Regulamin Ancestry

Data wejścia w życie: 15 sierpnia 2022 roku

 

Podsumowanie zmian

Celem niniejszego podsumowania jest pomoc w lepszym zrozumieniu najnowszych zmian, jakie wprowadzono w Regulaminie firmy Ancestry oraz w sposobu, w jaki te zmiany mogą wpłynąć na Ciebie. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem w całości – wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Najnowsze zmiany:

 • w rozdziale 2 i 3 uproszczono sformułowania dotyczące dostępu do zawartości „Treści Ancestry” i „Twoje Treści”;
 • w rozdziale 10 zaktualizowano postanowienia umowy pod kątem arbitrażu w sporach, których nie udało się rozstrzygnąć na drodze nieoficjalnej; oraz
 • poprawiono czytelność i uproszczono Regulamin.

Witamy w serwisie Ancestry® – największej internetowej bazie historii rodzinnej umożliwiającej tworzenie trzewa genealogicznego, znajdowanie przodków i udostępnianie odkryć rodzinie. Przeczytaj uważnie poniższy Regulamin, ponieważ reguluje on korzystanie z produktów i usług oferowanych przez firmę Ancestry i nasze jednostki stowarzyszone. Aby ułatwić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, podzieliliśmy go na następujące rozdziały:

 

1.   Wprowadzenie do Usług
2.   Treści Ancestry
3.   Twoje Treści
4.   Odnawianie i anulowanie usług Ancestry
5.   Zamknięcie lub zawieszenie Twojego konta
6.   Brak zapewnień i gwarancji
7.   Ograniczenie odpowiedzialności firmy Ancestry
8.   Twoja odpowiedzialność kontraktowa
9.   Usługi oferowane przez inne firmy
10.   Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych
11.   Postanowienia dodatkowe

1. Wprowadzenie i Usługi:

Korzystając z dowolnych witryn internetowych, usług i aplikacji mobilnych Ancestry, które zawierają linki do niniejszych warunków - Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® i WeRemember® - oraz innych powiązanych marek („Usługi”), wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin. Wszelkie nowe funkcje zawarte w Usługach w przyszłości będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi

Należy pamiętać, że niniejszy Regulamin zawiera przez odniesienie także inne zasady i wytyczne, w tym Zasady społeczności AncestryZasady dotyczące plików cookie, Zasady przestrzegania praw autorskichRegulamin odnawiania i anulowania,  a także Oświadczenie o ochronie prywatności, w którym wyjaśniono zasady i sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z wszystkimi tymi dokumentami w celu dogłębnego poznania przysługujących Ci praw oraz obowiązków ciążących na Tobie w ramach korzystania z usług.

W przypadku założenia konta w nowej usłudze, wzięcia udziału w nowej promocji lub skorzystania z oferty specjalnej mogą obowiązywać warunki dodatkowe. Jeżeli będziesz korzystać z tych Usług, promocji lub ofert, poinformujemy Cię o postanowieniach warunków dodatkowych i zostaną one włączone do postanowień umowy zawartej między Tobą a nami. Jeśli jakieś warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mieć będą te warunki dodatkowe. 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub naszych Usług, prosimy skontaktować się z nami.

1.1 Wyniki nieoczekiwane. Korzystając z naszych Usług, możesz odkryć niespodziewane informacje dotyczące Ciebie i Twojej rodziny dostępne w ogólnie dostępnych dokumentach, Treściach Ancestry, treściach innych użytkowników czy wynikające z badań DNA. Przyjmujesz do wiadomości, że tego rodzaju odkrycia mogą silnie oddziaływać na emocje Twoje oraz osób, z którymi się nimi podzielisz. Niniejszym wyrażasz zgodę na wzięcie na siebie całego ryzyka związanego z korzystaniem z Usług, potwierdzasz także, że firma Ancestry nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje społeczne, emocjonalne ani prawne takich odkryć.

1.2  Prawo do korzystania z Usług Każda osoba korzystająca z Usług, zarówno jako niezarejestrowany gość, bezpłatne zarejestrowany gość, abonent korzystający za opłatą czy też osoba, która kupiła bądź aktywowała zestaw DNA, jest „Użytkownikiem”. W celu korzystania z niektórych usług konieczne może być utworzenie przez Użytkownika konta. Przy rejestracji należy podać dokładne, kompletne i aktualne informacje.

Usługi są przeznaczone dla osób, które według prawa obowiązującego w miejscu korzystania z nich osiągnęły wiek wyrażania samodzielnej zgody. Osoby w wieku od 13 lat do wieku wyrażania samodzielnej zgody w miejscu swojego zamieszkania mogą korzystać z Usług (z wyłączeniem Usług, do których potrzebny jest test DNA) za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieciom poniżej 13. roku życia nie wolno tworzyć kont, mogą jednak korzystać z usługi AncestryClassroom™ pod nadzorem szkoły oraz za zgodą rodzica lub opiekuna.

1.3. Korzystanie z Usług. W zamian za dostęp do Usług zgadzasz się:

 • przestrzegać przyjętych przez  Ancestry Zasad społeczności, Zasad dotyczących plików cookie, Zasad przestrzegania praw autorskich oraz Regulaminu odnawiania i anulowania;
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
 • ponosić odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usług powiązanych z Twoim kontem lub danymi logowania oraz działania w ramach tych Usług;
 •  kontaktować się z nami , jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało użyte bez Twojej zgody lub uważasz, że Twoja nazwa użytkownika i hasło zostały skradzione;
 • nie  odsprzedawać Usług ani nie odsprzedawać, nie powielać ani nie publikować jakichkolwiek treści lub informacji znalezionych w Usługach, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszym Regulaminie;
 • nie  obchodzić funkcji związanych z bezpieczeństwem Usług, nie wyłączać ich ani nie ingerować w nie w żaden inny sposób;
 • nie  uzyskiwać dostępu do danych ani nie gromadzić ich hurtowo ani w sposób zautomatyzowany, ani nie próbować uzyskać dostępu do danych bez zgody. Dotyczy to w szczególności wszelkich botów, crawlerów, spiderów, narzędzi do odkrywania wiedzy (data mining) czy służących do scrapingu.

