Allmänna Villkor

Ikraftträdande datum: 3 aug 2021

 

Sammanfattning av ändringar

 • Ändringar för att återspegla upphörandet av AncestryHealth®
 • Förtydliganden om immateriella rättigheter

1.  Inledning och Tjänster:

Välkommen till Ancestry! Genom att använda någon av Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som kopplas till dessa villkor – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3.com®, Archives® och WeRemember® – samt andra relaterade varumärken (”Tjänsterna”), samtycker du till dessa villkor (”Villkoren”). Alla nya funktioner som inkluderas i Tjänsterna i framtiden kommer också att omfattas av dessa Villkor.

Du samtycker även till vår(a) cookiepolicy, förnyelse- och uppsägningsvillkor, upphovsrättspolicy, och Ancestrys gemenskapsregler, som var och en införlivas häri genom hänvisning. Läs noggrant igenom dessa dokument och vårt Integritetsmeddelande (som beskriver hur vi samlar in, behandlar, använder och delar dina uppgifter), eftersom de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter när du använder Tjänsterna. Du ingår dessa Villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken Tjänst du använder och var du befinner dig geografiskt (se Ancestry-bolagen nedan för mer information).

Ytterligare villkor kan gälla som kommer att beskrivas för dig när du registrerar dig för en ny Tjänst eller drar nytta av en ny kampanj eller ett specialerbjudande, vilkas villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder dessa Tjänster, kampanjer eller erbjudanden. Om några ytterligare villkor strider mot dessa Villkor kommer de ytterligare villkoren att ha företräde. Om du har några frågor om dessa Villkor eller våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss.

 

För att du lättare ska kunna läsa dessa Villkor har de delats in i följande avsnitt:

 

1.1.  Behörighet att använda Tjänsterna. Icke-registrerade gäster, gratisregistrerade gäster, betalande abonnenter och personer som köper och/eller aktiverar DNA-kit kallas gemensamt ”Användare” i dessa Villkor. Det kan hända att du behöver skapa ett konto för att använda Tjänsterna. Du måste ange korrekta, fullständiga och aktuella uppgifter när du registrerar dig. Tjänsterna är avsedda för invånare i länderna där de erbjuds. Exempel: Tjänster som erbjuds på ancestry.ca är avsedda för användare i Kanada.

Om du är mellan 13 till 18 år kan du använda Tjänsterna (exklusive eventuella Tjänster som kräver ett DNA-test) med dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Barn under 13 år får inte använda några som helst Tjänster. Vi söker inte medvetet efter och samlar inte in några Personuppgifter direkt från barn under 13 år. Om Ancestry får kännedom om att vi ovetandes har samlat in personuppgifter direkt från ett barn under 13 år kommer vi att vidta ekonomiskt rimliga ansträngningar för att ta bort sådana uppgifter från vårt system.

1.2. Behörighet att använda DNA-Tjänsterna: Du måste vara minst 18 år för att få köpa eller aktivera ett DNA-testkit. För att hjälpa oss säkerställa integriteten och kvaliteten i vår databas och skydda din integritet måste alla vuxna som skickar in ett salivprov för ett DNA-test skapa sina egna konton och aktivera sina egna test. Personer som aktiverar sitt DNA-test måste också uttryckligen godkänna behandlingen av känsliga personuppgifter. En förälder eller vårdnadshavare kan aktivera ett DNA-test, tillhandahålla oss Personuppgifter och skicka in salivprov från sitt eget minderåriga barn för behandling genom att använda sitt konto. Genom att aktivera ett DNA-test för, eller skicka in Personuppgifter om en minderårig, intygar du att du är förälder eller vårdnadshavare till den minderårige. Du intygar även att du har diskuterat DNA-testet med den minderårige och att han/hon har samtyckt till att lämna salivprov och den vidare behandlingen av det.

1.3. Din användning av Tjänsterna

I utbyte mot din åtkomst till Tjänsterna samtycker du till att du kommer att:

 • följa Ancestrys cookiepolicy, upphovsrättspolicy, förnyelse- och uppsägningsvillkor och gemenskapsregler
 • följa alla tillämpliga lagarv
 • ansvara för all användning av och aktivitet på Tjänsterna som förekommer via ditt konto eller med din inloggningsinformation
 • kontakta oss om du misstänker att ditt konto har använts utan din tillåtelse, eller om du tror att ditt användarnamn och lösenord har stulits
 • inte återförsälja Tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera innehåll eller information som förekommer i Tjänsterna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa Villkor
 • inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna
 • inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt påverka funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll, eller leder till att användning av Tjänsterna eller innehållet däri begränsas, inklusive genom att använda egenutvecklade, eller av tredje part utvecklade webbrobotar, webbcrawler, spindlar, funktioner för datautvinning, webbskrapning eller andra automatiska åtkomstverktyg.

