Det är viktigt för dig att vi skyddar din sekretess. Det är därför det är så viktigt för oss.

Det är viktigt för dig att vi skyddar din sekretess. Det är därför det är så viktigt för oss.

Det är viktigt för dig att vi skyddar din sekretess. Det är därför det är så viktigt för oss.

När du gör nya upptäckter hos oss vill vi att du tryggt ska veta att vi förvaltar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Våra kunder har gett oss sitt förtroende med personuppgifter i mer än 20 år, och vi är måna om att du ska känna dig lika säker idag.

 

Din tillit är vår högsta prioritering.

Din tillit är vår högsta prioritering.

Din tillit är vår högsta prioritering.

Både vad gäller din familjehistoria och dina DNA-uppgifter, strävar vi alltid efter att hantera dina personuppgifter med integritet och respekt.

Att förtjäna din tillit till att vi skyddar din integritet är kärnan i vad vi håller på med varje dag. Vi kommer fortsättningsvis att förtjäna ditt förtroende genom att:

1

Vara transparenta så att inga överraskningar eller förbistringar uppstår.

Vara transparenta så att inga överraskningar eller förbistringar uppstår.

2

Förenkla vår policy och tydliggöra dina val.

Förenkla vår policy och tydliggöra dina val.

3

Säkerställa att du har kontroll över dina egna uppgifter.

Säkerställa att du har kontroll över dina egna uppgifter.

Det är runt dig som AncestryDNA®-berättelsen kretsar.

Det är runt dig som AncestryDNA®-berättelsen kretsar.

Det är runt dig som AncestryDNA®-berättelsen kretsar.

Ta reda på hur vi gör för att prioritera din integritet när vi hanterar ditt DNA.

Ta reda på hur vi gör för att prioritera din integritet när vi hanterar ditt DNA.

Du har själv kontroll över ditt
DNA och dina data.

Du har själv kontroll över ditt
DNA och dina data.

Din integritet är skyddad ända
från aktivering till resultat.

Din integritet är skyddad ända
från aktivering till resultat.

Våra skyddsåtgärder
vid polisförfrågningar.

Våra skyddsåtgärder
vid polisförfrågningar.

Vanliga fragor

Vanliga fragor

Läs hur vår policy fokuserar på transparens, enkelhet och kontroll – för din trygghet.

Dina uppgifter

Dina uppgifter

 • Vi samlar till att börja med in information från dig för att skapa ditt/dina konto(n). Det gäller till exempel namn, e-postadress och faktureringsuppgifter tillsammans med ett lösenord som du anger när du skapar ett Ancestry-konto. Vi sparar ditt telefonnummer så att vi kan meddela dig om ditt DNA-testresultats status och numret sparas även när du kontaktar Ancestrys kundtjänst via telefon. Vi samlar även in ytterligare data, till exempel släktträdsdata, DNA-data, hälsouppgifter och annan information som du väljer att ange när du använder andra tjänster. Vi använder även cookies eller annan teknik för att samla in viss information om hur du använder våra webbplatser. I sekretesspolicyn och/eller cookie-policyn för den aktuella webbplatsen eller tjänsten som du använder anges vilken typ av information som vi kan samla in och dina alternativ som har att göra med dessa data.

 • Ancestry använder i första hand denna information för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utvidga våra tjänster till dig. Vi använder till exempel information om dig för att skapa ditt konto, leverera våra webbplatser och tjänster, hjälpa dig att bygga upp ett släktträd och utföra tester på dina DNA-data. Vi kan dessutom använda informationen i genealogiska eller genomiska forskningsprojekt, för att förbättra eller utveckla nya produkter och tjänster samt för interna syften. Vi använder även informationen för att bekräfta din identitet och kommunicera med dig och för att skicka ut reklam, förbättra Ancestrys informationssäkerhet; hjälpa dig att skapa och få en inblick i dina släktträd baserade på data i Ancestrys databaser; utföra undersökningar och skapa frågeformulär för att samla in mer information som ska användas för våra tjänster, marknadsföra nya produkter och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners, utföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning; identifiera och skapa skydd mot fel, bedrägerier eller annan kriminell och skadlig verksamhet samt för att främja produktutveckling och forskningsinitiativ. Se vår sekretesspolicy (i Viktiga resurser nedan) om du vill ha mer information.

