Allmänna Villkor

Ikraftträdandedatum för våra reviderade villkor: 25 juli 2019

 

Välkommen till Ancestry®! Tack för att du använder våra tjänster. Dessa villkor (”villkoren”) utgör vår ömsesidiga överenskommelse vad gäller dina rättigheter och skyldigheter när du använder Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till dessa villkor (”tjänsterna”). Genom att använda någon av tjänsterna godtar du till dessa villkor. Du godtar dessutom att följa Ancestrys webbforumregler som införlivas häri genom hänvisning. Läs dessa dokument noga – de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter när du använder tjänsterna.

Vi tar användarnas integritet på största allvar. Vår dataskyddspolicy, införlivad häri genom hänvisning, innehåller viktig information om hur vi samlar in, bearbetar, använder och delar dina data. Läs dataskyddspolicyn dataskyddspolicyn noga. Du bör i synnerhet vara medveten om att vi inte delar dina genetiska data (så som detta definieras i dataskyddspolicyn) med arbetsgivare, försäkringsbolag, eller tredjeparts marknadsföringsföretag utan ditt samtycke. Vi kommer inte heller att dela dina genetiska data med rättsvårdande myndigheter, såvida vi inte tvingas till det genom laga juridisk process enligt beskrivningen i dataskyddspolicyn. All delning av genetiska data för vetenskapliga forskningsändamål regleras av vårt informerade samtycke till forskning som endast gäller om du uttryckligen samtycker till att medverka.

 

Viktiga saker som du behöver förstå när du använder våra tjänster

 • Du bibehåller alltid äganderätten till dina data, men vi behöver möjlighet att använda dem för de syften som anges i vår dataskyddspolicy och dessa villkor samt, om du går med på det, i vårt informerade samtycke till forskning.
 • Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv och din familj när du använder våra tjänster som du kanske inte har möjlighet att ändra (t.ex. att du upptäcker ett eller flera okända biologiska syskon eller föräldrar, överraskande fakta om din etniska tillhörighet eller oväntad information i offentliga arkiv).
 • Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra de tjänster vi tillhandahåller kan dina uppgifter komma att användas för att förbättra vår befintliga användarupplevelse eller för att utveckla nya produkter och tjänster. Såvida inget annat uttryckligen anges kommer varje ny funktion som vi lägger till i tjänsterna också att omfattas av dessa villkor.
 • Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter och ditt i enlighet med beskrivningen i vår dataskyddspolicy.

 

Våra tjänster är av mycket skiftande karaktär, vilket innebär att ytterligare eller separata villkor emellanåt kan gälla. Eventuella ytterligare villkor anges för de tillämpliga tjänster som omfattas av dem och dessa ytterligare villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder dessa tjänster. Separata villkor kan också gälla för specialerbjudanden eller kampanjer. Om reglerna för en sådana kampanjer eller specialerbjudanden står i konflikt med dessa villkor har de särskilda villkoren företräde. Vi förändrar och vidareutveckla hela tiden våra tjänster, vilket innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller inslag från tjänsterna och vi kan temporärt dra in tjänster eller upphöra med dem helt och hållet. Om du har några frågor om dessa villkor eller våra tjänster är det bara att kontakta oss.

 

För att du lättare ska kunna läsa dessa villkor har de delats in i följande avsnitt:

 1. Behörighet för användning av tjänsterna
 2. Din användning av tjänsterna
 3. Ytterligare villkor för din användning av DNA-tjänster
 4. Förnyelser och avbokningar av Ancestrys tjänster
 5. Innehåll som används i tjänsterna
 6. Uppsägning eller spärrande av ditt konto
 7. Ändringar av dessa villkor
 8. Garanti
 9. Begränsning av ersättningsansvar
 10. Din ersättningsskyldighet
 11. Tjänster som erbjuds av andra företag
 12. Gällande lag
 13. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan
 14. Diverse

 

1. Behörighet att använda tjänsterna

Användare av tjänsterna kan inkludera icke registrerade gäster, gratisregistrerade gäster, betalande abonnenter och personer som köper och/eller aktiverar DNA-kit (”användare”). Det kan hända att du behöver skapa ett konto för att använda tjänsterna. För att skydda ditt Ancestry-konto ska du hålla lösenordet hemligt. Du måste ange korrekta, fullständiga och aktuella registreringsuppgifter när du registrerar dig. Tjänsterna är avsedda för vuxna i de länder där de erbjuds. Exempel: Tjänster som erbjuds på ancestry.co.uk är avsedda för användare i Storbritannien.

