Allmänna Villkor

Ikraftträdande datum: 7 april 2021

 

Sammanfattning av ändringar

Våra villkor för förnyelse och uppsägning ändras och träder i kraft den 10 maj 2021. Klicka här för att se de nya villkoren.


1.  Inledning och tjänster:

Välkommen till Ancestry! Genom att använda någon av Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som länkar till dessa villkor - Ancestry®, AncestryDNA®, AncestryHealth®, Newspapers.com ™, Find a Grave®, Fold3.com®, Archives® och WeRemember® - samt andra relaterade varumärken ("tjänsterna"), samtycker du till dessa villkor ("villkoren"). Alla nya funktioner som inkluderas i tjänsterna i framtiden kommer också att omfattas av dessa villkor.

Du samtycker även till vår cookiepolicy, Förnyelse- och uppsägningsvillkor, och Ancestrys gemenskapsregler, vilka var och en införlivas häri genom hänvisning. Läs igenom dessa dokument och vårt Dataskyddsmeddelande (som beskriver hur vi samlar in, bearbetar, använder och delar dina data) noggrant eftersom de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter när du använder tjänsterna. Du ingår dessa villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken tjänst du använder och var du befinner dig geografiskt (se Ancestry-företagen nedan för mer information).

Ytterligare villkor kan gälla som kommer att beskrivas för dig när du registrerar dig för en ny tjänst eller drar nytta av en ny kampanj eller ett specialerbjudande, vilka villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder dessa tjänster, kampanjer eller erbjudanden. Om några ytterligare villkor strider mot dessa villkor kommer de ytterligare villkoren att gälla. Om du har några frågor om dessa villkor eller våra tjänster är det bara att kontakta oss..

 

För att du lättare ska kunna läsa dessa villkor har de delats in i följande avsnitt:

 

1.1.  Behörighet att använda tjänsterna. Icke-registrerade gäster, gratisregistrerade gäster, betalande abonnenter och personer som köper och/eller aktiverar DNA-kit kallas gemensamt ”användare” inom dessa villkor. Det kan hända att du behöver skapa ett konto för att använda tjänsterna. Du måste ange korrekta, fullständiga och aktuella uppgifter när du registrerar dig. Tjänsterna är avsedda för invånare i länderna där de erbjuds. Exempel: Tjänster som erbjuds på ancestry.ca är avsedda för användare i Kanada.

Om du är i åldrarna 13 till 18 kan du använda tjänsterna (exklusive eventuella tjänster som kräver ett DNA-test) med dina föräldrars eller målsmans tillstånd. Barn under 13 år får inte använda några som helst tjänster. Vi söker inte medvetet efter och samlar inte personuppgifter från barn under 13 år. Om Ancestry får kännedom om att vi ovetandes har samlat in personuppgifter direkt från ett barn under 13 års ålder kommer vi att vidta ekonomiskt rimliga ansträngningar för att ta bort sådana data från vårt system.

1.2. Behörighet att använda DNA-tjänsterna: Du måste vara minst 18 år för att få köpa eller aktivera ett DNA-testkit. För att hjälpa oss säkerställa integriteten och kvaliteten i vår databas och skydda din integritet måste alla vuxna som skickar in ett salivprov för ett DNA-test skapa sina egna konton och aktivera sina egna test. Personer som aktiverar sitt DNA-testkit måste också uttryckligen godkänna bearbetningen av känsliga personuppgifter. En förälder eller målsman kan aktivera ett DNA-test (exklusive ett AncestryHealth®-test), tillhandahålla oss personuppgifter och skicka in salivprovet från sitt eget minderåriga barn för bearbetning med deras konto. Genom att aktivera ett DNA-prov för, eller lämna ut personuppgifter om, en minderårig garanterar du att du är den minderåriges förälder eller vårdnadshavare. Du intygar även att du har diskuterat DNA-provet med den minderårige och att han/hon har samtyckt till att lämna salivprov och den vidare behandlingen av det.