 • Ancestry delar inte med sig av dina personuppgifter (inklusive genetisk information) med utomstående part utan ditt samtycke, med undantag för vad som framgår av vår Sekretesspolicy. Informationsspridning kan inträffa med information som du lägger till i din Ancestry-profil som kan delas med andra Ancestry-medlemmar och när du till exempel gör ditt släktträd synligt, delar ditt DNA-resultat eller godkänner att delta i vårt forskningsprojekt. För att förtydliga; vi delar inte identifierande information som är länkad till dina genetiska data eller hälsouppgifter med tredje part, såvida vi inte erhåller ditt uttryckliga samtycke eller om det finns ett oeftergivligt krav att göra så. För övrigt delar vi med oss av information enligt vad som framgår av vår sekretesspolicy. Vi delar till exempel information med våra dotterföretag, andra användare, våra serviceleverantörer, våra annonsörer och i annan begränsad omfattning, till exempel som svar i en juridisk process eller när det fordras för att skydda rättigheter och egendom, för att bevara säkerhet och konfidentialitet samt för att skydda Ancestrys anseende.

  Du kan läsa sekretesspolicyn för den webbplats eller tjänst som du använder för att få mer information om hur Ancestry delar dina uppgifter och vilka alternativ du har med avseende på denna delning.

 • Du kan kontrollera, ändra och ta bort den mesta informationen om dig själv på sidan för ditt konto på den aktuella webbplatsen (till exempel sidan för ditt konto på Ancestry.se eller på "Account Details" på Newspapers.com och Fold3.com). Du hittar vanligtvis menyn uppe till höger på den aktuella webbplatsen.

  För AncestryDNA kontrollerar och ändrar du informationen på sidan med DNA-inställningarna. Om du har godkänt att delta i undersökningar och sedan tar tillbaka detta, kommer vi att sluta använda informationen om dig för forskningsprojektet och i framtida projekt. Däremot går det inte att ta bort information från pågående studier, slutförda studier eller publicerade studieresultat.

  Om du har frågor om hur du kontrollerar, ändrar eller tar bort information, läser du sidorna "Hantera dina privata inställningar" nedan eller kontaktar vår kundtjänst.

  Du kan radera personlig information från Ancestry genom att logga in och göra det i Kontoinställningar.

 • Om du samtycker till det som står i Informerat samtycke för AncestryDNA kan ditt DNA och annan information, som du förser oss med via frågeenkäter eller undersökningar, användas i forskning för att skapa ytterligare förståelse för människans historia och för att förbättra det generella hälsotillståndet

  Ancestry har ett omfattande säkerhetssystem för att skydda sina kunders personliga information. Vi använder administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder allt utifrån graden av känslighet hos den personliga information som vi samlar in. Vi använder sedvanliga säkerhetsrutiner inom branschen för att lagra dina DNA-prov, dina DNA-testresultat och annan hälsoinformation som du gett oss och vi begränsar åtkomsten till denna information endast till personer som genomgått en speciell utbildning i hantering av känsliga uppgifter. Vi förvarar ditt DNA-testresultat och ditt DNA-prov utan att ange ditt namn eller annan identifierande information som exempelvis din adress. Vi delar inte med tredje part identifierad information som är länkad till dina genetiska data eller hälsouppgifter, såvida vi inte får juridiskt hållbara krav eller om du inte uttryckligen godkänner detta.

 • Du äger dina DNA-uppgifter och kan när som helst begära att vi tar bort dem från våra system. Vi behåller inga kopior utan att fått ditt medgivande till deltagande i en undersökning, och i sådana fall innehåller endast pågående eller avslutade forskningsprojekt dina uppgifter.

 • Få tillgång till konto efter avliden person

  Till att börja med vill vi beklaga sorgen.

  Observera att vi inte tillåter tillgång till en avliden medlems konto utan vederbörliga dokument som visar att den som begär tillgång är juridiskt behörig att överta kontot.

  För att få tillgång till ett konto efter en avliden medlem måste du kunna uppvisa så många dokument som möjligt av dem som visas nedan. Därefter kontaktar du oss.

