Allmänna Villkor

Senast uppdaterad den 24 oktober 2014

 

Obs!Granska följande allmänna villkor (”Villkor”) som anger dina rättigheter, skyldigheter och förmåner som användare av webbplatserna på ancestry.co.uk, ancestry.de, ancestry.fr, ancestry.it, ancestry.se, ancestry.ca, ancestry.com.au och andra webbplatser inklusive mobila applikationer (tillsammans ”Webbplats”) som direkt länkar till dessa Villkor och sköts av Ancestry.com Europe S.à r.l., 31 Rue Philippe II, L 2340 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg (”Ancestry” eller ”vi”).

 

Dessa villkor ska styra relationen mellan dig (”du”) och Ancestry.Genom att tillträda eller använda Webbplatsen eller tjänsterna vi utför via Webbplatsen (”Tjänst”), ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss, baserat på dessa Villkor, inklusive alla villkor och policys inkorporerade genom hänvisning häri, inklusive våra Regler och Riktlinjer för Mötesplatsen. Om du inte accepterar något av dessa Villkor, eller om du har några invändningar mot vår Personuppgiftspolicy får du inte använda Tjänsten eller Webbplatsen.

 

Dessa villkor gäller för användare som besöker eller registrerar sig på Webbplatsen från och med 24 oktober 2014. För befintliga användare, kommer dessa villkor att gälla från 23 november 2014.För den tidigare versionen av villkoren, klicka här.

 

1.   Översikt
2.   Din användning av webbplatserna
3.   Innehåll tillhandahållet av användare
4.   Ditt efterlevnadsansvar
5.   Ansvarsfriskrivning
6.   Avslutande
7.   Ytterligare medlemsavtal för gäster eller prenumeranter
8.   Kommunikation mellan Ancestry och dig
9.   Överlåtelse
10.   Ändringar av dessa villkor och tjänsten
11.   Övrigt

1. Översikt

Ancestry erbjuder en onlinebaserad arkivplattform och -tjänst där användare kan upptäcka, forska och arkivera sin släkthistoria genom att söka i våra omfattande databaser med handlingar, skapa och söka efter släktträd, samarbeta och utbyta relaterad information med släktingar och användare av Mötesplatsen Ancestry tillsammans med andra utvecklingar och tjänster som Ancestry och dess koncernföretag (sammantaget ”Koncernföretagen”) kan komma att lägga till från tid till annan. Mötesplatsen Ancestry innefattar användare av Webbplatsen och andra webbplatser och plattformar som ägs av Ancestrykoncernen, inklusive ancestry.com, ancestry.co.uk, ancestry.ca, ancestry.com.au och findagrave.com.

 

Användare av Tjänsten kan vara oregistrerade, registrerade, ”betala-per-visning”, eller betalande abonnenter.De olika betalningsalternativen och tjänsterna som erbjuds för olika nivåer kommer att publiceras på relevant Webbplats eller vid den tidpunkt då ett abonnemang eller annan tjänst tecknas, och de allmänna villkoren tillämpliga på sådana abonnemang eller andra tjänster kommer att inkorporeras i dessa Villkor.

 

Tjänsten är avsedd för vuxna personer i de jurisdiktioner till vilka de tillämpliga URL:erna är hänförliga (t.ex. är Tjänster på ancestry.co.uk avsedda för användare i Storbritannien).Om du är under 18 år får du inte tillträda eller använda denna Webbplats eller Tjänst.

 

2. Din användning av webbplatserna
 

Webbplatsen innehåller text, programvara, skript, grafik, information, data, bilder, ljud, musik, video, interaktiva funktioner, användargenererad information, redaktionellt och annat innehåll tillgängligt för Användare (”Innehållet”).Allt Innehåll ägs, licensieras till och/eller är upphovsrättsskyddat av Ancestry och får endast användas i enlighet med detta avtal.Webbplatserna skyddas också av upphovsrätt som ett kollektivt verk och/eller sammanställning i enlighet med relevanta upphovsrättslagar och internationella konventioner.Varumärken, servicemärken och logotyper som finns på Webbplatsen ägs av eller licensieras till Ancestry.Ancestry och dess licensgivare behåller titel, äganderätt och alla andra rättigheter och intressen, och all information och Innehåll på Webbplatsen.