1.4 Warunki dodatkowe korzystania z Usług DNA. Celem Usług DNA jest dostarczanie wyników genetycznych i genealogicznych oraz powiązanych raportów do Twojego użytku informacyjnego, rekreacyjnego, edukacyjnego i badawczego. Używany w tym Regulaminie termin „Usługi DNA” odnosi się do korzystania z naszego zestawu testowego AncestryDNA, przetwarzania próbki DNA i postępowania z nią, testów genetycznych próbki DNA oraz naszych narzędzi opartych na sieci www lub aplikacjach mobilnych, które dostarczają informacje o pochodzeniu etnicznym i innych genetycznie powiązanych wynikach oraz powiązanych usługach.

1.4.1 Uprawnienie do korzystania z Usług DNAb Aby kupić lub aktywować zestaw testów DNA, musisz mieć co najmniej 18 lat. Aby pomóc nam zapewnić integralność i jakość naszej bazy danych oraz chronić Twoją prywatność, każda osoba dorosła, która przesyła próbkę śliny do testu DNA, musi utworzyć własne konto i aktywować własny test. Aktywujący testy DNA muszą również wyraźnie udzielić zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Rodzic lub opiekun prawny może aktywować test DNA, podać nam Dane osobowe i wysłać do nas próbkę śliny swojego nieletniego dziecka do przetworzenia przy użyciu jego konta. Aktywując test DNA w imieniu osoby niepełnoletniej lub podając jakiekolwiek jej Dane osobowe oświadczasz, że jesteś jej rodzicem lub opiekunem prawnym. Oznacza to również, że omówiłeś(-aś) test DNA z tą osobą nieletnią, a ona zgodziła się na pobranie i przetwarzanie jej śliny.

1.4.2 Korzystanie z Usług DNA Oprócz wymogów przedstawionych w rozdziale 1.3 powyżej wyrażasz również zgodę na:

 • nieodsprzedawanie zestawów testów DNA;
 • Każda dostarczana przez Ciebie próbka śliny jest albo Twoją własną, albo śliną osoby, której jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym.
 • nieprzesyłania nam próbek z naruszeniem zakazu eksportu lub innego przepisu;
 • dostarczając nam próbkę śliny, nie nabywasz żadnych praw do żadnych produktów badawczych ani komercyjnych stworzonych przez nas lub naszych współpracowników/partnerów i nie otrzymasz żadnego wynagrodzenia związanego z żadnym takim badaniem ani utworzeniem takiego produktu;
 • nie będziesz wykorzystywać informacji uzyskanych z Usług DNA (w tym pobranych  Danych DNA (zdefiniowanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności) ) w całości, w części lub w połączeniu z jakąkolwiek inną bazą danych, do żadnych celów medycznych, diagnostycznych lub badania ojcostwa, w żadnym postępowaniu sądowym ani w żadnym celu dyskryminacyjnym lub do działalności nielegalnej.

1.4.3Świadczenie Usług DNA przez firmę Ancestry. Wyrażasz zgodę na to, że – w celu ułatwienia Ci korzystania z Usług DNA – będziemy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych firm pomagających nam świadczyć te usługi:

 • przekazywać próbkę Twojej śliny i DNA innym firmom, które pomagają nam świadczyć Usługi, np. laboratoriom;
 • Wyodrębniać DNA z Twojej śliny
 • Wykonywać testy genetyczne w USA (lub, w przyszłości, w innych krajach) na otrzymanym DNA przy użyciu metod testowych dostępnych obecnie lub w przyszłości
 • porównywać  Twoje wyniki DNA z innymi Danymi DNA w bazie danych Ancestry w celu świadczenia Usług, w tym dopasowywania Ciebie do innych osób w naszej bazie danych, z którymi dzielisz DNA (masz kontrolę nad tym, czy chcesz widzieć i być widzianym/widzianą przez osoby o pasującym DNA)
 • Ujawniać Tobie i innym upoważnionym przez Ciebie osobom wyniki przeprowadzonych testów
 • Przechowywać Twoje wyniki DNA
 • Przechowywać Twoją ślinę i wyodrębnione DNA w USA lub niszczyć pozostałość z próbki śliny lub DNA po przetworzeniu próbki; po przesłaniu nam próbki śliny i DNA nie można Ci zwrócić (pamiętaj wszakże, że możesz zażądać od nas zniszczenia próbki, a w niektórych przypadkach możemy niszczyć próbki biologiczne w celu utrzymania poziomu jakości biobanku)
 • Zezwalać  niektórym naszym partnerom laboratoryjnym na wykorzystanie części aktywowanych lub inaktywowanych próbek śliny do kalibracji lub walidacji przyrządów, sprzętu lub metod laboratoryjnych używanych do świadczenia Usług DNA; oraz
 • Wykorzystywać Twoje Informacje genetyczne i inne Dane osobowe tak, jak opisano to w niniejszym Regulaminie oraz Oświadczeniu o ochronie prywatności.

1.4.4 Pobieranie Danych DNA. Chronimy Twoje dane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli zdecydujesz się pobrać kopię swoich Danych DNA, kopia ta nie jest chroniona przez nasze zabezpieczenia i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie, zabezpieczanie i ochronę tych pobranych danych. Ancestry nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli celowo lub nieumyślnie zdecydujesz się udostępnić lub przekazać swoje pobrane dane DNA innym osobom. Twoje Dane DNA przeznaczone są wyłącznie do Twojego osobistego użytku.

