancestry, kliknite sem. My a naši poskytovatelia licencií si ponechávame vlastníctvo a všetky práva na využívanie Služieb a ich komponentov.

2.2 Vaše používanie Obsahu Ancestry.

Pri prístupe k Obsahu Ancestry súhlasíte, že:

 • budete používať Obsah Ancestry iba v súvislosti s vaším osobným používaním Služieb alebo profesionálnym výskumom rodinnej histórie;
 • budete sťahovať Obsah Ancestry iba v súvislosti s výskumom rodinnej histórie alebo ak to spoločnosť Ancestry výslovne povoľuje;
 • nebudete odstraňovať autorské práva alebo iné chránené upozornenia na akýkoľvek Obsah Ancestry;
 • nebudete používať významné časti Obsahu Ancestry mimo Služieb alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s vaším predplatným; a
 • budete nás kontaktovať, aby ste získali písomné povolenie na použitie väčšieho počtu fotografií a dokumentov, ktoré patria do Obsahu verejnej domény.

3. Váš obsah

Niektoré Služby vám môžu umožniť prispievať obsahom, okrem iného vrátane rodostromov, fotografií, audio/video nahrávok, príbehov, poznámok k záznamom, komentárov, správ a spätnej väzby poskytnutej Ancestry o Službách (ďalej len „Váš obsah“). Váš obsah, ktorý obsahuje osobné údaje, bude spracovaný v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

3.1 Vy máte kontrolu nad Svojím obsahom. Spoločnosť Ancestry si nenárokuje žiadne vlastnícke práva na Váš obsah, neriadi spôsob, akým sa rozhodnete zdieľať svoj obsah v rámci služieb, ani neobmedzuje spôsob zdieľania Vášho obsahu mimo služieb spoločnosti Ancestry. Svoj obsah môžete odstrániť buď podľa pokynov uvedených v rámci Služieb, alebo sa prihlásite do Nastavenia účtu a vymažete svoj účet. Ak však odošlete spätnú väzbu, záznamy s poznámkami alebo návrhy týkajúce sa spoločnosti Ancestry alebo našich Služieb, beriete na vedomie, že sa to nebude považovať za dôverné a chránené informácie. Vašu spätnú väzbu, záznamy s poznámkami alebo návrhy môžeme použiť na akýkoľvek účel bez akejkoľvek povinnosti alebo odmeny voči vám.

3.2 Používanie Vášho obsahu. Odoslaním vášho Obsahu udeľujete spoločnosti Ancestry nevýhradnú, sublicencovateľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na hosťovanie, ukladanie, indexovanie, kopírovanie, publikovanie, distribúciu, poskytovanie prístupu k vášmu obsahu, vytváranie odvodených diel a iné používanie vášho obsahu na poskytovanie, propagáciu alebo zlepšovanie Služieb v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov a zdieľania. Licenciu spoločnosti Ancestry môžete ukončiť vymazaním Vášho obsahu s výnimkou prípadov, keď ste zdieľali svoj obsah s ostatnými a oni ho použili. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť Ancestry vlastní všetky registre, ktoré zahŕňajú Váš obsah, a môže ich používať po odstránení Vášho obsahu.

3.3 Vaša zodpovednosť za Váš obsah. Za rozhodnutie vytvoriť, odovzdať, uverejniť alebo zdieľať Váš obsah nesiete zodpovednosť vy. Prispievaním alebo prístupom k Vášmu obsahu súhlasíte, že:

 • máte všetky potrebné zákonné práva na nahrávanie, zverejnenie alebo poskytovanie Vášho obsahu;
 • Váš obsah nebude zahŕňať žijúcu osobu bez jej súhlasu. v prípade žijúcich maloletých získate súhlas od ich rodiča alebo opatrovníka;
 • všetok Váš obsah bude v súlade s Pravidlami komunity;
 • Ak zdieľate Svoj obsah verejne, ostatní používatelia môžu pristupovať k Vášmu obsahu a používať ho ako súčasť alebo v spojení so Službami. Po verejnom zdieľaní nie sme povinní odstraňovať akýkoľvek Váš obsah.
 • obsah iných Používateľov budete používať iba v rámci Služieb Ancestry a v súlade s týmito Podmienkami a ostatnými pravidlami zahrnutými formou odkazu; 
 • Spoločnosť Ancestry si vyhradzuje právo monitorovať Váš obsah z hľadiska porušenia týchto Podmienok vrátane Pravidiel komunity a podľa vlastného uváženia odstrániť alebo zakázať prístup k Vášmu obsahu; a
 • Vážne alebo opakované porušenia vystavia zodpovedného Používateľa zrušeniu účtu podľa vlastného uváženia spoločnosti Ancestry.