Oväntade resultat: Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv eller din familj (t.ex. att du upptäcker ett eller flera okända biologiska syskon eller föräldrar, överraskande fakta om din etniska tillhörighet, oväntade genetiska resultat eller oväntad information i offentliga arkiv). Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

1.4. Ytterligare Villkor för användning av DNA-Tjänster

Begreppet ”DNA-Tjänster”, såsom det används i dessa Villkor, hänvisar till användningen av vårt DNA-testkit, behandling och hantering av ditt DNA-prov, genetisk testning av ditt DNA-prov och våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som tillhandahåller etnisk tillhörighet och andra genetiskt relaterade resultat och tillhörande tjänster till dig. Utöver kraven som beskrivs ovan godkänner du även följande villkor för din användning av DNA-Tjänster:

 • att inte sälja DNA-testkit vidare
 • att alla salivprov som du lämnar är antingen din egen saliv eller saliv från en person vars förälder eller vårdnadshavare du är
 • att inte, om du befinner dig utanför USA, skicka oss ett prov om det skulle bryta mot ett exportförbud eller annan restriktion i det land där du är bosatt eller varifrån du skickar provet
 • att inte använda DNA-Tjänsterna utanför det land till vilket ditt DNA-testkit skickats
 • att du, genom att tillhandahålla ett salivprov eller Användarinnehåll till oss, inte förvärvar några rättigheter i forskningsprodukter eller kommersiella produkter som har utvecklats av oss eller våra samarbetspartner och inte kommer att få någon ersättning relaterad till sådan forskning eller produktutveckling
 • att du inte kommer att använda information som erhålls från DNA-Tjänsterna (inklusive eventuella nedladdade DNA-data (som definieras i Integritetsmeddelandet)) helt, delvis eller i kombination med någon annan databas, för några som helst medicinska eller diagnostiska ändamål, eller för faderskapsutredning, vid något rättsligt förfarande, eller i diskrimineringssyfte eller för olaglig verksamhet.

Ancestrys tillhandahållande av DNA-Tjänster.. Du samtycker även till att vi, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-Tjänsterna, äger rätt att göra följande:

 • lämna ut ditt salivprov och ditt DNA till andra företag som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna, t.ex. laboratorier
 • extrahera ditt DNA från din saliv
 • utföra genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på det resulterande DNA med hjälp av testmetoder som är tillgängliga nu eller utvecklas i framtiden
 • jämföra dina DNA-resultat med andra DNA-data i Ancestrys databas för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive jämföra dig med andra i vår databas som du delar DNA med (du har kontroll över om du vill se eller ses av dina DNA-matchningar eller inte)
 • lämna ut resultatet av de analyser av tester som genomförts till dig och andra som du bemyndigar
 • lagra dina DNA-resultat
 • lagra din saliv och eventuellt extraherat DNA i USA eller förstöra all(a) kvarvarande saliv- eller DNA-prov efter att ditt prov har behandlats, när din saliv och ditt DNA-prov har skickats in till oss, kan de inte returneras till dig (observera dock att du kan begära att vi förstör ditt prov, och i vissa fall kan vi förstöra biologiska prover för att behålla kvalitetsnivån i vår biobank)
 • tillåta vissa av våra laboratoriepartner att använda en del av aktiverade eller inaktiverade salivprov för att kalibrera eller validera instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används i tillhandahållandet av DNA-Tjänsterna
 • använda din Genetiska information och andra Personuppgifter som beskrivs i dessa Villkor och i Integritetsmeddelandet.

Vi skyddar dina uppgifter såsom det beskrivs i vårt Integritetsmeddelande. Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-data skyddas inte kopian av våra säkerhetsfunktioner och du ansvarar för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Ancestry ansvarar inte för om du väljer att dela eller överföra dina nedladdade DNA-data med andra, varken avsiktligt eller oavsiktligt. Dina DNA-data är endast avsedda för ditt personliga bruk.

