Allmänna Villkor

Senast uppdaterad den 5 juni 2018

Välkommen till Ancestry! Tack för att du använder våra tjänster. Dessa allmänna villkor (”villkoren”) fastställer vårt ömsesidiga avtal gällande dina rättigheter och skyldigheter när du använder Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som är bundna till dessa villkor (”tjänsterna”). Genom att använda någon av tjänsterna godkänner du dessa villkor. Du samtycker även till att följa våra Ancestrys communityregler som är införlivade häri genom hänvisning. Läs igenom dessa dokument noggrant – de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter när du använder tjänsterna

Vi är mycket måna om ditt privatliv. I vår sekretesspolicy tillhandahålls viktig information om hur vi samlar in, behandlar, använder och delar uppgifter om dig, och denna är införlivad häri genom hänvisning. Läs igenom sekretesspolicyn noggrant. I synnerhet ber vi dig att uppmärksamma att vi inte för vidare din genetiska information (enligt definitionen i sekretesspolicyn) till arbetsgivare, försäkringsbolag eller utomstående marknadsförare utan ditt samtycke. Inte heller kommer vi att föra vidare din genetiska information till lagutövande myndigheter såvida vi inte är ålagda att göra detta som en del av giltig rättsprocess enligt definitionen i vår sekretesspolicy. Vidareförandet av genetisk information i forskningsändamål regleras av vårt informerade forskningssamtycke som endast är vidkommande om du uttryckligen har samtyckt till att medverka.

 

Viktiga saker som du bör vara medveten om när du använder våra tjänster

 • Du förblir alltid ägare till dina uppgifter, men vi måste ges möjlighet att använda uppgifter om dig i de syften som finns fastställda i vår sekretesspolicy och i dessa villkor samt, om du ger ditt medgivande, i vårt informerade forskningssamtycke.
 • Genom att använda våra tjänster kan du komma att bli varse om oväntade fakta om dig själv eller din familj som du inte har möjlighet att påverka (till exempel kan du få reda på att du har ett genetiskt syskon eller en genetisk förälder som du inte vetat om, upptäcka oväntade fakta om din etnicitet eller hitta oväntad information i öppna arkiv).
 • Eftersom vi kontinuerligt strävar efter att förbättra de tjänster som vi erbjuder kan uppgifter om dig komma att användas för att utveckla vår befintliga användarupplevelse eller ta fram nya produkter och tjänster. Om inget annat anges omfattas också alla nya funktioner som vi införlivar som en del av tjänsterna av dessa villkor.
 • Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter och ditt konto enligt förfarandet som finns beskrivet i vår sekretesspolicy.

 

Våra tjänster är av många olika slag, varför tilläggsvillkor eller separata villkor ibland kan bli aktuella. Tilläggsvillkor kommer att tillkännages som en del av tjänsterna i fråga och införlivas som en del av ditt avtal med oss när du använder tjänsterna i fråga. Separata villkor kan också komma att gälla vid specialerbjudanden eller kampanjer, och om reglerna kring en kampanj eller ett specialerbjudande är oförenliga med dessa villkor är det specialvillkoren som ska gälla. Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt våra tjänster. Därför kan vi komma att införa eller avlägsna moment eller funktioner från tjänsterna samt upphäva eller avveckla en tjänst i sin helhet. Om du har frågor om dessa villkor är du välkommen att kontakta oss.

 

För att göra det lättare för dig att läsa dessa villkor har vi delat in dem i följande avsnitt:

 1. Behörighet att använda tjänsterna
 2. Din användning av tjänsterna
 3. Tilläggsvillkor gällande din användning av DNA-tjänster
 4. Förnyelser och uppsägningar av Ancestrys tjänster
 5. Innehåll som används i tjänsterna
 6. Uppsägning eller avstängning av ditt konto
 7. Ändringar i dessa villkor
 8. Garanti
 9. Begränsad ansvarsskyldighet
 10. Skadeslöshet
 11. Tjänster som erbjuds av andra företag
 12. Tillämplig lag
 13. Tvistelösning
 14. Övrigt

 

1. Behörighet att använda tjänsterna

Användare av tjänsterna kan inbegripa gäster utan prenumeration, gäster med kostnadsfri prenumeration, gäster med betalprenumeration och personer som köpt och/eller aktiverat ett DNA-kit (”användare”). Du kan komma att behöva skapa ett konto för att kunna använda tjänsterna. För att skydda ditt Ancestry-konto ber vi att du håller ditt lösenord hemligt. Du måste uppge korrekt, fullständig och aktuell registreringsinformation när du registrerar dig. Tjänsterna är avsedda för vuxna personer i de länder som de erbjuds i. Till exempel är tjänster som erbjuds via ancestry.co.uk avsedda för användare i Storbritannien.