 

Så länge ditt abonnemang varar, får du tillgå webbplatserna enbart personligen med en individuell webbläsare eller mobilapplikation (robotar, krypare, spindlar, skrapning och andra automatiska åtkomstverktyg är förbjudna), använda grafik, information, data, redaktionellt eller annat Innehåll enbart för egen forskning eller akademisk historisk forskning, och ladda ner Innehåll endast som sökresultat relevanta för den forskningen.Till exempel, nedladdningen av ett helt verk eller databas eller en substantiell del därav är förbjuden.Återförsäljning av ett verk eller databas eller del av det är förbjuden.Online- eller annan ompublicering av innehåll är förbjuden förutom som unika uppgiftskomponenter som är del av en unik familjehistoria eller genealogi.Överträdelser av denna licens för begränsad användning kan leda till omedelbar avslutning av ditt medlemskap och kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

 

Innehållet kan laddas ner till din dator eller enhet med hjälp av auktoriserad Ancestry programvara.Väl nedladdat, förblir Innehållet bundet till den begränsande licensen i detta Avtal.Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av Innehållet för personligt bruk, måste du behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga notiser som finns däri.Du kan använda programvara som tillhandahålls via Tjänsten så länge du är uppkopplad. och du får inte ladda ner, kopiera, återanvända eller distribuera programvaran, utom då det är tydligt angett i samband med programvara som görs tillgänglig för användning offline, och en licens för sådan användning ges i samband med det programmet.Du samtycker till att inte kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner av Webbplatserna eller funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av Innehållet eller genomdriva begränsningar av användningen av Webbplatserna eller Tjänsterna och Innehållet däri.

 

3. Innehåll tillhandahållet av användare

Delar av Tjänsten och Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls av dig och andra användare (”innehåll tillhandahållet av användare”), och du får bidra med lämpligt material till dessa.För Innehåll tillhandahållet av användare agerar vi endast som värd och tillhandahåller verktyg för att lägga upp och dela innehåll, och vi kan inte acceptera någon som helst ansvarsskyldighet med avseende på sådant material (inklusive med avseende på dess riktighet).Vi kan inte förhandsgranska eller övervaka Innehåll tillhandahållet av användare, men vi kan om vi så önskar tillämpa automatiserade filtreringsverktyg, övervaka och/eller ta bort innehåll som Ancestry anser vara i strid med detta avtal (till exempel kan vi använda automatiska verktyg för att undertrycka obscent innehåll).Vi förbehåller oss också rätten men är inte skyldiga att agera utan dröjsmål för att ta bort eller avaktivera åtkomst till Innehåll tillhandahållen av användare som vi anser, efter eget gottfinnande, bryter mot dessa Villkor, eller är olagligt, obscent, oanständigt, kränkande, väcker ras- eller etniskt hat, eller överträder andras rättigheter, och vi kan avsluta din användning av tjänsten under dessa omständigheter.Vi värnar om andras copyright och andra immateriella rättigheter.För klagomål om upphovsrättsintrång eller olagligt innehåll, klicka här.

 

Beslutet att ladda upp Innehåll tillhandahållet av dig på webbplatsen är ditt ansvar och du bör bara ladda upp eller dela Innehåll tillhandahållet av användare som tillhör dig (eller där du har erhållit alla nödvändiga tillstånd eller medgivanden), och som inte kommer att kränka andras rättigheter.Var medveten om att upphovsrätten och andra immateriella rättigheter normalt tillhör skaparen av materialet i fråga och du bör inte reproducera eller skicka något utan ägarens tillstånd.Genom att skicka Innehåll tillhandahållet av användaren (dig) till Webbplatsen, intygar du att du har rätt att göra det, och att du har erhållit tredje parts medgivanden där så krävs (t.ex. enligt dataskydds- eller immaterialrättsliga lagar).På vår begäran går du med på att ge Ancestry dokumentation, belägg och nödvändiga tillstånd som rimligen behövs för att kontrollera och göra belägg för din efterlevnad av denna bestämmelse.