Anmärkning till Användare som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation: Syftet med DNA-Tjänsterna är att tillhandahålla genetiska och genealogiska resultat och tillhörande rapporter i informationssyfte, för nöjesbruk eller utbildnings- och forskningsanvändning. Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt AncestryDNA-test ge oväntade resultat eftersom din saliv dels kan innehålla celler med ditt DNA, dels celler med donatorns DNA. DNA i provet extraheras från cellerna och kombinationen av DNA-källor kan leda till ett felaktigt provresultat eller ett resultat som baseras på donatorns DNA. Därför rekommenderar vi alla som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation att inte ta AncestryDNA-test. Om du redan har tagit testet ber vid dig att kontakta oss för vidare hjälp.

 

2. Innehåll

2.1.  Ancestry-innehåll: Tjänsterna innehåller bilder, videor, dokument, inlägg, innehållsförteckning och annat innehåll från Ancestry (”Ancestry-innehåll”) som tillhandahållits dig. Med undantag för poster vid webbsökningar som regleras av de tredje parter som hyser dessa poster, ägs allt Ancestry-innehåll av oss eller licensieras till oss, och får endast användas i enlighet med dessa Villkor, inklusive Ancestry-innehåll som kan finnas i offentliga register (”Innehåll från offentliga register”). Du samtycker till att:

 • endast använda Ancestry-innehållet efter behov för ditt personliga bruk av Tjänsterna eller din professionella släktforskning
 • ladda ner Ancestry-innehållet endast som sökresultat som är relevanta för sådan forskning eller om det uttryckligen tillåts av Ancestry
 • bevara alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt på allt Ancestry-innehåll som du laddar ner eller skriver ut
 • inte distribuera, återpublicera eller sälja betydande delar av något som helst Ancestry-innehåll
 • kontakta oss för att få vårt skriftliga tillstånd om du vill använda mer än en liten andel enskilda bilder och dokument som är Innehåll från offentliga register.

2.2.  Ditt innehåll: Ancestry hjälper dig att skicka en mängd olika innehåll till Tjänsterna, inklusive Personuppgifter och innehåll som släktträd, bilder, videor, inspelningar, berättelser om släktingar, dina kommentarer i träd, gemenskapsdiskussioner eller om poster och svar på e-postundersökningar och frågeformulär som finns tillgängliga genom våra Tjänster (”Användarinnehåll”).

2.2.1.  Personuppgifter: För mer information om vilka typer av Personuppgifter du kan tillhandahålla oss och dina respektive rättigheter, se vårt Integritetsmeddelande.

2.2.2.  Användarinnehåll: Med avseende på Användarinnehåll godtar du eller förbinder du dig till följande:

 • du är ensam ansvarig för ditt Användarinnehåll
 • du har alla nödvändiga lagliga rättigheter för att ladda upp eller publicera ditt Användarinnehåll
 • allt Användarinnehåll som du tillhandahåller överensstämmer med Ancestrys gemenskapsregler
 • du kommer att förse Ancestry, på vår begäran, med all dokumentation som krävs för att bevisa din efterlevnad av dessa Villkor
 • allt Användarinnehåll som du har offentliggjort eller delat (t.ex. genom att inkludera sådant Användarinnehåll i ett offentligt släktträd på Ancestry som en del av din offentliga profil i någon av Tjänsterna eller i ett offentligt meddelande på någon av våra Tjänster) får brukas av andra användare som en del av, eller tillsammans med, Tjänsterna. Vi är inte förpliktade att ta bort något Användarinnehåll som du har offentliggjort eller på annat sätt delat från släktträden eller andra användares offentliga profiler.

Ancestry har inget ansvar eller ersättningsskyldighet vad beträffar Användarinnehåll. Vi övervakar inte rutinmässigt Användarinnehåll avseende brott mot dessa Villkor, inklusive Ancestrys gemenskapsregler, men vi förbehåller oss rätten till detta (inklusive genom användning av automatiserade övervakningsverktyg). Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att dra in eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll som vi tror bryter mot dessa Villkor, inklusive Ancestrys gemenskapsregler. Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att utsätta den ansvariga Användaren för kontouppsägning, enligt Ancestrys gottfinnande.

