Anmälan och procedur för anspråk avseende upphovsrättsintrång

Ancestry Ireland Unlimited Company har utsett ett ombud att ta emot anmälningar angående påstått upphovsrättsintrång. Om du, i god tro, anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen lämna följande information till Ancestry Ireland Unlimited Companys Upphovsrättsombud:

 

1. En elektronisk eller fysisk signatur tillhörande den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten;

 

2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk du hävdar har kränkts;

 

3. En beskrivning av var på Webbplatsen det material som du påstår gör intrång finns;

 

4. Din adress, telefonnummer, och e-postadress;

 

5. Ett utlåtande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes företrädare, eller lagen; samt

 

6. Ett uttalande av dig, under ed, att ovanstående information i din anmälan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

 

 

Ancestry Ireland Unlimited Companys Upphovsrättsombud för Anmälan om påstått upphovsrättsintrång kan nås med post till:

 

Ancestry Ireland Unlimited Company
Attention: Ancestry Legal Department, Copyright Agent
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Ireland
E-post: [email protected]

 

 

Efter mottagande av skriftlig anmälan med den information som beskrivs i 1 till 6 ovan:

 

1. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company radera eller inaktivera åtkomst till det material som påstås göra intrång;

 

2. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company vidarebefordra den skriftliga anmälan till den som påstås göra intrång; samt

 

3. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company vidta rimliga åtgärder för att omgående meddela den som påstås göra intrång, att det har tagit bort eller inaktiverat åtkomst till materialet.

 

 

Motanmälan
Om den som påstås göra intrång anser att en anmälan avseende upphovsrättsintrång felaktigt har gjorts mot denne och önskar göra en motanmälan, kan denne lämna in en Motanmälan som Svar på Anspråk vid Upphovsrättsintrång, till Ancestry Ireland Unlimited Companys Upphovsrättsombud.

 

För att vara giltig måste en Motanmälan vara skriftlig, lämnas till Ancestry Ireland Unlimited Companys Upphovsrättsombud för Anmälan, samt innehålla följande information:

 

1. Den påstådda intrångsgörarens fysiska eller elektroniska signatur;

 

2. Identifiering av det material som tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats, samt platsen där materialet fanns innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades;

 

3. Ett uttalande, under ed, att den påstådda intrångsgöraren har goda skäl att tro att materialet tagits bort eller inaktiverats på grund av misstag eller felaktig identifiering av det material som skulle tas bort eller inaktiveras; samt

 

4. Den påstådde intrångsgörarens namn, adress, och telefonnummer, samt ett uttalande att den påstådde intrångsgöraren accepterar att Federal District Court i det juridiska distrikt där adressen finns, eller, om den påstådde intrångsgörarens adress är utanför USA, något av de juridiska distrikt i vilka Ancestry Ireland Unlimited Company finns, har jurisdiktion, och att den påstådde intrångsgöraren accepterar delgivning från den person som lämnade anmälan, eller ett ombud för sådan person.

 

 

Efter mottagande av en Motanmälan med den information som anges ovan i 1 till 4:

 

1. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company omedelbart tillställa dig en kopia av Motanmälan;

 

2. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company informera dig om att det kommer att ersätta det borttagna materialet eller avbryta inaktiveringen av åtkomsten till det inom tio (10) arbetsdagar; samt

 

3. Kan Ancestry Ireland Unlimited Company återställa det borttagna materialet eller upphöra att inaktivera åtkomst till materialet inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar efter mottagande av motanmälan, förutsatt att Ancestry Ireland Unlimited Companys Upphovsrättsombud för Anmälan inte har mottagit meddelande från dig att stämningsansökan har givits in för att få ett domstolsbeslut som förbjuder Abonnenten från att företa verksamhet som innebär intrång i materialet på Ancestry Ireland Unlimited Companys nätverk eller system.

 

 

Det kan vara bra att rådfråga en oberoende jurist innan du ger in en anmälan eller motanmälan.