  Dokument som Ancestry® kan kräva till innan vi ger någon tillgång till en avliden medlems konto:

  1. All juridisk dokumentation som bekräftar att du är testamentsexekutor för medlemmens tillhörigheter, eller, om du inte är bosatt i USA, den juridiska dokumentation som krävs i ditt land som bekräftar att du är juridiskt berättigad att agera å den avlidnes vägnar eller
  2. Kan uppvisa att testamentsexekutorn för egendomen har överfört behörigheten till dig att erhålla kontroll över medlemmens konto. Om du uppvisar ett brev från testamentsexekutorn, ska du kunna visa att testamentsexekutorn är behörig att skriva ett sådant brev, till exempel genom att bifoga en kopia av något av följande:
   • Fullmakt
   • Kopia av testamentet
   • Förordnande av testamentsexekutor från tingsrätten och/eller
  3. Kopia av medlemmens dödsattest och/eller
  4. Ett bevis på att du är behörig att överta det aktuella kontot eller
  5. Ett e-postmeddelande från kontots e-postadress eller bevis på att du har tillgång till e-postkontot som är kopplat till medlemmens Ancestry-konto (efter dödsdatum)

   Observera att denna lista inte behöver vara heltäckande och att den kan variera beroende på vilka specifika krav som gäller för ditt land.

   Du kommer att uppmanas uppvisa ovanstående dokument för att bevisa att du är behörig att överta kontot.

   Ta bort en avliden medlems Ancestry®-konto

   När kontot är raderat kommer du inte längre att ha tillgång till kontot och informationen däri. Det är viktigt att du beaktar detta när du överväger att radera en avliden medlems konto, med tanke på att det arbete som hen har lagt ned inte kommer att vara tillgängligt när kontot raderats. Du kanske först vill ladda ned släktträdet och DNA-rådata samt noteringar och filer från kontot innan det raderas. Här beskrivs hur du laddar ned träddata.

   Det finns två sätt att begära att få ett konto raderat:

   • Om du kan uppvisa att du är den juridiske ägaren till kontot efter en avliden medlem, har du tillgång till medlemmens konto och du kan då radera kontot själv i kontoinställningarna. Läs även artikeln om hur du raderar ett konto.

    Se även Få tillgång till konto efter avliden person här ovan för att få hjälp med att få tillgång till kontot.

   • Du kan även kontakta oss och begära att kontot raderas.
   • Se emellertid till att du har alla relevanta dokument innan du kontaktar oss eftersom detta gör att det blir lättare att lösa problemet.

   Begära ut innehåll från Ancestry®-konto som tillhör en avliden medlem

   Du kan ladda ned släktträd och DNA-data samt noteringar och filer sparade i trädet om du har tillgång till kontot eller om du är behörig att överta kontot.

   När du har tillgång till kontot kan du läsa här hur du laddar ned träddata.

   Om du inte har tillgång till kontot kanske du måste begära att få kontot överfört till dig. För att få tillgång till kontot måste du uppvisa dokument som bevisar att du är berättigad att överta kontot. Läs även avsnittet Få tillgång till konto efter avliden person här ovan.

   Ställa en fråga om en avliden medlems Ancestry®-konto

   Vi hjälper gärna till om du har frågor angående en avliden medlems konto.

   Tänk emellertid på att våra kunders integritet är viktig för oss. Vi kommer bara att tillhandahålla information eller uppgifter om medlemmens konto om du är behörig till kontot eller agerar på uppdrag av en sådan person.

   För att bevisa att du är behörig till kontot måste du uppvisa dokument som bevisar att du är berättigad till att överta kontot. Läs även avsnittet Få tillgång till konto efter avliden person här ovan.

Din sekretess

Din sekretess

 • Genom din medlemsprofil kan du dela information om dig själv med andra Ancestry-användare. Profiler är till sin natur offentliga, men du kan kontrollera vilken information som ska visas för andra medlemmar.

  Standard är att i din profil visas alltid:

  • Ditt användarnamn eller fullständiga namn, beroende på aktuella inställningar. Fullständigt namn väljs som standard när du registrerar dig första gången.
  • När du blev Ancestry-medlem.
  • När du senast loggade in.

  Du kan även lägga till mer personlig information, till exempel kön, ålder, yrke, foto, plats och forskningsområde. Mer information finns i hjälpen.

 • Vi vill att du ska förstå din sekretessinställning och hur mycket information du offentliggör via AncestryDNA. Här nedan beskrivs hur du kontrollerar sekretessinställningarna på ditt AncestryDNA-konto och på sidorna med DNA-resultat.