Dna-tjänster: Du måste vara minst 18 år för att få köpa eller aktivera ett DNA-kit. För att skydda din integritet när du delar ditt dna med oss måste varje vuxen som lämnar ett salivprov för ett DNA-prov skapa ett eget konto. Vidare kan det, beroende på i vilket land den person som lämnar salivprovet är bosatt, hända att personen ifråga uttryckligen måste ge sitt samtycke till behandlingen av känsliga personuppgifter när de aktiverar sitt DNA-kit. En förälder eller vårdnadshavare kan aktivera ett DNA-prov, lämna ut personuppgifter till oss och skicka oss salivprov från ett minderårigt barn för analys med ett konto för barnet som direkt hanteras av föräldern eller vårdnadshavaren. Genom att aktivera ett DNA-prov för, eller lämna ut personuppgifter om, en minderårig garanterar du att du är den minderåriges förälder eller vårdnadshavare. Du intygar även att du har diskuterat DNA-provet med den minderårige och att han/hon har samtyckt till att lämna salivprov och den vidare behandlingen av det.

Övriga tjänster: Våra övriga tjänster är avsedda för vuxna, men om du är mellan 13 och 18 år gammal kan du kan använda dessa övriga tjänster med dina föräldrars eller förmyndares tillstånd. Barn under 13 år får inte använda några som helst tjänster. Vi söker inte medvetet efter och samlar inte personuppgifter från barn under 13 år. Om Ancestry får kännedom om att vi ovetandes har samlat in personuppgifter direkt från ett barn under 13 års ålder kommer vi att vidta ekonomiskt rimliga ansträngningar för att ta bort sådana data från vårt system.

 

2. Din användning av tjänsterna

Krav som måste uppfyllas för att få använda tjänsterna: I utbyte mot din tillgång till tjänsterna, inklusive DNA-tjänsterna som beskrivs nedan, förbinder du dig att göra följande:

 • Att följa Ancestrys webbforumregler.
 • Att efterleva alla tillämpliga lagar.
 • Att inte återförsälja tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera innehåll eller information som förekommer i tjänsterna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa villkor.
 • Att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt påverka säkerhetsrelaterade funktioner i tjänster eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller vidmakthåller begränsningar i användning av tjänsterna eller innehållet däri, inklusive webbrobotar, spindlar, funktioner för datautvinning, webbtröskning eller andra automatiska åtkomstverktyg.
 • Du ansvarar för all användning av och aktivitet på tjänsterna som förekommer via ditt konto.
 • Du förbinder dig att kontakta oss om du misstänker att ett intrång har skett på ditt konto eller att det använts utan ditt tillstånd.

 

3. Ytterligare villkor för användning av DNA-tjänster

DNA-tjänsterDNA-tjänster” avser användningen av vårt DNA-provtagningskit behandling och hantering av ditt DNA-prov, genetisk analys av ditt DNA-prov samt vårt webb- eller mobilappbaserade verktyg som ger dig information om etnisk tillhörighet och andra genetikrelaterade resultat och tillhörande tjänster, erbjuder dig möjligheten att visa genetisk överensstämmelse som kan identifiera potentiella släktingar samt hjälper dig att utforska ditt etniska ursprung och familjeursprung och göra nya upptäckter genom ditt DNA.