DNA-tjänster: Du måste vara minst 18 år för att få köpa eller aktivera ett DNA-kit. För att vi ska kunna skydda ditt privatliv när du förser oss med ditt DNA måste varje vuxen person som skickar in ett salivprov för DNA-testning skapa ett eget konto. Beroende på i vilket land personen som lämnar salivprovet bor, kan hen dessutom vara tvungen att ge sitt samtycke till behandlingen av känsliga personuppgifter när hen aktiverar sitt DNA-kit. En förälder eller förmyndare kan åt en minderårig aktivera ett DNA-test, förse oss med personuppgifter och skicka in salivprov för behandling genom att använda ett konto tillhörande barnet i fråga som administreras direkt av barnets förälder eller förmyndare. När du aktiverar ett DNA-test eller skickar in personuppgifter åt en minderårig intygar du att du är förälder eller förmyndare till den minderåriga i fråga. Du intygar också att du har pratat om DNA-testet med den minderåriga och att den minderåriga har samtyckt till att få sin saliv insamlad för behandling.

Andra tjänster: Även om våra tjänster är avsedda för vuxna kan du om du är mellan 13 och 18 år använda de andra tjänsterna med din förälders eller förmyndares medgivande. Barn under 13 år får inte använda våra tjänster. Vi frågar inte medvetet efter eller samlar in personuppgifter direkt från barn som är under 13 år. Om Ancestry blir varse om att vi ovetande har samlat in personuppgifter direkt från ett barn som är under 13 år kommer vi att vidta åtgärder som är ur kommersiell synpunkt rimliga för att radera sådana uppgifter från vårt system.

 

2. Din användning av tjänsterna

Förutsättningar för att få använda tjänsterna: I utbyte mot att du får tillgång till tjänsterna, inklusive nedan beskrivna DNA-tjänster, samtycker du till att:

 • följa Ancestrys communityreglerna
 • följa alla tillämpliga lagar
 • inte återförsälja tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera något innehåll eller någon information som ingår i tjänsterna utöver så som uttryckligen beskrivs i dessa villkor
 • inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning och kopiering av innehåll, eller som sätter upp begränsningar för hur tjänsterna eller innehållet i dem används, inbegripet med hjälp av botar, krypare, spindlar, datautvinnare, skrapning eller andra verktyg för automatisk åtkomst
 • du är själv ansvarig för all användning av och aktivitet i tjänsterna från ditt konto
 • du ska kontakta oss om du misstänker obehörig åtkomst till ditt konto eller att det har använts utan ditt medgivande.

 

3. Tilläggsvillkor gällande din användning av DNA-tjänster

I dessa villkor syftar begreppet DNA-tjänster på användandet av vårt DNA-uppsamlingskit, bearbetningen och hanteringen av ditt DNA-prov, gentestning av ditt DNA-prov, våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som ger dig upplysningar om etnicitet och andra genetikrelaterade resultat samt andra tjänster som ger dig möjligheten att hitta genetiska matchningar som kan identifiera potentiella släktningar, hjälpa dig att utforska ditt etniska och släktmässiga ursprung och göra nya upptäckter genom ditt DNA.

Avsikten med DNA-tjänsterna är att tillhandahålla genetiska och genealogiska resultat samt relaterade rapporter som du kan använda i informations-, rekreations-, utbildnings- och forskningssyfte. Om du genomgår en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt Ancestry DNA-test ge oväntade resultat eftersom ditt saliv kan innehålla celler med både ditt och donatorns DNA. DNA för testet extraheras från cellerna och kombinationen av DNA-källor kan resultera i ett felaktigt test eller ett test som visar resultat baserat på donatorns DNA. Vi rekommenderar därför inte att personer som genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation gör Ancestrys DNA-test. Om du redan har gjort testet bör du kontakta kundtjänst för att be om hjälp.