  1. Användarnamn: Du kan välja hur du vill att ditt namn ska visas för dina DNA-matchningar. Du har följande alternativ att välja mellan:
   • Du kan använda ditt användarnamn på Ancestry eller ditt verkliga namn. Ditt verkliga namn väljs automatiskt när du skapar Ancestry-kontot. I Medlemsprofil kan du ändra inställningen.
   • Du kan när som helst i ditt konto ändra Ancestry-användarnamnet (tänk på att en ändring gäller för hela Ancestry-webbplatsen, och en ändring kommer även att påverka hur du loggar in).
   • Mer information finns i "Hur skyddar vi nu levande personer på AncestryDNA?" (nedan).
  2. Etnicitetsprofil: Det finns två alternativ att välja mellan när det gäller hur mycket av din genetiska etnicitetsprofil som ska visas för dina DNA-matchningar. Dina DNA-matchningar kan antingen se:
   • Alla etnicitetsregioner rapporterade i ditt DNA-test
   • Endast de etnicitetsregioner som de har gemensamma med dig
  3. Släktträd: Du kan välja om du vill länka ditt DNA-test till ett släktträd på Ancestry.
  4. Ta bort dina testresultat: Du kan välja om du vill radera dina DNA-testresultat.
   • Dina DNA-resultat tas bort från Ancestry
   • Dina DNA-matchningar kommer inte längre att se dig i sin lista med DNA-medlemsmatchningar
   • Borttagningen är permanent och kan inte ångras
   Obs! Om du gett ditt samtycke till att delta i ett fortgående forskningsarbete och om du tar bort dina resultat, kommer vi att sluta använda informationen om dig i framtida forskning. Däremot går det inte att ta bort information från pågående studier, slutförda studier eller publicerade studieresultat.
  5. Åtkomst till testresultat: Om du aktiverar ett test för dig själv på vår webbplats, kommer du att vara Ägare till detta test, och du kommer att ha kontroll över vilka som har åtkomst till DNA-resultatet av detta test. Som ägare av ett DNA-test kan du välja att dela dina etnicitetsresultat med andra användare. Dessutom kan du som ägare av ett test bjuda in andra användare så att de får tillgång till dina DNA-resultat. Detta innebär att du ger dessa användare behörighet att se dina DNA-resultat och de kan då i vissa fall även ändra viss information. Mer information om hur du beviljar andra åtkomst till dina DNA-resultat får du om du klickar  här.

   Alla som du bjuder in att titta på dina DNA-resultat kan tilldelas en specifik roll. Detta diagram visar vad de olika rollerna kan göra. Testets ägare kan när som helst ändra en persons roll.

   Denna tabell beskriver behörigheter som hör samman med rollerna administratör, medarbetare och tittare.
   Uppgift Tittare Medarbetare Administratör
   Visa DNA-matchningar      
   Visa etnicitetsuppskattning      
   Visa genetiska grupper      
   Visa noteringar om en DNA-matchning      
   Visa DNA-cirklar      
   Visa borttagna DNA-matchningar      
   Länka testresultat till släktträd      
   Redigera DNA-matchningar      
   Lägg till och ändra noteringar om DNA-matchning      
   Ändra uppgifter om testdeltagare      
   Ändra inställningar för etnicitetsvisning      
   Bevilja andra åtkomst till resultat      
   Tilldela och ändra kontoroller      
   Radera DNA-testresultat      
   Hämta DNA-rådata      
   Skicka och besvara meddelanden från testägarens konto      
   Ägaren Ägaren har alla ovanstående behörigheter och kan när som helst lägga till eller ta bort en administratör.
  6. Mer information om din Ancestry-profil och din personliga information finns här.
 • Skyddet av våra kunders integritet är viktigt för oss. Eftersom DNA-testresultat vanligtvis avser nu levande personer, så beskriver vi här nedan hur vi går till väga för att skydda dessa personer:

  1. Det går inte att "söka" efter personer med hjälp av DNA-testresultat — Du kan endast se om en annan person har gjort AncestryDNA-testet om vi bedömer att det finns en eventuell matchning eller annat släktskap, eller om någon har bjudit in dig och gett dig åtkomst till hans/hennes DNA-testresultat. Om du dessutom bjuder in och ger andra användare åtkomst till dina DNA-testresultat, kommer de bara att se information om dina eventuella DNA-matchningar.
  2. Du identifieras av det namn du väljer att visa — – Du kan välja hur du ska identifieras av dina matchningar genom att klicka på "Inställningar" på sidan för DNA-status och ändra namnet som visas. Testen som administreras av en förälder eller förmyndare till ett minderårigt barn, kommer att visas som testets "administratör". Endast barnets initialer kommer att visas för DNA-matchningen tillsammans med förälderns/förmyndarens visningsnamn. Den minderårige blir "Ägare" vid uppnådd myndighetsålder och kan då, som ägare, välja ett eget visningsnamn.

   Exempel på hur ett användarnamn kan vara anonymt. AncestryDNA-användarens namn visas endast som ett användarnamn, “Myfamilyhistory32”.