1.4.5 Uwaga dla Użytkowników, którzy otrzymali przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych: Jeśli otrzymałeś(-aś) przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych, test AncestryDNA może dać nieoczekiwane wyniki, ponieważ Twoja ślina może zawierać komórki z twoim DNA, a także komórki z DNA Twojego dawcy. DNA do tego testu wyodrębnia się z komórek, a taka kombinacja źródeł DNA może skutkować niepowodzeniem testu lub uwzględnieniem w jego wynikach DNA dawcy. Dlatego zalecamy, aby osoby, które otrzymały przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych, nie wykonywały testu AncestryDNA. Jeśli już ten test został już wykonany, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych wskazówek.

2. Treści Ancestry

Usługi zawierają zdjęcia, materiały wideo, dokumenty, rejestry, spisy treści i inne treści udostępniane Ci przez serwis Ancestry („Treści Ancestry”), które mogą mieć różny zakres w zależności od wybranego abonamentu. Z wyjątkiem zapisów wyszukiwania WebSearch podlegających warunkom podmiotów zewnętrznych, które przechowują te zapisy, cała Treść Ancestry może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym także Treści Ancestry, które mogą znajdować się w domenie publicznej („Treści w domenie publicznej”).

2.1 Prawa własności intelektualnej do Treści Ancestry. Wszystkie elementy Usług stworzone przez nas bądź na nasze polecenie, albo takie, do których prawa autorskie nam przyznano lub na które udzielono nam licencji, podlegają krajowym przepisom ochrony praw autorskich na całym świecie i konwencjom międzynarodowym. Abt dowiedzieć się więcej o naszych Zasadach przestrzegania praw autorskich, kliknij tutaj. Usługi mogą także zawierać będące naszą własnością znaki towarowe chronione na mocy krajowych i regionalnych przepisów i traktatów o znakach towarowych. Wszelkie wykorzystanie naszych znaków towarowych i wszelkie wynikające z tego korzyści będą należne nam. Usługi i produkty powiązane z naszymi Usługami są również chronione patentami w USA i w innych krajach na całym świecie. Więcej informacji na temat patentów Ancestry można uzyskać, klikając tutaj. My i nasi licencjodawcy zachowujemy prawo własności i wszelkie prawa na polu eksploatacji Usług i ich części składowych.

2.2 Korzystanie z Treści Ancestry.

Uzyskując dostęp do Treści Ancestry, zgadzasz się:

 • korzystać  z Treści Ancestry tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osobistego korzystania z Usług lub do profesjonalnego badania historii Twojej rodziny
 • pobierać  Treści Ancestry wyłącznie w związku z badaniem historii Twojej rodziny oraz w sposób wyraźnie dozwolony przez Ancestry;
 • nie usuwać  informacji o prawach autorskich ani innych informacji o zastrzeżeniu ochrony dołączonych do Treści Ancestry;
 • nie  wykorzystywać znacznych części Treści Ancestry poza Usługami ani w sposób niezgodny z wykupionym abonamentem; oraz
 •  kontaktować się z nami w celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie większej niż niewielka liczby zdjęć i dokumentów należących do treści w domenie publicznej

3. Twoje Treści

Niektóre Usługi mogą umożliwiać dodawanie treści, w tym w szczególności do drzew genealogicznych, zdjęć, nagrań audio/wideo, historii, adnotacji do wpisów, komentarzy, komunikatów i informacji zwrotnych przekazywanych serwisowi Ancestry na temat Usług (Twoich Treści). Twoje Treści zawierające dane osobowe będą traktowane zgodnie z treścią naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

3.1 Twoje Treści są pod Twoją kontrolą. Serwis Ancestry nie rości sobie praw własności do Twoich Treści, nie kontroluje tego, w jaki sposób udostępniasz Twoje Treści w ramach Usług, ani nie ogranicza udostępniania Twoich Treści poza Usługami Ancestry. Możesz usuwać Twoje Treści postępując zgodnie z instrukcją przedstawioną w danej Usłudze albo logując się do Ustawień Konta i usuwając Konto. Jednakże jeżeli prześlesz opinie, adnotacje do wpisów bądź sugestie dotyczące serwisu Ancestry lub naszych Usług, wyrażasz zgodę na uznanie ich za niepoufne i niezastrzeżone oraz na to, że będziemy mogli wykorzystywać Twoje opinie, adnotacje do wpisów lub sugestie w dowolnym celu bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie i bez wynagrodzenia.

3.2 Korzystanie z Twoich Treści. Przesyłając Twoje Treści, udzielasz serwisowi Ancestry niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, podlegającej dalszemu zbywaniu licencji na hosting, przechowywanie, indeksowanie, kopiowanie, publikowanie, dystrybucję Twoich Treści, udzielanie do nich dostępu, tworzenie dzieł pochodnych i inne wykorzystywanie Twoich Treści w celu świadczenia, promowania bądź doskonalenia Usług zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności i udostępniania. Możesz wygasić licencję Ancestry poprzez usunięcie Twoich Treści z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnisz Twoje Treści innym osobom, a one je wykorzystają. Wyrażasz również zgodę na to, że serwis Ancestry będzie właścicielem wszelkich indeksów dotyczących Twoich Treści i może je wykorzystywać po usunięciu Twoich Treści.