2.2.3.  Äganderätt till ditt innehåll: Du äger dina Personuppgifter och ditt Användarinnehåll. Du kan radera dina Personuppgifter från Ancestry genom att logga in på dina kontoinställningar (för ytterligare information, se vårt Integritetsmeddelande). Så länge ditt innehåll finns kvar på vårt system behöver vi beviljas vissa rättigheter av dig för din och andras användning av Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna, ger du oss rätt att samla in, hysa, överföra, behandla, analysera, kommunicera och lagra dina Personuppgifter (inklusive din Genetiska information) för att (a) tillhandahålla Tjänsterna till dig och andra Användare, (b) för de ändamål som beskrivs i dessa Villkor och vårt Integritetsmeddelande, (c) för att hjälpa våra Användare att få veta mer om sin släkt och släkthistorik och bygga sina släktträd och (d) för andra ändamål som du uttryckligen godkänner, såsom att dela med andra.

Genom att skicka in Användarinnehåll genom någon av Tjänsterna, ger du dessutom Ancestry en evig, underlicensierbar, global, oåterkallelig, royaltyfri licens att hysa, lagra, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till, skapa härledda verk av och på annat sätt använda sådant Användarinnehåll i den mån och den form eller det sammanhang som vi anser vara lämpligt, på eller via valfritt media (ett eller flera) och med hjälp av teknik eller utrustning som är kända nu eller som utvecklas eller upptäcks senare. Detta inkluderar rätten för Ancestry att kopiera, visa och indexera ditt Användarinnehåll. Ancestry kommer att äga de index som det skapar. Oaktat den icke återkallningsbara och beständiga beskaffenheten hos denna licens, kommer den att upphöra att gälla när ditt Innehåll tillhandahållet av användare tas bort från systemet. Tänk på att om du valt att göra Innehållet tillhandahållet av användare ”offentligt” och om andra användare kopierat eller sparat det i tjänsten, kommer denna licens att fortsätta gälla tills innehållet tagits bort av såväl dig som av andra användare.

2.3.  Upphovsrätt och varumärke: Samtliga Tjänster skyddas av upphovsrätt som ett kollektivt verk eller sammanställning enligt USA:s lagar om upphovsrätt, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i Tjänsterna ägs av oss eller tillhandahålls oss på licens. Vi och våra licensgivare behåller ägande, äganderätt och övriga rättigheter till och intressen i allt Ancestry-innehåll i Tjänsterna.

Om du misstänker att Användarinnehåll som lagts upp av andra kan inkräkta på dina rättigheter, innehålla olagligt material eller bryta mot dessa Villkor ber vi dig kontakta oss. Vi värnar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som innehas av andra. För klagomål om intrång på upphovsrätt eller olagligt innehåll, inklusive eventuella begäranden om borttagning enligt Digital Millennium Copyright Act klickar du här. För ytterligare information om vår upphovsrättspolicy, klicka här.

2.4  Patent: Ancestrys produkter och tjänster skyddas av patent i USA och andra länder. Mer information finns här.

 

3. Förnyelse och uppsägning av Ancestrys Tjänster

Dina köp av och ditt abonnemang på någon av Tjänsterna är föremål för förnyelse- och uppsägningsvillkoren.

 

4. Uppsägning eller spärrande av ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, avsluta eller spärra din tillgång till Tjänsten utan återbetalning om du bryter mot eller handlar på ett sätt som står i strid med ordalydelsen eller andan i dessa Villkor eller Ancestrys gemenskapsregler. I sådana fall har du inte rätt till återbetalning av abonnemangsavgifter eller köpeskillingen för DNA-kit.

 

5. Garanti

Vi hoppas att du har glädje av att använda våra Tjänster, men det finns saker vi inte utlovar om våra Tjänster.

Utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor tillhandahåller vi Tjänsterna och Ancestry-innehåll till dig i ”befintligt skick”. I den utsträckning som medges enligt lag frånsäger vi oss alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet och ändamålsenlighet. Vi gör inga utfästelser (a) om Ancestry-innehållet, (b) om Användarinnehåll, (c) om Tjänsternas specifika funktioner, (d) om Ancestry-Tjänsternas eller -innehållets kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet eller tillgänglighet eller (e) att Tjänsterna kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi förändrar och vidareutvecklar hela tiden våra Tjänster, vilket innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller inslag från Tjänsterna och vi kan temporärt dra in Tjänster eller upphöra med dem helt och hållet.