1.3. Din användning av tjänsterna

I utbyte mot din åtkomst till tjänsterna samtycker du till att du kommer att:

 • Åtlyda Ancestrys cookiepolicy, förnyelse- och uppsägningsvillkor och gemenskapsregler;
 • Att efterleva alla tillämpliga lagar;
 • Ansvara för all användning av och aktivitet på tjänsterna som förekommer via ditt konto eller med din inloggningsinformation;
 • Kontakta oss om du misstänker att ditt konto har använts utan din tillåtelse eller om du tror att ditt användarnamn och lösenord har stulits;
 • Inte återförsälja tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera innehåll eller information som förekommer i tjänsterna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa villkor;
 • Inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna; och,
 • Inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt påverka funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller vidmakthåller begränsningar i användning av tjänsterna eller innehållet däri, inklusive webbrobotar, spindlar, funktioner för datautvinning, webbtröskning eller andra automatiska åtkomstverktyg.

Oväntade resultat: Det kan hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv, din familj eller din hälsa (t.ex. att du upptäcker ett eller flera okända biologiska syskon eller föräldrar, överraskande fakta om din etniska tillhörighet, oväntade genetiska resultat eller information i offentliga arkiv). Sådana upptäckter kan inte göras ogjorda.

1.4. Ytterligare villkor för användning av DNA-tjänster

Som används i dessa villkor hänvisar “DNA-tjänster” till användningen av vårt DNA-insamlingspaket, bearbetning och hantering av ditt DNA-prov, genetisk testning av ditt DNA-prov och våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som ger dig etnicitet och andra genetiskt relaterade resultat och tillhörande tjänster, inklusive AncestryHealth®, om tillämpligt. Utöver kraven som beskrivs ovan godkänner du även följande villkor för din användning av DNA-tjänster:

 • Att inte sälja DNA-provkit vidare;
 • Alla salivprov som du lämnar är antingen din egetn saliv eller saliv från en person vars förälder eller vårdnadshavare du är;
 • Att inte, om du befinner dig utanför USA, skicka oss ett prov om det skulle bryta mot ett exportförbud eller annan restriktion i det land där du är bosatt eller varifrån du skickar provet;
 • Att inte använda DNA-tjänsterna utanför det land till vilket ditt DNA-provkit skickats;
 • Att du, genom att tillhandahålla ett salivprov eller ytterligare användarinformation till oss, inte förvärvar några rättigheter i forskningsprodukter eller kommersiella produkter som har utvecklats av oss eller våra samarbetspartners och inte kommer att få någon ersättning relaterad till sådan forskning eller produktutveckling; och,
 • Att inte använda information som erhålls från DNA-tjänsterna (inklusive eventuella nedladdade DNA-data (som definieras i dataskyddsmeddelandet)) helt, delvis eller i kombination med någon annan databas för några som helst medicinska, diagnostiska eller faderskapstestrelaterade ändamål eller i diskrimineringssyfte eller för olaglig verksamhet.

Ancestrys tillhandahållande av DNA-tjänster.. Du samtycker till att vi, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna:

 • Lämnar ut ditt salivprov och ditt DNA till andra företag som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna, t.ex. laboratorier;
 • Extraherar ditt DNA från din saliv;
 • Utför genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på det resulterande DNA med hjälp av testmetoder som är tillgängliga nu eller utvecklas i framtiden;
 • Jämför dina DNA-resultat med andra DNA-data i Ancestrys databas för att tillhandahålla tjänsterna, inklusive jämför dig med andra i vår databas som du delar DNA med (du har kontroll över om du vill se eller ses av dina DNA-matchningar eller inte);
 • Lämnar ut resultatet av de analyser av prover som genomförts till dig och andra som du bemyndigar;
 • Lagrar dina DNA-resultat;
 • Förvarar din saliv och eventuellt extraherat DNA i USA eller förstör all(a) kvarvarande saliv- eller DNA-prov efter det att ditt prov har bearbetats. Under alla omständigheter kan din saliv och ditt DNA-prov inte returneras till dig efter att de har skickats in till oss;
 • Ger tillstånd till vissa av våra laboratoriepartners att använda en del av aktiverade eller inaktiverade salivprov för att kalibrera eller validera instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används i tillhandahållandet av DNA-tjänsterna; och,
 • Använda dina Genetiska data och andra Personuppgifter som beskrivs i dessa villkor och i Dataskyddsmeddelandet.

Vi skyddar din information som beskrivs i dataskyddsmeddelandet. Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-data skyddas inte kopian av våra säkerhetsfunktioner och du ansvarar för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Ancestry ansvarar inte för om du väljer att dela eller överföra dina nedladdade DNA-data med andra, varken avsiktligt eller oavsiktligt. Dina DNA-data är endast avsedda för ditt personliga bruk.