   Exempel på hur en DNA-matchning visas om hen saknar ett Ancestry-konto. AncestryDNA-användarens namn visas endast med initialer, “M.J.”.

  3. Du kan se hur dina matchningar ser dig  —Du kan se hur ditt test visas för andra genom att på DNA-kontosidan ange hur du kommunicerar din testinformation med dina DNA-matchningar. Exempel:

 • Det finns två typer av källor med information om nu levande personer på våra webbplatser: information och uppgifter som användare har lagt in i trädet och register som Ancestry har erhållit från betrodda samarbetspartners.

  Släktträd
  Det finns olika sätt att avgöra om en person i trädet är i livet:

  Vi ger dig kontrollen—du kan själv ändra personens status för att ange om han/hon är i livet eller helt enkelt ange ett dödsdatum.

  Vi använder oss av dina uppgifter—om du inte anger om en person är i livet eller död, kan vi med hjälp av de uppgifter du anger avgöra om hen kan tänkas leva eller inte. Vi antar att personen lever såvida ingen information om dödsfall finns eller om födelsedatum inte ligger mer än 100 år bakåt i tiden. Om inga födelse- eller dödsfallsuppgifter finns kan vi med hjälp av andra släktingar i trädet uppskatta en ålder.

  När vi har fastslagit att personen lever visas hen i trädet med en etikett som anger att hen lever. Användare som saknar behörighet att se nu levande personer i trädet kommer att se etiketten "Privat".

  Visa träd med behörighet att se nu levande personer

  Visa träd utan behörighet att se nu levande personer

  Databaser
  I våra omfattande databaser kan du hitta information om nu levande personer. Mycket ofta har denna information gjorts offentlig av myndigheter eller andra grupper. Innan vi publicerar information på webbplatsen, gör vi olika typer av överväganden. Vi tittar bland annat på vad som är brukligt i branschen, regler, lämplighet samt lagar och regler. Vi tittar även på kundnyttan så att vi sammantaget gör en genomtänkt och ansvarsfull bedömning.

  Om du hittar uppgifter om dig själv eller om en nu levande person som du vill ändra, ska du kontakta vår kundtjänst.

Din säkerhet

Din säkerhet

 • Du anförtror oss dina DNA-data och vi vidtar ett antal mått och steg för att skydda dem. Här nedan beskrivs några av de åtgärder som vi vidtar:

  1. Resultat av ditt DNA-test sparas i en skyddad databas — Dina AncestryDNA-resultat sparas i en skyddad databas, omgärdad av ett antal säkerhetsrutiner. Förutom att skydda informationen från obehöriga utanför AncestryDNA, begränsar vi åtkomsten till databasen även inom företaget.
  2. Laboratoriet som bearbetar dina DNA har inte tillgång till ditt namn, din adress eller andra kontaktuppgifter — DNA-proven testas i en säker miljö på ett fristående laboratorium i USA. Vi avlägsnar ditt namn från DNA-provet under hela bearbetningen. Vi använder i stället en unik aktiveringskod som finns på ditt kit för att spåra ditt DNA genom processen och när det sparas.
  3. Ditt DNA-prov sparas på ett säkert sätt — När testen är slutförda, kommer eventuellt återstående DNA från testet att arkiveras och förvaras i en temperaturkontrollerad och säker anläggning med ständig övervakning och begränsad åtkomst.
  4. GINA-lagen (Genetic Information Nondiscrimination Act) — Enligt lagstiftningen i USA (Genetic Information Nondiscrimination Act eller "GINA") är det generellt olagligt för företag inriktade på sjukförsäkringar, grupphälsoförsäkringar och för de flesta arbetsgivare att särbehandla dig utifrån din genetiska information. Lär dig mer om GINA här.
  5. Du kan välja att ta bort dina DNA-testresultat — När ett DNA-testresultat tas bort, är detta ett val som gäller för all framtid. Du kan inte längre se resultatet på ditt konto. Dina DNA-matchningar kommer inte heller att se ditt användarnamn i matchningslistan. Försäkra dig om att du verkligen vill ta bort ett DNA-testresultat innan du bestämmer dig, eftersom det inte finns några sätt att återställa informationen när den tagits bort

   Om du gett ditt samtycke till att delta i ett fortgående forskningsarbete och tar bort dina DNA-resultat, kommer även ditt samtycke att tas tillbaka och din information kommer inte att användas i den fortsatta forskningen. Men observera att det inte går att ta bort information från pågående studier, slutförda studier eller publicerade studieresultat.