Förutsättningar för att få använda DNA-tjänsterna: Genom att använda DNA-tjänsterna samtycker du också till att:

 • du får inte sälja vidare DNA-testkit
 • salivprover som du tillhandahåller måste vara antingen av din egen saliv eller saliv tillhörande en person som du är förälder eller förmyndare till
 • du får inte skicka salivprover till oss om du har anledning att misstänka att du har en aktivt smittsam sjukdom
 • om du bor utanför USA får du inte skicka något prov till oss om detta skulle utgöra en överträdelse av exportförbud eller andra restriktioner i det land som du är bosatt i eller som du skickar provet från
 • du får inte använda DNA-tjänsterna i något annat land än det som ditt AncestryDNA-kit skickades till
 • genom att tillhandahålla oss med DNA-prov eller annan användarinformation erhåller du inga rättigheter i eventuella forskningsrelaterade eller kommersiella produkter som utvecklas av oss eller våra samarbetsparter, och inte heller har du rätt till ersättning från sådan forskning eller produktutveckling
 • du får inte använda informationen som du erhåller från DNA-tjänsterna (inklusive nedladdade råa DNA-data) – i sin helhet, delvis och/eller i kombination med annan databas – i medicinska eller diagnostiska syften eller i paternitetstestningsändamål, eller för andra diskriminerande ändamål eller olagliga aktiviteter.

Du samtycker dessutom till att vi direkt eller via andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna kan komma att:

 • förse andra företag som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, exempelvis laboratorier, med ditt salivprov och DNA
 • utvinna ditt DNA från din saliv
 • utföra genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på utvunnet DNA med hjälp av testmetoder som finns att tillgå nu eller som utvecklas i framtiden
 • jämföra dina DNA-resultat med andra DNA-data i Ancestrys databas i syfte att tillhandahålla tjänsterna, bland annat genom att matcha dig med andra i vår databas som har samma DNA som du
 • upplysa dig, och andra som du har godkänt, om resultaten av utförda tester
 • förvara dina DNA-resultat i enlighet med dessa villkor och sekretesspolicyn
 • förvara din saliv och utvunnet DNA inom USA, eller förstöra resterande saliv- eller DNA-prover efter att ditt prov har behandlats, och när vi väl har mottagit din saliv och ditt DNA-prov returneras dessa under inga omständigheter till dig
 • ge vissa av våra laboratoriepartner tillåtelse att använda delar av aktiverade eller oaktiverade salivprover för att kalibrera eller säkra instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används för att tillhandahålla DNA-tjänsterna
 • använda din genetiska information och andra personuppgifter i enlighet med vad som finns beskrivet i dessa villkor och i sekretesspolicyn.

Om du väljer att ladda ned en kopia av dina råa DNA-data ansvarar du själv för att förvara, säkra och skydda alla nedladdade data. Vi skyddar dina uppgifter i våra webb- och datasystem, men när du väl har hämtat dina råa DNA-data kan vi inte längre skydda din kopia med våra säkerhetsåtgärder. Dina råa DNA-data är avsedda för personligt bruk enbart och ska inte användas i medicinska eller diagnostiska syften eller i paternitetstestningsändamål.

 

4. Förnyelser och uppsägningar av Ancestrys tjänster

Din(a) prenumeration(er) på tjänsterna och ditt köp och nyttjande av DNA-tjänsterna lyder under villkoren för förnyelse och uppsägning, which are incorporated herein.

 

5. Innehåll som används i tjänsterna

Ancestry-innehåll: Tjänsterna består av foton, videor, dokument, register, innehållsförteckningar och annat innehåll som ägs av eller är licensierat till Ancestry. Vi kallar sådant innehåll för ”Ancestry-innehåll.” Utom när det gäller WebSearch-register, som regleras av de tredje parter som förfogar över respektive register, ägs allt Ancestry-innehåll av oss eller är licensierat till oss och får användas uteslutande i enlighet med dessa villkor. Du får endast använda Ancestrys innehåll så som nödvändigt för din personliga användning av tjänsterna eller din professionella släktforskning och endast hämta Ancestrys innehåll som sökresultat som är relevanta för sådan forskning eller om Ancestry uttryckligen tillåter det.

När det gäller Ancestry-innehåll samtycker du till:

 • att bibehålla alla copyright- och upphovsrättsdeklarationer på allt Ancestry-innehåll som du hämtar eller skriver ut
 • att inte distribuera, återutge eller sälja betydande delar av något Ancestry-innehåll.