3.3 Twoje obowiązki związane z Twoimi Treści. Ponosisz odpowiedzialność za decyzję o utworzeniu, przesłaniu, opublikowaniu bądź udostępnieniu Twoich Treści. Uzyskując dostęp do Twoich Treści bądź dodając coś do nich, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • Dysponujesz  wszelkimi niezbędnymi prawami do przesłania, publikowania lub udostępniania Twoich Treści;
 • Twoje  Treści nie będą dotyczyć osoby żyjącej bez jej zgody. W przypadku żyjących osób nieletnich zgody musi udzielić rodzic lub opiekun;
 • Wszystkie Twoje Treści będą zgodne z Zasadami społeczności Ancestry;
 • Jeżeli udostępnisz Twoje Treści publicznie, inni użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp i wykorzystać je w ramach korzystania z Usług bądź w związku z korzystaniem z nich. Nie mamy obowiązku usuwać Twoich Treści po ich upublicznieniu.
 • Będziesz używać treści innych Użytkowników tylko w ramach Usług Ancestry i zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz innymi zasadami zawartymi w nim przez odniesienie; 
 • Serwis Ancestry zastrzega sobie prawo do monitorowania Twoich Treści pod kątem naruszenia Regulaminu, w tym Zasad społeczności Ancestry, oraz do usuwania Twoich Treści bądź uniemożliwiania dostępu do nich wedle własnego uznania; oraz
 • Poważne lub powtarzające się naruszenia lub wykroczenia spowodują, według wyłącznego uznania Ancestry, zamknięcie konta odpowiedzialnego za nie Użytkownika.

3.4  Zgłaszanie przypadków naruszenia Regulaminu. Przestrzegamy praw własności intelektualnej innych osób. Jeżeli obawiasz się, że jakieś treści mogą naruszać Zasady społeczności Ancestry, naruszać Twoje prawa, zawierać materiały niezgodne z prawem bądź naruszać niniejszy Regulamin, skontaktuj się z nami. W sprawie skarg dotyczących naruszenia praw autorskich oraz w celu złożenia zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich i wniosku o usunięcie treści, w tym na podstawie amerykańskiej ustawy o technologiach cyfrowych (Digital Millennium Copyright Act), kliknij tutaj.

4. Odnawianie i anulowanie usług Ancestry

Twoje zakupy wszelkich Usług i abonamenty na nie podlegają Regulamin odnawiania i anulowania.

5. Zamknięcie lub zawieszenie Twojego konta

Możemy ograniczyć, zamknąć lub zawiesić Twój dostęp do Usług, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin, w tym Zasady społeczności Ancestry lub będziesz działać niezgodnie z nimi. W takim przypadku nie będzie Ci przysługiwał zwrot opłat abonamentowych ani ceny zakupu zestawu do testów DNA.

6. Brak zapewnień i gwarancji

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, świadczymy Ci Usługi i udostępniamy Treści Ancestry w takim stanie, w jakim się obecnie znajdują. W maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje nienaruszalności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Nie składamy żadnych obietnic dotyczących (a) Treści Ancestry, (b) Twoich Treści, (c) konkretnej funkcjonalności Usług, (d) jakości, dokładności, niezawodności lub dostępności Treści Ancestry lub Usługi lub (e) tego, że Usługi będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Nieustannie zmieniamy i doskonalimy nasze Usługi. W związku z tym firma Ancestry może dodawać i usuwać funkcje i funkcjonalności w ramach Usług, a nawet zawieszać lub wstrzymywać działanie danej Usługi.

7. Ograniczenie odpowiedzialności firmy Ancestry

Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na to, że odpowiedzialność firmy Ancestry jest ograniczona do najszerszego zakresu dopuszczonego przepisami prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne niezamierzone szkody, żadne szkody rzeczywiste, przypadkowe lub wynikowe, ani za żadne straty lub roszczenia dowolnego rodzaju. Jeżeli mieszkasz na obszarze, którego prawo nie zezwala nam na szerokie ograniczenie naszej odpowiedzialności, niektóre z tych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania wobec Ciebie.

Jeśli nie jesteś zadowolony/zadowolona z jakiejś części Usług lub jakiegoś postanowienia zawartego w niniejszym Regulaminie, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Usług, a jeśli korzystasz z którejkolwiek z jakichś naszych Usług objętych abonamentem, anulowanie go zgodnie z opisem przedstawionym tutaj. Nasza całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek kwestie odnoszące się do Usług lub niniejszego Regulaminu ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące powstanie tej odpowiedzialności. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy w pełni mieszkańców New Jersey.

8. Twoja odpowiedzialność kontraktowa

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić firmę Ancestry oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne, ich odnośnych członków kardy zarządzającej, członków zarządu, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy („Strony Ancestry”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań lub innych wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), które wynikają z korzystania przez Ciebie z Usług oraz z (a) naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów i polityka włączonych do niego przez odniesienie; (b) naruszenia przez Ciebie praw innych osób; lub (c) wszelkich roszczeń dotyczących Twoich Treści, w tym twierdzeń, jakoby Twoje Treści spowodowały szkodę u innej osoby. To zobowiązanie do ochrony przed odpowiedzialnością i zwolnienia z niej będzie trwać nadal po zaprzestaniu korzystania z Usług. Ponadto zwalniasz Strony Ancestry z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, postępowań sądowych lub pozwów w związku z Twoimi  Treściami, w tym odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przez nas Twoich Treści, roszczeń z tytułu zniesławienia, naruszenia prywatności, praw do prywatności i wizerunku, obciążenia emocjonalnego lub straty ekonomicznej.

9. Usługi oferowane przez inne firmy

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, nie oznacza to jednak relacji sponsorowania, powiązania, aprobaty czy przyjęcia odpowiedzialności. Firma Ancestry nie składa zapewnień ani nie udziela gwarancji dotyczących witryn podmiotów zewnętrznych, ich treści, produktów ani usług. Zapoznawaj się uważnie z regulaminami wszystkich witryn podmiotów zewnętrznych oraz ich dokumentami dotyczącymi ochrony prywatności, gdyż mogą się one znacząco różnić od zasad firmy Ancestry.

10. Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ. DOTYCZY TWOICH PRAW USTAWOWYCH, W TYM PRAWA DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

Ciężko pracujemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. Jeśli pojawi się spór między Tobą a Ancestry, naszym celem jest zapewnienie opłacalnego sposobu jego szybkiego rozwiązania. W razie jakiekolwiek obaw lub sporu dotyczących Usług, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać nieformalnie ten spór kontaktując się z nami.

10.1 Klienci ze Stanów Zjednoczonych. Ty i Ancestry zgadzacie się, że niniejszy Regulamin odnosi się do międzystanowego obrotu handlowego i że interpretację i egzekwowanie tych postanowień arbitrażowych reguluje Federalna Ustawa Arbitrażowa.

Termin „spór” w niniejszej umowie należy rozumieć w sensie najszerszym dopuszczonym przez prawo, obejmującym w szczególności wszelkie spory między Tobą i dowolną osobą, w której imieniu podejmujesz działania w serwisie Ancestry z jednej strony a firmą Ancestry – w tym dowolną z jej jednostek nadrzędnych, zależnych, poprzedników, następców prawnych, cesjonariuszy czy jednostek stowarzyszonych – z drugiej strony, wynikające z niniejszego Regulaminu, porozumienia arbitrażowego lub Twoich interakcji lub relacji z Ancestry bądź jakkolwiek z nimi związane. Ponadto jeżeli korzystasz lub skorzystasz z Usług Ancestry bądź wejdziesz w jakąkolwiek inną interakcję z firmą Ancestry w imieniu osoby nieletniej bądź innej osoby, której jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, wyrażasz w imieniu tej osoby zgodę na to, że wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z Usług Ancestry lub interakcji z nimi bądź z nimi związane podlegają rozstrzygnięciu arbitrażowemu, o którym mowa w niniejszym ustępie, i podlegają innym określonym tutaj ustaleniom (w tym w szczególności dotyczącym odstąpienia od pozwów zbiorowych); ponadto oświadczasz, że masz prawo do zawarcia takiej umowy w imieniu osoby nieletniej lub innej. Wszelkie zaistniałe między nami spory będą rozstrzygane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z warunkami niniejszej umowy z zastrzeżeniem poniższych trzech wyjątków:

 • Każda ze stron  niniejszej umowy ma możliwość rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przed sądem ds. drobnych roszczeń właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, o ile spór spełnia kryteria takiego rozstrzygnięcia. Jeżeli spór dotyczy zarówno 1) szkody lub zadośćuczynienia finansowego oraz 2) zabezpieczenia roszczeń albo innego zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności, w zakresie, w jakim właściwy sąd ds. drobnych roszczeń nie rozstrzygnie w sprawie zabezpieczenia roszczeń albo innego zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności, wówczas każda ze stron może wnieść roszczenie w związku ze szkodą lub zadośćuczynieniem finansowym przed sąd ds. drobnych roszczeń, a każde roszczenie o zabezpieczenie roszczeń albo inne zadośćuczynienie na mocy zasad słuszności zostanie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli roszczenia zawierające wniosek lub żądanie arbitrażu można było wnieść przed sąd ds. drobnych roszczeń, wówczas każda ze stron może podjąć decyzję o wniesieniu tych roszczeń przed sąd ds. drobnych roszczeń zamiast poddania ich arbitrażowi w dowolnym momencie przed wyznaczeniem arbitra, powiadamiając drugą stronę (lub pozostałe strony) na piśmie o swojej decyzji. Jeżeli postanowienie albo ograniczenie dotyczące wnoszenia pozwów do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych zostanie uznane za nieważne, wówczas postanowienie to należy traktować jako rozdzielne względem pozostałych, zaś sprawa będzie rozstrzygana w drodze arbitrażu; postanowienie to w żadnym przypadku nie zezwala na wnoszenie pozwu zbiorowego, reprezentacyjnego ani grupowego.
 • Każda ze stron może wnieść pozew do sądu w stanie Utah wyłącznie w sprawie roszczenia patentowego albo naruszenia praw autorskich. W tym przypadku obie Strony zrzekają się wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych.
 • Jeśli sprawa się do tego kwalifikuje, możesz zgłosić roszczenie do odpowiedniej agencji federalnej, stanowej lub lokalnej, która może w Twoim imieniu dochodzić odszkodowania od nas.

Jeśli masz abonament i wypowiadasz go z powodu naszego naruszenia, po udzieleniu nam 30-dniowego terminu na usunięcie naruszenia i jego bezskutecznym upływie zwrócimy Ci wszystkie przedpłacone opłaty w odpowiednich proporcjach.