 • Vi har många säkerhetsfunktioner som ska förhindra att personlig information om dig, inklusive din släktforskning, går förlorad och vi förhindrar även skadlig cyberrelaterad verksamhet:

  Säker kontoinloggning
  Vi kräver ett unikt användarnamn och lösenord för att du ska kunna logga in på ditt Ancestry-konto. Dessutom är det bara du, eller den som du ger behörighet, som kan redigera ditt träd online. Vem kan redigera ditt släktträd?

  DNA-data
  Lär dig mer om hur du hemlighåller dina DNA-data, hur du kontrollerar sekretessinställningar i AncestryDNA och hur skyddar AncestryDNA nu levande persone.

  Förhindra bedrägeri
  Om du skulle uppleva konstiga beteenden eller misstänker att ditt konto utsatts för fara, ska du kontakta oss på [email protected] eller klicka här.

 • You can control the safety of your password. Here are some important things to keep in mind:

  • Vi kommer aldrig att be dig tala om ditt lösenord för oss eller någon annan, och du ska inte dela det med någon.
  • Vi rekommenderar att du då och då ändrar ditt lösenord.
  • Ett starkt lösenord innehåller en blandning av siffror, bokstäver och symboler, och det ska endast användas för detta konto. Med tanke på vilken typ av webbplats det här är, så är det ingen bra idé att använda ditt eget eller släktingars namn eller födelsedatum som lösenord.
  • Du bör dessutom logga ut från Ancestry när du använder en dator som du delar med andra.
  • Alternativ för Mitt konto kan du ändra lösenordet.
 • Ancestry använder sig av flera säkerhetsmetoder för att förhindra bedrägerier och skydda dina betalningsuppgifter. Som exempel kan vi nämna att vi krypterar finansiell information.

  Säker kreditkortshantering
  Vi använder CVV2-koder (Card Verification Value Codes) vid kreditkortsinköp. Detta innebär att alla köp från Ancestry online kräver denna information för att säkerställa att personen som använder kortet verkligen har tillgång till det.

  Experter för att förhindra bedrägeri
  Vi har en speciell grupp med erfarna experter som arbetar med att förhindra bedrägeriförsök mot våra webbplatser. De kan även hjälpa våra användare med eventuella problem och besvara deras frågor. Om du har några frågor ska du kontakta oss via [email protected] eller klicka här.

  Datakryptering
  För att skydda din betalningsinformation använder vi oss av ledande krypteringsmetoder som exempelvis TLS (Transport Layer Security) vid abonnemangsbetalningar, beställningar och för kreditkortsuppgifter.

Vidareförmedling till andra

Vidareförmedling till andra

 • Du och även DNA-besläktade personer kan läsa dina DNA-uppgifter om du har valt att kunna läsa deras och låta dem se dina uppgifter. Dina DNA-besläktade kommer även att ha tillgång till er gemensamma etnicitet eller hela er etnicitetsuppskattning om du väljer det. Notera att dina DNA-besläktade är Ancestry-användare som vi antar har släktrelationer till dig. Om du bestämmer dig för att se dina släktingar genom AncestryDNA, blir också din information synlig för dem. Du bör känna till att du kan hitta släktförhållanden till personer som du länge sökt efter, som du inte visste om eller som överraskar dig. Du kan även upptäcka att någon du trodde hade ett släktförhållande till dig faktiskt inte har det. Samtliga av dessa aspekter av DNA-testning ingår i vad som gör oss mänskliga, även om vissa av dem kanske utmanar vad vi trodde om oss själva.

 • Det är viktigt för oss att du känner dig säker när du kommunicerar med andra medlemmar genom Ancestry. Vi har därför skapat en meddelandetjänst som gör att användarna kan kontakta varandra. När en annan användare skickar ett meddelande till dig kommer du att få en avisering i inkorgen på Ancestry och ett e-postmeddelande. Du besvarar meddelandet via webbplatsen utan att du delar med dig av dina privata kontaktuppgifter till avsändaren (förutom användarnamnet). Ancestry sparar dessa meddelanden enligt bestämmelserna i personuppgiftspolicyn.

  Du kan välja att inte kommunicera med någon eller blockera speciella användare. Du uppdaterar dina kontaktuppgifter genom att klicka på användarnamnet i det övre högra hörnet och sedan välja Webbplatsinställningar.