Public Domain-innehåll: En del Ancestry-innehåll kan vara allmän egendom men omfattas ändå av restriktioner gällande återanvändning. Ancestry-innehåll som är allmän egendom kallar vi för ”Public Domain-innehåll.” Du får fritt använda ett begränsat antal enskilda foton och dokument som klassas som Public Domain-innehåll, men måste erhålla vårt skriftliga godkännande för att få använda mer än en begränsad del av sådana kollektioner. Om du har frågor om hur du kan använda Public Domain-innehåll är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter och användarutlämnat innehåll: När du använder tjänsterna förser du oss med olika typer av information. Definitionen av personuppgifter och en beskrivning av de typer av information som du kan komma att förse oss med finns att läsa i vår sekretesspolicyn. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter enligt förfarandet som finns beskrivet i vår sekretesspolicy. Du kan också förse oss med information som inte är klassificerad som personuppgifter, till exempel bilder på gravstenar eller berättelser om släktingar. I dessa villkor benämner vi den här typen av information ”Användarutlämnat innehåll.”

När det gäller användarutlämnat innehåll samtycker du till följande:

 • Du ansvarar själv för ditt användarutlämnade innehåll.
 • Du intygar och garanterar att du har alla erforderliga rättigheter till att ladda upp eller publicera ditt användarutlämnade innehåll och att ditt användarutlämnade innehåll överensstämmer med Ancestrys communityreglerna;
 • Du ska på begäran förse Ancestry med all dokumentation som är nödvändig för att intyga att du uppfyller dessa villkor.
 • Användarutlämnat innehåll som du har gjort offentligt tillgängligt eller delat (till exempel genom att inkludera användarutlämnat innehåll i ett offentligt släktträd på Ancestry, som en del av din offentliga profil på någon av tjänsterna eller i ett offentligt inlägg på någon av våra tjänster) kan komma att användas av andra användare som en del av eller i anknytning till tjänsterna. Vi är inte skyldiga att radera information eller användarutlämnat innehåll som du har gjort offentligt tillgängligt eller som på annat sätt har fått spridning via släktträd eller offentliga profiler tillhörande andra användare.

Ancestry ansvarar på intet sätt för eller åtar sig några skyldigheter när det gäller användarutlämnat innehåll. Även om vi inte rutinmässigt granskar användarutlämnat innehåll som laddas upp eller publiceras som en del av tjänsterna förbehåller vi oss rätten att göra detta, och att använda automatiserade verktyg som granskar användarutlämnat innehåll för överträdelser mot dessa villkor, inbegripet Ancestrys communityreglerna. Vi förbehåller oss rätten till, men är inte skyldiga, att avlägsna eller inaktivera åtkomst till användarutlämnat innehåll som vi menar bryter mot dessa villkor, inbegripet Ancestrys communityregler.

Om du menar att användarutlämnat innehåll som andra användare har publicerat utgör ett intrång på dina rättigheter, innehåller olagligt material eller bryter mot dessa villkor ber vi att du kontaktar oss. Vi värnar också om andras copyright och övriga immateriella rättigheter. Om du vill göra en anmälan gällande copyrightintrång eller olagligt innehåll, klicka här.

Ytterligare användarinformation: Du kan välja att uppge ytterligare information om dig själv eller din familj för Ancestry som svar på våra e-postundersökningar eller via tjänsterna (”ytterligare användarinformation”). Ytterligare användarinformation omfattar inte konto-, profil-, betalnings- eller användningsuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsterna, och inte heller användarutlämnat innehåll. Du kan ha möjlighet att låta andra användare ta del av ytterligare användarinformation om dig själv. Delning av ytterligare användarinformation till tredje parter lyder under vår sekretesspolicy.