 

Med förbehåll för dessa Villkor och restriktioner för databehandling i Webbplatsens sekretesspolicy, som kan ändras från tid till annan, ger du Ancestry och dess Koncernföretag en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, världsomspännande, royaltyfri licens för den maximala tid som tillåts enligt tillämplig lag att vara värd, lagra, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till och på annat sätt använda Innehåll tillhandahållet av användare eller innehåll som laddas upp eller på annat sätt överförs av dig till Webbplatsen, inklusive, webbhotell och tillgång till tjänster för materialet som tillhör samma varumärke, och att använda uppgifterna i detta Innehåll tillhandahållet av användare som sökresultat och att integrera dessa data i Tjänsten som Ancestry eller dess Koncernföretag anser lämpliga på eller via något media eller medium och teknik eller enheter som finns nu eller som hädanefter utvecklas eller upptäckts.Denna licens fortsätter även om du slutar att använda Webbplatserna eller Tjänsterna.Ancestry kan skanna, avbilda och/eller skapa ett index från Innehåll tillhandahållet av användare som du laddat upp.I denna situation ger du Ancestry och dess Koncernföretag licens till Innehållet tillhandahållet av användare enligt beskrivningen ovan, och Ancestry kommer att äga den digitala versionen av dokument som skapats av Ancestry samt all indexerad information som Ancestry skapar.Med undantag för de rättigheter som beviljas i detta avtal, förvärvar Ancestry ingen titel eller äganderätt till något Innehåll tillhandahållet av användare som du laddat upp, och inget i detta avtal förmedlar någon form av äganderätt till sådant Innehåll tillhandahållet av användare på Webbplatsen.

 

4. Ditt efterlevnadsansvar

I allmänhet måste du följa alla tillämpliga lagar och avstå från att göra intrång på tredje parters rättigheter eller intressen (inklusive, utan begränsning, rättigheter avseende sekretess och immateriell egendom) och du ska inte medvetet eller avsiktligen eller vårdslöst tillhandahålla oriktigt, ärekränkande eller stötande innehåll till Webbplatsen eller andra användare.

 

5. Ansvarsfriskrivning

Ingen garanti. Vi ger inga uttryckliga garantier eller gör inga uttryckliga framställningar avseende kvaliteten och/eller exaktheten på Innehållet, Webbplatsen eller Tjänsten, och vi friskriver oss från alla underförstådda garantier, villkor och/eller framställningar i den största omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag.Utan att begränsa den allmänna giltigheten av det föregående erbjuder vi Tjänsten på en ”i befintligt skick-basis” och (i) vi godtar inte ansvar för användning av eller förlitan på Webbplatsen, Innehållet eller Tjänsten, eller för störningar på eller förseningar av Tjänsten; och (ii) vi gör inga framställningar avseende riktighet, omfattning, fullständighet, kvalitet, aktualitet, felfri beskaffenhet, kompatibilitet, säkerhet eller lämplighet för syfte av Webbplatsen, Innehållet eller Tjänsten.Dessutom garanterar Ancestry inte Tjänstens eller Webbplatsens funktionsduglighet eller deras kompatibilitet med din datorutrustning eller miljö.Ancestry garanterar inte att denna Webbplats, Tjänsten, dess servrar, eller alla e-postmeddelanden som kan skickas från Ancestry är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

 