Syftet med DNA-tjänsterna är att ge genetiska och genealogiska resultat och tillhörande rapporter i informationssyfte, för nöjesbruk eller utbildnings- och forskningsanvändning. Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt AncestryDNA-prov ge oväntade resultat eftersom din saliv dels kan innehålla celler med ditt DNA, dels celler med donatorns DNA. DNA i provet extraheras från cellerna och kombinationen av DNA-källor kan leda till ett felaktigt provresultat eller ett resultat som baseras på donatorns DNA. Därför rekommenderar vi alla som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation att inte ta AncestryDNA:s prov. Om du redan har tagit provet ber vid dig kontakta oss för vidare hjälp.

Krav för användning av DNA-tjänster: Genom att använda DNA-tjänsterna förbinder du dig till eller godtar du följande:

 • Att inte skicka oss ditt salivprov om du har anledning att misstänka att du har en aktiv smittsam sjukdom.
 • Att inte, om du befinner dig utanför USA, skicka oss ett prov om det skulle bryta mot ett exportförbud eller annan restriktion i det land där du är bosatt eller varifrån du skickar provet.
 • Att inte använda DNA-tjänsterna utanför det land som ditt AncestryDNA sats fraktades.
 • Att du, genom att tillhandahålla ett DNA-prov eller ytterligare användarinformation till oss, inte förvärvar några rättigheter i forskningsprodukter eller kommersiella produkter som har utvecklats av oss eller våra samarbetspartners och inte kommer att få någon ersättning relaterad till sådan forskning eller produktutveckling.
 • Att inte använda information som erhålls från DNA-tjänsterna (inklusive eventuella nedladdade DNA-rådata) helt, delvis eller i kombination med någon annan databas för några som helst medicinska, diagnostiska eller faderskapstestrelaterade ändamål eller i diskrimineringssyfte eller för olaglig verksamhet.

Du samtycker även till att vi, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna, äger rätt att göra följande:

 • Lämna ut ditt salivprov och ditt DNA till andra företag som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, t.ex. laboratorier.
 • Extrahera ditt DNA från din saliv.
 • Utföra genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på det resulterande DNA med hjälp av testmetoder som är tillgängliga nu eller utvecklas i framtiden.
 • Jämföra dina DNA-resultat med andra DNA-data i Ancestrys databas för att tillhandahålla tjänsterna, inklusive jämförelser av dig med andra i vår databas som du delar DNA med.
 • Lämna ut resultatet av de analyser av prover som genomförts till dig och andra som du bemyndigar.
 • Förvara dina DNA-resultat i enlighet med dessa villkor och dataskyddspolicyn.
 • Förvara din saliv och eventuellt extraherat DNA i USA eller förstöra all(a) kvarvarande saliv eller DNA-prov efter det att ditt prov har bearbetats. Under alla omständigheter kan din saliv och ditt DNA-prov inte returneras till dig efter att de har skickats in till oss.
 • Ge tillstånd till vissa av våra laboratoriepartners att använda en del av aktiverade eller inaktiverade salivprov för att kalibrera eller validera instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används i tillhandahållandet av DNA-tjänsterna.
 • Använda dina genetiska data och andra personuppgifter i dataskyddspolicyn.

Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-rådata är du ansvarig för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Vi skyddar dina uppgifter i våra webb- och datasystem, men när du har laddat ner DNA-rådata är den kopian inte längre skyddad av våra säkerhetsåtgärder. Dina DNA-rådata är avsedda för personligt bruk och ska inte användas för medicinska, diagnostiska eller faderskapstestbaserade ändamål.

 

4. Förnyelse och uppsägning av Ancestrys tjänster

Ditt abonnemang på tjänsterna och ditt köp och din användning av DNA-tjänsterna är underställda de Förnyelse och uppsägning av Ancestrys tjänster som ingår i dessa villkor.

 

5. Innehåll som används i tjänsterna

Ancestry-innehåll: Tjänsterna innehåller foton, videor, dokument, register, innehållsindex och annat material som ägs av Ancestry eller tillhandahålls på licens till Ancestry. Vi hänvisar till detta material som ”Ancestry-innehåll”. Med undantag för WebSearch-träffar, som regleras av de tredje parter som står värd för dessa poster, ägs allt Ancestry-innehåll av oss eller tillhandahålls oss på licens och får endast användas i enlighet med dessa villkor. Du får använda Ancestry-innehåll endast med hänsyn till vad som är nödvändigt för din personliga användning av tjänsterna eller din professionella släktforskning och endast ladda ner Ancestry-innehåll i form av sökresultat som är relevanta för denna forskning eller om detta uttryckligen tillåts av Ancestry.