3.4  Hlásenie porušení týchto Podmienok. Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak máte obavy, že akýkoľvek obsah porušuje Pravidlá komunity, porušuje vaše práva, obsahuje nezákonný materiál alebo porušuje tieto Podmienky, kontaktujte nás. Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa porušenia autorských práv alebo odoslať oznámenie o porušení autorských práv a žiadosť o ich odstránenie, vrátane tých, ktoré sú podané v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act v USA, kliknite tu.

4. Obnovenia a zrušenia služieb Ancestry

Váš nákup(y) a predplatné akýchkoľvek Služieb podliehajú Podmienkam obnovenia a zrušenia.

5. Zrušenie alebo pozastavenie vášho účtu

Vyhradzujeme si právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k Službám, ak porušíte alebo budete konať v rozpore s týmito Podmienkami vrátane Pravidiel komunity. V takom prípade nebudete mať nárok na vrátenie poplatkov za predplatné alebo kúpnej ceny testovacej súpravy DNA.

6. Žiadne záruky ani ručenia

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach, vám Služby a Obsah Ancestry poskytujeme „TAK, AKO STOJÍ A LEŽÍ“, čo znamená bez akejkoľvek záruky alebo ručenia. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom odmietame všetky záruky, výslovné či odvodené vrátane odvodených záruk na neporušovanie, obchodovateľnosť a vhodnosť na konkrétny účel. Nedávame žiadne sľuby a) týkajúce sa Obsahu Ancestry, b) Vášho obsahu, c) špecifickej funkcionality Služieb, d) kvality, presnosti, spoľahlivosti alebo dostupnosti Obsahu či služieb Ancestry, alebo e) že Služby nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Svoje Služby neustále meníme a vylepšujeme. Spoločnosť Ancestry ako taká môže pridávať alebo odstraňovať funkcionalitu alebo funkcie zo Služieb alebo môže dokonca pozastaviť alebo úplne zastaviť Službu.

7. Obmedzená zodpovednosť spoločnosti Ancestry

Používaním Služieb súhlasíte s tým, že zodpovednosť spoločnosti Ancestry je obmedzená v plnom rozsahu povolenom zákonom. Nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek neúmyselnú škodu, akúkoľvek skutočnú, náhodnú alebo následnú škodu, alebo za akúkoľvek stratu či nárok ľubovoľného druhu. Ak máte bydlisko v jurisdikcii, ktorá nám neumožňuje široko obmedziť našu zodpovednosť, niektoré z týchto obmedzení sa na vás nemusia vzťahovať.

Ak nie ste spokojní s niektorou časťou Služieb alebo s ľubovoľným ustanovením v týchto Podmienkach, vaším jediným prostriedkom je prestať tieto Služby používať a ak používate niektoré naše predplatené Služby, zrušte svoje predplatné podľa opisu uvedeného tu. Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek veci súvisiacej so Službami alebo týmito Podmienkami je obmedzená na celkovú sumu, ktorú ste nám zaplatili počas 12-mesačného obdobia pred vznikom zodpovednosti. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu uplatňuje na obyvateľov New Jersey.

8. Vaše odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Ancestry a jej pridružené a dcérske spoločnosti ich príslušných pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov (ďalej len „strany spoločnosti Ancestry“) v prípade akýchkoľvek nárokov, škôd alebo iných výdavkov (vrátane poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vyplývajú z vášho používania Služieb a (a) vášho porušenia týchto Podmienok alebo iných dokumentov alebo zásad, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu; (b) vaše porušenie práv inej osoby; alebo (c) akýkoľvek nárok súvisiaci s vaším Obsahom vrátane nároku, že váš Obsah spôsobil škodu inej osobe. Táto povinnosť odškodnenia bude platiť aj potom, čo prestanete používať Služby. Okrem toho sa zriekate všetkých reklamácií, nárokov, krokov alebo žalôb proti Stranám spoločnosti Ancestry v súvislosti so Svojím  obsahom vrátane akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s naším používaním či nepoužívaním Vášho obsahu, nárokov za ohováranie, zasahovanie do súkromia, práva na publicitu, emočnú úzkosť alebo ekonomickú stratu.