 • När du deltar i gemenskapen på Ancestry kan du kommunicera med personer över hela världen, om de är medlemmar i någon av Ancestrys webbplatser (inklusive internationella webbplatser som Ancestry.co.uk och Ancestry.ca). Så här kan de följa din aktivitet:

  Medlemskontakt
  Med vår tjänst för medlemskontakter kan du hitta andra användare som forskar inom samma släktgren. När du kontaktar andra medlemmar kan de se dessa forskningsaktiviteter.

  • Saker som du publicerar eller lägger ut på webbplatsen. Detta inkluderar information om avlidna personer i ditt synliga träd, inlägg på anslagstavlan och annat publicerat innehåll.
  • Egna forskningsaktiviteter. Detta omfattar bland annat poster som du sparat i ett privat träd (utan att information från ditt träd delas) samt poster som du sparat i skokartongen.

  Synliga träd
  Om ditt träd är synligt kan andra användare se allt innehåll i trädet förutom information om nu levande personer och kommentarer. Beroende på dina kontoinställningar kan de även se ditt användarnamn eller ditt fullständiga namn. Mer information finns i Skydd av släktträd.

  Meddelanden
  När du använder meddelandesystemet för att skicka meddelanden till andra Ancestry-medlemmar, kommer de att se din online-status. De kommer även att se när deras meddelande skickades till dig och att du läst det.

  Anslagstavlor
  Alla inlägg du gör på anslagstavlan är offentliga. Om du undrar vilken information som delas ska du kontakta en anslagstavleadministratör på [email protected].

 • När du skapar eller överför ett träd till Ancestry kan du välja om det ska vara synligt, privat eller dolt. Standardinställningen är att trädet är synligt eftersom vi anser att detta gör det enklare för dig att hitta släktingar och dela din släkthistoria. Du kan ändra inställning när som helst till ett mer privat alternativ genom att klicka på trädsidesknappen och sedan välja "Trädinställningar" följt av "Privata inställningar". När du ändrar ett synligt träd till "privat" eller "dolt" kan andra användare se ditt träd tills vi har utfört din begäran, men de har inte åtkomst till några uppgifter eller dokument i trädet utan din tillåtelse.

  Om ditt träd är synligt
  Andra medlemmar kan visa allt innehåll i trädet förutom information om nu levande personer och kommentarer. Beroende på dina kontoinställningar kan andra användare se ditt användarnamn eller ditt fullständiga namn.

  Om ditt träd är privat:
  Andra användare kan inte se innehållet i ditt träd. Däremot kommer begränsad information (namn, födelseår, födelseort och eventuella dokument som du laddar upp) om avlidna personer i trädet att visas i sökresultaten på Ancestrys webbplatser. Om du till exempel laddar upp en bild på en avliden släkting i ett privat träd, och ingen kan se bilden i ditt privata träd, kan sökresultaten för den personen visa begränsad information om det uppladdade fotografiet (till exempel bildens namn och den släkting som bilden är kopplad till). Om sedan personerna försöker visa bilden från sökresultatet, får de ett meddelade om att bilden finns i ett privat träd och att de måste kontakta ägaren direkt för att få tillstånd att se den. Kontakten kan ske anonymt genom Ancestrys meddelandetjänst och du kan bestämma om du vill besvara meddelandet och ge dem åtkomst till bilden.

  Om trädet inte är sökbart (dolt):
  Andra användare kan inte se innehållet i ditt träd och innehållet kommer inte heller att visas i sökningar som görs på Ancestrys webbplatser. Till exempel kommer ingen information om ett dokument som är uppladdat till ditt privata träd att visas vid en sökning. Du ändrar inställningen genom att först klicka på "Trädsidor" och sedan välja "Trädinställningar". På fliken "Privata inställningar" markerar du kryssrutan "Det går även att förhindra att trädet går att hitta vid en sökning".

 • Med e-postadresser eller användarnamn på Ancestry kan du bjuda in vänner och släktingar för att visa ditt träd och för att samarbeta. När du vill bjuda in någon till ditt träd, väljer du trädet på släktträdsknappen högst upp på en sida och sedan "Bjud in” och följer instruktionerna om hur du ska göra. Varje person kan tilldelas en av dessa roller:

  Oberoende av vilken roll de tilldelas kan de inte ta bort eller ändra trädet, ändra trädinställningar eller bjuda in andra till ditt träd. Du kan när som helst ändra vem som ska kunna se nu levande personer. Tänk på att det är ditt ansvar att se till att nu levande personer i trädet har gett sitt godkännande till att deras uppgifter delas med andra.