Med avseende på Ancestry-innehåll förbinder du dig att göra följande::

 • Att bevara alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt på allt Ancestry-innehåll som du laddar ner eller skriver ut.
 • Att inte distribuera, republicera eller sälja betydande delar av något som helst Ancestry-innehåll.

Offentligt tillgängligt innehåll: Visst Ancestry-innehåll kan vara offentligt tillgängligt, men ändå vara föremål för restriktioner för återanvändning. Vi hänvisar till Ancestry-innehåll som är offentligt tillgängligt som ”offentligt tillgängligt innehåll”. Du är fri att använda en liten del av individuella foton och dokument som är Public Domain innehåll, men du måste få vårt skriftliga tillstånd att använda mer än en liten del av dessa insamlingar. Om du har några frågor om din användning av Public Domain innehåll, vänligen kontakta oss.

Personuppgifter och innehåll som tillhandahålls av användare: När du använder tjänsterna förser du oss med olika typer av information. För en förklaring av personuppgifter och en beskrivning av vilka typer av personuppgifter som du kan tänkas lämna ut till oss, se vår dataskyddspolicy. Du kan be oss att radera dina personuppgifter enligt beskrivningen i vår dataskyddspolicy. Dessutom kan det hända att du förser oss med information som inte är att betrakta som personuppgifter, exempelvis en bild på en gravsten eller en berättelse om en släkting. I dessa villkor hänvisar vi till denna typ av information som ”innehåll som tillhandahålls av användare” eller ”användartillhandahållet innehåll”.

Med avseende på innehåll som tillhandahålls av användare godtar du eller förbinder du dig till följande:

 • Du är ensam ansvarig för ditt användartillhandahållna innehåll.
 • Du intygar och garanterar att du innehar alla nödvändiga rättigheter för att kunna överföra eller publicera ditt användartillhandahållna innehåll och att ditt användartillhandahållna innehåll uppfyller Ancestrys webbforumregler.
 • Du kommer att förse Ancestry, på vår begäran, med all dokumentation som krävs för att bevisa din efterlevnad av dessa villkor.
 • Allt användartillhandahållet innehåll som du har offentliggjort eller delat (t.ex. genom att inkludera sådant användartillhandahållet innehåll i ett offentligt släktträd på Ancestry som en del av din offentliga profil i någon av tjänsterna eller i ett offentligt meddelande på någon av våra tjänster) får brukas av andra användare som en del av, eller tillsammans med, tjänsterna. Vi är inte förpliktade att ta bort uppgifter eller användartillhandahållet innehåll som du har offentliggjort eller på annat sätt delat från släktträden eller andra användares offentliga profiler.

Ancestry har inget ansvar eller ersättningsskyldighet vad beträffar innehåll som tillhandahålls av användare. Även om vi inte rutinmässigt övervakar innehåll som tillhandahålls av användare som överförs eller publiceras på tjänsterna förbehåller vi oss rätten att göra detta och att använda automatiserade verktyg som övervakar innehåll som tillhandahålls av användare med avseende på överträdelser av dessa villkor, inklusive Ancestrys webbforumregler. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att dra in eller inaktivera tillgång till innehåll som tillhandahålls av användare som vi tror bryter mot dessa villkor, inklusive Ancestrys webbforumregler.

Om du misstänker att innehåll som tillhandahålls av användare som lagts upp av andra kan inkräkta mot dina rättigheter, innehålla olagligt material eller bryta mot dessa villkor ber vi dig kontakta oss. Vi värnar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som innehas av andra. Om du vill resa klagomål om upphovsrättsintrång eller olagligt innehåll, klicka här.