Anmärkning till användare som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation: Syftet med DNA-tjänsterna är att ge genetiska och genealogiska resultat och tillhörande rapporter i informationssyfte, för nöjesbruk eller utbildnings- och forskningsanvändning. Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt AncestryDNA-prov ge oväntade resultat eftersom din saliv dels kan innehålla celler med ditt DNA, dels celler med donatorns DNA. DNA i provet extraheras från cellerna och kombinationen av DNA-källor kan leda till ett felaktigt provresultat eller ett resultat som baseras på donatorns DNA. Därför rekommenderar vi alla som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation att inte ta AncestryDNA®s prov. Om du redan har tagit provet ber vid dig att kontakta oss för vidare hjälp.

 

2. Innehåll

2.1.  Ancestry-innehåll: Tjänsterna omfattar bilder, videor, dokument, poster, innehållsindex och annat innehåll från Ancestry (“Ancestry-innehåll”). Med undantag för Webbsöknings-träffar, som regleras av de tredje parter som står värd för dessa poster, ägs allt Ancestry-innehåll av oss eller tillhandahålls oss på licens och får endast användas i enlighet med dessa villkor, inklusive Ancestry-innehåll som kan finnas i offentliga register (”innehåll från offentliga register”). Du samtycker till att:

 • Endast använda Ancestry-innehållet efter behov för ditt personliga bruk av tjänsterna eller din professionella släktforskning;
 • Ladda ner Ancestry-innehållet endast som sökresultat som är relevanta för sådan forskning eller där uttryckligen tillåts av Ancestry;
 • Bevara alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt på allt Ancestry-innehåll som du laddar ner eller skriver ut;
 • Inte distribuera, republicera eller sälja betydande delar av något som helst Ancestry-innehåll; och,
 • Kontakta oss att få vårt skriftliga tillstånd om du vill använda mer än en liten del av enskilda bilder och dokument som är innehåll från offentliga register.

   

2.2.  Ditt innehåll: Ancestry underlättar ditt tillhandahållande av en mängd olika innehåll i tjänsterna, inklusive personuppgifter (som definieras i dataskyddsmeddelandet), innehåll som bilder, videor, berättelser om en avliden släkting, dina kommentarer i träd, gemenskapsdiskussioner eller om poster och svar på undersökningar och frågeformulär (“Användarinnehåll”).

2.2.1  Personuppgifter: För mer information om vilka typer av personuppgifter du kan tillhandahålla oss och dina respektive rättigheter, se vårt dataskyddsmeddelande.

2.2.2  Innehåll som tillhandahålls av användare: Med avseende på innehåll som tillhandahålls av användare godtar du eller förbinder du dig till följande:

 • Du är ensam ansvarig för ditt användartillhandahållna innehåll;
 • Du har alla nödvändiga lagliga rättigheter för att ladda upp eller publicera ditt användarinnehåll;
 • Allt användarinnehåll som du tillhandahåller överensstämmer med Ancestrys gemenskapsregler;
 • Du kommer att förse Ancestry, på vår begäran, med all dokumentation som krävs för att bevisa din efterlevnad av dessa villkor; och,
 • Allt användarinnehåll som du har offentliggjort eller delat (t.ex. genom att inkludera sådant användarinnehåll i ett offentligt släktträd på Ancestry som en del av din offentliga profil i någon av tjänsterna eller i ett offentligt meddelande på någon av våra tjänster) får brukas av andra användare som en del av, eller tillsammans med, tjänsterna. Vi är inte förpliktade att ta bort något användarinnehåll som du har offentliggjort eller på annat sätt delat från släktträden eller andra användares offentliga profiler.

Ancestry har inget ansvar eller ersättningsskyldighet vad beträffar användarinnehåll. Vi övervakar inte rutinmässigt användarinnehåll för brott mot dessa villkor, inklusive Ancestrys gemenskapsregler, men vi förbehåller oss rätten till detta (inklusive användning av automatiserade övervakningsverktyg). Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att dra in eller inaktivera tillgång till innehåll som tillhandahålls av användare som vi tror bryter mot dessa villkor, inklusive Ancestrys gemenskapsregler. Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att utsätta den ansvariga användaren för kontouppsägning, enligt Ancestrys ensamrätt.