10.1.1 Zasady arbitrażu. Niniejsza umowa arbitrażowa podlega Federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act) (9 U.S.C. § 1 i kolejne). Arbitraż prowadzony będzie przez organizację JAMS, przy roszczeniach nieprzekraczających 250 000 USD zgodnie z Zasadami uproszczonej procedury arbitrażowej JAMS oraz, przy roszczeniach przekraczających 250 000 USD, zgodnie z Zasadami i procedurami kompleksowego arbitrażu JAMS obowiązującymi w momencie wszczęcia postepowania arbitrażowego, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. W przypadku gdy żadne wniesione roszczenie albo roszczenie wzajemne nie przekracza 25 000 USD (z wyłączeniem wszelkich roszczeń dotyczących kosztów obsługi prawnej), spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie poprzez przedłożenie dokumentów/w drodze arbitrażu, o ile arbiter nie znajdzie uzasadnionej przyczyny, aby przeprowadzić publiczne rozpatrzenie sprawy. Każda ze stron może złożyć wnioski dyspozytywne w postępowaniu arbitrażowym, w tym w szczególności wniosek o oddalenie roszczenia lub wniosek o rozpatrzenie sprawy, zaś arbiter zastosuje standardy regulujące tego rodzaju wnioski na mocy Federalnych zasad postępowania cywilnego. To ten arbiter, a nie żaden federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, ma wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji, zastosowania, wykonalności lub sformułowania niniejszej umowy arbitrażowej, Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności lub związanych z nimi, w tym w szczególności wszelkich roszczeń, że całość lub jakaś część Regulaminu lub Oświadczenia o ochronie prywatności jest nieważna lub podlega unieważnieniu, niezależnie od tego, czy roszczenie podlega arbitrażowi, czy uchyleniu w drodze postępowania sądowego. Arbiter ten będzie uprawniony do przyznania każdego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Orzeczenie arbitra powinno mieć formę pisemną i będzie wiążące dla stron, a jego wykonalność może stwierdzić dowolny sąd o właściwej jurysdykcji.

Jeżeli którakolwiek ze stron zamierza zwrócić się o arbitraż na mocy niniejszej Umowy, strona zamierzająca zwrócić się o arbitraż musi najpierw powiadomić drugą stronę sporu na piśmie na co najmniej 60 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego.  Powiadomienie do Ancestry należy wysłać do Działu Prawnego Ancestry na adres Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Powiadomienie dla Ciebie zostanie przekazane poprzez wykorzystanie Twoich danych kontaktowych w bazie danych Ancestry albo, jeżeli dane te są niedostępne albo nieaktualne, poprzez usługę osobistą. Powiadomienie przekazane przez jedną ze stron musi zawierać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcy zidentyfikowanie Twojego konta (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail używane dla tego konta), a także ocenić i podjąć próbę rozstrzygnięcia roszczenia, w tym opis roszczenia, konkretne fakty potwierdzające roszczenie, oraz żądane odszkodowanie i zadośćuczynienie.  Wymóg ten dotyczący powiadomienia został opracowany, aby umożliwić każdej ze stron przedstawienie uczciwej, opartej na faktach oferty ugody, jeżeli strona się na to zdecyduje.  Żadna ze stron nie może wszcząć postępowania arbitrażowego, dopóki strona nie przekaże uprzednio tej informacji.  W przypadku sporu dotyczącego wystarczalności tego powiadomienia, sprawę tę należy rozstrzygnąć w sądzie właściwym przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego.  Jeżeli strona przekaże tę informację, a spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 60 dni, wówczas każda ze stron może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego.

Aby rozpocząć arbitraż, musisz wykonać następujące czynności: (a) napisać Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego zawierający opis roszczenia i kwotę odszkodowania, które chcesz uzyskać (wzór Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego można znaleźć na stronie www.jamsadr.com); (b) wysłać trzy kopie Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego wraz z odpowiednią opłatą za zgłoszenie do JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; oraz (c) wysłać jedną kopię Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego do Działu Prawnego Ancestry na adres Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Arbitraż może odbyć się w powiecie, w którym mieszkasz w momencie złożenia wniosku. Ty i Ancestry zgadzacie się ponadto poddać właściwości osobowej dowolnego sądu federalnego lub stanowego w powiecie San Francisco w Kalifornii w celu uzyskania nakazu arbitrażu, zawieszenia toczącego się postępowania arbitrażowego lub zatwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie rozstrzygnięcia wydanego przez arbitra.

Strony wybiorą arbitra w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli strony nie są w stanie wybrać arbitra w drodze wzajemnego porozumienia, arbiter zostanie wybrany w następujący sposób: JAMS udostępni każdej ze stron listę 9 (dziewięciu) arbitrów ze swojego panelu arbitrów. Każda ze stron będzie mieć wówczas 10 (dziesięć) dni kalendarzowych na odrzucenie z listy wszelkich nazwisk, które uzna za nieakceptowalne. Jeżeli na listach wszystkich stron pozostanie tylko jedno wspólne nazwisko, osoba ta zostanie wyznaczona na arbitra. Jeżeli na listach wszystkich stron zostanie więcej niż jedno wspólne nazwisko, strony będą naprzemiennie odrzucać nazwiska z listy wspólnych nazwisk za pośrednictwem konferencji telefonicznej przeprowadzonej przez JAMS, zaczynając od osoby wnoszącej roszczenie, do momentu, aż pozostanie tylko jedno nazwisko. Jeżeli na listach wszystkich stron nie zostanie żadne wspólne nazwisko, JAMS sporządzi dodatkową listę 9 (dziewięciu) nazwisk, z której strony będą naprzemiennie odrzucać nazwiska za pośrednictwem konferencji telefonicznej przeprowadzonej przez JAMS, zaczynając od osoby wnoszącej roszczenie, do momentu, aż pozostanie tylko jedno nazwisko. Osoba ta zostanie wyznaczona na arbitra. Jeżeli wybrana osoba nie może pełnić tej funkcji, JAMS sporządzi kolejną listę 9 (dziewięciu) arbitrów i powtórzy proces naprzemiennego odrzucania.

10.1.2 Wynagrodzenie. Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe wobec nas, musisz zapłacić 250 USD albo inną kwotę wymaganą na mocy obowiązujących zasad JAMS. Jeśli arbiter uzna, że arbitraż nie jest niepoważny, Ancestry pokryje wszystkie inne opłaty zafakturowane przez JAMS, w tym opłaty za zgłoszenie oraz koszty arbitra i rozprawy. Opłacasz wynagrodzenia swoich adwokatów, chyba że zasady arbitrażu oraz/lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.