Ytterligare användarinformation. Du kan frivilligt välja att tillhandahålla ytterligare information om dig själv eller din familj på Ancestry som svar på våra e-postundersökningar eller genom tjänsterna (”ytterligare användarinformation”). Ytterligare användarinformation omfattar inte konto-, profil-, betalnings- eller användningsuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna eller innehåll som tillhandahålls av användare. Du kan ha möjlighet att dela dina ytterligare användarinformation med andra användare. Alla delning av ytterligare användarinformation med tredje part regleras av vår dataskyddspolicy./p>

Äganderätt till personuppgifter, ytterligare användarinformation och innehåll som tillhandahålls av användare: Du äger dina personuppgifter, ytterligare användarinformation och ditt användartillhandahållna innehåll, men du behöver bevilja oss vissa rättigheter att använda sådan(t) information och innehåll. Genom att använda tjänsterna ger du oss rätt att samla in, stå som värd för, överföra, bearbeta, analysera, kommunicera och lagra dina personuppgifter (inklusive genetiska data) och ytterligare användarinformation för att a) tillhandahålla tjänsterna till dig och andra användare, b) för de syften som beskrivs i dessa villkor och vår dataskyddspolicy, c) för att hjälpa våra användare upptäcka mer om deras familjehistorier och d) för andra ändamål som du uttryckligen godkänner, exempelvis att de delas med andra. Genom att skicka in användartillhandahållet innehåll genom någon av tjänsterna ger du dessutom Ancestry en underlicensierbar, global, royaltyfri licens att stå som värd för, lagra, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till, skapa härledda verk av och på annat sätt använda sådant innehåll som tillhandahålls av användare i den mån och den form eller det sammanhang som vi anser vara lämpligt på eller via valfritt medium (ett eller flera) och med hjälp av teknik eller utrustning som är kända nu eller som utvecklas eller upptäcks senare. Detta inkluderar rätten för Ancestry att kopiera, visa, och indexera ditt användartillhandahållna innehåll. Ancestry kommer att äga de index som vi skapar. Vi kommer också att ha rätt att fortsätta använda ditt användartillhandahållna innehåll, även om du slutar använda tjänsterna, men endast i den utsträckning detta är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla och förbättra tjänsterna.

Meddelande om upphovsrätt och varumärken: Samtliga tjänster skyddas av upphovsrätt som ett kollektivt verk eller sammanställning enligt USA:s lagar om upphov, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i tjänsterna ägs av oss eller tillhandahålls oss på licens. Vi och våra licensgivare behåller ägarskap, äganderätt och övriga rättigheter till och intressen i allt Ancestry-innehåll i tjänsterna.

 

6. Uppsägning eller spärrande av ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, avsluta eller spärra din tillgång till tjänsten utan återbetalning om du bryter mot eller handlar på ett sätt som står i strid med ordalydelsen eller andan i dessa villkor eller Ancestrys webbforumregler. I så fall äger du inte rätt till återbetalning av abonnemangsavgifter eller köpeskillingen för DNA-kit.

 

7. Ändringar av dessa villkor

Vi har rätt att när som helst ändra dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en tjänst, inklusive ändringar som syftar till att spegla ändringar i lagstiftning eller av våra tjänster. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera information om dem via tjänsterna eller e-post. Sådana väsentliga ändringar kommer inte att gälla retroaktivt och träder i kraft trettio dagar efter att de har publicerats, med undantag för ändringar som rör nya funktioner i tjänsterna eller ändringar som görs av juridiska skäl, vilka träder i kraft omedelbart. Utöver vad som uttryckligen anges häri innebär din fortsatta användning av tjänsterna efter en ändring av villkoren att du godtar ändringarna. Om eventuella ändringar är oacceptabla för dig kan du sluta använda tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här.

 

8. Garanti

Vi hoppas att du har glädje av att använda våra tjänster, men det finns saker vi inte utlovar om våra tjänster.

Utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor tillhandahåller vi tjänsterna och Ancestry-innehåll till dig i befintligt skick. I den utsträckning som det tillåts enligt lag frånsäger vi oss alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier för att intrång inte gjorts i tredje parters rättigheter, kurans och ändamålsenlighet. Vi gör inga utfästelser a) om Ancestry-innehåll, b) om tjänsternas specifika funktioner, c) om Ancestry-tjänsternas eller -innehållets kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet eller tillgänglighet eller d) att Ancestry-tjänsterna och -innehållet kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

 

9. Begränsning av ersättningsansvar

Vi begränsar vårt ersättningsansvar i den största utsträckning som tillåts enligt lag. Vi ansvarar inte för oavsiktliga skador, eventuella faktiska eller oförutsedda skador eller följdskador eller för förluster eller anspråk av något som helst slag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vi har en bred inskränkning av vårt ersättningsansvar. Om du bor i någon av dessa jurisdiktioner kan det därför hända att vissa av dessa inskränkningar inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av tjänsterna eller med någon av lydelserna i dessa villkor är din enda gottgörelse att sluta använda tjänsterna och, om du använder någon av våra abonnemangstjänster, säger upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här. Vårt totala ersättningsansvar i frågor som rör tjänsterna eller dessa villkor begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat till oss under 12-månaders period som föregick händelsen som gav upphov till ersättningsansvaret. Denna begränsning av ersättningsansvaret gäller fullt ut för personer bosatta i New Jersey.

 

10. Din ersättningsskyldighet

Du samtycker till att gottgöra och hålla Ancestry, våra anställda och våra ombud skadeslösa mot alla anspråk, skadestånd eller andra utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår som resultat av din användning av tjänsterna och a) ditt brott mot dessa villkor eller andra dokument införlivade häri genom hänvisning; b) ditt intrång i en annan persons rättigheter; eller c) alla anspråk förknippade med ditt användartillhandahållna innehåll, inklusive påståenden att ditt användartillhandahållna innehåll användare orsakat en annan person skada. Denna ersättningsskyldighet kommer att fortsätta att gälla efter att du slutat använda tjänsterna. Du befriar vidare Ancestry från alla anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller stämningar i samband med ditt användartillhandahållna innehåll, inklusive eventuellt ersättningsansvar som rör vår användning eller icke-användning av ditt användartillhandahållna innehåll, påståenden om förtal, integritetskränkning, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust.

 

11. Tjänster som erbjuds av andra företag

Det kan hända att vi erbjuder dig möjlighet att köpa tjänster från andra företag än Ancestry. Användning av sådana tjänster omfattas av villkoren från de företag som erbjuder tjänsterna. Läs de villkoren noga. Vi tar inget ansvar för sådana tredjeparts tjänster.

 

12. Gällande lag

Om du använder tjänsterna på våra webbplatser i USA ska lagarna i delstaten Utah och, enligt vad som är tillämpligt, i USA reglera dessa villkor och användningen av tjänsterna. Alla anspråk som inte är föremål för skiljedomsförfarande och framförs i USA är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i delstaten Utah. Om du har använder tjänsterna på våra webbplatser någon annanstans än i USA lyder dessa villkor under irländsk lag.

 

13. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Vi är mycket måna om att hålla kunderna nöjda. Om en tvist uppstår mellan dig och Ancestry är det vårt mål att tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att snabbt lösa tvisten. Om du är bekymrad över något eller har en tvist som rör tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.

För kunder i USAs:

Du och Ancestry är eniga om att dessa villkor påverkar handeln mellan delstater och godtar att den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act) reglerar tolkning och tillämpning av dessa skiljedomsbestämmelser.

Om en tvist mellan oss inte har lösts inom 30 dagar efter att du kontaktat oss är du och Ancestry överens om att vi ska lösa den genom slutgiltig och bindande skiljedom med följande tre undantag:

 1. 1. Du kan driva tvisten, om den uppfyller kriterierna för det, i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden.
 2. 2. Både du och Ancestry kan lämna in en stämningsansökan i domstol i delstaten Utah endast i händelse av ett intrång i eller annat missbruk av immateriella rättigheter. I så fall avstår vi båda från all rätt till en juryrättegång.
 3. 3. Om anspråket uppfyller kriterierna för det kan du föra ett anspråk till tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighets kännedom som kan söka upprättelse mot oss för din räkning

Om du har ett abonnemang och säger upp det på grund av vår överträdelse, efter att ha gett oss en 30-dagars åtgärdsperiod under vilken vi inte lyckades åtgärda överträdelsen, återbetalar vi alla avgifter som erlagts i förskott på pro rata-basis.