Ansvarsbegränsning. Vi begränsar vårt ansvar till den maximala grad som är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.I synnerhet ska vi inte vara ansvariga för skador som vi orsakar oavsiktligt och vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för någon av följande typer av förlust eller skada, vare sig enligt avtal, utomobligatoriskt ansvar eller annat (oavsett om sådan förlust eller skada var förutsebar, känd eller annat):(i) förlust av intäkt; (ii) förlust av faktiska eller förväntade förtjänster; (iii) förlust av användningen av pengar; (iv) förlust av förväntat sparande; (v) förlust eller korruption av, eller skada på, data, system eller program, eller (vi) indirekta eller följdförluster eller skador, oavsett hur de orsakats, förutsatt att ingenting i dessa villkor ska tolkas på så vis att det begränsar eller exkluderar ansvarsskyldighet som enligt lag inte får exkluderas eller begränsas.Om du använder tjänsten som en konsument ska dina obligatoriska, lagstadgade konsumenträttigheter förbli opåverkade.

 

Övre gräns för ansvar. Med undantag för sådant ansvar som inte kan begränsas eller exkluderas (såsom framställt ovan) är vårt sammanlagda ansvar gentemot dig, vare sig enligt avtal, utomobligatoriskt ansvar (inklusive försumlighet) eller annat begränsat till det högre beloppet av (a) 100 EUR för varje anspråk eller serie av förbundna anspråk upp till sammanlagt 200 EUR för alla incidenter (oavsett om dessa är relaterade eller inte) under en 12-månadersperiod, eller (b) de sammanlagda beloppet som mottagits från dig under 12-månadersperioden som föregått incidenten som ditt anspråk grundar sig på.

 

Inget Ansvar eller Endossering för Tredjepartstjänster. Ancestry kan, från tid till annan, tillhandahållit möjligheter för användare av Tjänsten att länka till eller köpa tjänster från tredje part.Tredje parts webbplatser kan omfattas av villkor som skiljer sig från dem som gäller för Webbplatsen och det är ditt ansvar att se till att du har läst och förstått dem. Ancestry ger inga garantier om, är inte ansvarigt för, och endosserar inte några varor eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, och du accepterar att eventuella krav för missnöje eller problem med dessa varor eller tjänster kommer att sökas från tredjepartsleverantören och inte från Ancestry.

 

Exklusiv gottgörelse. Utan att det påverkar föregående bestämmelser i denna klausul 5, om du är missnöjd med någon del av Tjänsten eller med någon artikel i dessa Villkor ska din enda och exklusiva gottgörelse vara att du kan sluta att använda Tjänsten och Webbplatsen.Om du är en betalande abonnent och du säger upp tjänsten på grund av vår överträdelse eller viktig orsak efter att ha gett oss en 30 dagars period under vilken vi inte lyckades att gottgöra, återbetalar vi alla förbetalda avgifter på proportionell basis till dig.

 

6. Avslutande

Om vi beslutar att upphöra med Webbplatsen eller Tjänsten, eller om du överträder dessa Villkor, kan vi stänga av eller avsluta din åtkomst till Webbplatsen och Tjänsten.

 

7. Ytterligare medlemsavtal för gäster eller prenumeranter

7.1. Registrering och Säkerhet

 

7.1.1 Som en del av registreringsprocessen kommer du att välja ett användarnamn och ett lösenord.Du måste förse Ancestry med korrekt, fullständig och uppdaterad registreringsinformation.Underlåtenhet att göra detta innebär en överträdelse av dessa villkor.Du förstår att du inte får (i) välja eller använda en annan persons namn med avsikten att föreställa den personen; (ii) använda en annan persons rättigheter utan godkännande; eller (iii) använda ett namn som är stötande för en omdömesgill person.

 

7.1.2 Du måste omedelbart meddela oss via brevpost eller e-post på [email protected] om eventuell känd eller misstänkt obehörig användning av ditt konto, eller ett känt eller misstänkt säkerhetsintrång, inklusive förlust, stöld eller obehörigt yppande av ditt lösenord eller kreditkortsinformation.Du är ansvarig för att ditt lösenords sekretess upprätthålls.Du kommer aldrig ombes att avslöja ditt lösenord för en representant eller agent för Ancestry.