10.1.3 Brak możliwości występowania z pozwem zbiorowym. Postanowienie to będzie określane mianem „odstąpienia od pozwów zbiorowych”. Każda ze stron zgadza się, że każda ze stron może rozstrzygać spory z drugą stroną wyłącznie w drodze indywidualnej i nie może wnieść roszczenia w charakterze powoda albo członka grupy wnoszącej pozew zbiorowy, grupowy albo reprezentacyjny. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do sporów rozstrzyganych w drodze arbitrażu jak i wszelkich sporów rozstrzyganych w drodze postępowania sądowego, w przypadku wystąpienia tego rodzaju sporów. Jeżeli jakikolwiek sąd albo arbiter stwierdzi, że odstąpienie od pozwów zbiorowych określone w niniejszym ustępie jest z jakiegokolwiek powodu nieważne bądź niewykonalne albo że arbitraż może być prowadzony na zasadzie zbiorowej, wówczas powyższe postanowienia dotyczące arbitrażu zostaną uznane za nieważne w całości i uważać się będzie, że strony nie zgodziły się na arbitraż w sporach. W takich przypadkach spór należy rozstrzygnąć w sądzie federalnym albo właściwym sądzie stanowym w stanie Utah, nie zaś w drodze arbitrażu.

10.1.4 Wiele roszczeń Jeżeli co najmniej 25 osób złoży powiadomienie o sporze z Ancestry, wnosząc podobne roszczenia, zaś radca prawny osób wnoszących roszczenia jest ten sam albo skoordynowany dla tych osób, w przypadku gdy roszczenia są rozstrzygane w drodze arbitrażu, będą rozstrzygane w drodze postępowania skoordynowanego. Radca prawny Ancestry oraz radca prawny pozostałych stron wybiorą po pięć spraw do rozpatrzenia w pierwszej kolejności w drodze arbitrażu w „bellwether proceeding” (pozwie zbiorowym wniesionym w imieniu małej grupy powodów w celu rozpoznania sytuacji procesowej i zakresu zasądzonych świadczeń). Pozostałe sprawy nie będą rozstrzygane w drodze arbitrażu do momentu rozstrzygnięcia pierwszych dziesięciu. Jeżeli strony nie będą w stanie rozstrzygnąć pozostałych spraw po zakończeniu „bellwether proceeding”, każda ze stron może wybrać inne pięć spraw do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu w drugim „bellwether proceeding”. Proces ten będzie kontynuowany do momentu, gdy strony będą w stanie rozstrzygnąć wszystkie spory, w drodze ugody albo arbitrażu. Sąd właściwy będzie upoważniony do wyegzekwowania tej klauzuli, a w razie potrzeby do zakazania składania zbiorowych wniosków o wszczęcie postępowania arbitrażowego wobec Ancestry.

Orzeczenie arbitrażowe i potwierdzający je wyrok mają zastosowanie wyłącznie do tej określonej sprawy. Nie mogą zostać wykorzystane w żadnej innej sprawie z wyjątkiem w celu wyegzekwowania samego orzeczenia.

10.1.5 Rozdzielność postanowień.Z wyjątkiem postanowień odstąpienia od pozwów zbiorowych, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za nieważne, niewykonalne, sprzeczne, niewiążące albo podlegające unieważnieniu, w części albo w całości, orzeczenie to nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy arbitrażowej. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

10.1.6 Zmiany w tym rozdziale. Ancestry powiadomi z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o wszelkich zmianach mających wpływ na treść tego rozdziału publikując powiadomienie o modyfikacjach Regulaminu w Usługach, wysyłając do Ciebie wiadomość lub w inny sposób powiadamiając Cię, gdy jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie. Zmiany zaczną obowiązywać trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Usługach lub przesłaniu do Ciebie.

Zmiany w tym rozdziale będą miały zastosowanie prospektywnie tylko do roszczeń powstałych po upływie trzydziestu (30) dni. Jeśli jakiś sąd lub arbiter zdecyduje, że niniejszy podrozdział dotyczący „Zmian w tym rozdziale” jest niewykonalny lub nieważny, wówczas podrozdział ten zostanie oddzielony od rozdziału zatytułowanego „Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych”, a sąd ten lub arbiter zastosują pierwszy rozdział Arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych istniejący po rozpoczęciu korzystania z Usług przez Ciebie.

10.1.7 Obowiązywanie postanowień. Niniejszy rozdział Rozstrzyganie sporów, arbitraż i odstąpienie od pozwów zbiorowych pozostanie w mocy po zamknięciu Twojego konta lub zakończeniu korzystania z Usług.

10.2 Klienci spoza Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jesteś klientem niebędącym konsumentem na terytorium UE albo przebywającym w dowolnym miejscu poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wyrażasz zgodę, aby irlandzkie sądy miały wyłączną jurysdykcję w związku ze wszystkimi sporami (umownymi albo nieumownymi) dotyczącymi niniejszej Umowy.

10.2.1 Konsumenci z Unii Europejskiej. Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego. Przysługuje Ci prawo do wnoszenia wszelkich postępowań sądowych dotyczących tej Umowy przed sąd właściwy Twojego miejsca zamieszkania albo sąd właściwy siedziby Ancestry w Irlandii. Jeżeli Ancestry dąży do wyegzekwowania któregokolwiek ze swoich praw przeciwko Tobie jako konsumentowi, możemy to zrobić wyłącznie przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Z zastrzeżeniem powyższego Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza praw firmy Ancestry do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innej jurysdykcji lub do ubiegania się o przejściowe, zabezpieczające lub tymczasowe zadośćuczynienie w sądach innej jurysdykcji.