 

6. Begränsning av ersättningsansvar

Vi begränsar vårt ersättningsansvar i den största utsträckning som medges enligt lag. Vi ansvarar inte för oavsiktliga skador, eventuella faktiska eller oförutsedda skador eller följdskador eller för förluster eller anspråk av något som helst slag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vi har en bred inskränkning av vårt ersättningsansvar. Om du bor i någon av dessa jurisdiktioner kan det därför hända att vissa av dessa inskränkningar inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av Tjänsterna eller med någon av lydelserna i dessa Villkor är din enda gottgörelse att sluta använda Tjänsterna och, om du använder någon av våra abonnemangstjänster, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här. Vårt totala ersättningsansvar i frågor som rör Tjänsterna eller dessa Villkor begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat till oss under den 12-månaders period som föregick händelsen som gav upphov till ersättningsansvaret. Denna begränsning av ersättningsansvaret gäller fullt ut för personer bosatta i New Jersey.

 

7. Din ersättningsskyldighet

Du samtycker till att gottgöra och hålla Ancestry och dess dotterbolag och närstående företag, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, efterträdare och rättsinnehavare (”Ancestrys parter”) skadeslösa mot alla anspråk, skadestånd eller andra kostnader (inklusive advokatarvoden) som uppstår som resultat av din användning av Tjänsterna och (a) ditt brott mot dessa Villkor eller andra dokument införlivade häri genom hänvisning (b) ditt intrång i en annan persons rättigheter eller (c) alla anspråk förknippade med ditt Användarinnehåll, inklusive anspråk om att ditt Användarinnehåll orsakat skada för en annan person. Denna ersättningsskyldighet kommer att fortsätta att gälla efter att du slutat använda Tjänsterna. Du befriar vidare Ancestry från alla anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller stämningar i samband med ditt Användarinnehåll, inklusive eventuellt ersättningsansvar som härrör vår användning eller icke-användning av ditt Användarinnehåll, påståenden om förtal, integritetskränkning, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust.

 

8. Tjänster som erbjuds av andra företag

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter, inklusive men inte begränsat till, tredjepartswebbplatser som kan visa Ancestry-varumärken (”Tredjepartswebbplats(er)”). Dessa länkar är tillgängliga för din bekvämlighet och är endast avsedda att möjliggöra åtkomst till dessa Tredje parts webbplatser och inte för något annat ändamål. En länk till en Tredje parts webbplats från våra webbplatser utgör inte någon sponsring, något stöd, godkännande eller ansvar för någon Tredje parts webbplats. Användarvillkoren och integritetsmeddelanden på en Tredje parts webbplats kan skilja sig väsentligt från våra Villkor och vårt Integritetsmeddelande. Läs noga igenom användarvillkoren och integritetsmeddelanden för alla Tredje parts webbplatser.

Ancestry garanterar inte eller gör någon utfästelser om material, kvalitet, funktionalitet, noggrannhet, lämplighet för ett visst syfte, säljbarhet eller någon annan utfästelse om någon Tredje parts webbplats eller dess innehåll, produkter och tjänster. Vi tar inget ansvar för sådana Tredje parts webbplatser.

 

9. Gällande lag

Om du använder Tjänsterna på våra webbplatser i USA ska lagarna i delstaten Utah och, i förekommande fall lagarna i USA, reglera dessa Villkor och användningen av Tjänsterna. Alla anspråk som inte är föremål för skiljedomsförfarande och framförs i USA är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i delstaten Utah. Om du har använder Tjänsterna på våra webbplatser någon annanstans än i USA lyder dessa Villkor under irländsk lag.

 

10. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Vi är mycket måna om att hålla kunderna nöjda. Om en tvist uppstår mellan dig och Ancestry är det vårt mål att tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att snabbt lösa tvisten. Om du är bekymrad över något eller har en tvist som rör Tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.

För kunder i USA:

Du och Ancestry är eniga om att dessa Villkor påverkar handeln mellan delstater och godtar att den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act) reglerar tolkning och tillämpning av dessa skiljedomsbestämmelser.

Om en tvist oss mellan inte har lösts inom 30 dagar efter att du kontaktat oss är du och Ancestry överens om att vi ska lösa den genom slutgiltig och bindande skiljedom med följande tre undantag:

 1. 1. Du kan driva tvisten, om den uppfyller kriterierna för det, i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden.
 2. 2. Både du och Ancestry kan lämna in en stämningsansökan i domstol i delstaten Utah endast i händelse av ett intrång i eller annat missbruk av immateriella rättigheter. I så fall avstår vi båda från all rätt till en juryrättegång.
 3. 3. Om anspråket uppfyller kriterierna för det kan du föra ett anspråk till tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighets kännedom som kan söka upprättelse mot oss för din räkning.