2.2.3  Ägarskap av ditt innehåll: Dina egna personuppgifter och ditt användarinnehåll. Du kan radera dina personuppgifter från Ancestry genom att logga in på dina kontoinställningar (för ytterligare information, se vårt dataskyddsmeddelande). Så länge ditt innehåll finns kvar på vårt system behöver vi vissa rättigheter från dig för din och andras användning av tjänsterna. Genom att använda tjänsterna ger du oss rätten att samla in, stå som värd för, överföra, bearbeta, analysera, kommunicera och lagra dina personuppgifter (inklusive genetiska data som definieras i dessa villkor och i dataskyddsmeddelandet) för att (a) tillhandahålla tjänsterna till dig och andra användare, (b) för de syften som beskrivs i dessa villkor och vårt dataskyddsmeddelande, (c) för att hjälpa våra användare upptäcka mer om deras familjehistorier och (d) för andra ändamål som du uttryckligen godkänner, exempelvis att de delas med andra.

Genom att skicka in användartillhandahållet innehåll genom någon av tjänsterna ger du dessutom Ancestry en underlicensierbar, global, royaltyfri licens att stå som värd för, lagra, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till, skapa härledda verk av och på annat sätt använda sådant innehåll som tillhandahålls av användare i den mån och den form eller det sammanhang som vi anser vara lämpligt på eller via valfritt medium (ett eller flera) och med hjälp av teknik eller utrustning som är kända nu eller som utvecklas eller upptäcks senare. Detta inkluderar rätten för Ancestry att kopiera, visa, och indexera ditt användartillhandahållna innehåll. Ancestry kommer att äga de index som vi skapar. Vi kommer också att ha rätt att fortsätta använda ditt användartillhandahållna innehåll, även om du slutar använda tjänsterna, men endast i den utsträckning detta är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla och förbättra tjänsterna.

2.3  Upphovsrätt och varumärken: Samtliga tjänster skyddas av upphovsrätt som ett kollektivt verk eller sammanställning enligt USA:s lagar om upphov, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i tjänsterna ägs av oss eller tillhandahålls oss på licens. Vi och våra licensgivare behåller ägarskap, äganderätt och övriga rättigheter till och intressen i allt Ancestry-innehåll i tjänsterna.

Om du misstänker att användarinnehåll som lagts upp av andra kan inkräkta mot dina rättigheter, innehålla olagligt material eller bryta mot dessa villkor ber vi dig kontakta oss. Vi värnar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som innehas av andra. För klagomål om intrång till upphovsrätt eller olagligt innehåll, inklusive eventuella begäranden om borttagning av Digital Millennium Copyright Act klickar du här.

 

3. Förnyelse och uppsägning av Ancestrys tjänster

Dina köp av och ditt abonnemang till någon av tjänsterna är föremål för Förnyelse- och uppsägningsvillkoren.

 

4. Uppsägning eller spärrande av ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, avsluta eller spärra din tillgång till tjänsten utan återbetalning om du bryter mot eller handlar på ett sätt som står i strid med ordalydelsen eller andan i dessa villkor eller Ancestrys gemenskapsregler. I sådana fall har du inte rätt till återbetalning av abonnemangsavgifter eller köpeskillingen för DNA-kit.

 

5. Garanti

Vi hoppas att du har glädje av att använda våra tjänster, men det finns saker vi inte utlovar om våra tjänster.

Utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor tillhandahåller vi tjänsterna och Ancestry-innehåll till dig i befintligt skick. I den utsträckning som det tillåts enligt lag frånsäger vi oss alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier för att intrång inte gjorts i tredje parters rättigheter, kurans och ändamålsenlighet. Vi gör inga utfästelser (a) om Ancestry-innehållet, (b) om användarinnehåll, (c) om tjänsternas specifika funktioner, (d) om Ancestry-tjänsternas eller -innehållets kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet eller tillgänglighet eller (e) att Ancestry-tjänsterna och -innehållet kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi förändrar och vidareutvecklar hela tiden våra tjänster, vilket innebär att vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller inslag från tjänsterna och vi kan temporärt dra in tjänster eller upphöra med dem helt och hållet.

