Allmänna Villkor

Senast uppdaterade den 16 februari 2011

Meddelande: Granska följande allmänna villkor (“Villkor”) som anger dina rättigheter, skyldigheter och förmåner som användare av webbplatserna på ancestry.co.uk, ancestry.de, ancestry.fr, ancestry.it, ancestry.se och andra webbplatser (tillsammans “Webbplats”) som direkt länkar till dessa Villkor och sköts av Ancestry.com Europe S.à r.l., 31, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg (“Ancestry” eller “vi”).


Dessa Villkor skall reglera förhållandet mellan dig (“du”, “dig”) och Ancestry. Genom att tillträda eller använda Webbplatsen eller tjänsterna vi utför via Webbplatsen (“Tjänst”), ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss, baserat på dessa Villkor, inklusive alla villkor och policys inkorporerade genom hänvisning häri, inklusive våra  Mötesplatsens Regler och Riktlinjer. Om du inte accepterar något av dessa Villkor, eller om du har några invändningar mot vår Personuppgiftspolicy får du inte använda Tjänsten eller Webbplatsen.

 

Klicka här om du vill ha föregående version av de allmänna villkoren.

 

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN.
Ancestry erbjuder en arkivplattform och –tjänst online där användare kan upptäcka, forska, och arkivera deras släkthistoria genom att söka i våra omfattande databaser med handlingar, skapa och söka efter släktträd, samarbeta och utbyta relaterad information med släktingar och användare av Mötesplatsen Ancestry.com tillsammans med andra utvecklingar och tjänster som Ancestry kan komma att lägga till från tid till annan. Mötesplatsen Ancestry.com innefattar användare av Webbplatsen och andra webbplatser och plattformar som ägs av Ancestrys närstående bolag, inklusive ancestry.com, ancestry,com.au, ancestry.ca, rootsweb.com, genealogy.com, samt mundia.com.
 

Användare av Tjänsten kan vara registrerade, ”betala-per-visning” eller betalande abonnenter. De olika betalningsalternativen och tjänsterna som erbjuds för olika nivåer kommer publiceras på relevant Webbplats eller vid den tidpunkt då ett abonnemang eller annan tjänst tecknas, och de allmänna villkoren tillämpliga på sådana abonnemang eller andra tjänster kommer att inkorporeras i dessa Villkor.
 

Tjänsten är avsedd för vuxna personer i de jurisdiktioner till vilka de tillämpliga URL:erna är hänförliga (t.ex. är Tjänster på ancestry.co.uk avsedda för användare i Förenade kungariket). Om du är under 18 år får du inte tillträda eller använda denna Webbplats eller Tjänst.


2. BEGRÄNSAD ANVÄNDARLICENS.

Du får tillträda Webbplatsen endast personligen med en enskild webbläsare (bots, crawlers, spiders, scraping och andra automatiska verktyg för åtkomst är förbjudna), använda grafik, information, data, redaktionellt och övrigt innehåll som visas på eller är åtkomligt genom Webbplatsen (”Innehåll”) endast för personlig eller yrkesmässig släktforskning, samt endast ladda ned Innehåll i form av sökresultat som är relevanta för sådan forskning. Till exempel är det förbjudet att ladda ned hela eller väsentliga delar av verk eller databaser. Återförsäljning av verk eller databas eller del därav, utom i form av specifika resultat som är relevanta för specifik forskning för en individ, är förbjudet. Det är förbjudet att återpublicera Innehåll online eller på annat sätt, utom som unika informationsdelar som är del av en unik släkthistoria eller stamtavla. Brott mot denna begränsade användarlicens kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Du får endast använda programvaran som tillhandahålls på Tjänsten medan du är online och du får inte ladda ned, kopiera, återanvända eller distribuera sådan programvara, utom när det klart anges i anknytning till programvara som görs tillgänglig för användande offline, och en licens för sådant användande tillhandahålls i samband med programvaran. Ancestry och dess licensgivare behåller äganderätten och alla andra rättigheter och intressen i och till allt Innehåll, om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor.3. INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDARE.