  Vid behov kan du återta en persons inbjudan att se ditt träd. Du gör det genom att välja trädet under släktträdsknappen högst upp en sida och sedan välja "Trädinställningar" och klicka på knappen "Bjud in". Därefter klickar du på länken "Ta bort" intill den person som du vill ta bort.

 • Om ditt träd är offentligt kan andra användare kommentera ditt träd, men om trädet är privat kan endast de som bjudits in lämna kommentarer. Du som ägare av ett träd kan se vem som skickat kommentaren (deras namn och användarnamn) och sedan kontakta dem. Olämpliga kommentarer kan du ta bort, flagga eller dölja.

 • Du kontrollerar innehållet i ditt träd. Du kan när som helst uppdatera eller ta bort fakta och bilder, eller ändra innehållet. När emellertid något har lagts till i ett synligt träd kan innehållet kopieras och läggas upp på annan plats. Om du tar bort innehållet i ditt träd kan det fortfarande visas i en annan användares träd. Med anledning av detta uppmanar vi dig att tänka dig noga för innan du lägger upp och delar innehåll på Ancestrys webbforum.

  Om du känner oro angående information som någon annan lagt ut om dig eller en nu levande släkting uppmanar vi dig att kontakta vår kundtjänst.

 • Vi på Ancestry uppmanar våra användare att dela sina släkthistoriska upptäckter med andra och vi vill att de som gör detta ska få ett erkännande. När du lägger upp en bild, en berättelse eller en kommentar, eller publicerar något på anslagstavlan i Ancestrys webbforum, kommer informationen att länkas till din profil. Du får på detta sätt ett erkännande för ditt arbete och andra släktforskare får reda på vem de ska kontakta om de behöver ytterligare information.

  Tänk på att den information som du offentliggör i webbforumet kan visas för andra användare (beroende på dina sekretessinställningar). Detta betyder att andra användare kan kopiera och använda den information som du tillhandahåller. Om en annan användare uppdaterar en person i sitt träd med hjälp av information som kommer från dig, kommer informationen att innehålla en källhänvisning som anger att informationen kommer från ditt träd. Om de lägger till en bild eller en berättelse från ditt träd kommer du att anges som ursprungskälla. Trots att du får ett erkännande för ditt bidrag har du inte total kontroll över hur andra använder sig av innehållet som du delat.

  Tänk på att du ansvarar för allt du lägger ut på webbplatsen. Allt som du lägger ut ska du ha behörighet att använda. (I Villkor finns mer information.) Du ska inte lägga ut något som kan vara kränkande för andra användare (till exempel material som är oanständigt, sedlighetssårande eller hotfullt).

 • För alla förfrågningar kräver Ancestry att få en skriftlig delgivning efter en juridisk process innan någon personlig information om våra användare lämnas ut. Vi publicerar varje år en insynsrapport där vi beskriver vilka förfrågningar vi har erhållit. När vi erhåller en förfrågan går vi igenom den för att undersöka om den överensstämmer med de juridiska kraven och våra riktlinjer. Om vi anser att en förfrågan är alltför generell, försöker vi begränsa den. Vi meddelar användaren innan vi överlämnar någon form av information för att ge honom/henne en möjlighet att komma med synpunkter om denna begäran. Detta gäller inte de tillfällen då ett sådant förfarande skulle vara kontraproduktivt eller när vi är juridiskt förhindrade att göra så.

Cookie-filer och reklam

Cookie-filer och reklam

 • Ancestry och våra samarbetspartners kan skicka marknadsföringsmaterial till dig via webben, via e-post eller på annat sätt, om nya produkter och erbjudanden. Detta inkluderar riktad reklam utifrån dina intressen. Du kan kontrollera hur vi kommunicerar med dig genom att använda länken för att avbryta denna typ av kommunikation, genom att ändra kontoinställningarna eller genom att följa anvisningarna i annan marknadskommunikation som du eventuellt erhåller.

  Vi kan presentera "målinriktat" eller "intresseinriktat" material på våra webbplatser och på andra ställen på internet, baserade på dina intressen och aktiviteter på internet. Gå till Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance för mer information om intressebaserad annonsering.

  I målinriktade annonser, som placeras ut för vår räkning, finns information om samarbetspartnern som skickar ut annonsen och hur du gör för att välja bort liknande annonser från den aktuella samarbetspartnern. Mer information om hur du väljer bort målinriktade annonser finns i Cookies och annonsering.

 • Läs med om cookie-filer och hur vi använder dem. Klicka här.

Hantera din sekretess avseende relaterade verksamheter

Fold3
Newspapers.com
Archives