9. Služby ponúkané inými spoločnosťami

Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ale to nepredstavuje sponzorstvo, podporu, schválenie ani zodpovednosť. Spoločnosť Ancestry neponúka žiadne záruky ani ručenia týkajúce sa stránok tretích strán, ich obsahu, produktov alebo služieb. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky a dokumentáciu o ochrane osobných údajov pre všetky stránky tretích strán, pretože sa môžu podstatne líšiť od stránok Ancestry.

10. Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby

TÚTO ČASŤ SI PREČÍTAJTE STAROSTLIVO. MÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA NA PODANIE ŽALOBY NA SÚDE.

Tvrdo pracujeme na udržiavaní spokojnosti našich zákazníkov. Ak medzi vami a spoločnosťou Ancestry vznikne nejaký spor, naším cieľom je poskytnúť nákladovo efektívny spôsob rýchleho vyriešenia sporu. Ak máte akúkoľvek obavu či nárok súvisiaci so Službami, súhlasíte, že nárok sa najprv pokúsite vyriešiť neformálne tým, že nás kontaktujete.

10.1 Zákazníci v Spojených štátoch. Vy a Ancestry súhlasíte, že tieto Podmienky sa týkajú medzištátneho obchodu a že federálny zákon o rozhodcovskom konaní (Federal Arbitration Act) upravuje výklad a vynucovanie týchto ustanovení o rozhodcovskom konaní.

Význam výrazu „spor“, ako sa používa v tejto zmluve, má byť taký široký, ako je to právne prípustné, a zahŕňa okrem iného všetky spory medzi vami a akoukoľvek inou osobou, v ktorej mene ste na jednej strane komunikovali so spoločnosťou Ancestry a spoločnosťou Ancestry, vrátane akýchkoľvek jej materských, dcérskych spoločností, predchodcov, nástupcov, postupníkov alebo pridružených spoločností na strane druhej, ktoré vyplývajú z Podmienok, tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní alebo vašej komunikácie alebo vzťahu so spoločnosťou Ancestry alebo s nimi akýmkoľvek spôsobom súvisia. Ďalej, ak máte alebo budete používať Služby spoločnosti Ancestry alebo inak komunikovať so spoločnosťou Ancestry v mene maloletého alebo iného jednotlivca, ktorého ste rodičom alebo zákonným zástupcom, súhlasíte v mene maloletej alebo inej osoby, že akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo súvisiaci s takýmto používaním Služieb spoločnosti Ancestry alebo inou komunikáciou so spoločnosťou Ancestry budú predmetom rozhodcovského konania, ako je uvedené v tomto dokumente, a budú podliehať iným dohodám uvedeným v tomto dokumente (vrátane, ale nie výlučne, skupinovej žaloby); ďalej vyhlasujete, že máte oprávnenie uzavrieť takúto zmluvu v mene maloletého alebo inej osoby. Akýkoľvek spor medzi nami bude vyriešený konečným a záväzným rozhodcovským konaním v súlade s podmienkami tejto zmluvy, s nasledujúcimi tromi výnimkami:

 • Každá zmluvná strana bude mať možnosť vyriešiť akýkoľvek spor, ak spĺňa podmienky, na súde sporov s nízkou hodnotou, ktorý je príslušný podľa miesta vášho bydliska. Ak akýkoľvek spor zahŕňa nároky na 1) peňažnú náhradu škody alebo nápravu a 2) spravodlivú alebo prikázanú nápravu, v rozsahu, v akom príslušný súd sporov s nízkou hodnotou nevyrieši nároky na nápravu spravodlivého alebo súdneho príkazu, každá strana bude mať možnosť vyriešiť nároky na peňažnú nápravu alebo náhradu škody na súde sporov s nízkou hodnotou a akýkoľvek nárok na spravodlivé alebo súdne nariadenie sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní podľa tejto zmluvy. Ak nároky v akejkoľvek žiadosti alebo žiadosti o rozhodcovské konanie mohli byť podané na súde sporov s nízkou hodnotou, potom sa ktorákoľvek strana môže rozhodnúť, že nároky prerokuje na súde sporov s nízkou hodnotou, a nie v rozhodcovskom konaní, a to kedykoľvek pred vymenovaním rozhodcu písomným oznámením tejto voľby druhej strane (alebo stranám). Ak sa zistí, že toto ustanovenie alebo obmedzenie podávania žalôb na súde sporov s nízkou hodnotou je neplatné, bude toto ustanovenie oddeliteľné a vec sa bude riešiť v rozhodcovskom konaní; toto ustanovenie v žiadnom prípade neumožňuje podať žalobu na skupinovom, zastupiteľskom alebo konsolidovanom základe.
 • Každá strana môže podať žalobu na súd v štáte Utah len za nárok porušenia patentu alebo autorských práv. V tomto prípade sa obe strany vzdávajú akéhokoľvek práva na súdny proces pred porotou.
 • Ak nárok spĺňa podmienky, môžete ho vzniesť v príslušnej federálnej, štátnej alebo miestnej agentúre, ktorá sa môže vo vašom mene usilovať o nápravu pri konaní vedenému proti nám.

Ak máte predplatné a ukončíte ho pre naše porušenie po poskytnutí 30-dňovej opravnej lehoty, počas ktorej sa nám nápravu nepodarí dosiahnuť, vrátime vám všetky poplatky za predplatné na pomernej báze.

10.1.1 Pravidlá rozhodcovského konania. Táto zmluva o rozhodcovskom konaní sa riadi federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní (9 U.S.C. § 1 et seq.). Rozhodcovské konanie bude vedené spoločnosťou JAMS v súlade so zjednodušenými pravidlami rozhodcovského procesu JAMS (JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules) pri nárokoch neprevyšujúcich 250 000 $ a komplexnými pravidlami a postupmi rozhodcovského konania JAMS (JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) pri nárokoch prevyšujúcich 250 000 $ v platnosti v čase začatia rozhodcovského konania, s výnimkou akýchkoľvek pravidiel či postupov upravujúcich alebo povoľujúcich hromadné žaloby. Ak žiadne zverejnené nároky alebo protinároky nepresiahnu 25 000 $ (okrem akéhokoľvek nároku na poplatky za právne zastupovanie), spor sa vyrieši iba predložením dokumentov jediným/sekundárnym rozhodcovským konaním, pokiaľ rozhodca nezistí dobrý dôvod na živé vypočutie. Každá zo strán môže v rozhodcovskom konaní podať dispozitívne návrhy vrátane okrem iného návrhu na zamietnutie a/alebo návrhu na skrátený rozsudok, pričom rozhodca bude uplatňovať normy upravujúce takéto návrhy podľa federálnych pravidiel občianskeho súdneho konania. Rozhodca, nie akýkoľvek federálny, štátny alebo miestny súd alebo úrad, má výlučnú právomoc riešiť všetky spory vyplývajúce z alebo súvisiace s výkladom, uplatniteľnosťou, vymáhateľnosťou alebo tvorbou tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní, Podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek nároku, že všetky alebo ktorákoľvek časť Podmienok alebo Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je neplatná alebo napadnuteľná, či už je nárok predmetom konania alebo otázky zrieknutia sa konaním v rámci súdneho sporu. Rozhodca bude mať splnomocnenie udeliť akúkoľvek pomoc, ktorá by bola k dispozícii na súde podľa zákona alebo po práve. Odmena rozhodcu bude zapísaná a bude pre strany záväzná a môže byť zaznamenaná ako rozsudok na ľubovoľnom súde oprávnenej jurisdikcie.