Delar av Tjänsten och Innehållet på Webbplatsen skickas in eller läggs upp av dig och andra användare (”Användarinnehåll”), och till detta kan du bidra med lämpligt material. Vi agerar endast värd för och ger tillgång till Användarinnehåll, och vi kan inte acceptera något som helst ansvar för sådant material (inklusive med avseende på dess riktighet). Genom att skicka in eller lägga upp material på Webbplatsen intygar du att du har rätt att göra så, och att du, om det krävs, har inskaffat tredje parts godkännande (t.ex. enligt personuppgiftslagstiftning eller immaterialrättslig lagstiftning), samt, underkastat dessa Villkor och begränsningar avseende personuppgiftsbehandling i vår Personuppgiftspolicy, inklusive ändringar däri som görs då och då, ger du Ancestry en icke-exklusive, överlåtbar, underlicensierbar, royalty-fri, licens att värdhålla, spara, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till och i övrigt använda sådant material, inklusive, du tillåter att sådant material värdhålls och tillgängliggörs på gemensamt marknadsförda tjänster, samt att använda data i materialet som sökresultat och att integrera sådana data i Tjänsten, som det anser lämpligt. Du får endast skicka in eller lägga upp material som tillhör dig (eller som du har erforderligt tillstånd att skicka in eller lägga upp) och som inte kommer att kränka andra personers eller organisationers äganderätt eller andra rättigheter. Vi värnar om andras upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. För klagomål avseende upphovsrättsintrång eller olagligt innehåll, klicka här. Vi kan inte företa förhandsgranskning eller övervakning av Användarinnehåll, men vi kan, efter eget gottfinnande, tillämpa automatiserade filtreringsverktyg (till exempel, för att undertrycka eller undvika visning av information upplagd i delar användares upplagda familjeträd på Webbplatsen, som, enligt vår bedömning, med användande av algoritmer, är hänförlig till en levande person). Vi förbehåller oss även rätten att agera snabbt för att ta bort eller inaktivera åtkomst till Användarinnehåll som kommer till vår kännedom, inklusive, information som vi, efter eget godtycke, bedömer är olagligt, obscent, olämpligt, ärekränkande, uppmanar till rasistiskt eller etniskt hat eller kränker andras rättigheter, och vi kan säga upp din användning av Tjänsten under dessa omständigheter.4. DIN SKYLDIGHET ATT FÖLJA LAGEN.
I allmänhet måste du följa alla tillämpliga lagar och avstå från att göra intrång i tredje parts rättigheter eller intressen (inklusive, utan begränsning, integritet och immateriella rättigheter) och du får inte medvetet eller avsiktligt lägga upp eller skicka in inkorrekt, ärekränkande eller stötande Innehåll till Webbplatsen eller till andra användare.


5. ANSVARSFRISKRIVNING.
Ingen garanti.  Vi ger inga uttryckliga garantier eller intyg avseende kvaliteten eller korrektheten av Innehållet, Webbplatsen eller Tjänsten, och vi friskriver oss från eventuella underförstådda garantier eller intyg i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående erbjuder vi Tjänsten ”i befintligt skick” och (i) vi accepterar inget ansvar för användning eller tillit till Webbplatsen, Innehållet eller Tjänsten, eller för avbrott eller försening i Tjänsten; och (ii) vi gör inga utfästelser avseende Webbplatsens, Innehållets eller Tjänstens korrekthet, allsidighet, fullständighet, kvalitet, aktualitet, felfrihet, kompatibilitet, säkerhet eller lämplighet. Vidare garanterar inte Ancestry att Tjänsten eller Webbplatsen är lämpade för eller kompatibla med din datorutrustning eller datormiljö. Ancestry garanterar inte att denna Webbplats, Tjänsten, dess servrar, eller e-post som kan skickas från Ancestry är fria från virus eller andra skadliga delar.


Ansvarsbegränsning.  Vi begränsar vårt ansvar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. I synnerhet skall vi inte vara ansvariga för skador som vi orsakar oavsiktligt och vi skall inte vara ansvariga gentemot dig för någon av följande typer av förlust eller skador, vare sig på kontraktsrättslig, utomkontraktuell (inklusive oaktsamhet) eller annan grund (oavsett om sådan förlust eller skada var förutsebar, känd eller annat): (i) intäktsbortfall; (ii) förlust av faktisk eller förväntad vinst; (iii) förlorad användning av pengar; (iv) förlust av förväntad besparing; (v) förlust eller korruption av, eller skada på, data, system eller program; eller (vi) indirekta förluster eller skador, hur de än orsakats, förutsatt att ingenting i dessa Villkor kommer tolkas som en begränsning av eller friskrivning från sådant ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt lag. Om du använder Tjänsten i egenskap av konsument kommer dina lagstadgade konsumenträttsliga rättigheter inte att påverkas.