 

7.1.3 Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på Webbplatsen via ditt konto.Distribution av ditt lösenord till andra för åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsten är uttryckligen förbjuden och ska utgöra en överträdelse av dessa Villkor.All bedräglig, felaktig eller på annat sätt olaglig aktivitet kan utgöra grund för avslutande av ditt konto, efter vårt eget gottfinnande, och du kan anmälas till tillämpliga polisiära myndigheter.

 

7.2. Abonnemang, Avgifter och Betalningar

7.2.1 Löpande medlemskap. Abonnemanget är inte bekräftat förrän betalningen bekräftats och då beloppets krediteras till Ancestry.Godkännande av avtalet genom att markera kryssrutan under den onlinebaserade abonnemangsproceduren har samma värde som en handskriven signatur. När du har avslutat abonnemangsproceduren kommer du att få bekräftelse via e-post med erinran om de allmänna villkoren för ditt abonnemang, och ditt abonnemang kommer då att påbörjas. Vi rekommenderar att du behåller detta e-postmeddelande och/eller skriver ut det.Abonnemang är kontinuerliga.Detta innebär att du, när du blivit en abonnerande medlem, accepterar att ditt abonnemang automatiskt kommer att förnyas från en period till nästa och att ditt kreditkort/kontokort kommer att debiteras baserat på vilket abonnemangsprogram (årligt, kvartalsvis, månatligt, etc.)du har valt.Betalning bör vara behandlad inom 24 timmar efter att begäran om abonnemang skickats in av dig. Avseende årliga och sex-månaders abonnemang, kommer du att få ett e-postmeddelande minst tjugoåtta (28) kalenderdagar innan din prenumeration går ut, och uppmanas att korrigera eventuell information som ändrats, samt ges möjlighet att välja att avbryta din förnyelse.Genom att köpa ett abonnemang bekräftar du att du är innehavaren av det betalkort eller konto från vilket betalning kommer att vidtas, och/eller har tillstånd att använda angivet betalkort eller konto för transaktionen och eventuella förlängningar.

 

7.2.2 Avbrytning av abonnemanget och återbetalningar.

Alla abonnemang som varar längre än en månad kan avbrytas när som helst under de 30 dagarna som följer efter den tidpunkt då ditt abonnemang startar och du får då full återbetalning för den abonnemangsperioden.Alla förnyelser av abonnemang som varar längre än en månad kan avbrytas när som helst under de 7 dagarna efter den tidpunkt då ditt abonnemang förnyas och du får full återbetalning för den abonnemangsperioden.

 

 

Om du vill avbryta ditt abonnemang eller abonnemangsförnyelse och begära återbetalning måste du meddela oss innan arbetsdagens slut (17:00 CET) den 30:e eller 7:e dagen, beroende på vad som är tillämpligt, genom att ringa numret till kundtjänst för medlemmar, 020-091 02 03. Du kan kontakta kundtjänst för medlemmar mellan 10:00 och 17:00 CET, måndag till fredag, genom att logga in på din Mitt konto-sida på Webbplatsen eller genom att fylla i detta formulär eoch skicka det till oss. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange följande information:

 

Förnamn och efternamn
Användarnamn
Abonnemangstyp (Storbritannien/Irland samling, etc.)
E-postadress som användes vid abonnemangstillfället
Telefonnummer inklusive landsnummer
Land

 

Alla återbetalningar kommer att krediteras till det kredit/betalkort eller konto som användes för att betala för abonnemanget.Vänligen ha tålamod för en rimlig tid för återbetalningen att krediteras tillbaka till ditt kort eller konto.

 

Återbetalningar är inte tillgängliga för abonnemang eller förnyande av abonnemang för perioder som varar en månad eller mindre.