Om du har ett abonnemang och säger upp det på grund av vår överträdelse, efter att ha gett oss en 30-dagars åtgärdsperiod under vilken vi inte lyckades åtgärda överträdelsen, återbetalar vi alla avgifter som erlagts i förskott på proportionell basis.

Regler för skiljedomsförfaranden: Skiljedomsförfarandet kommer att ledas av JAMS i enlighet med JAMS förenklade procedurregler för skiljedomsförfarande (Streamlined Arbitration Procedure Rules) för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och i enlighet med JAMS fullständiga regler och procedurer för skiljedomsförfarande (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) för anspråk som överstiger 250 000 USD som gäller vid tidpunkten när skiljedomsförfarandet inleds, med undantag för regler och procedurer som reglerar eller tillåter grupptalan. Skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller upprättande av dessa Villkor eller Integritetsmeddelandet, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa Villkor eller Integritetsmeddelandet är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja sådan upprättelse som skulle stå att få i domstol enligt lag eller sedvanerätt. Skiljedomen ska vara skriftlig, bindande för parterna och kan avgöras som en dom i valfri domstol i behörig jurisdiktion. För att inleda ett skiljedomsförfarande måste du göra följande: (a) skriva en begäran om skiljedomsförfarande som innehåller en beskrivning av anspråket och det skadeståndsbelopp som du söker som ersättning (en kopia av en begäran om skiljedomsförfarande finns på www.jamsadr.com) (b) skicka begäran om skiljedomsförfarandet i tre exemplar plus tillämplig registreringsavgift till JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, USA och (c) skicka en kopia av begäran om skiljedomsförfarandet till Ancestry på adressen Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Skiljedomsförfarandet kan ske i den kommun (county) där du bor vid tidpunkten för inlämnandet. Du och Ancestry är vidare överens om att underkasta er den specifika jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i San Francisco County, Kalifornien för att tvinga fram skiljedom, för att skjuta upp förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, upphäva eller avkunna utlåtande om utslag som fällts av skiljedomare.

Avgifter: Du måste betala 250 USD för att inleda ett skiljedomsförfarande mot oss. Om skiljedomaren anser att klagan har grund kommer Ancestry att erlägga övriga avgifter som faktureras av JAMS, inklusive registreringsavgifter och kostnader för skiljedomare och förhandling. Du ansvarar för dina egna advokatarvoden, såvida inte skiljedomsreglerna och/eller tillämplig lag föreskriver något annat.

Ingen grupptalan: Du och Ancestry godtar båda att respektive part endast kan lösa tvister med den andra parten på individuell basis och inte genom talan som målsägande eller en medlem i grupptalan, grupprättegång eller förenad talan. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att det avstående från grupptalan som framställs i denna punkt är ogiltigt eller icke genomdrivbart av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan fortsätta som grupptalan, ska ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande anses vara helt och hållet ogiltiga och parterna ska anses inte ha enats om ett skiljedomsförfarande för tvister.

Ändringar i detta avsnitt: Ancestry ger trettio (30) dagars varsel om alla ändringar som påverkar innebörden i detta avsnitt genom att publicera meddelanden om ändringar av Villkoren på Tjänsterna, genom att skicka ett meddelande till dig eller på annat sätt meddela dig när du är inloggad på ditt konto. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har publicerats på Tjänsterna eller skickats till dig.

Ändringar i detta avsnitt kommer i övrigt endast att gälla framtida anspråk som uppkommer efter den trettionde (30:e) dagen. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att detta underavsnitt (”Ändringar i detta avsnitt”) är icke genomdrivbart eller ogiltigt ska detta avsnitt avskiljas från avsnittet om tvistemål, lösning, skiljedom och avstående från grupptalan och domstolen eller skiljedomaren ska tillämpa den första förekomsten av avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan som var i kraft efter att du började använda Tjänsterna.

Fortlevnad av villkor: Detta avsnitt om tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan ska fortleva uppsägningen av ditt konto eller Tjänsterna.

För kunder utanför USA:

Du godtar att irländsk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsmässiga eller ej avtalsmässiga) som rör detta avtal. Om du är en konsument i Europeiska unionen åtnjuter du alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i detta avtal, inklusive stycket ovan, påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lag. Inget av innehållet i denna klausul ska begränsa Ancestrys rätt att inleda ett förfarande för verkställighet i en annan jurisdiktion eller att söka interimistisk, skyddsmässig eller preliminär upprättelse i domstol i en annan jurisdiktion.

