9 februari 2021

Som en del av Ancestrys åtagande att skydda sina kunder och deras personuppgifter har vi beslutat att meddela om och när vi får begäranden från myndigheter om att få tillgång till sådana data. Vår senaste rapport gäller för den andra hälften av 2020. Länkar till tidigare rapporter finns längst ned i detta dokument. Rapporten omfattar begäranden med avseende på Ancestrys alla varumärken.

Som vi förklarat i Riktlinjer för polisärenden och Sekretesspolicy kräver Ancestry att en giltig juridisk process genomförs för att uppgifter ska kunna lämnas ut till myndigheter. Vi anser dessutom att våra medlemmars DNA till sin natur är speciellt känsligt, vilket innebär att vi kräver minst ett domstolsbeslut eller en husrannsakningsorder innan vi behandlar en förfrågan om att efterkomma en begäran. Vi eftersträvar i första hand att skydda våra medlemmars integritet. Vi kommer därför att försöka minimera omfattningen av eller ogiltigförklara en begäran innan vi efterlever den.

Översikt

Begäranden från USA:

  • Ancestry erhöll två begäranden om att få åtkomst till Ancestrys DNA-databas mellan den 1 juli och 31 december 2020. Båda dessa begäranden ifrågasattes av Ancestry och de drogs tillbaka. Ancestry har inte försett någon part med data vid tiden för denna publicering.
  • Ancestry har erhållit fyra begäranden som uppfyllde de juridiska villkoren med avseende på brottsutredningar och dessa avsåg kreditkortsmissbruk, bedrägeri och/eller identitetsstöld. Ancestry lämnade inte ut någon information med anledning av dessa begäranden.
  • Vi avvisade även ett antal begäranden eftersom den begärande parten inte uppfyllde de juridiska krav som vi uppställer.

Internationella begäranden:

Ancestry erhöll inga giltiga begäranden från länder utanför USA.

Begäranden gällande nationell säkerhet

Den 30 december 2020 hade Ancestry aldrig erhållit någon begäran i enlighet med lagar om nationell säkerhet gällande USA eller annat land. Med andra ord har Ancestry aldrig erhållit någon NSL-begäran (National Security Letter) eller någon begäran enligt lagen om utländsk underrättelseverksamhet (Foreign Intelligence Surveillance Act).

Antal begäranden per Ancestry.com-webbplats (5). Domkrets: USA:s Federal (1), USA:s Delstatlig (4), Internationellt (0). Typ av begäran: Kriminell delgivning (4), Husrannsakningsorder (1), Civil delgivning (0), Akuta begäranden (0), Administrativ delgivning (0)