 

6. Begränsning av ersättningsansvar

Vi begränsar vårt ersättningsansvar i den största utsträckning som tillåts enligt lag. Vi ansvarar inte för oavsiktliga skador, eventuella faktiska eller oförutsedda skador eller följdskador eller för förluster eller anspråk av något som helst slag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vi har en bred inskränkning av vårt ersättningsansvar. Om du bor i någon av dessa jurisdiktioner kan det därför hända att vissa av dessa inskränkningar inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av tjänsterna eller med någon av lydelserna i dessa villkor är din enda gottgörelse att sluta använda tjänsterna och, om du använder någon av våra abonnemangstjänster, säger upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här. Vårt totala ersättningsansvar i frågor som rör tjänsterna eller dessa villkor begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat till oss under 12-månaders period som föregick händelsen som gav upphov till ersättningsansvaret. Denna begränsning av ersättningsansvaret gäller fullt ut för personer bosatta i New Jersey.

 

7. Din ersättningsskyldighet

Du samtycker till att gottgöra och hålla Ancestry och dess dotterbolag, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, efterträdare och tilldelade (”Ancestrys parter”) skadeslösa mot alla anspråk, skadestånd eller andra utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår som resultat av din användning av tjänsterna och (a) ditt brott mot dessa villkor eller andra dokument införlivade häri genom hänvisning; (b) ditt intrång i en annan persons rättigheter; eller (c) alla anspråk förknippade med ditt användartillhandahållna innehåll, inklusive påståenden att ditt användartillhandahållna innehåll användare orsakat en annan person skada. Denna ersättningsskyldighet kommer att fortsätta att gälla efter att du slutat använda tjänsterna. Du befriar vidare Ancestry från alla anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller stämningar i samband med ditt användarinnehåll, inklusive eventuellt ersättningsansvar som härrör vår användning eller icke-användning av ditt användarinnehåll, påståenden om förtal, integritetskränkning, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust.

 

8. Tjänster som erbjuds av andra företag

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter, inklusive men inte begränsat till, tredjepartswebbplatser som kan visa Ancestry-varumärken ("Tredjepartswebbplats(er)"). Dessa länkar är tillgängliga för din bekvämlighet och är endast avsedda för att möjliggöra åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser och i inget annat syfte. En länk till en tredjepartswebbplats från våra webbplatser utgör inte någon sponsring, något stöd, godkännande eller ansvar för någon tredjepartswebbplats. Användarvillkoren och dataskyddsmeddelanden på en tredjepartswebbplats kan skilja sig väsentligt från våra villkor och dataskyddsmeddelande. Läs noga igenom användarvillkoren och dataskyddsmeddelanden för alla tredjepartswebbplatser.

Ancestry garanterar inte eller gör någon utfästelser om ämne, kvalitet, funktionalitet, noggrannhet, lämplighet för ett visst syfte, försäljningsbarhet eller någon annan utfästelse om någon tredjepartswebbplats eller dess innehåll, produkter och tjänster. Vi tar inget ansvar för sådana tredjepartswebbplatser.

 

9. Gällande lag

Om du använder tjänsterna på våra webbplatser i USA ska lagarna i delstaten Utah och, enligt vad som är tillämpligt, i USA reglera dessa villkor och användningen av tjänsterna. Alla anspråk som inte är föremål för skiljedomsförfarande och framförs i USA är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i delstaten Utah. Om du har använder tjänsterna på våra webbplatser någon annanstans än i USA lyder dessa villkor under irländsk lag.

 

10. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Vi är mycket måna om att hålla kunderna nöjda. Om en tvist uppstår mellan dig och Ancestry är det vårt mål att tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att snabbt lösa tvisten. Om du är bekymrad över något eller har en tvist som rör tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.

För kunder i USA:

Du och Ancestry är eniga om att dessa villkor påverkar handeln mellan delstater och godtar att den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act) reglerar tolkning och tillämpning av dessa skiljedomsbestämmelser.

Om en tvist mellan oss inte har lösts inom 30 dagar efter att du kontaktat oss är du och Ancestry överens om att vi ska lösa den genom slutgiltig och bindande skiljedom med följande tre undantag:

 1. Du kan driva tvisten, om den uppfyller kriterierna för det, i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden.
 2. Både du och Ancestry kan lämna in en stämningsansökan i domstol i delstaten Utah endast i händelse av ett intrång i eller annat missbruk av immateriella rättigheter. I så fall avstår vi båda från all rätt till en juryrättegång.
 3. Om anspråket uppfyller kriterierna för det kan du föra ett anspråk till tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighets kännedom som kan söka upprättelse mot oss för din räkning.