Ytterligare om information tvister för EU-medlemmar: Information enligt förordning 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet vid konsumenttvister på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Övrigt

Ancestry-bolag: Du ingår dessa Villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken Tjänst du använder och var du befinner dig geografiskt. Se listan över Ancestry-enheter indelade efter Tjänst och geografisk belägenhet här. Alla hänvisningar till ”Ancestry”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” i dessa villkor avser tillämplig Ancestry-enhet i denna lista. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den Ancestry-enhet som utgör part i dessa Villkor som ett resultat av en omorganisation eller av annat skäl.

Ändringar av dessa Villkor: Vi har rätt att när som helst ändra dessa Villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, inklusive ändringar som syftar till att spegla ändringar i lagstiftning eller av våra Tjänster. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera information om dem via Tjänsterna eller e-post. Sådana väsentliga ändringar kommer inte att gälla retroaktivt och träder i kraft trettio dagar efter att de har publicerats, med undantag för ändringar som rör nya funktioner i Tjänsterna eller ändringar som görs av juridiska skäl, vilka träder i kraft omedelbart. Utöver vad som uttryckligen anges häri innebär din fortsatta användning av Tjänsterna efter en ändring av Villkoren att du godtar ändringarna. Om någon av ändringarna är oacceptabla för dig kan du sluta använda Tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här.

Hela avtalet: Dessa Villkor, inklusive alla regler, riktlinjer och andra dokument införlivade häri genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och Ancestry om din användning av Tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått rörande Tjänsterna.

Meddelande om ändringar av Tjänsterna: Ancestry kan kontakta dig genom Tjänsterna, via e-post eller fysisk post för att informera dig om ändringar av Tjänsterna eller dessa Villkor. Du samtycker till att kontakt på något av dessa sätt uppfyller alla lagstadgade kommunikationskrav, inklusive att kommunikationen ska ske skriftligen.

Synpunkter: Om du skickar in synpunkter på eller förslag om Ancestry eller våra Tjänster äger vi rätt att använda dina synpunkter eller förslag för valfritt ändamål utan någon förpliktelse gentemot dig.

Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessa villkor gäller för dig personligen och som ett resultat av detta får du inte utan skriftligt godkännande från Ancestry överlåta eller överföra några som helst av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Det ska inte finnas några tredje parts förmånstagare till detta avtal.

Om Ancestry köps upp: Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs till en annan enhet (helt eller delvis och inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden), äger Ancestry rätt att förmedla dina Personuppgifter och ditt Användarinnehåll till denna enhet. Dessa Villkor ska fortsätta att gälla för Tjänsterna tills dess att du får ett meddelande om ändringar i/av dessa Villkor eller Tjänster.

Avskiljbarhet: Utöver vad som uttryckligen anges häri ska overkställbarheten av enskilda avsnitt eller klausuler i dessa Villkor inte påverka verkställbarheten av de återstående Villkoren. Vi äger rätt att ersätta alla overkställbara avsnitt eller klausuler med likartade som kan verkställas.

Inget avstående: Vår underlåtenhet att hävda enskilda bestämmelser i dessa Villkor utgör inget avstående av våra rättigheter enligt ifrågavarande bestämmelse.

Fair Credit Reporting Act (Lagen om rättvis kreditupplysning): Ancestry är inte ett kreditupplysningsföretag enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (FCRA, lagen om rättvis kreditupplysning) och de uppgifter som du har tillgång till i Tjänsterna har inte samlats in, varken helt eller delvis, i syfte att tillhandahålla kreditupplysning enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR FÖR ATT 1) FASTSTÄLLA ENSKILDA INDIVIDERS LÄMPLIGHET FÖR PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER FÖR RISKBEDÖMNING FÖRKNIPPAD MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITSKYLDIGHETER, 2) UTVÄRDERA PERSONER FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARSTÅENDE I ANSTÄLLNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT I HUSHÅLLET, SOM BARNVAKTER, STÄDPERSONAL, BARNFLICKOR, HANTVERKARE OCH ANDRA) ELLER 3) ANDRA PRIVATA AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ANDRA PERSONER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HYRANDE AV LÄGENHET).

Dessa Villkor har konsoliderats från tidigare separata versioner. För tidigare versioner av villkor som är tillämpliga på Tjänsterna klickar du här.