Övre gräns för ansvar.  Med undantag för sådant ansvar som inte kan begränsas eller undantas (som anges ovan), är vårt totala ansvar gentemot dig, oavsett om det är på kontraktsrättslig, utomkontraktuell (inklusive oaktsamhet) eller annan grund, begränsat till det högre beloppet av (a) €100 för varje anspråk eller serie av sammanhängande anspråk eller totalt €200 oavsett antalet incidenter under en 12-månadersperiod, eller (b) avgifter mottagna från dig under den 12-månadersperiod som föregår incidenten som ditt anspråk grundar sig på.


Inget ansvar för eller stöd åt tredje parters tjänster.  Ancestry kan, från tid till annan, ge användare av Tjänsten möjlighet att länka till eller köpa tjänster från tredje parter. Webbplatser tillhörande sådana tredje parter kan vara underkastade allmänna villkor som skiljer sig från de som återfinns här och det är ditt ansvar att försäkra dig om att du har läst och förstått dem. Ancestry ger ingen garanti avseende, och är inte ansvarigt för och stödjer inte någon vara eller tjänst som tillhandahålls av tredje part, och du accepterar att eventuella anspråk på grund av missnöje eller problem med sådana varor eller tjänster endast får riktas mot tredje parts-leverantören och inte mot Ancestry.


Exklusiv påföljd.  Om du är missnöjd med någon del av Tjänsten, eller med någon klausul i dessa Villkor, får du, som enda påföljd, avbryta ditt användande av Tjänsten och Webbplatsen. Om du är en betalande abonnent och du avbryter på grund av vår överträdelse eller annan viktig anledning, efter att ha givit oss en 30-dagars period för avhjälpande under vilken vi inte kunnat avhjälpa bristen, kommer vi betala tillbaka eventuella förskottsbetalda avgifter till dig, efter ett proportionellt avdrag.

 


6. UPPSÄGNING.

Om vi beslutar att upphöra med Webbplatsen eller Tjänsten, eller om du bryter mot dessa Villkor, kan vi suspendera eller säga upp din åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsten.

 

7. VILLKOR FÖR YTTERLIGARE GÄST ELLER ABONNERANDE MEDLEM.

7.1. Registrering och säkerhet
7.1.1 Som en del av registreringsförfarandet kommer du att välja ett lösenord och abonnentnamn (”Användarnamn”). Du måste ge Ancestry korrekt, fullständig och uppdaterad registreringsinformation. Underlåtenhet att göra detta resulterar i brott mot dessa Villkor. Du är införstådd med at du inte får (i) välja eller använda en annan persons namn med avsikt föreställa den personen; (ii) använda en annan persons rättigheter utan tillstånd; eller (iii) använda ett namn som, för en normal person, är stötande.


7.1.2 Du måste omedelbart meddela oss via vanlig post eller via e-post till[email protected] om eventuellt känt eller misstänkt otillåtet användande av ditt konto, eller eventuellt känt eller misstänkt säkerhetsintrång, inklusive förlust, stöld, eller otillåtet avslöjande av ditt lösenord eller kreditkortsuppgifter. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt. Du kommer aldrig att ombes avslöja ditt lösenord för någon representant eller företrädare för Ancestry.


7.1.3 Du är ansvarig för all användning av eller aktivitet på Webbplatsen via ditt lösenordskonto. Det är uttryckligen förbjudet att sprida ditt lösenord till andra för åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsten och sådant spridande utgör ett brott mot dessa Villkor. Bedräglig, missbrukande, eller på annat sätt illegal verksamhet kan, efter vårt gottfinnande, utgöra grund för uppsägning av ditt konto, och du kan vidareförvisas till lämpligt brottsbekämpande organ.