Ak má ktorákoľvek strana v úmysle usilovať sa o rozhodcovské konanie podľa tejto dohody, strana, ktorá žiada o toto konanie, musí najskôr písomne informovať druhú stranu o spore najmenej 60 dní pred začatím konania.  Oznámenie o rozhodcovskom konaní by malo byť zaslané spoločnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Oznámenie vám bude zaslané pomocou kontaktných informácií, ktoré máte v evidencii spoločnosti Ancestry, alebo ak takéto informácie nie sú dostupné alebo nie sú aktuálne, prostredníctvom osobných služieb. Oznámenie od ktorejkoľvek strany musí obsahovať dostatok informácií, ktoré prijímajúcej strane umožnia identifikovať váš účet (vrátane mena a e-mailovej adresy použitej pre účet), ako aj posúdiť a pokúsiť sa vyriešiť nárok, vrátane popisu nároku, konkrétne podporné skutočnosti nároku, požadovaná náhrada škody a požadované odškodnenie.  Táto požiadavka na oznámenie je navrhnutá tak, aby ktorákoľvek strana mohla predložiť spravodlivú ponuku na vyrovnanie založenú na faktoch, ak sa tak strana rozhodne urobiť.  Žiadna zo strán nemôže začať rozhodcovské konanie, pokiaľ najskôr neposkytne tieto informácie.  V rozsahu sporu týkajúceho sa dostatočnosti tohto oznámenia musí o tejto veci rozhodnúť súd príslušnej jurisdikcie pred podaním akejkoľvek žiadosti o rozhodcovské konanie.  Ak strana poskytne tieto informácie a spor sa nevyrieši do 60 dní, ktorákoľvek strana môže následne podať žiadosť o rozhodcovské konanie.

Ak chcete začať rozhodcovské konanie, musíte urobiť nasledovné: a) napísať žiadosť o konanie, ktorá obsahuje popis nároku a výšku škody, ktorú chcete získať späť (kópiu žiadosti o konanie môžete nájsť na www.jamsadr.com); b) zaslať tri kópie žiadosti o konanie s príslušným poplatkom za podanie na adresu JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; a c) zaslať jednu kópiu žiadosti o konanie spoločnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Rozhodcovské konanie môže prebiehať v krajine, kde bývate v čase podania. Vy a spoločnosť Ancestry ďalej súhlasíte, že sa podriadite osobnej jurisdikcii akéhokoľvek federálneho alebo štátneho súdu v okrese San Francisco, Kalifornia, ak si budete chcieť vynútiť rozhodcovské konanie, zastaviť konania čakajúce na rozhodnutie alebo potvrdiť, upraviť, zrušiť alebo vykonať rozsudok o odmene zaznamenanej rozhodcom.

Zmluvné strany vyberú rozhodcu po vzájomnej dohode. Ak si zmluvné strany navzájom nedokážu vybrať rozhodcu, výber rozhodcu sa uskutoční takto: JAMS poskytne každej zmluvnej strane zoznam deviatich (9) rozhodcov vybraných zo svojho zoznamu rozhodcov. Každá zmluvná strana bude mať desať (10) kalendárnych dní na to, aby označila všetky mená na zozname, ktoré považuje za neprijateľné. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán zostane len jedno spoločné meno, táto osoba bude určená ako rozhodca. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán zostane viac ako jedno meno, zmluvné strany budú škrtať mená striedavo zo zoznamu mien prostredníctvom telefonickej konferencie spravovanej JAMS, pričom žiadateľ bude škrtať ako prvý, pokiaľ nezostane len jedno meno. Ak na zoznamoch všetkých zmluvných strán nezostane žiadne spoločné meno, JAMS poskytne dodatočný zoznam deviatich (9) rozhodcov, z ktorých zmluvné strany budú škrtať striedavo prostredníctvom telefonickej konferencie riadenej JAMS, pričom žalobca bude škrtať ako prvý, kým nezostane iba jedno meno. Táto osoba bude určená za rozhodcu. Ak vybraná osoba nemôže zastávať túto funkciu, JAMS vydá ďalší zoznam deviatich (9) rozhodcov a zopakuje alternatívny výberový proces.