Regler för skiljedomsförfaranden: Skiljedomsförfarandet kommer att ledas av JAMS i enlighet med JAMS förenklade procedurregler för skiljedomsförfarande (Streamlined Arbitration Procedure Rules) för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och i enlighet med JAMS fullständiga regler och procedurer för skiljedomsförfarande (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) för anspråk som överstiger 250 000 USD som gäller vid tidpunkten när skiljedomsförfarandet inleds, med undantag för regler och procedurer som reglerar eller tillåter grupptalan. Skiljedomaren, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkning, tillämplighet, hävdbarhet eller upprättande av dessa villkor eller dataskyddspolicyn, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa villkor eller dataskyddspolicyn är ogiltig eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja sådan upprättelse som skulle stå att få i domstol enligt lag eller sedvanerätt. Förlikningen ska vara skriftlig, vara bindande för parterna och kan inlämnas som ett utslag i valfri domstol i behörig jurisdiktion. För att starta ett skiljedomsförfarande måste du göra följande:a) skriva en begäran om skiljedomsförfarande som innehåller en beskrivning av anspråket och det skadeståndsbelopp som du söker som ersättning (en kopia av en begäran om skiljedomsförfarande finns på www.jamsadr.com); b) skicka begäran om skiljedomsförfarande i tre exemplar plus tillämplig registreringsavgift till JAMS,Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, USA och c) skicka en kopia av begäran om skiljedomsförfarande till Ancestry på adressen Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Skiljedomsförfarandet kan ske i den kommun (county) där du bor vid tidpunkten för inlämnandet. Du och Ancestry är vidare överens om att underkasta er den specifika jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i San Francisco county, Kalifornien för att tvinga fram skiljedom, för att skjuta upp förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, upphäva eller avkunna utlåtande om utslag som fällts av skiljedomare.

Avgifter: Du måste betala 250 USD för att inleda ett skiljedomsförfarande mot oss. Om skiljedomaren anser att klagan har grund kommer Ancestry att erlägga övriga avgifter som faktureras av JAMS, inklusive registreringsavgifter och kostnader för skiljedomare och förhandling. Du ansvarar för dina egna advokatarvoden, såvida inte skiljedomsreglerna och/eller tillämplig lag föreskriver något annat.

Ingen grupptalan: Du och Ancestry godtar båda att respektive part endast kan lösa tvister med den andra parten på individuell basis och inte genom talan som målsägande eller en medlem i grupptalan, grupprättegång eller förenad talan. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att det avstående från grupptalan som framställs i denna punkt är ogiltigt eller icke genomdrivbart av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan fortsätta som grupptalan, ska ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande anses vara helt och hållet ogiltiga och parterna ska anses inte ha enats om ett skiljedomsförfarande för tvister.

Ändringar i detta avsnitt: : Ancestry ger trettio (30) dagars varsel om alla ändringar som påverkar innebörden i detta avsnitt genom att publicera meddelanden om ändringar av villkoren på tjänsterna, genom att skicka ett meddelande till dig eller på annat sätt meddela dig när du är inloggad på ditt konto. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har publicerats på tjänsterna eller skickats till dig.

Ändringar i detta avsnitt kommer i övrigt endast att gälla framtida anspråk som uppkommer efter den trettionde (30:e) dagen. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att detta underavsnitt (”Ändringar i detta avsnitt”) är icke genomdrivbart eller ogiltigt ska detta avsnitt avskiljas från avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan och domstolen eller skiljedomaren tillämpa den första förekomsten av avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan som var i kraft efter att du började använda tjänsterna.

Fortlevnad av villkor: Detta avsnitt om skiljedom och avstående från grupptalan avsnitt ska fortleva uppsägningen av ditt konto eller tjänsterna.