Ägarskap av personuppgifter, ytterligare användarinformation och användarutlämnat innehåll: Du äger dina personuppgifter, din ytterligare användarinformation och användarutlämnat innehåll, men vi måste beviljas vissa rättigheter från dig att använda sådan information och sådant innehåll. Genom att använda tjänsterna ger du oss rätten att samla in, hysa, överföra, bearbeta, analysera, kommunicera och lagra dina personuppgifter (inklusive genetisk information om dig) och ytterligare användarinformation a) i syfte tillhandahålla dig och andra användare med tjänsterna, b) för de ändamål som finns redogjorda för i dessa villkor och i vår sekretesspolicy, (c) för att hjälpa våra användare att lära sig mer om sina släktbakgrunder samt (d) andra syften som du uttryckligen ger ditt samtycke till, till exempel delning med andra. Genom att lämna ut användarutlämnat innehåll via någon av tjänsterna ger du dessutom Ancestry en överlåtbar, världsomspännande, royaltyfri licens att hysa, förvara, kopiera, publicera, distribuera, ge åtkomst till, skapa härledda verk ur och på annat sätt använda sådant användarutlämnat innehåll i sådan omfattning eller sådant sammanhang som vi anser vara rimligt, på eller via vilka media som helst och med vilka teknologier eller enheter som helst, såväl i dagsläget befintliga eller som kan komma att utvecklas eller upptäckas i framtiden. I detta ingår att Ancestry har rätt att kopiera, förevisa och förteckna ditt användarutlämnade innehåll. Ancestry äger de förteckningar som vi skapar. Vi har även rätt att fortsätta använda ditt användarutlämnade innehåll även om du slutar att använda tjänsterna, men enbart i den omfattning som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla och förbättra tjänsterna.

Copyright- och varumärkesdeklaration: Var och en av tjänsterna är skyddad av copyright som kollektivt verk eller samling under amerikanska copyrightlagar, internationella konventioner och övriga copyrightlagar. Varumärkena, servicemärkena och logotyperna som förekommer i tjänsterna ägs av eller är licensierade till oss. Vi och våra licensgivare bibehåller äganderätten och alla andra rättigheter till och intressen i Ancestry-innehåll som ingår i tjänsterna.

 

6. Uppsägning eller avstängning av ditt konto

Vi kan begränsa, avsluta eller stänga av din åtkomst till tjänsterna utan återbetalning om du bryter mot eller agerar på ett sätt som är oförenligt med ordalydelsen och andan i dessa villkor eller Ancestrys communityregler. I så fall har du inte rätt till återbetalning av dina prenumerationsavgifter eller det belopp som du har betalat för ditt DNA-kit.

 

7. Ändringar i dessa villkor

Vi har rätt att när som helst ändra i dessa villkor eller andra tilläggsvillkor gällande en viss tjänst, bland annat för att återspegla lagändringar eller förändringar i våra tjänster. Vi kommer att underrätta dig om alla betydande ändringar genom att publicera sådan information via tjänsterna eller per e-post. Sådana betydande ändringar gäller inte retroaktivt och träder i kraft trettio dagar från det att de har tillkännagivits, utom ändringar som syftar på nya funktioner i tjänsterna eller ändringar som införs av juridiska skäl, som träder i kraft med omedelbar verkan. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter en ändring i villkoren intygar du att du godkänner ändringarna. Om någon av ändringarna inte är acceptabel för dig kan du sluta att använda tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp din prenumeration i enlighet med förfarandet som finns beskrivet här.

 

8. Garanti

Även om vi hoppas att du har nytta av vår tjänster finns det vissa saker som vi inte kan lova när det gäller våra tjänster.

Utom i den mån det uttryckligen står något annat i dessa villkor tillhandahåller vi tjänsterna och Ancestry-innehållet ”i befintligt skick”. I den mån lagen tillåter det avsäger vi oss alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, inbegripet underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet och ändamålsenlighet för ett visst syfte. Vi gör inga utfästelser (a) gällande Ancestry-innehåll, (b) gällande specifika funktioner i tjänsterna, (c) gällande kvaliteten hos, tillförlitligheten hos, pålitligheten hos eller tillgängligheten av Ancestry-innehållet eller tjänsterna eller (d) om att Ancestry-innehållet eller tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

 

9. Begränsad ansvarsskyldighet

I största möjliga mån som lagen tillåter begränsar vi oss vår ansvarsskyldighet. Vi ska inte hållas ansvariga för oavsiktliga skador, faktiska skador, indirekta skador eller följdskador av något slag, inte heller för förlust eller skadestånd av något slag. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att brett begränsa sin ansvarsskyldighet. Om du bor i någon av dessa jurisdiktioner kan det hända att vissa av dessa begränsningar inte är tillämpliga. Om du är missnöjd med någon del av tjänsterna eller med något påstående i dessa villkor är ditt enda alternativ att sluta använda tjänsterna och, om du använder någon av våra prenumerationstjänster, säga upp din prenumeration i enlighet med förfarandet som finns beskrivet här. I alla ärenden som har med tjänsterna eller dessa villkor att göra begränsar sig vår återbetalningsskyldighet till det ackumulerade belopp som du har betalat till oss under 12-månadersperioden som föregått händelsen som gett upphov till skyldigheten.