 

7.2. ABONNEMANG, AVGIFTER OCH BETALNING


7.2.1 Löpande medlemskap i Tjänsten
Abonnemanget är inte bekräftad och/eller förnyat förrän betalningen bekräftats och då beloppet krediterats Ancestry. Abonnemanget anses vara oåterkalleligt och kan inte återtas eller hävas under abonnemangsperioden, om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor. Avseende att abonnera online har accepterandet av avtalet genom ”dubbelklick-proceduren” samma värde som ett handskrivet undertecknande. När dit abonnemang har tecknats får du en bekräftelse via e-post, med erinran om de allmänna villkoren för ditt abonnemang. Vi rekommenderar att du behåller detta e-postmeddelande och/eller skriver ut det. Abonnemang är kontinuerliga. Detta innebär att, när du blivit en abonnerande medlem, du accepterar att ditt abonnemang kommer att förnyas automatiskt från en period till nästa och att ditt kreditkort kommer att debiteras baserat på vilket abonnemangsprogram (årligt, kvartalsvis, månatligt, etc.) du valt. Betalning via betalkort bör vara utförd inom 24 timmar efter att begäran om abonnemang skickats in av dig, och Tjänsten kommer då att vara tillgänglig. Avseende årliga och sex-månaders abonnemang, kommer du meddelas via e-post minst tjugoåtta (28) kalenderdagar innan din prenumeration går ut, uppmanas att korrigera eventuell information som ändrats, samt ges möjlighet att välja att avbryta din förnyelse.


7.2.2 Avbryta förnyelse.  Om du önskar avbryta ditt abonnemang måste du meddela oss minst två kalenderdagar innan förnyelsedatumet.  Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange följande information:


För- och efternamn
Användarnamn
Typ av abonnemang
E-postadress som används vid abonnering
Telefonnummer inklusive landskod
Land


Avseende månadsabonnemang, vänligen tillse att du korrigerar eventuell information som har ändrats med avseende på din betalningsinformation för att förhindra att ditt abonnemang löper ut på grund av att vi inte kan utföra din betalning. Om du vill avbryta ditt abonnemang måste du meddela oss minst två kalenderdagar innan förnyelsedatumet på det sätt som beskrivs ovan.


Om du inte meddelar oss att du vill avbryta ditt abonnemang minst två (2) kalenderdagar innan slutet av den pågående abonnemangsperioden kommer betalning för förnyelseperioden ändå att utföras.
 

Vad gäller andra erbjudanden, kampanjer eller kostnadsfri prövning, kommer de särskilda allmänna villkoren som är tillämpliga att anges vid tidpunkten för köp; vänligen tillse att du har skrivit ned relevanta uppsägningsdatum eller prisändringar när en kampanj eller gratis prövning tar slut.

Förnyelse av abonnemang sker med tillämpning av de Villkor som gäller på förnyelsedatumet.
 

7.2.3 Återkallande. När din prenumeration börjar gälla kan du genast tillträda tjänsten och, följaktligen, har du ingen hävnings- eller ångerrätt enligt Artikel 55.4 av the Luxembourg Law on Electronic Commerce eller annan lag som implementerar EU:s Distansförsäljningsdirektiv.
 

7.2.4 Priser och ändringar vid förnyelse.  Priset för Tjänsten är uttryckt i den relevanta lokala valutan för Webbplatsen. Accepterade betalningsmedel visas vid tidpunkten då betalning görs. Abonnemangspriser kan när som helst ändras av Ancestry och varje förnyelse av ditt abonnemang kommer att ske mot standardkostnad för förnyelse för den period som du ursprungligen valde när du började abonnera. Ancestry skall meddela dig om eventuella prisändringar i skälig tid innan ikraftträdandedagen för det nya priset, via e-post eller på annat lämpligt sätt såsom ett meddelande på webbplatsen eller i vanliga medlemsmeddelanden. Om du inte vill fortsätta ditt abonnemang på grund av de nya priserna kan du välja att inte förnya ditt abonnemang enligt Punkt 7.2.2 ovan.8. KOMMUNIKATION MELLAN ANCESTRY OCH DIG.
Vi kommer att skicka elektronisk post till dig eller på annat sätt meddela dig, i syfte att informera dig om ändringar eller tillägg till Webbplatsen eller Tjänsten, eller om relaterade produkter och tjänster. Du kan när som helst välja att inte ta emot reklam och e-postmeddelanden med marknadsföring genom att klicka på länken för avslutande av prenumeration i slutet av varje sådant e-postmeddelande eller genom att gå till Mitt Konto och ändra dina e-postpreferenser. Se vår Personuppgiftspolicy för ytterligare information om hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.
 