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem 524/2013: Komisja Europejska gwarantuje, że jeżeli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo do skierowania sporu do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution, ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Prawo właściwe Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług w Stanach Zjednoczonych, niniejszy Regulamin i korzystanie z Usług podlegają przepisom prawa stanu Utah oraz, w stosownych przypadkach, przepisom prawa Stanów Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia niepodlegające arbitrażowi i wniesione w Stanach Zjednoczonych będą podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów z siedzibą w stanie Utah. Z zastrzeżeniem ust. 10.2.1 jeśli uzyskujesz dostęp do Usług poza terytorium Stanów Zjednoczonych, niniejszy Regulamin podlega prawu Irlandii.

11. Postanowienia dodatkowe

11.1 Spółki Ancestry. Zawierasz umowę dotyczącą niniejszego Regulaminu z określoną jednostką Ancestry, w zależności od tego, z jakiej Usługi korzystasz i gdzie się znajdujesz. Zobacz listę jednostek Ancestry dla różnych Usług i lokalizacji tutaj. Wszystkie odniesienia do „Ancestry”, „nas”, „my” lub „nasze” w niniejszych warunkach odnoszą się do odnośnej jednostki Ancestry z tej listy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jednostki Ancestry stanowiącej stronę niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

11.2 Modyfikacje Możemy zmodyfikować niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i zobowiązujemy się powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach poprzez opublikowanie informacji za pośrednictwem Usług albo wiadomości e-mail. Istotne zmiany wchodzą w życie w ciągu trzydziestu dni od ich opublikowania, z wyjątkiem zmian dotyczących nowych Usług albo wymogów prawnych, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie przez Ciebie z Usług oznacza zaakceptowanie przez Ciebie zmodyfikowanego Regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz zmian, należy przerwać korzystanie z Usług oraz anulować abonament, w stosownych przypadkach.

11.3 Całość porozumienia. Niniejszy Regulamin i inne dokumenty włączone do niego poprzez odniesienie, stanowią całość porozumienia między Tobą a Ancestry dotyczącego korzystania przez Ciebie z Usług i zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze porozumienia.

11.4 Przeniesienie praw i obowiązków Zastrzegamy sobie prawo do cesji lub przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli Ancestry albo inny dostawca Usług zostaną nabyci albo przekazani innemu podmiotowi (w całości albo w części, w tym w związku z postępowaniem upadłościowym albo podobnym), zgadzasz się, aby firma Ancestry mogła udostępniać Twoje Dane osobowe i Twoje treści temu podmiotowi. Niniejszy Regulamin będzie mieć zastosowanie do Usług do momentu gdy otrzymasz powiadomienie. Nie możesz przenieść żadnych ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody Ancestry. Nie występują zewnętrzne osoby uprawnione z tytułu niniejszego Regulaminu.

11.5 Rozdzielność postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, niewykonalność jakiejkolwiek jego rozdziału lub klauzuli nie wpłynie na wykonalność jego pozostałych warunków.

11.6 Brak zrzeczenia się praw. Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się naszych praw przysługujących na mocy tego postanowienia oraz zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

11.7 Osoby małoletnie w wieku do 13 lat Ancestry nie wyszukuje ani nie gromadzi świadomie żadnych Danych osobowych bezpośrednio od żadnych osób w wieku poniżej 13 lat i dołoży uzasadnionych z komercyjnego punktu widzenia starań, aby usunąć tego rodzaju dane z naszego systemu.

11.8Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej Ancestry nie jest agencją sporządzającą raporty konsumenckie według definicji w Ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej („Fair Credit Reporting Act, FCRA”), a informacje, do których można uzyskać dostęp w Usługach, nie zostały zebrane w całości ani w części w celu dostarczenia raportów konsumenckich, zgodnie z definicją w FCRA. NIE BĘDZIESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG JAKO CZYNNIKA PRZY (1) USTALANIU OSOBISTEJ KWALIFIKOWALNOŚCI DO KREDYTU OSOBISTEGO LUB UBEZPIECZENIA ANI PRZY OCENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z OBECNYMI KONSUMENCKIMI ZOBOWIĄZANIAMI KREDYTOWYMI, (2) OCENIE KOGOKOLWIEK W CELU ZATRUDNIENIA, AWANSOWANIA, ZMIANY PRZYDZIAŁU PRACY LUB UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA (W TYM M.IN. ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DOMOWYCH, TAKICH JAK OPIEKUNKI DO DZIECI, PERSONEL SPRZĄTAJĄCY, NIANIE, WYKONAWCY I INNE OSOBY), ANI PRZY (3) JAKICHKOLWIEK INNYCH OSOBISTYCH TRANSAKCJACH BIZNESOWYCH Z INNYMI OSOBAMI (W TYM M.IN. PRZY WYNAJMOWANIU MIESZKANIA).

11.9 Polityka zgłaszania nieproszonych pomysłów Ancestry nie akceptuje, weryfikuje i nie rozpatruje zgłaszanych nieproszonych pomysłów ani materiałów (w tym w szczególności nowych kampanii reklamowych, nowych promocji, nowych produktów albo technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych albo nowych nazw produktów) z wyjątkiem tych, o które firma Ancestry wyraźnie zawnioskowała. Prosimy nie przesyłać swoich nieproszonych pomysłów ani materiałów do Ancestry ani do nikogo w Ancestry. Jeżeli je prześlesz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Ancestry potraktuje przesłane przez Ciebie nieproszone pomysły i materiały jako niepoufne i niezastrzeżone oraz że firmie Ancestry będzie przysługiwać prawo do nieograniczonego wykorzystywania tych pomysłów i materiałów, bez zobowiązań, umownych albo innych, oraz nie wypłaci Tobie wynagrodzenia.

 

Niniejszy Regulamin zostały skonsolidowany z wcześniejszych oddzielnych wersji. Aby zapoznać się z wcześniejszymi wersjami regulaminów korzystania z Usług, kliknij tutaj.