 

7.2.3 Bortval av förnyelse. Om du vill avbryta ditt abonnemang vid slutet av den nuvarande abonnemangsperioden måste du meddela oss minst två kalenderdagar innan förnyelsedatumet genom att ringa numret till kundtjänst för medlemmar, 020-091 02 03. Du kan kontakta kundtjänst för medlemmar från 10:00 till 17:00 CET, måndag till fredag, genom att logga in på din Mitt konto-sida på Webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] ch ange följande information:

 

Förnamn och efternamn
Användarnamn
Abonnemangstyp (Storbritannien/Irland samling, etc.)
E-postadress som användes vid abonnemangstillfället
Telefonnummer inklusive landsnummer
Land

 

Se till att du korrigerar alla uppgifter som kan ha ändrats beträffande dina betalningsuppgifter för att förhindra att ditt abonnemang går ut på grund av att vi inte kan behandla din inbetalning.

 

Om du inte meddelar oss om att du vill avbryta ditt abonnemang enligt ovan, kommer betalning för förnyelseperioden av abonnemanget ändå att utföras.

 

När det gäller andra erbjudanden, tävlingar, kampanjer eller kostnadsfria prövningar, kan de särskilda villkor som är tillämpliga kanske skilja sig från dessa Villkor. Se till att du har antecknat relevanta villkor, inklusive avbrytningsdatum eller prisändringar när en kampanj eller gratis provperiod tar slut.

 

Förnyelse av abonnemanget sker med tillämpning av de Villkor som gäller vid förnyelsedatumet.

 

7.2.4 Återkallande. När ditt abonnemang börjar gälla har du omedelbart åtkomst till tjänsten, och därför har du ingen hävnings- eller ångerrätt enligt artikel L 2229(7)(m) i Luxembourg Verbraucherschutzgesetz/Code de la Consommation eller annan lag som implementerar artikel 16(m) i EU:s Direktiv om konsumenträttigheter (2011/83/EU).

 

7.2.5 Priser. Priset på Tjänsten uttrycks i den relevanta lokala valutan för Webbplatsen.Accepterade betalningsmedel visas vid tidpunkten då betalning görs. Varje förnyelse av ditt abonnemang kommer att ske enligt priset du ursprungligen betalade när du började abonnera, om inte annat anges eller det sker en förändring av ditt abonnemangspris.Abonnemangspriserna kan ändras av Ancestry när som helst och Ancestry ska meddela dig inom rimlig tid om varje förändring av ditt abonnemangspris innan dagen för den nya prissättningen via e-post eller andra rimliga medel, t.ex. ett meddelande på hemsidan eller i vanlig medlemskommunikation.Om du inte vill fortsätta med ditt abonnemang på grund av det nya priset, kan du välja bort förnyelse som angett i avsnitt 7.2.3 ovan.

 

 

8. Kommunikation mellan Ancestry och dig 

Vi kommer att kontakta dig (via webbplatserna, e-post, brevpost eller på annat sätt) i syfte att informera dig om ändringar eller tillägg till Webbplatsen eller Tjänsten, eller om relaterade produkter och tjänster.Du kan när som helst välja att inte ta emot reklam och e-postmeddelanden med marknadsföring genom att klicka på länken för avslutande av prenumeration i slutet av varje sådant e-postmeddelande eller genom att gå till Mitt Konto och ändra dina e-postpreferenser. Se vår Webbplats sekretesspolicy för mer information om hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

 

9. Överlåtelse

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en person som accepterar att överta och utföra alla skyldigheter som anges i dessa Villkor under omständigheter som inte påverkar dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor.Dessa Villkor är personliga för dig och du kan följaktligen inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan skriftligt godkännande från Ancestry.