9. ÖVERLÅTELSE.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en person som accepterar att överta och utföra alla skyldigheter som anges i dessa Villkor. Dessa Villkor är personliga för dig och du kan följaktligen inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan skriftligt godkännande från Ancestry.
 


10. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR OCH TJÄNSTEN.
Ancestry kan när som helst ändra dessa Villkor (inklusive de villkor som inkorporeras genom hänvisning häri), Webbplatsen, eller Tjänsten för att ta hänsyn till ändrade användarpreferenser, Internetekonomin, tillämpliga lagar och sedvänja inom branschen, eller av andra anledningar. Ändringar kommer att publiceras på Webbplatsen eller meddelas via e-post, brev eller på annat sätt. Med avseende på ändringar i Villkoren som innefattar väsentligt ogynnsamma förändringar, såsom försämrade rättigheter eller högre kostnader, kommer vi erbjuda abonnenter en möjlighet att avböja sådana ändringar under återstoden av deras betalda abonnemang (vilket innebär att vi fortsätter att tillämpa den förut gällande versionen av Villkoren eller låter abonnenterna som avböjer avbryta i förtid mot återbetalning, som minskas proportionellt), om, och i den utsträckning, det krävs enligt lag. Fortsatt användning av Tjänsten nu eller efter att meddelande om ändringar har publicerats innebär att du har accepterat och är bunden av ändringarna.
 


11. ÖVRIGT.
11.1 Dessa Villkor och eventuella tvister om eller med anledning av dessa Villkor, Tjänsten eller Webbplatsen (inklusive kontraktuella, utomkontraktuella, lagstadgade och andra anspråk) skall, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, regleras av och tolkas i enlighet med Luxemburgs lagar samt vara underkastade Luxemburgs domstolars jurisdiktion.
 

11.2 Om något av villkoren i dessa Villkor är ogiltigt eller inte verkställbart, skall återstående delar av dessa Villkor äga fortsatt tillämpning. Vi kan ersätta villkor som inte är giltigt eller verkställbart med ett villkor med liknande innebörd och som är giltigt och verkställbart.
 

11.3 Om vi underlåter att verkställa något av villkoren i dessa Villkor skall detta inte påverka vår rätt att vid ett senare tillfälle kräva sådan fullgörelse, och ej heller skall vårt avstående av krav på grund av ditt brott mot bestämmelse i dessa Villkor tolkas som ett generellt avstående från krav enligt bestämmelsen/bestämmelserna.
 

11.4 Du accepterar att hålla oss skadelösa från allt ansvar, krav och kostnader som kan uppkomma på grund av brott mot dessa Villkor av dig eller i övrigt som ett resultat av din användning av Ancestry.se.
 

11.5 Officiell korrespondens måste skickas via brev till:

Ancestry.com Europe S.à r.l.
31, rue Philippe II
L-2340 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
 

11.6 Dessa Villkor, inklusive villkor och policys som uttryckligen hänvisas till häri, skall utgöra det fullständiga avtalet mellan dig och oss, och skall ersätta och upphäva eventuella tidigare samtida överenskommelser och avtal, om inte annat uttryckligen anges av Ancestry.
 

Ansvarsfriskrivning
 

Ancestry och dess leverantörer tillhandahåller allt innehåll på denna webbplats utan garantier om korrekthet.
 

Registrering
 

Registrering krävs för att kunna använda webbplatsen. Webbplatsens säkerhet är användarnas ansvar.
 

Avgifter och Betalning
 

Prenumerationsmedlemskapet fortlöper tills det sägs upp av användaren.
 

Korrespondens
 

Ancestry kan skicka e-post till användarna som kan avsäga sig all sådan kommunikation.
 

Avstängning
 

Ancestry förbehåller sig rätten att avstänga användare från webbplatsen.
 

Förändringar
 

Ancestry förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal eller denna webbplats.
 

Övrigt
 

Detta avtal regleras i enlighet med svensk lagstiftning.