Om du har ett abonnemang och säger upp det på grund av vår överträdelse, efter att ha gett oss en 30-dagars åtgärdsperiod under vilken vi inte lyckades åtgärda överträdelsen, återbetalar vi alla avgifter som erlagts i förskott på pro rata-basis.

Regler för skiljedomsförfaranden: Skiljedomsförfarandet kommer att ledas av JAMS i enlighet med JAMS förenklade procedurregler för skiljedomsförfarande (Streamlined Arbitration Procedure Rules) för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och i enlighet med JAMS fullständiga regler och procedurer för skiljedomsförfarande (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) för anspråk som överstiger 250 000 USD som gäller vid tidpunkten när skiljedomsförfarandet inleds, med undantag för regler och procedurer som reglerar eller tillåter grupptalan. Skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller upprättande av dessa villkor eller dataskyddspolicyn, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa villkor eller dataskyddspolicyn är ogiltig eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja sådan upprättelse som skulle stå att få i domstol enligt lag eller sedvanerätt. Förlikningen ska vara skriftlig, vara bindande för parterna och kan inlämnas som ett utslag i valfri domstol i behörig jurisdiktion. För att påbörja ett skiljedomsförfarande måste du göra följande: (a) skriva en begäran om skiljedomsförfarande som innehåller en beskrivning av anspråket och det skadeståndsbelopp som du söker som ersättning (en kopia av en begäran om skiljedomsförfarande finns på www.jamsadr.com); (b) skicka begäran om skiljedomsförfarandet i tre exemplar plus tillämplig registreringsavgift till JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, USA och (c) skicka en kopia av begäran om skiljedomsförfarandet till Ancestry på adressen Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Skiljedomsförfarandet kan ske i den kommun (county) där du bor vid tidpunkten för inlämnandet. Du och Ancestry är vidare överens om att underkasta er den specifika jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i San Francisco County, Kalifornien för att tvinga fram skiljedom, för att skjuta upp förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, upphäva eller avkunna utlåtande om utslag som fällts av skiljedomare.

Avgifter: Du måste betala 250 USD för att inleda ett skiljedomsförfarande mot oss. Om skiljedomaren anser att klagan har grund kommer Ancestry att erlägga övriga avgifter som faktureras av JAMS, inklusive registreringsavgifter och kostnader för skiljedomare och förhandling. Du ansvarar för dina egna advokatarvoden, såvida inte skiljedomsreglerna och/eller tillämplig lag föreskriver något annat.

Ingen grupptalan: Du och Ancestry godtar båda att respektive part endast kan lösa tvister med den andra parten på individuell basis och inte genom talan som målsägande eller en medlem i grupptalan, grupprättegång eller förenad talan. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att det avstående från grupptalan som framställs i denna punkt är ogiltigt eller icke genomdrivbart av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan fortsätta som grupptalan, ska ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande anses vara helt och hållet ogiltiga och parterna ska anses inte ha enats om ett skiljedomsförfarande för tvister.

Ändringar i detta avsnitt: Ancestry ger trettio (30) dagars varsel om alla ändringar som påverkar innebörden i detta avsnitt genom att publicera meddelanden om ändringar av villkoren på tjänsterna, genom att skicka ett meddelande till dig eller på annat sätt meddela dig när du är inloggad på ditt konto. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har publicerats på tjänsterna eller skickats till dig.

Ändringar i detta avsnitt kommer i övrigt endast att gälla framtida anspråk som uppkommer efter den trettionde (30:e) dagen. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att detta underavsnitt (”Ändringar i detta avsnitt”) är icke genomdrivbart eller ogiltigt ska detta avsnitt avskiljas från avsnittet om tvistemål, lösning, skiljedom och avstående från grupptalan och domstolen eller skiljedomaren tillämpa den första förekomsten av avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan som var i kraft efter att du började använda tjänsterna.

Fortlevnad av villkor: Detta avsnitt om tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan avsnitt ska fortleva uppsägningen av ditt konto eller tjänsterna.