 

10. Skadeslöshet

Du samtycker till att lämna Ancestry, våra anställda och mellanhänder skadeslösa från alla anspråk, skadestånd eller andra utgifter (inklusive rättsliga kostnader) som uppkommit som ett resultat av att du använt dig av tjänsterna och a) av att du brutit mot dessa villkor eller andra dokument som är införlivade häri genom hänvisning, b) av att du gjort intrång på någon annan persons rättigheter eller c) som är sprungna ur andra anklagelser som kan knytas till ditt användarutlämnade innehåll, inklusive anklagelser om att ditt användarutlämnade innehåll har skadat annan person. Denna skadelöshetsskyldighet gäller även efter att du har slutat använda tjänsterna. Dessutom friskriver du Ancestry från alla anspråk, krav, åtgärder och åtal rörande ditt användarutlämnade innehåll, inklusive eventuella skyldigheter relaterade till vår användning eller icke-användning av ditt användarutlämnade innehåll, förtalsanklagelser, integritetsintrång, namn- och bildlagen, emotionellt lidande eller ekonomisk förlust.

 

11. Tjänster som erbjuds av andra företag

Vi kan komma att erbjuda dig möjligheten att köpa tjänster från andra företag än Ancestry. Användning av sådana tjänster lyder under de villkor och bestämmelser som gäller hos företagen som erbjuder tjänsterna. Läs sådana villkor noggrant. Vi har inget ansvar när det gäller sådana tjänster från utomstående.

 

12. Tillämplig lag

Om du har tillgång till tjänsterna på våra webbplatser i USA är det lagarna i delstaten Utah och, i förekommande fall, lagarna i Amerikas förenta stater som reglerar dessa villkor och användandet av tjänsterna. Alla rättsanspråk som görs i USA ska behandlas av den jurisdiktion som omfattar domstolarna i delstaten Utah. Om du har tillgång till tjänsterna på våra webbplatser någon annanstans än i USA är det lagarna i Irland som reglerar dessa villkor.

 

13. Tvistelösning

Vi anstränger oss hårt för att våra kunder ska vara nöjda. Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Ancestry är vårt mål att erbjuda en kostnadseffektiv oh snabb lösning på dispyten. Om du hyser betänkligheter eller motsätter dig något som rör tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten via informella vägar genom att kontakta oss.

För kunder i USA:

Om ditt tvisteärende inte har lösts inom 30 dagar från det att du kontaktade oss är du och Ancestry överens om att tvisten ska lösas genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande, utom när det gäller följande tre undantag:

 1. 1. Du kan begära att ditt tvistemål, om det kvalificerar sig som sådant, handläggs som ett förenklat tvistemål.
 2. 2. Såväl du som Ancestry kan väcka åtal inför domstol i delstaten Utah endast när det gäller intrångsanklagelser eller annat missbruk av immateriella rättigheter. I händelse av detta avsäger vi oss båda rätten till en juryrättegång.
 3. 3. Du kan begära att ditt tvistemål, om det kvalificerar sig som sådant, handläggs av tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighet som kan utkräva skadestånd från oss å dina vägnar.

Om du har en prenumeration som du säger upp med anledning av en överträdelse från vår sida, efter att ha gett oss en 30 dagars tidsfrist att åtgärda överträdelsen utan att vi har lyckats åtgärda den, kommer vi att på proportionell basis återbetala belopp som du eventuellt redan har betalat.

Skiljedomsregler: För att inleda ett skiljedomsmål ska du skicka ett brev i vilket du anhåller om skiljedomsförfarande och beskriver ditt anspråk till Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107. Eventuellt skiljedomsförfarande kommer att handläggas av American Arbitration Association (AAA) under dess regelverk och kommer att äga rum i delstaten Utah.

Ingen grupptalan: Du får endast lösa tvister med oss på individuell basis, och kan alltså inte väcka åtal som målsägande eller språkrör för en grupptalan, sammanslagen talan eller representativ talan.

Lindring av föreläggande: Om du använder tjänsterna i strid med dessa villkor samtycker du till att vi har rätt till lindring av föreläggande eller motsvarande typ av akut rättsmedel i tillämplig jurisdiktion.

Tvistelösningsprocessen kommer att fortlöpa även efter att du har slutat att använda tjänsterna.