 

 

10. Ändringar av dessa villkor och tjänsten

Ancestry kan när som helst ändra dessa Villkor (inklusive de villkor som inkorporeras genom hänvisning häri), Webbplatsen, eller Tjänsten för att ta hänsyn till ändrade användarpreferenser, Internetekonomin, tillämpliga lagar och sedvänja inom branschen, eller av andra anledningar.Ändringar kommer att publiceras på Webbplatsen eller meddelas via e-post, brev eller på annat sätt.Med avseende på ändringar i Villkoren som innefattar väsentligt ogynnsamma förändringar, såsom försämrade rättigheter eller högre kostnader, kommer vi erbjuda abonnenter en möjlighet att avböja sådana ändringar under återstoden av deras betalda abonnemang (vilket innebär att vi fortsätter att tillämpa den tidigare gällande versionen av Villkoren eller låter abonnenterna som avböjer att avbryta i förtid mot återbetalning, som minskas proportionellt), om, och i den utsträckning, det krävs enligt lag.Om du inte accepterar dessa uppdaterade Villkor eller inte vill vara bunden av förändringar efter att meddelanden skickats ut bör du sluta använda Webbplatsen och Tjänsten.

 

 

11. Övrigt

 

11.1 Dessa Villkor och eventuella tvister om eller med anledning av dessa Villkor, Tjänsten eller Webbplatsen (inklusive avtalsmässiga, utomavtalsmässiga, lagstadgade och andra anspråk) skall, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, regleras av och tolkas i enlighet med Luxemburgs lagar samt vara underkastade Luxemburgs domstolars jurisdiktion.Dina obligatoriska, lagstadgade rättigheter, även i fråga om domstols behörighet, skall inte påverkas.

 

11.2 Om något av villkoren i dessa Villkor är ogiltigt eller inte verkställbart, skall återstående delar av dessa Villkor äga fortsatt tillämpning. Vi kan ersätta eventuella villkor som inte är giltiga och verkställbara med ett villkor med liknande innebörd som är giltigt och verkställbart.

 

11.3 3 Om vi underlåter att genomdriva något av villkoren i dessa Villkor skall detta inte påverka vår rätt att vid ett senare tillfälle kräva sådan fullgörelse, och ej heller skall vårt avstående av krav på grund av ditt brott mot bestämmelse i dessa Villkor tolkas som ett generellt avstående från krav enligt bestämmelsen/bestämmelserna.

 

11.4 Du samtycker till att hålla oss skadelösa från allt ansvar, krav och kostnader som kan uppkomma på grund av brott mot dessa Villkor av dig eller i övrigt som ett resultat av din icke-auktoriserade användning av Webbplatsen.

 

11.5 Officiell korrespondens skall skickas med brev till: 

 

Ancestry.com Europe S.à r.l.
31 Rue Philippe II
L 2340 Lussemburg
Storhertigdömet Luxemburg

 

11.6 Dessa Villkor, inklusive villkor och policys som det uttryckligen hänvisas till häri, skall utgöra det fullständiga avtalet mellan dig och oss, och skall ersätta och upphäva eventuella tidigare eller samtida överenskommelser och avtal, om inte annat uttryckligen anges av Ancestry.Utom i fråga om skuld som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lag, bekräftar du att du inte har förlitat dig på någon utfästelse, garanti, villkor eller uppdrag förutom de (eventuella) som uttryckligen anges häri.

Ansvarsfriskrivning
 

Ancestry och dess leverantörer tillhandahåller allt innehåll på denna webbplats utan garantier om korrekthet.
 

Registrering
 

Registrering krävs för att kunna använda webbplatsen. Webbplatsens säkerhet är användarnas ansvar.
 

Avgifter och Betalning
 

Prenumerationsmedlemskapet fortlöper tills det sägs upp av användaren.
 

Korrespondens
 

Ancestry kan skicka e-post till användarna som kan avsäga sig all sådan kommunikation.
 

Avstängning
 

Ancestry förbehåller sig rätten att avstänga användare från webbplatsen.
 

Förändringar
 

Ancestry förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal eller denna webbplats.
 

Övrigt
 

Detta avtal regleras i enlighet med svensk lagstiftning.