För kunder utanför USA:

Du godtar att irländsk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsmässiga eller ej avtalsmässiga) som rör detta avtal. Om du är en konsument i Europeiska unionen åtnjuter du alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i detta avtal, inklusive stycket ovan, påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lag. Ingenting i denna klausul ska begränsa Ancestrys rätt att driva processer i en annan jurisdiktion för att hävda sin rätt eller att söka interimistisk, skyddsmässig eller preliminär upprättelse i domstol i en annan jurisdiktion.

Ytterligare information tvister för EU-medlemmar: Information enligt förordning 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet vid konsumenttvister på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Diverse

Ancestry-företag: Du ingår dessa villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken tjänst du använder och var du befinner dig geografiskt. Se listan över Ancestry-enheter indelade efter tjänst och geografisk belägenhet här. Alla hänvisningar till ”Ancestry”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” i dessa villkor avser tillämplig Ancestry-enhet på denna lista. Vi förbehåller oss rätten att ändra den Ancestry-enhet som utgör part i dessa villkor när som helst som ett resultat av en omorganisation eller av annat skäl.

Ändringar av dessa villkor: Vi har rätt att när som helst ändra dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en tjänst, inklusive ändringar som syftar till att spegla ändringar i lagstiftning eller av våra tjänster. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera information om dem via tjänsterna eller e-post. Sådana väsentliga ändringar kommer inte att gälla retroaktivt och träder i kraft trettio dagar efter att de har publicerats, med undantag för ändringar som rör nya funktioner i tjänsterna eller ändringar som görs av juridiska skäl, vilka träder i kraft omedelbart. Utöver vad som uttryckligen anges häri innebär din fortsatta användning av tjänsterna efter en ändring av villkoren att du godtar ändringarna. Om eventuella ändringar är oacceptabla för dig kan du sluta använda tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här.

Hela avtalet: Dessa villkor, inklusive alla regler, riktlinjer och andra dokument införlivade häri genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och Ancestry om din användning av tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått rörande tjänsterna.

Meddelande om ändringar av tjänsterna: Ancestry kan kontakta dig genom tjänsterna, via e-post eller fysisk post för att informera dig om ändringar av tjänsterna eller dessa villkor. Du samtycker till att kontakt på något av dessa sätt uppfyller alla lagstadgade kommunikationskrav, inklusive att kommunikationen ska ske skriftligen.

Synpunkter: Om du skickar in synpunkter på eller förslag om Ancestry eller våra tjänster äger vi rätt att använda dina synpunkter eller förslag för valfritt ändamål utan någon förpliktelse gentemot dig.

Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessa villkor gäller för dig personligen och som ett resultat av detta får du inte utan skriftligt godkännande från Ancestry överlåta eller överföra några som helst av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Det ska inte finnas några tredjeparts förmånstagare till detta avtal.

Om Ancestry köps upp: Om Ancestry eller dess verksamheter köps upp eller överförs till en annan enhet (helt eller delvis och inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) äger Ancestry rätten att dela dina personuppgifter och ditt användarinnehåll med denna enhet. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för tjänsterna tills dess att du får ett meddelande om ändringar i/av dessa villkor eller tjänster.

Avskiljbarhet: Utöver vad som uttryckligen anges häri ska overkställbarheten av enskilda avsnitt eller klausuler i dessa villkor inte påverka verkställbarheten av de återstående villkoren. Vi äger rätt att ersätta alla overställbara avsnitt eller klausuler med likartade som kan verkställas.

Inget avstående: Vår underlåtenhet att hävda enskilda bestämmelser i dessa villkor utgör inget avstående av våra rättigheter enligt ifrågavarande bestämmelse.

Fair Credit Reporting Act (Lagen om rättvis kreditupplysning): Ancestry är inte ett kreditupplysningsföretag enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (FCRA), lagen om rättvis kreditupplysning) och de uppgifter som du har tillgång till i tjänsterna har inte samlats in, varken helt eller delvis, i syfte att tillhandahålla kreditupplysning enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR FÖR ATT (1) FASTSTÄLLA ENSKILD INDIVIDERS LÄMPLIGHET FÖR PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER FÖR RISKBEDÖMNING FÖRKNIPPAD MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITSKYLDIGHETER, (2) UTVÄRDERA PERSONER FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARSTÅENDE I ANSTÄLLNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT I HUSHÅLLET, SOM BARNVAKTER, STÄDHJÄLPARE, BARNFLICKOR, HANTVERKARE OCH ANDRA) ELLER (3) ANDRA PRIVATA AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ANDRA PERSONER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HYRANDE AV LÄGENHET).