10.1.2 Poplatky. Na začatie rozhodcovského konania proti nám budete musieť zaplatiť 250 USD – alebo sumu, ktorá sa inak vyžaduje podľa v tom čase platných pravidiel JAMS. Ak rozhodca vyhodnotí konanie ako dôvodné, Ancestry uhradí všetky ostatné poplatky fakturované spoločnosťou JAMS vrátane poplatkov za podanie a nákladov rozhodcu a za konanie. Vy nesiete zodpovednosť za poplatky svojich vlastných právnikov, ak pravidlá konania a/alebo príslušný zákon nestanovuje inak.

10.1.3 Bez hromadnej žaloby. Toto ustanovenie sa bude označovať ako „Zrieknutie sa hromadnej žaloby“. Každá zo zmluvných strán súhlasí s tým, že každá z nich môže spory s druhou zmluvnou stranou riešiť len na individuálnom základe a nemusí podávať žalobu ako žalobca alebo člen skupiny v hromadnej, konsolidovanej alebo zastupiteľskej žalobe. Toto ustanovenie sa vzťahuje tak na spory riešené v rozhodcovskom konaní, ako aj na všetky spory, ktoré sa riešia súdnou cestou, v rozsahu, v akom takéto spory vzniknú. Ak ktorýkoľvek súd alebo rozhodca rozhodne, že zrieknutie sa hromadnej žaloby uvedené v tomto odseku je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné alebo že konanie môže prebiehať na hromadnom základe, potom sa ustanovenia o rozhodcovskom konaní uvedené vyššie budú považovať za neplatné v celom rozsahu, a má sa za to, že sa zmluvné strany nedohodli na rozhodcovskom konaní sporov. V takýchto prípadoch musí byť spor vedený na federálnom alebo štátnom súde príslušnej jurisdikcie so sídlom v štáte Utah – nie na rozhodcovskom konaní.

10.1.4 Viacnásobné nároky. Ak 25 alebo viac osôb iniciuje oznámenia o spore so spoločnosťou Ancestry, ktoré vznesú podobné nároky, a ich právny zástupca je rovnaký alebo koordinovaný pre tieto osoby v rozsahu, v akom nároky prebiehajú v rozhodcovskom konaní, budú postupovať v koordinovanom konaní. Právny zástupca spoločnosti Ancestry a právny zástupca ostatných zmluvných strán vyberú päť prípadov, ktoré sa budú konať ako prvé v rozhodcovskom konaní v tzv. bellwether konaní. Zostávajúce prípady nebudú predložené v rozhodcovskom konaní, kým nebude vyriešených prvých desať. Ak zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť zostávajúce prípady po uzavretí tzv. bellwether konania, každá zmluvná strana môže vybrať ďalších päť prípadov, ktoré budú pokračovať do rozhodcovského konania v rámci druhého bellwether konania. Tento proces bude pokračovať, kým zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť všetky nároky, buď prostredníctvom vyrovnania alebo rozhodcovského konania. Súd s príslušnou jurisdikciou bude mať právomoc vymáhať túto klauzulu a v prípade potreby nariadiť hromadné podávanie rozhodcovských žiadostí proti spoločnosti Ancestry.

Rozhodcovský rozsudok a rozsudok, ktorý ho potvrdzuje, sa vzťahujú len na tento konkrétny prípad. Nemožno ho použiť v žiadnom inom prípade okrem výkonu samotného rozhodnutia.

10.1.5 Oddeliteľnosť. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní vyhlási za neplatné, nevykonateľné, bezdôvodné, neplatné či napadnuteľné, v celku alebo sčasti, inak ako je uvedené vo výnimke zo skupinovej žaloby, takéto rozhodnutie neovplyvní platnosť zvyšku zmluvy o rozhodcovskom konaní. Všetky zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti.

10.1.6 Zmeny v tejto časti. Ancestry upozorní v predstihu tridsiatich (30) dní na akékoľvek zmeny ovplyvňujúce podstatu tejto časti tak, že uverejní oznámenie o úpravách Podmienok v Službách, odošle vám správu, alebo vás inak upozorní počas vášho prihlásenia do vášho účtu. Zmeny nadobudnú platnosť tridsať (30) dní od ich zverejnenia v Službách alebo ich odoslania vám.