För kunder utanför USA:

Du godtar att irländsk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsmässiga eller ej avtalsmässiga) som rör detta avtal. Om du är en konsument i Europeiska unionen åtnjuter du alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i detta avtal, inklusive stycket ovan, påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lag. Ingenting i denna klausul ska begränsa Ancestrys rätt att driva processer i en annan jurisdiktion för att hävda sin rätt eller att söka interimistisk, skyddsmässig eller preliminär upprättelse i domstol i en annan jurisdiktion.

Ytterligare information tvister för EU-medlemmar: : Information pursuant to Regulation 524/2013: The European Commission provides a platform for Online Dispute Resolution (ODR), available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Diverse

Ancestry-parter: Du ingår dessa villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken tjänst du använder och var du befinner dig geografiskt. Se listan över Ancestry-enheter indelade efter tjänst och geografisk belägenhet här. Alla hänvisningar till Ancestry, ”oss” eller ”vi” i dessa villkor avser tillämplig Ancestry-enhet på denna lista. Vi förbehåller oss rätten att ändra den Ancestry-enhet som utgör part i dessa villkor när som helst som ett resultat av en omorganisation eller av annat skäl.

Hela avtalet: Dessa villkor, inklusive alla regler, riktlinjer och andra dokument införlivade häri genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och Ancestry om din användning av tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått rörande tjänsterna.

Meddelande om ändringar av tjänsterna: Ancestry kan kontakta dig genom tjänsterna, via e-post eller fysisk post för att informera dig om ändringar av tjänsterna eller dessa villkor. Du samtycker till att kontakt på något av dessa sätt uppfyller alla lagstadgade kommunikationskrav, inklusive att kommunikationen ska ske skriftligen.

Synpunkter Om du skickar in synpunkter på eller förslag om Ancestry eller våra tjänster äger vi rätt att använda dina synpunkter eller förslag för valfritt ändamål utan någon förpliktelse gentemot dig.

Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessa villkor gäller för dig personligen och som ett resultat av detta får du inte utan skriftligt godkännande från Ancestry överlåta eller överföra några som helst av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Det ska inte finnas några tredjeparts förmånstagare till detta avtal.

Om Ancestry köps upp: Utöver vad som uttryckligen anges häri ska ohävdbarheten i enskilda avsnitt eller klausuler i dessa villkor inte påverka giltigheten i de återstående villkoren. Vi äger rätt att ersätta alla ohävdbara avsnitt eller klausuler med likartande som kan hävdas.

Avskiljbarhet: Utöver vad som uttryckligen anges häri ska ohävdbarheten i enskilda avsnitt eller klausuler i dessa villkor inte påverka giltigheten i de återstående villkoren. Vi äger rätt att ersätta alla ohävdbara avsnitt eller klausuler med likartande som kan hävdas.

Inget avstående: Vår underlåtenhet att hävda enskilda bestämmelser i dessa villkor utgör inget avstående av våra rättigheter enligt ifrågavarande bestämmelse.

Fair Credit Reporting Act (Lagen om rättvis kreditupplysning): Ancestry är inte ett kreditupplysningsföretag enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (FCRA, lagen om rättvis kreditupplysning) och de uppgifter som du har tillgång till i tjänsterna har inte samlats in, varken helt eller delvis, i syfte att tillhandahålla kreditupplysning enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR FÖR ATT 1) FASTSTÄLLA ENSKILD INDIVIDERS LÄMPLIGHET FÖR PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER FÖR RISKBEDÖMNING FÖRKNIPPAD MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITSKYLDIGHETER, 2) UTVÄRDERA PERSONER FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARSTÅENDE I ANSTÄLLNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT I HUSHÅLLET, SOM BARNVAKTER, STÄDHJÄLPARE, BARNFLICKOR, HANTVERKARE OCH ANDRA) ELLER 3) ANDRA PRIVATA AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ANDRA PERSONER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HYRANDE AV LÄGENHET).

Dessa villkor har konsoliderats från tidigare separata versioner. För tidigare versioner av de villkor som är tillämpliga på tjänster, klicka här.