Dessa villkor har konsoliderats från tidigare separata versioner. För tidigare versioner av villkor som är tillämpliga på tjänsterna klickar du här.

 

12. AncestryHealth® YTTERLIGARE VILLKOR (endast för amerikanska kunder)

Genom att aktivera ett AncestryHealth® DNA -test och använda AncestryHealth® -produkter eller tjänster, godkänner du villkoren samt dessa AncestryHealth® ytterligare villkor.

OBS! AncestryHealth® ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER BOSATTA UTANFÖR USA ELLER I NEW YORK, RHODE ISLAND OCH NEW JERSEY.

12.1. Behörighet att använda AncestryHealth®-tjänsterna

För att köpa eller aktiver ett AncestryHealth® DNA-kit:

 • Måste du vara minst 18 år. Ett AncestryHealth® DNA-kit kan inte aktiveras för ett underårigt barn, även om du är barnets förälder eller målsman.
 • Du måste vara bosatt i en berättigad delstat i USA. Invånare i New York, Rhode Island och New Jersey är inte berättigade att använda AncestryHealth®-tjänsten, men de kan köpa presenter till personer som är bosatta i en berättigad stat.
 • Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation är du inte berättigad att använda AncestryHealth® -tjänsten.

12.2. Villkor som gäller för din användning av AncestryHealth®-tjänsterna

Som används i dessa villkor hänvisar “DNA-tjänsterna” till användningen av vårt DNA-provkit, bearbetning och hantering av ditt DNA-prov, genetisk testning av ditt DNA-prov och våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som ger dig etnicitets- och andra genetiskt relaterade resultat och tillhörande tjänster, inklusive AncestryHealth®, om tillämpligt.

Ancestrys tillhandahållande av Health-tjänster: Du samtycker till att vi, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla Health-tjänsterna:

 • Tillhandahåller dina kontaktuppgifter, din hälsohistoria, testresultat och hälsorapport(er) till ett oberoende läkarnätverk;
 • Utför genetiska hälsotest i USA på det resulterande DNA enligt begäran av dig och godkänt av det oberoende läkarnätverket. Varje hälsotest genomförs endast en gång per beställning och inga sekundära tester eller fynd kommer att utföras på resultaten; och
 • Lagra dina testresultat och hälsorapporter i enlighet med dessa AncestryHealth® ytterligare villkor, villkoren och dataskyddsmeddelandet, inklusive AncestryHealth® ytterligare dataskyddsmeddelande.

Observera att under begränsade omständigheter, baserat på kvaliteten eller kvantiteten av saliv- eller DNA-provet du tillhandahåller, kan vissa eller alla hälsorapporter vara otillgängliga för dig.

12.3. Läkarnätverk. Godkännandet av testbeställningar, granskning och tillhandahållandet av övervakning av hälsorapporterna samt tillhandahållandet av genetisk rådgivning kommer att tillhandahållas av ett oberoende läkarnätverk, för närvarande PWNHealth. Du förstår och samtycker till att detta förhållande är mellan dig och PWNHealth och är föremål för deras Användarvillkor och praxis för dataskyddsmeddelanden.

12.4. Åtkomst och delning av dina data och rapporter. Du kommer att ha tillgång till och möjligheten att ladda ner dina DNA-data erhållna från mikroarray-tekniken, testresultaten och alla rapporter. Ancestry kan debitera en avgift för att ladda ner din nästa generations sekvenserings-DNA-data när nedladdningsfunktionen är tillgänglig.

Vi skyddar din information som beskrivs i dataskyddsmeddelandet. Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-data, testresultat eller rapporter skyddas inte sådana kopior av våra säkerhetsfunktioner och du ansvarar för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Ancestry ansvarar inte för om du väljer att dela eller överföra dina nedladdade DNA-data, testresultat eller rapporter med andra, varken avsiktligt eller oavsiktligt. Observera att om du delar dina testresultat eller rapporter med din personliga läkare kan den här informationen bli en del av din läkarjournal.