Zmeny v tejto časti sa budú inak vzťahovať do budúcnosti iba na nároky vznesené po tridsiatom (30.) dni. Ak súd alebo rozhodca rozhodne, že táto podčasť o „"Zmenách v tejto časti"“ nie je vymáhateľná alebo platná, potom sa táto podčasť oddelí od časti nazvanej „Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby“ a súd alebo rozhodca uplatní prvú časť Rozhodocovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby, ktorá existovala v čase, kedy ste začali používať Služby.

10.1.7 Pretrvanie. Táto časť Riešenie sporov, rozhodcovské konanie a zrieknutie sa hromadnej žaloby zostane platiť po akomkoľvek zrušení vášho účtu alebo Služieb.

10.2 Pre zákazníkov mimo Spojených štátov. Ak ste nespotrebiteľský zákazník s bydliskom v EÚ alebo bývate v inej krajine ako USA, súhlasíte s tým, že írske súdy budú mať výhradnú právomoc nad všetkými spormi (zmluvnými alebo mimozmluvnými) súvisiacimi s touto zmluvou.

10.2.1 Spotrebitelia v Európskej únii. Ak ste spotrebiteľom v Európskej únii, budete môcť využívať všetky povinné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko, a nič v tejto zmluve neovplyvní vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na takéto povinné ustanovenia miestneho práva. Máte právo začať akékoľvek súdne konanie týkajúce sa tejto zmluvy pred príslušným súdom v mieste vášho bydliska alebo príslušným súdom v mieste podnikania spoločnosti Ancestry v Írsku. Ak sa spoločnosť Ancestry bude snažiť uplatniť akékoľvek zo svojich práv voči vám ako spotrebiteľovi, môžeme tak urobiť iba na súdoch v jurisdikcii krajiny vášho bydliska. S výhradou vyššie uvedeného nič uvedené v tomto odseku neobmedzuje naše práva začať exekučné konanie v inej jurisdikcii alebo žiadať o predbežné, ochranné alebo dočasné opatrenia na súdoch inej jurisdikcie.

Informácie podľa nariadenia 524/2013: Ak ste spotrebiteľ v Európskej únii, Európska komisia vám poskytuje právo postúpiť spor na platformu EÚ pre riešenie sporov online (RSO), ktorá je k dispozícii na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Kontrolné právo. Ak pristupujete k Službám v Spojených štátoch, tieto Podmienky a používanie Služieb sa riadia zákonmi štátu Utah a podľa potreby zákonmi Spojených štátov amerických. Súhlasíte s tým, že všetky nároky, ktoré nepodliehajú rozhodcovskému konaniu a boli podané v Spojených štátoch, budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov príslušnej jurisdikcie so sídlom v štáte Utah. S výhradou ustanovenia 10.2.1, ak pristupujete k Službám kdekoľvek mimo Spojených štátov, tieto Podmienky sa riadia zákonmi Írska.

11. Rôzne

11.1 Spoločnosti Ancestry. Tieto podmienky uzatvárate s konkrétnym subjektom spoločnosti Ancestry v závislosti od toho, akú službu používate a kde sa nachádzate. Zoznam subjektov Ancestry podľa Služby a geografickej oblasti nájdete tu. Všetky odkazy na „Ancestry“, „nás“, „my“ alebo „naše“ vo všetkých gramatických tvaroch v týchto podmienkach označujú príslušný subjekt spoločnosti Ancestry na danom zozname. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť subjekt spoločnosti Ancestry, ktorý je zmluvnou stranou týchto Podmienok.

11.2 Úpravy. Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek upraviť a súhlasíme s tým, že vás budeme informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách zverejnením informácií prostredníctvom Služieb alebo zaslaním e-mailu. Podstatné zmeny nadobudnú účinnosť tridsať dní po ich zverejnení, s výnimkou zmien týkajúcich sa nových služieb alebo právnych požiadaviek, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite. Ak neprerušíte používanie Služieb, bude to znamenať, že prijímate upravené Podmienky. Ak so zmenami nesúhlasíte, mali by ste prestať používať Služby a v prípade potreby zrušiť svoje predplatné.

11.3 Úplné znenie zmluvy. Tieto Podmienky a ďalšie dokumenty zahrnuté formou odkazu predstavujú úplné znenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Ancestry týkajúcu sa vášho používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy.