För kunder utanför USA:

Du samtycker till att domstolsväsendet i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (kontraktsbundna eller icke-kontraktsbundna) relaterade till detta avtal. Om du är kund i Europeiska unionen kan du komma att dra nytta av eventuell tvingande lagstiftning som gäller i det land där du är bosatt i. Inget i detta avtal, inklusive ovanstående paragraf, inverkar på dina rättigheter som konsument att stödja dig på sådan tvingande lokal lagstiftning. Inget i denna klausul begränsar Ancestrys rättigheter att lämna in verkställighetsansökan i en annan jurisdiktion eller att begära interimistiska beslut eller säkerhetsåtgärder inför domstolar under en annan jurisdiktion.

Ytterligare information om tvistelösning för EU-medlemmar: Information om förordning 524/2013: Europakommissionen erbjuder en plattform för webbaserad tvistelösning (Online Dispute Resolution [ODR]) som finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Övrigt

Ancestry-parter: Du ingår dessa villkor med en specifik Ancestry-entitet beroende på vilken tjänst du använder och var du är geografiskt belägen. Se listan över Ancestry-entiteter sorterade efter tjänst och geografi här. Alla hänvisningar till Ancestry, ”oss” eller ”vi” i dessa villkor syftar på relevant Ancestry-entitet på nämnda lista. I händelse av företagsomorganisation eller liknande förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra vilken Ancestry-entitet som utgör part i dessa villkor.

Avtalet i sin helhet: Dessa villkor, inklusive alla regler, riktlinjer och andra dokument som är införlivade häri genom hänvisning, utgör det hela avtalet mellan dig och Ancestry gällande din användning av tjänsterna, och ska äga företräde över alla eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått rörande tjänsterna.

Underrättelser om ändringar i tjänsterna: Ancestry kan komma att kontakta dig via tjänsterna, via e-post eller per fysisk post för att informera dig om ändringar i tjänsterna eller dessa villkor. Du är införstådd med att kontakt på något av dessa sätt uppfyller alla juridiska kommunikationskrav, inklusive kravet att kommunikationen ska ske skriftligen.

Kommentarer: Om du kommenterar eller ger oss förslag om Ancestry eller våra tjänster, kan vi komma att använda dina kommentarer eller förslag i annat sammanhang utan några skyldigheter gentemot dig.

Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter i detta avtal. Dessa villkor gäller dig personligen och därför får du inte, utan skriftligt medgivande från Ancestry, överlåta eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter i detta avtal. Inga utomstående förmånstagare finns enligt detta avtal.

I händelse av att Ancestry förvärvas: Om Ancestry eller dess verksamheter förvärvas av eller överlåts till annan entitet (i sin helhet eller delvis och inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden) har Ancestry rätt att föra vidare dina personuppgifter, ditt användarutlämnade innehåll och ytterligare användarinformation till sådan entitet. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för tjänsterna till dess att du mottar underrättelse om ändringar i villkoren.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet: Overkställbarheten av ett visst avsnitt eller en viss klausul i dessa villkor inverkar inte på verkställbarheten hos resterande villkor. Vi kan komma att ersätta overkställbara avsnitt eller klausuler med liknande innehåll som är verkställbart.

Inget avstående från rättigheter: Underlåtenhet från vår sida att verkställa något av villkoren häri utgör inte ett avstående från våra rättigheter enligt villkoret i fråga.

Fair Credit Reporting Act: Ancestry är inte ett kreditupplysande organ enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (”FCRA”), och informationen som du har tillgång till via tjänsterna har inte samlats in, varken i sin helhet eller delvis, i syfte att ta fram konsumentrapporter enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR I 1) FASTSTÄLLANDET AV EN INDIVIDS BEHÖRIGHET TILL PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER I BEDÖMNINGEN AV RISKER FÖRKNIPPADE MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITOBLIGATIONER, 2) BEDÖMNINGEN AV EN INDIVID FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARHÅLLNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSTÄLLNING AV HUSHÅLLSARBETARE SÅSOM BARNVAKTER, STÄDPERSONAL, HEMHJÄLP, ENTREPRENADPERSONAL OCH ANDRA INDIVIDER) ELLER 3) NÅGON ANNAN PERSONLIG AFFÄRSTRANSAKTION MED EN ANNAN INDIVID (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTHYRNING AV LÄGENHET).

Dessa villkor och bestämmelser är sammanställda utifrån två separata tidigare versioner. Tidigare versioner av villkoren och bestämmelserna gällande tjänsterna finns att tillgå här.