11.4 Prevod práv a povinností. Vyhradzujeme si právo prideliť alebo preniesť naše práva a záväzky na základe tejto Zmluvy. Ak bude spoločnosť Ancestry alebo akýkoľvek poskytovateľ služieb kúpený alebo prevedený na iný subjekt (úplne alebo čiastočne, a to aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním), súhlasíte s tým, že spoločnosť Ancestry môže poskytovať vaše osobné údaje a váš obsah tomuto subjektu. Tieto Podmienky sa budú naďalej vzťahovať na Služby, kým nedostanete oznámenie. Bez písomného súhlasu spoločnosti Ancestry nesmiete postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv a povinností podľa týchto Podmienok. V týchto Podmienkach nie sú uvedení žiadni príjemcovia tretích strán.

11.5 Oddeliteľnosť. Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, vynútiteľnosť ľubovoľnej časti alebo doložky v týchto Podmienkach nebude mať vplyv na vynútiteľnosť ostatných Podmienok.

11.6 Žiadne vzdanie sa práv. Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok neznamená vzdanie sa našich práv podľa tohto ustanovenia, preto si vyhradzujeme všetky práva, ktoré vám tu nie sú výslovne poskytnuté.

11.7 Maloleté osoby do 13 rokov. Spoločnosť Ancestry vedome nevyhľadáva ani nezískava žiadne osobné údaje priamo od osoby mladšej ako 13 rokov a vynaloží komerčne primerané úsilie na odstránenie takýchto údajov z nášho systému.

11.8 Zákon o náležitom podávaní informácií o úverovej schopnosti zákazníkov. Spoločnosť Ancestry nie je úrad podávajúci správy o spotrebiteľoch, ako je definované v zákone o náležitom podávaní informácií o úverovej schopnosti zákazníkov (Fair Credit Reporting Act, „FCRA“), a informácie, ku ktorým môžete získať prístup v Službách, neboli získané vcelku alebo čiastočne na účel poskytovania správ o spotrebiteľoch, ako je definované v zákone FCRA. SLUŽBY NEBUDETE POUŽÍVAŤ AKO FAKTOR PRI (1) URČOVANÍ VHODNOSTI JEDNOTLIVCA NA ZÍSKANIE OSOBNÉHO ÚVERU ALEBO POISTENIA ANI NA HODNOTENIE RIZÍK SPOJENÝCH S EXISTUJÚCIMI ÚVEROVÝMI ZÁVÄZKAMI SPOTREBITEĽOV, (2) HODNOTENIE JEDNOTLIVCA Z HĽADISKA ZAMESTNANIA, POVÝŠENIA, PRERADENIA ALEBO PONECHANIA (OKREM INÉHO VRÁTANE ZAMESTNÁVANIA PRACOVNÍKOV V DOMÁCNOSTI, AKO SÚ OPATROVATEĽKY DETÍ, UPRATOVACÍ PERSONÁL, PESTÚNKY, DODÁVATELIA A INÉ OSOBY), ANI (3) AKEJKOĽVEK INEJ OSOBNEJ OBCHODNEJ TRANSAKCIE S INOU OSOBOU (OKREM INÉHO VRÁTANE PRENÁJMU BYTU).

11.9 Zásady predkladania nevyžiadaných nápadov. Spoločnosť Ancestry neprijíma, nekontroluje ani neposudzuje nevyžiadané nápady alebo materiály (vrátane okrem iného nových reklamných kampaní, nových propagačných akcií, nových produktov alebo technológií, procesov, materiálov, marketingových plánov alebo nových názvov produktov) okrem tých, o ktoré spoločnosť Ancestry konkrétne požiadala. Spoločnosti Ancestry ani nikomu zo spoločnosti Ancestry neposielajte nevyžiadané nápady alebo materiály. Ak ich odošlete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Ancestry bude považovať nevyžiadané nápady a materiály, ktoré odošlete, za dôverné a nechránené, a spoločnosť Ancestry bude mať nárok na neobmedzené používanie týchto nápadov a materiálov bez záväzkov, zmluvných alebo iných, a bez akejkoľvek odmeny pre vás.

 

Tieto Zmluvné podmienky boli zjednotené z oddelených predchádzajúcich verzií. Predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na Služby nájdete tu.